Blog: Sensum, non verba...

11 stycznia 2023
  O co chodzi w roszczeniach Polski wobec Niemiec? W kontekście II wojny światowej polityka historyczna Niemiec odniosła pewien sukces. W oficjalnym przekazie za zbrodnie wojenne z lat 1939 – 1945
02 stycznia 2023
Opinia prawna przygotowana dla: Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie sejmowej ustawy z 14 grudnia 2022 roku o fundacji rodzinnej GENERALNA POZYTYWNA OCENA USTAWY SEJMOWEJ
09 grudnia 2022
Niedługo otworzy się nowy sposób na zabezpieczenie menadżerów przed przez skutkami odpowiedzialności majątkowej. Dla wielu menadżerów nie jest tajemnicą, że pełniąc funkcje w zarządach spółek kapitałowych, czy działając jako wspólnicy
25 listopada 2022
Jakie byłyby konsekwencje prawne wprowadzenia dopuszczalności podziału spółek osobowych? W aktualnym stanie prawnym, obowiązującym w Polsce, podziałowi (wyłącznie krajowemu) podlegają wyłącznie spółki kapitałowe (art. 528 § 1 ustawy Kodeks spółek
25 listopada 2022
  Paradoxically the agreement of cultivation seems to be a topic forgotten in the doctrine of civil law in Poland in the last years. However it is the subject of a
24 listopada 2022
Czego może potrzebować sąd rejestrowy dla wykreślenia spółki z o.o. po zakończeniu likwidacji? Oto praktyczna "ściąga": oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oraz przesłania kopii elektronicznej dowodu zamieszczenia w Monitorze Sądowym
24 listopada 2022
Umowa z nadzorcą układu a nieprawomocne umorzenie postępowania sanacyjnego Możliwa jest obrona poglądu, że dopuszczalne jest zawarcie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu przed prawomocnym zakończeniem
24 listopada 2022
Prawo Unii Europejskiej, stosowane bezpośrednio, i wzorowane na nim prawo krajowe zakazuje porozumień ograniczających konkurencję, pod rygorem ich nieważności. Niemniej posługuje się tzw. klauzulami generalnymi, czyli bardzo ogólnymi sformułowaniami. Artykuł
24 listopada 2022
Sąd polubowny (sąd arbitrażowy) nie jest sądem państwowym. To prywatny trybunał handlowy, który ma szczególną podstawę prawną dla swojego bytu w danej sprawie. Działanie tego sądu opiera się bowiem o
24 listopada 2022
Stanowisko co do obowiązywania zasady audiatur et altera pars w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości Zasada audiatur et altera pars jest zasadą postępowania o uniwersalnym charakterze. Występuje ona w postępowaniu
10 listopada 2022
  Mój 11 listopada Dzień 11 listopada 1918 roku świat zapamiętał jako datę zakończenia I wojny światowej. Po ponad stu latach to zdarzenie jest niezwykle odległe. Według anegdoty, do amerykańskiego naukowca,
10 listopada 2022
  Kościół na Atlantydzie Święto 11 listopada jest dobrą okazją do wspomnienia polskiego kościoła na Atlantydzie. Mowa o Harbinie, mieście w Mandżurii. Miasto wyrosło tam, pod koniec XIX wieku, za sprawą
10 listopada 2022
Ucieczki Polaków z Rosji Rok 1918 był magnesem ściągającym do kraju Polaków rozproszonych po całym świecie. Powróciły ich dziesiątki tysięcy. Wielu z nich udało się uciec z Rosji. Wśród nich
10 listopada 2022
  TRANSPARENTNOŚĆ POSTĘPOWAŃ UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH W PIĘCIU KROKACH Prawo o niewypłacalności z pewnością wymaga niezbędnej korekty w zakresie poprawienia jego transparentności i wzmocnienia elementów antykorupcyjnych. Niewątpliwie docelowo Krajowy Rejestr Zadłużonych
22 października 2022
Gliwice, 9 sierpnia 2022 Opinia prawna dla Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Prawo upadłościowe Spis treści: I. Uwagi
21 października 2022
  Spółka – wobec której później wszczęto postępowanie sanacyjne - ustanowiła hipotekę umowną na nieruchomości na rzecz wierzyciela z tytułu wierzytelności pieniężnej względem innej spółki. Czy zarządca może zażądać zwolnienia zabezpieczenia
13 września 2022
Forum dla zmiany propozycji układowych Dłużnik w postępowaniu restrukturyzacyjnym może dokonać zmian, a w zasadzie autokorekty, własnych propozycji układowych nie tylko w dniu i w czasie obrad zgromadzenia wierzycieli, zwołanego
12 września 2022
  Zmiana propozycji układowych Propozycje układowe nie są „samotną wyspą” w grupie dokumentów potrzebnych do dokonania skutecznej restrukturyzacji dłużnika. Generalizując, na bazie propozycji układowych przygotowywany jest Plan restrukturyzacyjny, test prywatnego wierzyciela,
12 września 2022
  W płaszczyźnie prawa cywilnego spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej. Podmiotowość prawną mają wspólnicy spółki cywilnej. Najprostszym sposobem rozwiązania dwuosobowej spółki cywilnej zawartej na czas nieokreślony jest wypowiedzenie udziału na
12 września 2022
  JAKIE SĄ MOŻLIWE SCENARIUSZE  DLA DŁUGU PUBLICZNEGO? Dług publiczny w Polsce- i ten jawny i ten ukryty - makabrycznie narasta. Problem ten dotyczy każdego,  nawet jeżeli sobie tego nie uświadamiamy.
12 września 2022
Porzucony (?) polski projekt ustawy o fundacjach rodzinnych. Zagadnienia wstępne Jakiś czas temu, z inicjatywy Rządu RP został przygotowany projekt ustawy o fundacjach rodzinnych. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie
12 września 2022
  Zatwierdzony prawomocnie układ a rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego. Deklaratoryjność wpisu podwyższenia kapitału zakładowego. Zatwierdzony układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym z możliwością zawarcia układu, który przewiduje konwersję wierzytelności na udziały lub akcje
12 września 2022
  Czynności korporacyjne związane z konwersją wierzytelności, które są zastępowane przez układ Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje jako propozycja układowa wiąże się ze szczególnym trybem wniesienia wkładu do spółki (w
12 września 2022
  Czy powiązania personalne pomiędzy członkiem zarządu wierzyciela i dłużnika (w tym także unia personalna) wyklucza możliwość głosowania nad układem? Przepisy o zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem – art.
10 września 2022
  Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski[1] * Rok 1918 był czasem przełomu. Ówczesne imperia doznawały poważnych wstrząsów. Upadały wielkie europejskie dynastie Habsburgów, Hohenzollernów, Romanowów. Wiele narodów uzyskiwało niepodległość. Tłem dla
10 września 2022
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA OSÓB TRZECICH Który z członków zarządu spółki kapitałowej, w przypadku dużych rotacji w składzie zarządu odpowiada za zaległości podatkowe osoby trzeciej – spółki kapitałowej? Zaległością podatkową jest podatek
02 września 2022
  W orzecznictwie sądowym zwykło się wiązać odpowiedzialność członka zarządu na podstawie art. 299 KSH z okolicznością p o w s t a n i a zobowiązania w czasie pełnienia przez
02 września 2022
  Okoliczność ujawnienia danej osoby fizycznej w KRS w charakterze członka zarządu, którym de iure już nie była, nawet dłuższy czas po złożeniu przez nią skutecznej rezygnacji, a także w dacie
31 sierpnia 2022
Ukazał się właśnie mój drugi raport na temat franczyzy przygotowany na zlecenie IWS.  Można go pobrać pod następującym adresem: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/IWS_Adamus-R._Projekt-regulacji-franczyzy-w-Polsce.pdf Fragment wstępu: Opracowanie jest drugim z kolei raportem, przygotowanym dla
22 sierpnia 2022
  System prawa o niewypłacalności oparty jest o dogmat prymatu restrukturyzacji (układu) dłużnika nad upadłością dłużnika. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. W przypadku zbiegu wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku
31 lipca 2022
Dług(a) zima w Winterfell? Obecnie żyjemy na zakręcie historii długu. Głosy niepokoju od dłuższego czasu płyną z wielu stron. Znany inwestor Ray Dalio w referacie „The World Has Gone Mad
30 lipca 2022
Kryzys na rynku usług deweloperskich powoli staje się faktem. Z pewnością za jakiś czas niektórzy z deweloperów staną przed dylematem „zagrożenia niewypłacalnością” i samą „niewypłacalnością”. Przywołane pojęcia są bardzo ścisłymi
15 lipca 2022
  PODPISYWANIE UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ Wiele rad nadzorczych spółek akcyjnych obraduje w sposób hybrydowy: stacjonarnie i zdalnie. Pojawia się w tym wypadku praktyczne pytanie o zasady podpisywania uchwał podjętych
09 czerwca 2022
  Od 2 czerwca 2022 roku działa strona internetowa odyseja1918.pl na której można pobrać bezpłatny e-book Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski. Gdybym miał określić gatunek - rzekłbym, że jest to
04 czerwca 2022
Świat się zmienia. Dziś każdy może zostać you - tuberem lub self-publisherem. Alternatywą dla usługi "wydamy każdą książkę w druku  ale za pieniądze autora" jest założenie własnej strony internetowej  i
13 maja 2022
  Nowela kodeksu spółek handlowych: dużo może zostać po staremu… Nowela kodeksu spółek handlowych z 9 lutego 2022 roku została podpisana przez Prezydenta. Przepisy m.in. o prawie holdingowym i nowych relacjach
12 maja 2022
  Nowela kodeksu spółek handlowych z 9 lutego 2022 roku została podpisana przez Prezydenta. Przepisy m.in. o prawie holdingowym i nowych relacjach pomiędzy zarządem a radą nadzorczą wchodzą zatem w życie
31 marca 2022
Nowa głęboka reforma kodeksu spółek handlowych (po zmianach wywołanych wprowadzeniem prostej spółki akcyjnej, zmianach wprowadzających nowe technologie, zmianach wynikających z prawa holdingowego i reformy nadzoru właścicielskiego) Tym razem będzie następstwem
29 marca 2022
Transakcje mające za przedmiot przedsiębiorstwo Transakcje mające za przedmiot przedsiębiorstwo należą do najbardziej skomplikowanych w obrocie gospodarczym z uwagi na „rozległość” przedmiotu transakcji. Przedsiębiorstwo charakteryzuje się następującymi cechami. Po pierwsze,
09 marca 2022
Już wkrótce ma się ukazać komentarz do noweli KSH.  Nowe przepisy to tzw. prawo holdingowe i zmiany w funkcjonowaniu organów spółek kapitałowych.