30 maja 2023
  Postanowienie umowy spółki z o.o. w brzmieniu „zgromadzenie wspólników może powołać radę nadzorczą” jest zgodne z prawem. Po pierwsze, art. 213 § 1 k.s.h. jest przepisem dyspozytywnym. Ta sama norma
30 maja 2023
  Umowa spółki z o.o. (inna niż ustawowy wzorzec umowy w rozumieniu art. 1571 KSH) może w dosyć zróżnicowany sposób kształtować zasady ustroju spółki z o.o. w ramach swobody umów (art.
30 maja 2023
  Metodyka sposobu rozliczenia wartości ekspektatywy w przypadku przejścia przedmiotu leasingu na inną osobę na przedpolu upadłości dotychczasowego leasingobiorcy Wartość likwidacyjna przedmiotu leasingu do szybkiej sprzedaży według stanu z daty zakończenia
30 maja 2023
  Przepisy prawa upadłościowego nie wskazują, expresis verbis kto może wnieść zażalenie. Problemu legitymacji do wniesienia zażalenia nie rozstrzyga wprost norma ogólna o postępowaniu upadłościowym, tj. postępowaniu prowadzonym po ogłoszeniu upadłości.
30 maja 2023
  W orzecznictwie sądów upadłościowych zdarzały się precedensy dotyczące kwestionowania zabezpieczenia rzeczowego i jego skutków w oparciu o klauzulę generalną bezskuteczności. Na przykład przed Sądem Rejonowym w Gliwicach Wydziałem XII Gospodarczym
30 maja 2023
  Zmiana wartości przedmiotu zabezpieczenia Globalnym standardem prawa o niewypłacalności jest zasada równego traktowania wierzycieli (zasada pari passu). Można postawić tezę, że równe traktowanie wierzycieli dłużnika jest fundamentem, na którym zbudowane
29 maja 2023
  Problem ochrony przeciwegzekucyjnej dla dłużnika, który złożył wniosek o zmianę układu Dłużnik, który zawarł układ z wierzycielami, następnie prawomocnie zatwierdzony przez sąd, na wypadek problemów z jego wykonywaniem nie jest
29 maja 2023
Jak przewidzieć przyjęcie układu przez wierzycieli? Pomimo braku szklanej kuli w wielu sytuacjach da się, w miarę poprawnie, przewidzieć jakie będzie prawdopodobne poparcie dla układu dłużnika ze strony wierzycieli, już
29 maja 2023
  Koncepcja depozytu rolniczego Deponentem depozytu rolniczego mógłby być producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne, a depozytariuszem depozytu rolniczego mógłby być podmiot finansujący. Przechowawcą depozytu rolniczego mógłby być deponent albo osoba trzecia
29 maja 2023
ADMINISTRATOR HIPOTEKI A EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI Jednym z zagadnień praktycznych budzących szereg wątpliwości są kompetencje administratora hipoteki. W szczególności w przypadku egzekucji lub upadłości właściciela obciążonej nieruchomości. Administrator zabezpieczenia, to,
29 maja 2023
DLACZEGO RZĄDY CHRONIĄ SYSTEM BANKOWY? Dlaczego rządy tak ochoczo wspierają potężne banki zagrożone niewypłacalnością, choć to one są źródłem cyklicznie następujących po sobie kryzysów? Dlaczego system bankowy jest taki istotny
29 maja 2023
Czy czeka nas inflacja hipoteki? Właśnie zapadła uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2023 III CZP 11/22 w brzmieniu: „Umorzenie wierzytelności na podstawie art. 369 ust.
29 maja 2023
  PRZEJĘCIE UMOWY LEASINGU NA PRZEDPOLU UPADŁOŚCI Czy dokonywana na przedpolu upadłości trójstronna czynność przejęcia od dłużnika, praw i obowiązków z umowy leasingu jest bezskuteczna względem masy upadłości? Sens gospodarczy umowy
29 maja 2023
Nie pytaj komu bije dzwon sztucznej inteligencji, bo bije on nam. Jest takie społeczne ruchome święto jak „dzień drogowca zaskoczonego przez zimę”. Czy można mówić o analogicznym święcie legislatora zaskoczonego
29 maja 2023
Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 12 kwietnia 2023 roku uznał za sprzeczny z konstytucją artykuł 299 kodeksu spółek handlowych w takim zakresie w jakim nie przewiduje możliwości aby pozwany były
15 marca 2023
  Członek zarządu spółki z o.o., którego mandat wygasł, a który nie został wykreślony z rejestru sądowego nie ma kompetencji do złożenia w imieniu spółki z o.o. wniosku o ogłoszenie jej
15 marca 2023
Relacja odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. do czasu pełnienia funkcji w zarządzie w kontekście odpowiedzialności na podstawie art. 299 KSH Ścisły związek z tezą o art. 299 KSH jako
15 marca 2023
Brak możliwości kwestionowania przez członka zarządu wierzytelności wobec spółki stwierdzonej tytułem wykonawczym, za wyjątkiem przypadku bezskuteczności wobec spółki Teza o „niewypłacalnościowej” funkcji art. 299 KSH wyraźnie widoczna jest na gruncie
15 marca 2023
  Pojęcie szkody i jej znaczenie w rozumieniu art. 299 KSH Członek zarządu nie ponosi bezwarunkowej odpowiedzialności za zobowiązania spółki np. na wzór solidarno-subsydiarnej odpowiedzialności wspólnika jawnego w handlowej spółce osobowej.
08 marca 2023
  Audiatur et altera pars - przygotowując opracowanie dotyczące polskich roszczeń za straty wyrządzone w latach 1939-1945 zapoznałem się ze stanowiskiem przyjmowanym w RFN W niemieckiej narracji – włączając w to
11 stycznia 2023
  O co chodzi w roszczeniach Polski wobec Niemiec? W kontekście II wojny światowej polityka historyczna Niemiec odniosła pewien sukces. W oficjalnym przekazie za zbrodnie wojenne z lat 1939 – 1945
02 stycznia 2023
Opinia prawna przygotowana dla: Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie sejmowej ustawy z 14 grudnia 2022 roku o fundacji rodzinnej GENERALNA POZYTYWNA OCENA USTAWY SEJMOWEJ
09 grudnia 2022
Niedługo otworzy się nowy sposób na zabezpieczenie menadżerów przed przez skutkami odpowiedzialności majątkowej. Dla wielu menadżerów nie jest tajemnicą, że pełniąc funkcje w zarządach spółek kapitałowych, czy działając jako wspólnicy
25 listopada 2022
Jakie byłyby konsekwencje prawne wprowadzenia dopuszczalności podziału spółek osobowych? W aktualnym stanie prawnym, obowiązującym w Polsce, podziałowi (wyłącznie krajowemu) podlegają wyłącznie spółki kapitałowe (art. 528 § 1 ustawy Kodeks spółek
25 listopada 2022
  Paradoxically the agreement of cultivation seems to be a topic forgotten in the doctrine of civil law in Poland in the last years. However it is the subject of a
24 listopada 2022
Czego może potrzebować sąd rejestrowy dla wykreślenia spółki z o.o. po zakończeniu likwidacji? Oto praktyczna "ściąga": oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oraz przesłania kopii elektronicznej dowodu zamieszczenia w Monitorze Sądowym
24 listopada 2022
Umowa z nadzorcą układu a nieprawomocne umorzenie postępowania sanacyjnego Możliwa jest obrona poglądu, że dopuszczalne jest zawarcie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu przed prawomocnym zakończeniem
24 listopada 2022
Prawo Unii Europejskiej, stosowane bezpośrednio, i wzorowane na nim prawo krajowe zakazuje porozumień ograniczających konkurencję, pod rygorem ich nieważności. Niemniej posługuje się tzw. klauzulami generalnymi, czyli bardzo ogólnymi sformułowaniami. Artykuł
24 listopada 2022
Sąd polubowny (sąd arbitrażowy) nie jest sądem państwowym. To prywatny trybunał handlowy, który ma szczególną podstawę prawną dla swojego bytu w danej sprawie. Działanie tego sądu opiera się bowiem o
24 listopada 2022
Stanowisko co do obowiązywania zasady audiatur et altera pars w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości Zasada audiatur et altera pars jest zasadą postępowania o uniwersalnym charakterze. Występuje ona w postępowaniu
10 listopada 2022
  Mój 11 listopada Dzień 11 listopada 1918 roku świat zapamiętał jako datę zakończenia I wojny światowej. Po ponad stu latach to zdarzenie jest niezwykle odległe. Według anegdoty, do amerykańskiego naukowca,
10 listopada 2022
  Kościół na Atlantydzie Święto 11 listopada jest dobrą okazją do wspomnienia polskiego kościoła na Atlantydzie. Mowa o Harbinie, mieście w Mandżurii. Miasto wyrosło tam, pod koniec XIX wieku, za sprawą
10 listopada 2022
Ucieczki Polaków z Rosji Rok 1918 był magnesem ściągającym do kraju Polaków rozproszonych po całym świecie. Powróciły ich dziesiątki tysięcy. Wielu z nich udało się uciec z Rosji. Wśród nich
10 listopada 2022
  TRANSPARENTNOŚĆ POSTĘPOWAŃ UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH W PIĘCIU KROKACH Prawo o niewypłacalności z pewnością wymaga niezbędnej korekty w zakresie poprawienia jego transparentności i wzmocnienia elementów antykorupcyjnych. Niewątpliwie docelowo Krajowy Rejestr Zadłużonych
22 października 2022
Gliwice, 9 sierpnia 2022 Opinia prawna dla Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Prawo upadłościowe Spis treści: I. Uwagi
21 października 2022
  Spółka – wobec której później wszczęto postępowanie sanacyjne - ustanowiła hipotekę umowną na nieruchomości na rzecz wierzyciela z tytułu wierzytelności pieniężnej względem innej spółki. Czy zarządca może zażądać zwolnienia zabezpieczenia
13 września 2022
Forum dla zmiany propozycji układowych Dłużnik w postępowaniu restrukturyzacyjnym może dokonać zmian, a w zasadzie autokorekty, własnych propozycji układowych nie tylko w dniu i w czasie obrad zgromadzenia wierzycieli, zwołanego
12 września 2022
  Zmiana propozycji układowych Propozycje układowe nie są „samotną wyspą” w grupie dokumentów potrzebnych do dokonania skutecznej restrukturyzacji dłużnika. Generalizując, na bazie propozycji układowych przygotowywany jest Plan restrukturyzacyjny, test prywatnego wierzyciela,
12 września 2022
  W płaszczyźnie prawa cywilnego spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej. Podmiotowość prawną mają wspólnicy spółki cywilnej. Najprostszym sposobem rozwiązania dwuosobowej spółki cywilnej zawartej na czas nieokreślony jest wypowiedzenie udziału na
12 września 2022
  JAKIE SĄ MOŻLIWE SCENARIUSZE  DLA DŁUGU PUBLICZNEGO? Dług publiczny w Polsce- i ten jawny i ten ukryty - makabrycznie narasta. Problem ten dotyczy każdego,  nawet jeżeli sobie tego nie uświadamiamy.