Blog: Sensum, non verba...

13 września 2022
Forum dla zmiany propozycji układowych Dłużnik w postępowaniu restrukturyzacyjnym może dokonać zmian, a w zasadzie autokorekty, własnych propozycji układowych nie tylko w dniu i w czasie obrad zgromadzenia wierzycieli, zwołanego
12 września 2022
  Zmiana propozycji układowych Propozycje układowe nie są „samotną wyspą” w grupie dokumentów potrzebnych do dokonania skutecznej restrukturyzacji dłużnika. Generalizując, na bazie propozycji układowych przygotowywany jest Plan restrukturyzacyjny, test prywatnego wierzyciela,
12 września 2022
  W płaszczyźnie prawa cywilnego spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej. Podmiotowość prawną mają wspólnicy spółki cywilnej. Najprostszym sposobem rozwiązania dwuosobowej spółki cywilnej zawartej na czas nieokreślony jest wypowiedzenie udziału na
12 września 2022
  JAKIE SĄ MOŻLIWE SCENARIUSZE  DLA DŁUGU PUBLICZNEGO? Dług publiczny w Polsce- i ten jawny i ten ukryty - makabrycznie narasta. Problem ten dotyczy każdego,  nawet jeżeli sobie tego nie uświadamiamy.
12 września 2022
Porzucony (?) polski projekt ustawy o fundacjach rodzinnych. Zagadnienia wstępne Jakiś czas temu, z inicjatywy Rządu RP został przygotowany projekt ustawy o fundacjach rodzinnych. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie
12 września 2022
  Zatwierdzony prawomocnie układ a rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego. Deklaratoryjność wpisu podwyższenia kapitału zakładowego. Zatwierdzony układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym z możliwością zawarcia układu, który przewiduje konwersję wierzytelności na udziały lub akcje
12 września 2022
  Czynności korporacyjne związane z konwersją wierzytelności, które są zastępowane przez układ Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje jako propozycja układowa wiąże się ze szczególnym trybem wniesienia wkładu do spółki (w
12 września 2022
  Czy powiązania personalne pomiędzy członkiem zarządu wierzyciela i dłużnika (w tym także unia personalna) wyklucza możliwość głosowania nad układem? Przepisy o zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem – art.
10 września 2022
  Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski[1] * Rok 1918 był czasem przełomu. Ówczesne imperia doznawały poważnych wstrząsów. Upadały wielkie europejskie dynastie Habsburgów, Hohenzollernów, Romanowów. Wiele narodów uzyskiwało niepodległość. Tłem dla
10 września 2022
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA OSÓB TRZECICH Który z członków zarządu spółki kapitałowej, w przypadku dużych rotacji w składzie zarządu odpowiada za zaległości podatkowe osoby trzeciej – spółki kapitałowej? Zaległością podatkową jest podatek
02 września 2022
  W orzecznictwie sądowym zwykło się wiązać odpowiedzialność członka zarządu na podstawie art. 299 KSH z okolicznością p o w s t a n i a zobowiązania w czasie pełnienia przez
02 września 2022
  Okoliczność ujawnienia danej osoby fizycznej w KRS w charakterze członka zarządu, którym de iure już nie była, nawet dłuższy czas po złożeniu przez nią skutecznej rezygnacji, a także w dacie
31 sierpnia 2022
Ukazał się właśnie mój drugi raport na temat franczyzy przygotowany na zlecenie IWS.  Można go pobrać pod następującym adresem: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/IWS_Adamus-R._Projekt-regulacji-franczyzy-w-Polsce.pdf Fragment wstępu: Opracowanie jest drugim z kolei raportem, przygotowanym dla
22 sierpnia 2022
  System prawa o niewypłacalności oparty jest o dogmat prymatu restrukturyzacji (układu) dłużnika nad upadłością dłużnika. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. W przypadku zbiegu wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku
31 lipca 2022
Dług(a) zima w Winterfell? Obecnie żyjemy na zakręcie historii długu. Głosy niepokoju od dłuższego czasu płyną z wielu stron. Znany inwestor Ray Dalio w referacie „The World Has Gone Mad
30 lipca 2022
Kryzys na rynku usług deweloperskich powoli staje się faktem. Z pewnością za jakiś czas niektórzy z deweloperów staną przed dylematem „zagrożenia niewypłacalnością” i samą „niewypłacalnością”. Przywołane pojęcia są bardzo ścisłymi
15 lipca 2022
  PODPISYWANIE UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ Wiele rad nadzorczych spółek akcyjnych obraduje w sposób hybrydowy: stacjonarnie i zdalnie. Pojawia się w tym wypadku praktyczne pytanie o zasady podpisywania uchwał podjętych
09 czerwca 2022
  Od 2 czerwca 2022 roku działa strona internetowa odyseja1918.pl na której można pobrać bezpłatny e-book Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski. Gdybym miał określić gatunek - rzekłbym, że jest to
04 czerwca 2022
Świat się zmienia. Dziś każdy może zostać you - tuberem lub self-publisherem. Alternatywą dla usługi "wydamy każdą książkę w druku  ale za pieniądze autora" jest założenie własnej strony internetowej  i
13 maja 2022
  Nowela kodeksu spółek handlowych: dużo może zostać po staremu… Nowela kodeksu spółek handlowych z 9 lutego 2022 roku została podpisana przez Prezydenta. Przepisy m.in. o prawie holdingowym i nowych relacjach
12 maja 2022
  Nowela kodeksu spółek handlowych z 9 lutego 2022 roku została podpisana przez Prezydenta. Przepisy m.in. o prawie holdingowym i nowych relacjach pomiędzy zarządem a radą nadzorczą wchodzą zatem w życie
31 marca 2022
Nowa głęboka reforma kodeksu spółek handlowych (po zmianach wywołanych wprowadzeniem prostej spółki akcyjnej, zmianach wprowadzających nowe technologie, zmianach wynikających z prawa holdingowego i reformy nadzoru właścicielskiego) Tym razem będzie następstwem
29 marca 2022
Transakcje mające za przedmiot przedsiębiorstwo Transakcje mające za przedmiot przedsiębiorstwo należą do najbardziej skomplikowanych w obrocie gospodarczym z uwagi na „rozległość” przedmiotu transakcji. Przedsiębiorstwo charakteryzuje się następującymi cechami. Po pierwsze,
09 marca 2022
Już wkrótce ma się ukazać komentarz do noweli KSH.  Nowe przepisy to tzw. prawo holdingowe i zmiany w funkcjonowaniu organów spółek kapitałowych.
09 marca 2022
1. Czy art. 118 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego, przewidującego konieczność przedłożenia na zgromadzeniu wierzycieli zgody Prezesa UOKiK albo Komisji Europejskiej na konwersję wierzytelności na akcje w toku restrukturyzacji, bądź wykazania,
09 marca 2022
Zgodnie z artykułem 189 ustęp 2 p.r. w postępowaniu o zatwierdzenie układu uznaje się, że skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego powstają z dniem układowym, o którym mowa w art. 211 p.r.
06 marca 2022
Płacz i graj albo nie graj i płać…. Agresja Federacji Rosyjskiej w Ukrainie otworzyła pytania o losy umów o profesjonalne wykonywanie sportu pomiędzy piłkarzami a klubami sportowymi. Po pierwsze, czy
25 lutego 2022
  Władze UEFA muszą odejść Jak głosi komunikat z piątku 25 lutego 2022 roku „Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował również, że rosyjskie i ukraińskie kluby oraz reprezentacje narodowe rywalizujące w rozgrywkach UEFA
01 grudnia 2021
1 grudnia 2021r. wchodzi w życie art. 151 ust. 2a pr. restr., który zasadniczo zmieni panoramę restrukturyzacji. Do objęcia z mocy prawa układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na składnikach mienia upadłego
01 grudnia 2021
1 grudnia 2021r. wchodzą w życie przepisy powołujące tzw. Krajowy Rejestr Zadłużonych prowadzony w systemie teleinformatycznym. Nie ma kolejnego przełożenia tego terminu, Zaplanowany budżet projektu wynosił niemal 13 700 000
30 listopada 2021
REALNIE SZYBKA ŚCIEŻKA RESTRUKTURYZACJI. Przynajmniej w postępowaniu o zatwierdzenie układu, aby utrzymać szybkość procedowania, można zaproponować następujące zmiany. Byłaby to zarazem procedura błyskawiczna od A do Z. Pozwoliłaby na urealnienie
30 listopada 2021
Mechanizmy prawne mają to do siebie, że są tym lepsze im bardziej są proste. Poniżej propozycja zmian w Prawie restrukturyzacyjnym zmierzających do uproszczenia wymogów formalnych dla mikroprzedsiębiorców, dłużników prowadzących nieewidencjonowaną
30 listopada 2021
  W bieżącym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego niestety dość jednolicie prezentowany jest pogląd, że niewypłacalność dłużnika ma miejsce gdy ten nie zaspakaja jednego tylko wierzyciela (por. wyroki NSA z: 10 stycznia
26 listopada 2021
Dlaczego mechanizm restrukturyzacji zatnie się po 1 grudnia? Restrukturyzacja – ujmując rzecz obrazowo – to skomplikowana wieloelementowa maszyna. Właśnie wymienione zostały jej podzespoły, które po 1 grudnia tego roku mogą
11 listopada 2021
Układ częściowy nie jest osobnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego: jest konstrukcją prawną możliwą do stosowania wyłącznie w postępowaniu o zatwierdzenie układu i w przyspieszonym postępowaniu układowym (art. 182 ust. 1 p.r.)
08 listopada 2021
Przed 11 listopada... Mój pradziadek w 1918 znalazł się w Chinach w Charbinie. Służył w carskim wojsku i po wybuchu rewolucji zbiegł do Chin. Gospoda Polska wydała mu - sobie
08 listopada 2021
  Jakiś czas temu na stronie internetowej jednej z ogólnopolskich gazet opublikowano moje stanowisko w zakresie niedopuszczalności łamania praw człowieka i obywatela na granicy polsko-białoruskiej. Tekst wystąpienia zamieszczam poniżej. Obecnie na
08 listopada 2021
  W związku z pracami nad implementacją dyrektywy 2017/1132 zmienionej dyrektywą 2019/2121, w bezpośrednim nawiązaniu do wyników moich wcześniejszych badań[1], chciałbym odnieść się do dwóch kwestii : - odstąpienia od koncepcji
04 listopada 2021
Czy ustawodawca podatkowy jest racjonalny? Prawo nigdy nie jest idealne. W systemie prawa zdarzają się wewnętrzne sprzeczności. Często niektóre sytuacje życiowe nie zostały przewidziane przez ustawodawcę. Owe niedoskonałości litery ustawy
02 listopada 2021
UPADŁOŚĆ KREWETKI. Czyli rzecz o wirtualnej kryptowalucie w upadłości. Od krewetki do humbaka Aktywa w wirtualnej kryptowalucie (BTC i inne) posiadają potężne „humbaki” (minimum 5000 BTC) jak i małe „krewetki”