Dług i niewypłacalność. Analiza na czas kryzysu

 

prof. dr hab. Rafał Adamus

Uniwersytet Opolski

ORCID: 0000-0003-4968-459X

 

 

Lista opracowań naukowych i publicystycznych

 

I. Monografie i komentarze

I.1. Monografie i komentarze obcojęzyczne

 

2. Polish Bankruptcy and Restructuring Law for Entrepreneurs and Consumers, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Studia i Monografie, Opole 2021, s. 1-198

 

1. Polish Restructuring Law, Lambert Academic Publishing 2019, ISBN 978 – 620- 0 – 29618 – 4, s. 1 – 110

 

I.2. Monografie i komentarze polskojęzyczne

 

22. Dług i niewypłacalność. Analiza na czas kryzysu, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2024, 1 - 254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. 3, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2021, s. 1 - 1259

 

20. Toksyczny dług XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020, s. 1-128

/monografia nominowana w kategorii najlepszej książki biznesowej w 2020 roku w konkursie Economicus 2020 Dziennika Gazety Prawnej/

 

19. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Art. 15-25 Tarczy 4.0., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, s. 1-197

 

18. Oddłużenie osoby fizycznej w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020, 1- 208

 

17. Niektóre ryzyka konsorcjantów związane z postępowaniem egzekucyjnym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Studia i Monografie nr 578, Opole 2019, s. 1 – 123

 

16. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, s. 1 - 729

 

15. Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, s. 1- 1263

 

14. Prawo upadłościowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2016, s. 1 – 1200

 

13. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 1 – 650

 

12. Nowa upadłość konsumencka. Poradnik praktyczny, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 1 – 188

 

11. Likwidacja masy upadłości. Zagadnienia praktyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014, s. 1 – 170

 

10. Upadłość a zobowiązania cywilnoprawne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, s. 1- 223

 

9. Umowa o podroż w prawie polskim, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, s. 1 – 191

 

8. Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 1 – 218

 

7. Upadłość a potrącenie. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 1 – 108

 

6. Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 1 – 110

 

5. Upadłość a hipoteka na mieniu upadłego, Warszawa 2009, Wydawnictwo LexisNexis, s. 1 – 177

 

4. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego. Komentarz, Warszawa 2009, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1 – 93

 

3. Prawo naprawcze przedsiębiorcy, Wydawnictwo LexisNexis Warszawa 2009, s. 1 – 788

 

2. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Komentarz /publikacja rekomendowana przez Krajową Radę Radców Prawnych/, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz – Katowice 2006, s. 1 – 229

 

1. Postępowanie naprawcze w świetle ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Aspekty prawne, układ, wzory pism i dokumentów, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz – Katowice 2005, s. 1 – 256

II. Rozdziały w monografiach i komentarzach

II.1. Rozdziały w monografiach i komentarzach obcojęzycznych

 

Preventing bankruptcy in Poland - financial restructuring of farmers who are natural persons in insolvency proceedings de lege ferenda

Legal protection of farmers in Poland on the level of civil rules de lege lata and de lege ferenda

 

2. Lebensmittelrecht /współautor: Bogumił Kuś/ w: Leitfaden fur den sicheren Im- Und Export, Hamburg 2009, Behr’s Verlag

 

1. Zollrecht /współautor: Bogumił Kuś/ w: Leitfaden fur den sicheren Im- Und Export, Hamburg 2009, Behr’s Verlag

 

 

II.2. Rozdziały w monografiach i komentarzach polskojęzycznych

 

Zasada ochrony prawa własności a oddłużenie niewypłacalnej osoby fizycznej de lege lata i koncepcja zbiorowego oddłużenia wielu dłużników de lege ferenda –rozdział do księgi pamiątkowej prof. dr hab. Urszuli Promińskiej.

Przedawnienie roszczeń majątkowych a kredyt konsumencki denominowany lub indeksowany w walucie obcej w kontekście upadłości lub restrukturyzacji strony stosunku kredytowego – rozdział do publikacji pokonferencyjnej.

 

42. R. Adamus, P. Stec (red.), Fundacje rodzinne. Komentarz. Linia orzecznicza, Warszawa 2024 Wydawnictwo C.H.Beck, Rafał Adamus:

 

41. R. Adamus, B. Groele (red.), Kodeks spółek handlowych. Krajowe i transgraniczne transformacje podmiotowe spółek prawa handlowego. Nowelizacja z 16.8.2023 r. Komentarz. Linia orzecznicza, Warszawa 2024 Wydawnictwo C.H.Beck, Rafał Adamus: art. 528, 529 pkt I–XI, art. 530, 531 pkt I–XV, art. 532–5501 , art. 55023 pkt I, II ppkt 1–10, art. 55024–55026, art. 55027 pkt 1–2, art. 55028.

 

40. Wybrane problemy prawne dotyczące wierzytelności hipotecznych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w: K. Raczkowski (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw. W poszukiwaniu wartości aktywów, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2023, s. 141 – 156

 

39. Granice przelewu wierzytelności w stosunku do faktycznie niewypłacalnej spółki kapitałowej, w: M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Kodeks spółek handlowych po XX latach, Wrocław 2022, s. 250 – 270

 

38. Warunki uczestnictwa syndyka (zarządcy) zagranicznego, ustanowionego dla dłużnika mającego siedzibę główną poza Unią Europejską, w osobie prawnej z siedzibą w Polsce, w: Szymon Byczko, Aleksander Kappes, Bartosz Kucharski, Urszula Promińska, Non omne quod licet honestum est. Studia z prawa cywilnego i handlowego w 50 lecie pracy naukowej Profesora Wojciecha Jana Katnera, Warszawa 2022.

 

37. Kodeks spółek handlowych. Komentarz do nowelizacji. Prawo holdingowe. Zmiany w funkcjonowaniu organów spółek kapitałowych, Wydawnictwo C.H.Beck, pod red. R. Adamusa, (współautorzy: R. Adamus, A. Krawczyk, G. Keler), Warszawa 2022, s. 1 – 326

 

36. Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe, pod red. I Gil, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021

Rozdział XVIII, 1-4 Materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości, s. 547- 574; Rozdział XXII, 12 Postępowanie w przedmiocie przekazania do masy upadłości świadczenia bezskutecznie usuniętego, s. 733; Rozdział XXXII Postępowanie upadłościowe odrębne wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika, s. 1098-1100; Rozdział XXXVII, Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, s. 1215- 1262; Rozdział XXXIX Europejskie międzynarodowe prawo o niewypłacalności, s. 1279-1312; Rozdział XL Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego, s. 1313 – 1326; Rozdział XLI Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego, s. 1327 – 1332.

 

35. Ostrzeganie o niewypłacalności (s. 15-27). Uczestnictwo udziałowców przedsiębiorcy w procesie restrukturyzacji (s. 128 – 140), w: Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska, pod red. R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, Z. Miczek, Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2021 (s. 1-312).

 

34. Prosta spółka akcyjna. Komentarz, pod red. R. Adamus, P. Malinowski, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 37 – 65, 122 – 133, 152 – 162, 366 – 371

 

33. Judeochrześcijańska koncepcja darowania długów a „względy humanitarne” przy oddłużeniu osób fizycznych, w: Człowiek – Państwo – Kościół. Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, pod red. P. Sobczyka, P. Steczkowskiego, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2020, s. 13-30.

 

32. Upadłość konsumencka, pod red. R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, wyd. 3, Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2020

 

31. Materialnoprawne skutki wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych. Materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości, w: System prawa handlowego, pod red. S. Włodyki, A. Szumańskiego, tom 6 Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, pod red. A. Hrycaj, A. Jakubeckiego, A. Witosza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 157 – 208, 785 – 885

 

30. Zagadnienie odpowiedzialności za straty bilansowe członków spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej w upadłości w: Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, pod red. P. Zakrzewskiego, D. Biereckiego, Sopot 2019, s. 23 – 44

 

29. Propozycje układowe polegające na ograniczeniu dłużnika w zarządzie jego majątkiem, w: Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1, pod red. R. Adamusa, M. Geromina, B. Groele, Z. Miczka, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, s. 7- 20.

 

28. Czynsz dzierżawny przedsiębiorstwa a zakres zabezpieczenia hipotecznego w upadłości de lege lata i de lege ante, w: Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga Jubileuszowa darowana Profesorowi Januszowi A. Strzępce, Warszawa 2019, s. 319 – 328

 

27. Ustawowe ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy kredytu na podstawie art. 256 Prawa restrukturyzacyjnego. W: Ius est ars boni et aequi, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Wrocław 2018, s. 31 – 40

 

26. Przekaz i papiery wartościowe (Komentarz do art. 9211 – 92121), w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczególna (art. 765 – 92121) pod red. M. Frasa, M. Habdas, Warszawa 2018, Wydawnictwo WoltersKluwer, s. 745 – 817

 

25. Kodeks spółek handlowych a problematyka niewypłacalności spółek handlowych, w: Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, pod red. J. Frąckowiaka, Warszawa 2018, s. 203 – 219

 

24. Wpływ ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego ubezpieczonego na umowę ubezpieczenia, w: Z badań nad prawem prywatnym. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi, pod red. A. Olejniczaka, M. Orlickiego, J. Pokrzywniaka, Poznań 2017, s. 15 – 25

 

23. Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Komentarz /współautor M. Gazda/, Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2017, s. 22 – 30, 49 – 66, 109 – 151, 226 – 243, 261 – 263, 267 – 270

 

22. Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, pod red. R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, /współautorzy: R. Adamus, J. Bełdowski, M. Geromin, B. Groele, P. Kuglarz, A. Machowska, Z. Miczek, J. Płoch/, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, wyd. 2, komentarz do art, 1, 491[1], 491[2], 491[4], 491[5], 491[10]-491[12], 491[14]- 491[16], 491[18]- 491[23], s. 123 – 148, 154 – 185, 197 – 216, 229 – 254, 281 – 303, 306 – 342

 

21. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika w postępowaniu sanacyjnym, w: Studia Administracyjne i Cywilne. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Malarskiemu w 85 rocznicę urodzin, pod red. D. Fleszer i A. Rogackiej – Łukasik, Sosnowiec 2016, s. 401 – 419

 

20. Dopuszczalność zarzutu pauliańskiego syndyka przy sporządzaniu listy wierzytelności, w: Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, pod red. E. Marszałkowskiej – Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczaka, Sopot 2016, s. 497 – 504

 

19. Układ częściowy, w: Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0, pod red. A. Hrycaj, P. Filipiaka, M. Geromina, B. Groele, Warszawa 2016, s. 13 – 22

 

18. Materialnoprawne skutki wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych. Materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości, w: System prawa handlowego, pod red. S. Włodyki, A. Szumańskiego, tom 6 Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, pod red. A. Hrycaj, A. Jakubeckiego, A. Witosza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 121 – 192, s. 739 – 826.

 

17. Zarys ogólny historii prawa upadłościowego w Polsce, w: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustitas, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu, pod red. E. Kozerskiej, M. Maciejewskiego, P. Steca, Opole 2015, s. 609 – 626

 

16. Tendencje reformatorskie w zakresie pojęcia niewypłacalności przedsiębiorcy w prawie upadłościowym, w: Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką, pod red. J. Olszewskiego, Warszawa 2015, s. 69 – 82

 

15. Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, pod red. R. Adamus, B. Groele, /współautorzy: R. Adamus, J. Bełdowski, M. Geromin, B. Groele, P. Kuglarz, Z. Miczek, J. Płoch/, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, komentarz do art, 1, 491[2], 491[4], 491[5], 491[10]-491[12], 491[14]- 491[16], 491[18]- 491[23], s. 105 – 109, 115-126, 133- 143-164, 168-183, 187- 197, 211- 284, 287-328.

 

14. Roszczenia finansującego z tytułu niewykonanej przez korzystającego umowy leasingu, w: 50 lat Kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, red. Naukowa P. Stec, M. Załucki, Warszawa 2015, s. 265 – 286

 

13. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, i A.J. Witosza, wyd. 5 /współautorzy : Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Aleksander Witosz, Lesław Zieliński/ Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012, Komentarz do art. 1 – 17, 4911 – 49111, 492 – 521, s. 17 – 113, 935 – 991, 993 – 1129

 

12. Źródła regulacji europejskiej spółki prywatnej, w: Wokół Traktatu Lizbońskiego, pod red. E. Kozerskiej i T. Scheflera, Kraków 2013, s. 119 – 135

 

11. Jednolite europejskie prawo restrukturyzacyjne de lege ferenda, w: Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, pod red. J. Kruczalak – Jankowskiej, Warszawa 2013, s. 451 – 460

 

10. Upadłość deweloperska. Komentarz /współautorzy: Rafał Adamus, Bartosz Groele, Aleksandra Machowska, Zbigniew Miczek, Paweł Kuglarz, Janusz Płoch/, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, Komentarz do art. 15 uwagi 1-3, 7-8, 11-66, 69-79, art. 16, art. 425(2) uwagi 1-19, 27-61, 68-70, art. 425(4), s.36-37, 38-39, 40-58, 59-64,64-66, 73-79, 85-96, 99-100, 102-126.

 

9. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, i A.J. Witosza, wyd. 4 /współautorzy: Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Aleksander Witosz, Lesław Zieliński/, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012, Komentarz do art. 1 – 17, 4911 – 49111, 492 – 521, s. 17 – 113, 935 – 991, 993 – 1129

 

8. Zagadnienie praw własności intelektualnej przedsiębiorców przemysłu zbrojeniowego w postępowaniu upadłościowym, w: Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym, pod red. M. Załuckiego, Wydawnictwo Ius at Tax, Warszawa 2012, s. 13 – 27

 

7. Związki międzygminne. Komentarz /współautorzy: T. Jasiński, E. Kurowska, A. Marekwia/, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2012, s. 33 – 50, 65 – 72, 74 – 77, 80 – 81, 82, 84- 88, 93 – 116

 

6. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, wyd. 3 /współautorzy: Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Aleksander Witosz, Lesław Zieliński/, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010, Komentarz do art. 1 – 17, 4911 – 49111, 492 – 521, s. 17 – 92, 808 – 1001

 

5. Upadłość konsumencka. Komentarz praktyczny /współautorzy: Aleksander J. Witosz, Antoni Witosz / Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009, s. 1 – 102

 

4. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, wyd. 2 /współautorzy : Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Lesław Zieliński/, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, Komentarz do art. 1 – 17, 492 – 521, s. 15 – 63, 682 – 797

 

3. Układ likwidacyjny w postępowaniu upadłościowym, w: Instytucje Prawa upadłościowego i naprawczego pod red. A. Witosza, tom II, Katowice 2008, s. 61 – 73

 

2. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, wyd. 1 /współautorzy: Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Lesław Zieliński/, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, Komentarz do art. 1 – 17, 492 – 521, s. 13 – 43, 568 – 661

 

1.Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego w Prawie upadłościowym i naprawczym, w: Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego pod red. A. Witosza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 70 – 105

 

III. Artykuły naukowe

III.1. Artykuły obcojęzyczne

 

35. Franchise Regulation in the European Jurisdictions as a Basis fot its Adoption in Poland, Societas et Iurisprudentia 2023, vol. XI, issue 4, s. 21-48

 

34. Debt relief of debtors de lege ferenda and the protection of the creditorʼs property rights, Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs, vol. 28, No. 4. 2023 s. 9-18

 

33. Polish-German dispute over war reparations (1939-1945), Societas et Iurisprudentia 2023, vol. XI, issue 1, s. 21-37

 

32. "Humanitarian reasons" in the debt relief of natural persons in the contemporary Polish insolvency law in the light of Judeo-Christian tradition and philosophy, Iranian Journal of International and Comparative Law 2022, nr 1

 

31. Polish draft law on „family foundations” Societas et Iurisprudentia 2022, vol. X, issue 1, s. 19-35

 

30. What are the challenges to the insolvency law in the 21st century? Societas et Iurisprudentia 2021, vol. IX, issue 3, s. 99-117

 

29. Influence of insolvency of a football club in Poland on the right to participate in league games, International Journal of Sports Law, 15 December 2020 https://link.springer.com/article/10.1007/s40318-020-00178-4

 

28. Early warning on insolvency in the European Union Law, Sociopolitical Sciences Vol. 10. No. 5. 2020, s. 89 -94

 

27. Limited liability company in Poland, Central European Journal of Comparative Law, Budapest 2020, s. 7-26

 

26. Claims secured by a registered pledge in sanation proceedings, Acta Iuris Stetinensis 2019 nr 4/28, s. 9-22, DOI:10.18276/ais.2019.28-01

 

25. Legally protected cultural goods and bankruptcy proceedings, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2020, nr 18(2), s. 9–26. DOI://10.25167/osap.2177

 

24. Simplified restructuring proceedings in Poland as an example of anti – crisis regulation due to the COVID-19 pandemic. International and Comparative Law Review, 2020, vol. 20, no. 1, pp. 293–303. DOI: 10.2478/ iclr-2020-0014

 

23. Liquidation of the bankruptcy estate in Poland, Bratislava Law Review 2020, vol. IV, nr 1, s. 115-130. https://doi.org/10.46282/blr.2020.4.1.156

 

22. The need for change in the approach to insolvency of sports clubs in the regulation of the European football federation, Balkan Social Science Review 2020, vol. 15, s. 197 – 219

 

21. The need for a special restructuring procedure for insolvent entrepreneurs due to SARS-CoV-2 Sociopolitical Sciences, Moscow nr 2/2020, s. 128 – 131, ISSN 2223-0092 (print) ISSN 2310-7065 (online), DOI: 10.33693/2223-0092-2020-10-2-128-131

 

20. Amended consumer bankruptcy in Poland, Societas et Iurisprudentia, vol. VIII, no 1, 2020, ISSN 1349- 5467, DOI. 10.31262/1339-5467/2020/8/1/19-46, Trnava, Slovakia, s. 19 -46

 

19. Premises of Liability of a Person Who Assists in Causing Damage under Polish Civil Law, Acta Universitatis Danubius. Juridica, Print ISSN: 1844-8062, Online ISSN: 2065-3891, Vol 16, No 1 (2020), s. 68 -78

 

18. The Problem of Liability of Management Board Members of a Capital Company for Liabilities under Social Security Contributions Arising during the Proceedings with the Possibility of Concluding an Arrangement, z towarzyszącą polską wersją językową: Problem odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne powstałe w czasie trwania postępowania z możliwością zawarcia układu. Studia Iuridica Lubliniensia vol. XXIX, 1, 2020 DOI: 10.17951/sil.2020.29.1., s. 11-26

 

17. Debt relief thorough creditors’ repayment plan in Poland, Economic problems and legal practice, Moscow nr 6/2019, s. 130 – 136

 

16. Modes of debt relief for consumers in Poland, Economic problems and legal practice, Moscow nr 6/2019, s. 137 – 142

 

15. Consumer arrangement under Bankruptcy Law Act in Poland, Sociopolitical Sciences, Moscow nr 6/2019, s. 76 – 81

 

14. Importance of payment morality in the Polish bankruptcy law, Journal of Business Law and Ethics, New York, December 2019, Vol. 7, No. 1&2, s. 9-15 ISSN: 2372-4862 (Print), 2372-4870 (Online)

 

13. Ineffectiveness of the payment of debt under the Polish law, Societas et Iurisprudentia 2019, vol. VIII, issue 3, Trnava, Slovakia, s. 19 – 34

 

12. Bankruptcy and Restructuring Law in Poland, Societas et Iurisprudentia 2019, vol. VII, issue 2, Trnava, Slovakia, s. 19 – 49

 

11. Arbitration clause for an arbitral tribunal in Poland based on art. 33 CMR Convention, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2019, Nr XVII/4, s. 9-22

 

10. European Economic Interest Grouping as an cross-border cooperation in the European Union, Economic Problems and Legal Practice, Moscow 2019, nr 1, s. 205 – 208

 

9. Legal essence of a sponsorship arrangement, Economic Problems and Legal Practice, Moscow 2019, nr 1, s. 153 -157

 

8. Grounds for opening restructuring proceedings in Poland, Gaps in Russian Legislation, Moscow 2018, nr 7, s. 162 – 166

 

7. Partial arrangement in the Polish Reorganization Law, Gaps in Russian Legislation, Moscow 2018, nr 6, s. 305 – 308

 

6. Restructuring or bankruptcy in Poland of the European Community aircraft carrier, Sociopolitical Sciences, Moscow 2018, nr 6, s. 33 – 43

 

5. The arrangement proposals limiting the debtor on the board of his estate, Economic Problems and Legal Practice, Moscow 2018, nr 6, s. 156 - 161

 

4. Some remarks on the issue of the legality of arrangement proposals under the Polish Reorganization Law, The Social and Political Sciences, Moscow nr 5/2018 s. 300 – 306

 

3. Bankruptcy Proceedings in Relation to Bond Issuers in Poland, Sociopolitical Sciences, Moscow nr 1/2013, s. 146 – 149

 

2. The Reorganization Law in Poland, Acta Universitatis Danubius. Iuridica, Vol 8, No 1/2012, s. 103 – 122

 

1.Consumer bankruptcy in Poland, International and Comparative Law Review, Olomouc 2011, vol. 11, no. 2, 107 – 120

 

III.2. Artykuły polskojęzyczne

 

Koncepcja zwiększenia prywatnoprawnej ochrony franczyzobiorcy poprzez instytucje prawa publicznego

Pieniądz cyfrowy emitowany przez państwo jako źródło władzy wymagające ograniczenia

Kontrakt terminowy na energię elektryczną a kompetencja zarządcy masy sanacyjnej do odstąpienia od umowy wzajemnej

Konsekwencje wymuszonej sprzedaży przedsiębiorstwa byłego franczyzobiorcy na rzecz organizatora sieci franczyzowej

Problem podmiotowości prawnej spółki komandytowo - akcyjnej w organizacji

Wątpliwości co do konstrukcji przestępstwa niezłożenia wniosku o upadłość

Zagadnienie optymalnego rozwiązania dla niewypłacalnych spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w świetle efektywności dotychczasowych postępowań upadłościowych

 

348. Potrzeba zmiany regulacji umowy kontraktacji, Studia Prawa Prywatnego 2024

 

347. Projekt ustawy o działalności franczyzowej, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne 2023, nr 2

 

346. Postulat zmiany zasad odpowiedzialności pieniężnej reprezentantów dłużnika z tytułu niezłożenia w terminie wniosku o upadłość, Przegląd Prawa Handlowego 2024

 

345. Zagadnienie wpisu ostrzeżeń do ksiąg wieczystych po prawomocnym zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca Restrukturyzacyjny nr 1/2024 s. 30 – 34

 

344. Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2023 roku III CZP 84/22, Monitor Prawa Bankowego nr 3/2024, s. 63 – 70

 

343. Wezwanie do zapłaty co do roszczeń spornych pomiędzy przedsiębiorcami a przestępstwo usiłowania oszustwa, Prokuratura i Prawo nr 3/2024, s. 25 – 37

 

342. Modernizacja umowy kontraktacji, wprowadzenie tzw. depozytu rolniczego, zachęta do tworzenia rolniczych giełd internetowych – propozycje de lege ferenda, Studia i Materiały nr 2/2023, s. 251 – 271

 

341. Problem dopuszczalności dokonania czynności inwestycyjnej przez syndyka masy upadłości prowadzącego przedsiębiorstwo upadłego, Studia i Materiały nr 2/2023, s. 35 – 55

 

340. Zagadnienie prawa wierzycieli do informacji po nieprawomocnym oddaleniu wniosku o zatwierdzenie układu, Monitor Prawa Bankowego nr 2/2024, s. 62 – 71

 

339. Postępowanie egzekucyjne albo upadłościowe wobec osoby prawnej Kościoła Katolickiego w Polsce a mienie stanowiące przedmiot kultu religijnego, Studia Prawa Wyznaniowego

 

338. Czy zabezpieczenie ustanowione w przymusowej restrukturyzacji banku, w oparciu o zmianę umowy dokonaną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, może być bezskuteczne postępowaniu sanacyjnym kontrahenta? Monitor Prawa Bankowego nr 1/2024, s. 83 - 90

 

337. Problem zabezpieczenia roszczeń z kredytów frankowych przeciwko syndykowi masy upadłości banku – kredytodawcy, Doradca Restrukturyzacyjny nr 4/34/2023

 

336. Wpływ upadłości banku kredytodawcy na dochodzenie roszczeń z kredytów frankowych Monitor Prawa Bankowego nr 12/2023

 

335. Bezskuteczność przewłaszczenia na zabezpieczenie wobec masy upadłości, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2021 r. (II CSKP 112/21), Monitor Prawa Bankowego nr 11/2023

 

334. Czy oddłużenie upadłego powinno skutkować wygaśnięciem hipoteki na mieniu osoby trzeciej? Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2023, III CZP 11/22, Monitor Prawa Bankowego nr 9/2023

 

333. Skutki świadczenia dłużnika rzeczowego na rzecz obligatariuszy po ogłoszeniu upadłości emitenta obligacji, Doradca Restrukturyzacyjny nr 3/33/2023, s. 38 - 43

 

332. Instytucja testu zaspokojenia wierzycieli w nowym Prawie restrukturyzacyjnym, Przegląd Prawa Handlowego nr 8/2023, s. 25 – 30

 

331. Problem nieważności umowy spółki z o.o. z uwagi na jej sprzeczność z prawem, Monitor Prawa Handlowego nr 4/2022, s. 9 – 14

 

330. Niedopuszczalność „złotego głosu” członka rady nadzorczej spółki z o.o., Studia i Materiały nr 1/2023

 

329. Niegospodarność w rozumieniu art. 296 Kodeksu karnego a compensatio lucri cum damno, Prokuratura i Prawo nr 7-8/2023, s. 64 - 79

 

328. Bezskuteczność czynności prawnej banku dokonanej na przedpolu przymusowej restrukturyzacji. Monitor Prawa Bankowego nr 7-8/2023

 

327. Problem „przejścia” z umorzonego postępowania sanacyjnego do postępowania o zatwierdzenie układu, Doradca Restrukturyzacyjny 2023, nr 2

 

326. Prawo człowieka do poszanowania jego intymności a dostęp do legalnej pornografii

– Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7.02.2022 r. w sprawie Chocholáč v. Słowacja, Palestra 2023, nr 2, s.

 

325. Co dalej z polskimi roszczeniami wobec Niemiec z tytułu strat wojennych w latach 1939-1945?, Prawo i Więź, nr 1/2023 s. 311-334

 

324. Zmiana wartości przedmiotu zabezpieczenia w toku restrukturyzacji, Monitor Prawa Bankowego 2023, nr 4

 

323. Gdzie zaczyna się próg powagi prawa dla ochrony intymności człowieka?– Glosa do wyroku ETPCz z 7 lipca 2022r. w sprawie Chocholáč v. Słowacja, radca.pl nr 1/2023, s. 18 -25

 

322. Przepis art. 299 Kodeksu spółek handlowych jako funkcja postępowania upadłościowego, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne 2022, nr 2

 

321. Zarząd przymusowy jako sposób zabezpieczenia w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenie upadłości, Monitor Prawa Bankowego 2023, nr 3, s. 68-77

 

320. Czy zachowanie proceduralne sądu może niweczyć cel restrukturyzacji w kontekście ekonomicznej analizy prawa? Doradca Restrukturyzacyjny 2023, nr 1

 

319. Bezwzględna nieważność czynności prawnej a bezskuteczność względna czynności prawnej w kontekście obowiązków syndyka masy upadłości i zarządcy masy sanacyjnej, Monitor Prawa Bankowego 2023, nr 1

 

318. Ogłoszenie upadłości spółdzielni w świetle orzecznictwa sądowego, Prawo i Więź 2022 nr 4, s. 88-99

 

317. Franczyzobiorca: między konsumentem a przedsiębiorcą. Mity o regulacji franczyzy, Monitor Prawa Handlowego 2022, nr 2

 

316. Wolność wyboru rodzaju działalności naukowej a przesłanki ustawowe uzyskania tytułu naukowego profesora, Roczniki Administracji i Prawa, 2022, XXII, z. 2: s. 125-134

 

315. Podział spółki przez wyodrębnienie, Prawo w Działaniu 2022, nr 52, s. 123 - 143

 

314. Niektóre konsekwencje bezskuteczności czynności względem masy upadłości w świetle koncepcji tzw. skutku egzekucyjnego. Doradca Restrukturyzacyjny 2022, nr 4

 

313. Wyłączna legitymacja syndyka do wniesienia skargi pauliańskiej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2021r. VCSKP 276/21, OSAP 2022, nr 1 (20) s. 275 - 285

 

312. Data materialnoprawnego skutku konwersji wierzytelności na udziały lub akcje w ramach układu konwersyjnego, Monitor Prawa Bankowego 2022, nr 11

 

311. Warunki uczestnictwa syndyka (zarządcy) zagranicznego, ustanowionego dla dłużnika mającego siedzibę główną poza Unią Europejską, w osobie prawnej z siedzibą w Polsce, Monitor Prawa Bankowego 2022, nr 9

 

310. Status prawny administracyjnych kar pieniężnych w kontekście otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, Doradca Restrukturyzacyjny 2022, nr 3

 

309. Problem przedawnienia wierzytelności w kontekście postępowania restrukturyzacyjnego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2022

 

308. Granice przelewu wierzytelności w stosunku do faktycznie niewypłacalnej spółki kapitałowej, Monitor Prawa Handlowego nr 1/2022

 

307. Problem skuteczności zarzutu pauliańskiego co do spisu wierzytelności po prawomocnym zakończeniu lub umorzeniu postępowania sanacyjnego, Roczniki Administracji i Prawa 2022, nr 1, s. 201- 213

 

306. Wybrane problemy prawne dotyczące postępowania o zmianę układu, współautor: Wojciech Bokina, Doradca Restrukturyzacyjny 2022, nr 2

 

305. Wybrane problemy prawne dotyczące wierzytelności hipotecznej w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca Restrukturyzacyjny 2022, nr 2

 

304. Zgoda dłużnika na cesję wierzytelności, następnie potrąconej, a problem bezskuteczności czynności upadłego, Gdańskie Studia Prawnicze 2022, nr 1

 

303. Odpowiedzialność administracyjna zarządcy komisarycznego banku Monitor Prawa Bankowego 2022, nr 6

 

302. Uprawnienia zastawnika zastawu rejestrowego w postępowaniu sanacyjnym, Transformacje Prawa Prywatnego 2022, nr 1

 

301. Skutki umorzenia postępowania sanacyjnego dla toczącego się procesu pauliańskiego, Doradca Restrukturyzacyjny 2022, nr 1

 

300. Wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów a postępowanie restrukturyzacyjne i układ zawarty w takim postępowaniu, Monitor Prawa Bankowego 2022, nr 3

 

299. O nierównowadze w systemie prawa o niewypłacalności: demotywatory restrukturyzacji, Monitor Prawniczy 2022, nr 4

 

298. Konsekwencje prawne odstąpienia od umowy wzajemnej przez zarządcę masy sanacyjnej, Monitor Prawa Bankowego 2022, nr 2

 

297. Konsekwencje prawne Brexitu dla ogłoszenia upadłości dłużnika w Wielkiej Brytanii, Monitor Prawa Bankowego 2022, nr 1

 

296. Niedopuszczalność zwrotu wpłat na fundusz stabilizacyjny na rzecz syndyka upadłej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2021, nr 1, Studies in Law: Research Papers 2021, No. 2

 

295. W sprawie potrzeby uregulowania franczyzy w Polsce, Prawo w Działaniu 2021, nr 48

 

294. O potrzebie wprowadzenia konstrukcji na wzór actio pro socio dla roszczeń deliktowych przeciwko syndykowi, Państwo i Prawo, 2021, nr 12

 

293. Trwałość bezskuteczności cesji wierzytelności przyszłych w czasie wykonywania układu,. Doradca Restrukturyzacyjny 2021, nr 4

 

292. Wniosek prokuratora o uchylenie lub zmianę prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku, Roczniki Administracji i Prawa, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, 2021 nr 2, s.155-161

 

291. Dopuszczalność otwarcia nowego kierunku studiów przez uczelnię niepubliczną znajdującą się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne, 2021, nr 3, s. 9-23

 

290. Badanie zagadnienia ekwiwalentności przysporzenia w kontekście art. 127 ust. 1 Prawa upadłościowego w oparciu o kompleks czynności prawnych, Monitor Prawa Bankowego 2021, nr 11, s. 69-76

 

289. Skutki śmierci wszystkich wspólników spółki jawnej w spółce przewidującej wstąpienie do niej spadkobierców, Rejent 2021, nr 10, s. 11-21

 

288. Dług równoległy i związany z nim administrator zabezpieczeń w praktyce restrukturyzacji, Monitor Prawa Bankowego 2021, nr 10, s. 67-80

 

287. Era uproszczonej restrukturyzacji, Doradca Restrukturyzacyjny 2021, nr 3, s. 50 -54

 

286. Istota funduszu stabilizacyjnego w kontekście problemu dopuszczalności zwrotu wpłat na rzecz syndyka upadłej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2021, nr 2, Studies in Law: Research Papers 2021, No. 2.

 

285. Prawo kontrolowanego przedsiębiorcy i jego reprezentanta do zachowania milczenia, Monitor Prawa Handlowego 2021, nr 1

 

284. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 października 2020 I CSK 17/19. Spór o zakres zastosowania art. 71 ust. 1 Prawa upadłościowego, Monitor Prawa Bankowego 2021, nr 6,

 

283. Odpowiedzialność Skarbu Państwa wobec akcjonariuszy (udziałowców) upadłego za szkodę wyrządzoną przez sąd upadłościowy poprzez niesłuszne orzeczenie o upadłości, Acta Iuridica Resoviensia 2021, nr 1,

 

282. Przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika a zgoda zastawnika, Monitor Prawa Bankowego 2021, nr 5

 

281. Kompetencja do zarządzania opłatami eksploatacyjnymi w upadłej spółdzielni mieszkaniowej, Doradca Restrukturyzacyjny 2021 nr 2

 

280. Czy czas na podział handlowej spółki osobowej? Rejent 2021, nr 4

 

279. Niedopuszczalność konwersji wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, bez zgody wierzyciela, w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca Restrukturyzacyjny 2021 nr 1

 

278. Następcza niemożliwość świadczenia producenta rolnego z umowy kontraktacji, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2020 nr 2, s. 5-22

 

277. Niekonstytucyjność przepisu art. 131a Prawa upadłościowego, Monitor Prawa Bankowego 2021, nr 1, s. 95 – 99

 

276. Przesłanka eugeniczna (embriopatologiczna) jako przesłanka legalnego przerywania ciąży – glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 r. (K 1/20), Palestra 11/2020, s. 94 – 107

 

275. Czy warunkowe zobowiązanie do zawarcia umowy pożyczki wymaga zgód przewidzianych prawem restrukturyzacyjnym? Doradca Restrukturyzacyjny 2020 nr 4

 

274. Otwarty katalog sposobów zabezpieczenia majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2020, nr 1 (26), Studies in Law: Research Papers 2020, No. 1 (26) ISSN 1689-8052/ e-ISSN 2451-0807

 

273. Problem dopuszczalności oświadczenia o zrzeczeniu się wynagrodzenia syndyka ustalonego postanowieniem sądu, Monitor Prawa Handlowego 2020, nr 2

 

272. Problem przekazania do masy układowej w przyspieszonym postępowaniu układowym sum uzyskanych w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, Doradca Restrukturyzacyjny, 2020, nr 3

 

271. O potrzebie specjalnej procedury restrukturyzacyjnej dla niewypłacalnych przedsiębiorców z uwagi na stan nadzwyczajny (SARS-CoV-2), radca.pl. biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 2020, nr 2, s. 25 – 31

 

270. Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego w kontekście upadłości banku, Monitor Prawa Bankowego 2020, nr 7-8, s. 27-35

 

269. Potrącenie ustawowe przed ogłoszeniem upadłości wierzyciela pasywnego, Monitor Prawniczy 2020, nr 13, s. 694 -700

 

268. Bezskuteczność czynności upadłego na podstawie art. 128 Prawa upadłościowego, Monitor Prawa Bankowego 2020, nr 6, s. 69-75

 

267. Dopuszczalność sprzedaży przez syndyka nieruchomości poniżej wartości wynikającej z opisu i oszacowania, Doradca Restrukturyzacyjny, 2020, nr 2, s. 69-75

 

266. Upadłość a współwłasność autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, Przegląd Prawa Handlowego 2020, nr 5, s. 22-31

 

265. Indos poterminowy na wekslu własnym, Rejent 2020, nr 5, s. 32 – 40

 

264. Wydanie przedmiotu sprzedaży w ramach tzw. przygotowanej likwidacji (art. 56a i n. Prawa upadłościowego, Krakowski Przegląd Notarialny 2020, nr 1, s. 11 – 22

 

263. Czy umowa najmu nieruchomości obciążonej hipotecznie, zajętej w postępowaniu egzekucyjnym, jest bezskuteczna wobec masy układowej?, Doradca Restrukturyzacyjny 2020, nr 1, s. 129-132

 

262. Problem stałej obecności w aptece ogólnodostępnej farmaceuty o kwalifikowanym stażu (kierownika apteki), Monitor Prawniczy 2020, nr 4, s. 220 -224

 

261. Dopuszczalność potrącenia wierzytelności wynikających z bezskuteczności czynności upadłego z mocy prawa, Rejent 2020, nr 3, s. 27 -38

 

260. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2019 r. III CZP 93/18, Monitor Prawa Bankowego 2020, nr 3, s. 58 – 63

 

259. Skutki podstawienia procesowego syndyka w procesie pauliańskim po upływie terminu zawitego, Przegląd Prawa Handlowego 2020, nr 2, s. 10 – 17

 

258. Wybrane zagadnienia dotyczące nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej, Monitor Prawa Bankowego 2020, nr 2, s. 91 – 103

 

257. Kompetencja administratora hipoteki do wyrażenia zgody na objęcie wierzytelności układem i do głosowania nad układem, Monitor Prawa Bankowego 2020, nr 1, s. 82 – 91

 

256. Następcza niemożność świadczenia wynajmującego z terminowej umowy najmu, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2019, vol. 8 (2), s. 190 – 204

 

255. Kompetencje zarządcy przymusowego przedsiębiorstwa spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej, Studia Iuridica Toruniensia, Toruń 2019, s. 11 -26, DOI.10.12775/SIT.2019.016

 

254. Kilka uwag o rozliczaniu przychodów i kosztów z nieruchomości upadłej spółdzielni mieszkaniowej, Pieniądze i Więź 2019, nr 3, s. 31 – 37

 

253. Czy zarządca masy sanacyjnej może dochodzić odszkodowania w miejsce hipotetycznie poszkodowanego wierzyciela? Monitor Prawa Bankowego 2019, nr 10, s. 80 – 89

 

252.Zapis windykacyjny udziału w spółce cywilnej, Rejent 2019, nr 8, s. 31- 41

 

251. Zdarzenie będące początkiem terminu do wniesienia zażalenia na zatwierdzenie warunków sprzedaży przez wierzyciela będącego wnioskodawcą, Polski Proces Cywilny 2019, nr 3, s. 381 – 387

 

250. Dokument elektroniczny jako obligatoryjny załącznik do wniosku o ogłoszenie upadłości, Monitor Prawa Bankowego 2019, nr 3, s. 87 – 93

 

249. Niewypłacalność klubu piłkarskiego, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 12, s. 108 – 111

 

248. O zagadnieniu odpowiedzialności członków SKOK w upadłości za stratę bilansową raz jeszcze, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 3, s. 30 – 39.

 

247. Sprzedaż upadłościowa udziałów w prawie własności nieruchomości a wygaśnięcie hipotek obciążających całą nieruchomość, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 3, s. 89 – 93.

 

246. Glosa krytyczna do wyroku NSA z 20 lutego 2019r. II GSK 5609/16, LEX/ el.

 

245. Wygaśnięcie roszczenia jako następstwo braku zgłoszenia wierzytelności w słowackim prawie restrukturyzacyjnym, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2019, nr XVII/2, s. 9 – 32

 

244. Skutki tzw. postępowania incydentalnego w słowackim prawie restrukturyzacyjnym, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2019 nr XVII/2, s. 33-54

 

243. Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej w upadłości, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 2, s. 64 – 68

 

242. Pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych przez bank o wartość zabezpieczenia zastawem rejestrowym na ryzyko ekspozycji kredytowej wobec dłużnika w sanacji, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 2, s. 39 – 45

 

241. Zawarcie układu przez spółkę jawną a zakres odpowiedzialności wspólnika tej spółki. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2018r. (II CSK 468/17), Monitor Prawa Bankowego 2019, nr 6, s. 49 – 63

 

240. Licencja na program komputerowy a upadłość albo restrukturyzacja licencjodawcy Monitor Prawa Handlowego 2019, nr 1, s. 8 – 14

 

239. Skutki dokonania czynności prawnej bez zgody tymczasowego nadzorcy sądowego, Rejent 2019, nr 5, s. 9 – 21

 

238. Kategoria zaspokojenia wierzytelności handlowych wspólnika upadłej spółki, Monitor Prawa Bankowego 2019 nr 5

 

237. Kaucja gwarancyjna a postępowanie sanacyjne kaucjodawcy, Monitor Prawniczy 2019, nr 6, s. 329 – 333

 

236. Dopuszczalność przejęcia przedmiotu zastawu rejestrowego na własność w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec zastawcy, Przegląd Prawa Handlowego 2019, nr 4, s. 48 – 53

 

235. Zaspokojenie wierzyciela w wyniku czynności egzekucyjnej a bezskuteczność czynności upadłego w rozumieniu art. 128 Prawa upadłościowego, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2019, nr 2, s. 5 – 18

 

234. Umorzenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego celem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, Przegląd Sądowy 2019, nr 2

 

233. Klauzula wyłączności branży w umowie najmu lokalu w centrum handlowym, Rejent 2019, nr 1, s. 9 – 22

 

232. Obowiązki syndyka w związku ze zwolnieniami grupowymi, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 1, s. 79 – 83

 

231. Kompetencja sędziego – komisarza do żądania przedstawienia dokumentów przez osobę trzecią, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 1, s. 41 – 44

 

230.Margin squeeze jako praktyka ograniczająca konkurencję na rynku usług telekomunikacyjnych, Monitor Prawa Handlowego 2018, nr 3, s. 5 – 11

 

229.Wpływ restrukturyzacji i upadłości na działalność przewoźnika lotniczego, Doradca Restrukturyzacyjny 2018 nr 4, s. 19 – 30

 

228. Kilka uwag o zagadnieniu zgodności z prawem propozycji układowych, Monitor Prawa Handlowego 2018 nr 2, s. 14 – 24

 

227. Sprzedaż lokalu bez obciążenia hipotecznego w postępowaniu upadłościowym. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2017 r., III CSK 91/16, Monitor Prawa Bankowego 2018 nr 11, s. 26 – 31

 

226. Wybrane zagadnienia dotyczące przygotowanej likwidacji, Prawo i Więź 2018, nr 3, s. 7-23

 

225. Blokada autonomiczna na płaszczyźnie upadłości i restrukturyzacji, Monitor Prawa Bankowego 2018, nr 9, s. 64 – 68

 

224. Czy syndyk spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej może dochodzić od członków kasy uzupełnienia straty bilansowej? Doradca Restrukturyzacyjny 2018, nr 3, s. 26-35

 

223. Wierzytelności nieme cesjonariusza i indosatariusza w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Monitor Prawniczy 2018, nr 14, s. 781 – 784

 

222. Umorzenie zobowiązań upadłego a zabezpieczenie rzeczowe na mieniu osób trzecich, Przegląd Prawa Handlowego 2018, nr 8, s. 25 – 28

 

221. Kilka uwag o skutkach odstąpienia od umowy, Rejent 2018, nr 7, s. 9 – 20

 

220. Ziarenko pieprzu jako łącznik jurysdykcyjny w art. 382 ust. 2 Prawa upadłościowego, Jurysta 2018, nr 7/8, s. 4 – 8

 

219. Glosa do wyroku SN z 13 kwietnia 2017r, III CSK 125/16 – bezskuteczność zapłaty długu niewymagalnego, Monitor Prawa Bankowego 2018, nr 5, s. 54 – 59

 

218 Interpretacja „starego” art. 11 Prawa upadłościowego i naprawczego w świetle art. 299 Kodeksu spółek handlowych i 116 Ordynacji podatkowej, Doradca Restrukturyzacyjny 2018, nr 1, s. 21 – 33

 

217. Przesłanki niewypłacalności w Prawie upadłościowym i naprawczym na tle Prawa upadłościowego z 1934r. i Prawa upadłościowego z 2015r., Prawo i Więź 2018, nr 1, s. 7 – 23

 

216. Najważniejsze planowane zmiany dotyczące Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego w roku 2018, Jurysta 2018, nr 4, s. 3 – 12

 

215. Odstąpienie przez syndyka od umowy dotyczącej rzeczy (lub prawa) będącej przedmiotem ubytku z masy upadłości w wyniku bezskutecznej czynności prawnej, Monitor Prawniczy 2018, nr 9, s. 500 – 503

 

214. Hipoteka w praktyce upadłościowej – problemy wybrane, Jurysta 2018, nr 3, s. 3 – 7

 

213. Układ częściowy a problem głosowania w grupach, Doradca Restrukturyzacyjny 2018, nr 1, s. 33 – 39

 

212. Dopuszczalność podziału wierzycieli na kategorie interesów w układzie częściowym, Przegląd Prawa Handlowego 2018, nr 2, s. 34 – 37

 

211. Upadłość osoby fizycznej a stosunki majątkowe małżeńskie de lege ferenda, Rejent 2018, nr 2, s. 9 – 18

 

210. Wpływ upadłości zleceniodawcy gwarancji bankowej i wnoszącego kaucję bankową na gwarancję bankową i kaucję bankową, Monitor Prawa Bankowego 2018, nr 2, s. 98 – 104

 

209. Układ częściowy obejmujący wierzytelności zabezpieczone rzeczowo a zawieszenie egzekucji z mocy prawa, Monitor Prawniczy 2018, nr 2, s. 100 -103

 

208. Kredyt w rachunku bieżącym a problem zajęcia egzekucyjnego, Monitor Prawa Bankowego 2017, nr 12, s. 58 – 65

 

207.Składniki majątkowe finansowane ze środków wspólnotowych a przygotowana likwidacja, Doradca Restrukturyzacyjny 2017, nr 4, s. 54 – 60

 

206.Czy wierzytelności śmieciowe nadają się do restrukturyzacji? Jurysta 2017, nr 11, s. 3 – 6

 

205. Umowa pożyczki pomiędzy członkiem zarządu komplementariusza spółki osobowej a spółką osobową, Rejent nr 10/2017, s. 9 – 18

 

204. Spółka z udziałem państwowym a przepisy o zarządzaniu mieniem państwowym, Monitor Prawniczy nr 8/2017, s. 411 – 415

 

203. Nagroda roczna a przepisy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Jurysta nr 4/2017 s. 22 – 25

 

202. Wpływ upadłości na umowę zastępstwa inwestycyjnego /współautor S. Szejna/, Krakowski Przegląd Notarialny nr 1/2017, s. 9 – 22

 

201. Spełnienie świadczenia z wierzytelności przelanej na zabezpieczenie po otwarciu sanacji cedenta, Doradca Restrukturyzacyjny 1/2017, s. 69 – 71

 

200. Upadłość kontrahenta a umowa przedwstępna, Rejent 2017, nr 2, s. 9 - 15

 

199. Zaspokojenie wierzytelności z tytułu transakcji pochodnych po ogłoszeniu upadłości dłużnika, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19 marca 2015 r. (IV CSK 429/15), Monitor Prawa Bankowego 2016, nr 12, s.

 

198. Termin a quo 24 miesięcy z majątkowej przesłanki niewypłacalności, Jurysta 12/2016 s. 14 – 17

 

197. Cesja wierzytelności przyszłych a postępowanie restrukturyzacyjne, Doradca Restrukturyzacyjny 4/2016, s. 90 – 96

 

196. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego jako przesłanka zastrzeżenia kary umownej, Monitor Prawniczy nr 13/2016, s. 702 – 705

 

195. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe wobec emitentów obligacji, Monitor Prawa Bankowego, nr 7-8/2016, s. 97 – 105

 

194. Czy prokurent może złożyć wniosek o upadłość dłużnika?, Doradca Restrukturyzacyjny nr 2/2016, s. 74 – 76

 

193. Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca Restrukturyzacyjny nr 1/2016, s. 16 – 22

 

192. Zagadnienie dochodzenia przez syndyka wierzytelności upadłego przysługującej kilku podmiotom, Rejent nr 1/2016, s. 11 – 20

 

191. Przedmiotowe przesłanki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, Monitor Prawa Bankowego nr 12/2015, s. 19 – 27

 

190. Materialnoprawne i proceduralne zagadnienia dotyczące wyłączenia składników mienia z masy upadłości, Doradca Restrukturyzacyjny 2/2015, s. 68 – 70

 

189. Upadłość a odpowiedzialność posiłkowa za grzywnę i zobowiązanie do wydania korzyści (art. 24 par. 1 i 5 k.k.s.), Doradca Restrukturyzacyjny 2/2015, s. 39 – 42

 

188. Odpowiedzialność reprezentanta dłużnika za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, Monitor Prawa Handlowego nr 2/2015, s. 30 – 34

 

187. Kara umowna w umowie o zamówienie publiczne, Prawo zamówień publicznych. Kwartalnik, nr 3(46)/2015, s. 3 – 11

 

186. Wybrane problemy prawne dotyczące umów wzajemnych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca Restrukturyzacyjny nr 1/2016, s. 57 – 63

 

185. Dług równoległy a dług układowy, Monitor Prawa Bankowego nr 9/2015, s. 89 – 95

 

184. Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, radca.pl Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, nr 2/2015, s. 25-34.

 

183. Przyspieszenie terminu wymagalności wierzytelności na przedpolu upadłości – wyrok SN z dnia 27 września 2013 roku (I CSK 690/12), Monitor Prawa Bankowego nr 5/2015, s. 38-46

 

182. Układ w upadłości konsumenckiej, Monitor Prawniczy nr 5/2015, s. 241 – 246.

 

181. Nowa upadłość konsumencka, Monitor Prawa Bankowego nr 2/2015, s. 102 – 111

 

180. Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego w upadłości konsumenckiej, Przegląd Prawa Handlowego 2/2015, s. 33-37

 

179. Finansowanie przez udziałowców kosztów likwidacji spółki kapitałowej a rozwiązanie spółki kapitałowej bez likwidacji, Rejent nr 1/2015, s. 34-50

 

178. Uczestnictwo małżonka w spółce jawnej a podział majątku wspólnego, Jurysta 1/2015, s. 22 – 28

 

177. Przedawnienie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej, Monitor Podatkowy nr 1/2015

 

176. Problem zajęcia wierzytelności przysługującej współwykonawcy zamówienia publicznego, Prawo Zamówień Publicznych nr 3/2014, s. 28 – 39

 

175. Kilka uwag na temat odpowiedzialności deliktowej pomocnika, Rejent nr 12/2014, s. 32 – 43

 

174. Problematyka jednolitego prawa upadłościowego a Prawo Unii Europejskiej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10/2014, s. 2 – 11

 

173. Wpłaty z zysku od jednoosobowej spółki Skarbu Państwa po ogłoszeniu jej upadłości likwidacyjnej, w: Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 15/2013, Poznań – Chorzów 2013, s. 217 – 230

 

172. Upadłość układowa a zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości i z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, Finanse Komunalne nr 7 – 8/2014, s. 80 – 87

 

171. Konsorcjum budowlane a upadłość konsorcjanta /współautor S. Szejna/, Jurysta 7-8/2014, s. 3 – 15

 

170. Dopuszczalność zarzutu nadpłynności masy upadłości w przypadku bezskuteczności czynności upadłego, Monitor Prawniczy nr 11/2014, s. 568 – 572

 

169. Zakres kompetencji tymczasowego nadzorcy sądowego, Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 5-6/2014, s. 5 – 22

 

168. Problem nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu /współautor D. Chrapoński/, Monitor Prawa Bankowego nr 6/2014, s. 73 – 80

 

167. Przesłanki podmiotowe odkupu akcji w Kodeksie spółek handlowych, Jurysta 6/2014, s. 14 – 18

 

166. Przelew wierzytelności a upadłość dłużnika przelewanej wierzytelności, Rejent 4/2014, s. 9 – 24

 

165. Umowa poręczenia a upadłość z możliwością zawarcia układu, Przegląd Sądowy nr 4/2014, s. 9 – 24

 

164. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 października 2012r., V CSK 405/11 (dotyczy spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym), Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały. Studies in Law: Research and Materials nr 1/2014, s. 145 – 153

 

163. Hipoteka przymusowa a zabezpieczenie należności powstałych po ogłoszeniu upadłości, Monitor Prawa Bankowego nr 2/2014, s. 86 – 97

 

162. Ochrona nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w odrębnym postępowaniu upadłościowym wobec deweloperów, Rejent nr 12/2013, s. 42 – 79

 

161. Wierzytelności zabezpieczone hipoteką w upadłości deweloperskiej, Monitor Prawa Bankowego nr 12/2013, s. 42 – 51

 

160. Upadłość a służebności, Rejent nr 11/2013, s. 9 – 26

 

159. Kilka uwag do projektu założeń „Prawa restrukturyzacyjnego”, Jurysta nr 11/2013, s. 3 – 9

 

158. Koszty funkcjonowania organów upadłego a wynagrodzenie ze stosunku pracy, Monitor Prawa Pracy nr 8/2013, s. 403 – 407

 

157. Kilka uwag o zasadzie pierwszeństwa zaspokojenia wierzyciela na podstawie art. 532 KC, Monitor Prawniczy nr 15/2013, s. 799 – 804

 

156. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 lutego 2013r., III CZP 96/12 (Odsetki od wierzytelności układowych), Radca Prawny nr 7-8/2013, s. 2D – 7D

 

155. Zabezpieczenie hipoteką wierzytelności wobec upadłego poręczyciela- glosa do uchwały SN z 8 sierpnia 2012r. (III CZP 42/12), Monitor Prawa Bankowego nr 7-8/2013, s. 53 – 60

 

154. Prawo kontraktów a prawo upadłościowe według rekomendacji UNCITRAL, Rejent nr 6/2013, s. 9 – 26

 

153.Reglamentacja działalności gospodarczej – próba systematyki, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne, nr XI/2, Opole 2013, 9 – 30

 

152. Umowa wzajemna a upadłość z możliwością zawarcia układu – wnioski de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Prawa Handlowego nr 6/2013, s. 31 – 37

 

151. Korekta odliczonej kwoty podatku VAT po ogłoszeniu upadłości podatnika, Jurysta nr 6/2013, s. 22 – 31

 

150. Odsetki od czynności syndyka – uwagi de lege ferenda, Przegląd Sądowy nr 5/2013, s. 86 – 94

 

149. Czynności nadzorcy sądowego na rachunek upadłego, Fenix.PL nr 1/2013, s. 27 – 30

 

148. Światowe standardy prawa upadłościowego a interesy banku jako wierzyciela upadłego, Monitor Prawa Bankowego nr 5/2013, s. 61 – 74

 

147. Skutki uchylenia układu zawartego w postępowaniu upadłościowym dla wierzytelności objętych układem, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne, nr XI/1, Opole 2013, s. 9 – 27

 

146. Upadłość członków zgrupowania przedsiębiorców. Uwagi de lege ferenda, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2013, s. 2 – 10

 

145. Umowa o roboty budowlane a upadłość likwidacyjna wykonawcy, Monitor Prawniczy, nr 3/2013, s. 70 – 75

 

144. Upadłość pracodawcy a roszczenie o odszkodowanie z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, Monitor Prawa Pracy, nr 1/2013, s. 11 – 16

 

143. Akcja imienna jako aport w spółce kapitałowej. Zagadnienia wybrane, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne nr 1/X 2012, s. 9-22

 

142. Istotna zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego poza regulacją art. 144 pzp, Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych, nr 2-12, s. 3 – 13

 

141. Problematyka odsetek od wierzytelności układowych po ogłoszeniu upadłości, Fenix.PL nr 2/2012, s. 25 – 29

 

140. W sprawie dopuszczalności skracania korpusu firmy spółki kapitałowej, Rejent nr 6/2012, s. 9 – 19

 

139. Problematyka odsetek od wierzytelności układowych po ogłoszeniu upadłości, Jurysta nr 7-8/2012, s. 56 – 61

 

138. Reprezentacja spółki kapitałowej w upadłości wobec członka jej zarządu, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6/2012, s. 6 – 11

 

137. Upadłość a legitymacja czynna wierzyciela w procesie pauliańskim, Jurysta nr 6/2012, s. 28 – 35

 

136. Rezygnacja członka zarządu spółki kapitałowej, Przegląd Sądowy nr 4/2012, s. 40 – 50

 

135. Osobne masy upadłości w upadłości deweloperskiej, Fenix.PL nr 1/2012, s. 33 – 41

 

134. Konsolidacja spółek poprzez aport o postaci udziałów bądź akcji, Prawo Spółek, nr 3/2012, s. 44 – 48

 

133. Bezskuteczność czynności w kodeksie cywilnym i w prawie upadłościowym, Jurysta nr 3/2012, s. 3 – 12

 

132. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., IV CSK 273/10, lex/el. 2012

 

131. Upadłość likwidacyjna przekazującego świadczenie, Monitor Prawniczy nr 4/2012, s. 220 – 224

 

130. Skutki bezskuteczności czynności upadłego w upadłości układowej, Radca Prawny, Dodatek Naukowy nr 2/2012, s. 2 D – 5 D

 

129. Bank wobec tzw. upadłości deweloperskiej, Monitor Prawa Bankowego nr 2/2012, s. 51 -65

 

128. Skutki bezskuteczności czynności upadłego w rozumieniu art. 134 p.u.n., Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2012, 9 – 17

 

127. Upadłość deweloperska, Jurysta 12/2011, s. 3 – 13

 

126. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2010 r., IV CSK 453/09, LEX nr 578163, LEX el./2011

 

125. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 maja 2010r., I CSK 480/09, OSNC 2010, nr 12, poz. 169, LEX el./2011

 

124.Upadłość posiadacza rachunku powierniczego, Monitor Prawa Bankowego nr 10/2011, s. 65 – 74

 

123. Radca prawny (adwokat) jako pełnomocnik w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, Radca Prawny nr 10/2011, s. 2D – 6D

 

122. Upadłość likwidacyjna cedenta a zagadnienie skuteczności przelewu wierzytelności przyszłych, Przegląd Sądowy nr 10/2011, s. 62 – 69

 

121. Likwidacja oddziału spółki kapitałowej, Prawo Spółek nr 9/2011, s. 10 – 16

 

120. Dochodzenie roszczeń z tytułu czynności upadłego bezskutecznych z mocy prawa, Monitor Prawniczy nr 16/2011, s. 859 – 865

 

119. Upadłość z szansą na układ a arbitraż. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 23 września 2009r., I CSK 121/09, Jurysta 6/2011, s. 20 – 28

 

118. Zagadnienie badania sprawozdania finansowego przez jednostkę w upadłości, Rachunkowość nr 6/2011, s. 20 – 23

 

117. Zgoda rady nadzorczej na zawarcie umowy niezwiązanej z „przedmiotem działalności gospodarczej spółki”, Prawo Spółek nr 6/2011, s. 7 – 12

 

116. Pojęcie „przedsiębiorcy” i „przedsiębiorstwa” w prawie naprawczym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 5/2011, s. 2 – 6

 

115. Wybrane zagadnienia nowelizacji hipoteki w kontekście upadłości, Monitor Prawa Bankowego, nr 5/2011, s. 37 – 52

 

114. Zakaz zasiadania we władzach spółki, Jurysta nr 3-4/2011, s. 19 – 23

 

113. Pojęcie „zwykły zarząd” w art. 76 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego, Przegląd Sądowy nr 4/2011, s. 118 – 130

 

112. Upadłość a wybrane relacje między spółką handlową a jej wspólnikami, Prawo Spółek nr 4/2011, s. 34 – 44

 

111. Prawo naprawcze – koncepcja zmian, Jurysta nr 2/2011, s. 16 – 21

 

110. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2007r., I CSK 314/07, LEX el/2011


109. Przymusowy odkup akcji a postępowanie upadłościowe i naprawcze, Monitor Prawniczy nr 3/2011, s. 168

 

108. Bank wobec upadłości konsumenckiej swojego dłużnika, Monitor Prawa Bankowego nr 2/2011, s. 53 – 70

 

107. Miejsce Prawa upadłościowego i naprawczego w systemie prawa, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2011, s. 16 – 22

 

106. Zmiana trybu postępowania upadłościowego upadłej spółki handlowej, Prawo Spółek nr 1/2011, s. 23 – 32

 

105. Wypłaty z zysku od jednoosobowej spółki Skarbu Państwa po ogłoszeniu jej upadłości likwidacyjnej, Jurysta nr 2/2010, s. 49 – 53

 

104. „Życie po życiu” spółki kapitałowej, Jurysta nr 1/2010, s. 51 – 55

 

103. Odpowiedzialność cywilna za szkodę w postaci uszczerbku majątkowego związanego z zapobieżeniem zalaniu gruntu, Przegląd Sądowy nr 9/2010, s. 25 – 34

 

102. Odwołanie członka zarządu spółki z o.o., Prawo Spółek nr 9/2010, s. 22 – 31

 

101. Instytucja wstępnego zgromadzenia wierzycieli, Monitor Prawniczy nr 14/2010, s. 767 – 774

 

100. Odpowiedzialność porządkowa i karna w przepisach o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych /współautor: Marek Lubelski/, Prokuratura i Prawo nr 7 – 8/2010, s. 212 – 221

 

99. W sprawie wykładni art. 18 § 2 – 4 Kodeksu spółek handlowych, Prawo Spółek nr 6/2010, s. 17 – 20

 

98. Konwencja CMR w orzecznictwie sądów polskich, Glosa, nr 2/2010, s. 16 – 28

 

97. Jeszcze w sprawie potrącenia w upadłości likwidacyjnej, Prawo Spółek nr 11/2009, s. 52 – 58

 

96. Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w upadłości układowej, Rejent nr 11/2009, s. 18 – 28

 

95. Nowa podstawa dla wszczęcia postępowania naprawczego po nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, Monitor Prawniczy nr 17/2009, s. 919 – 926

 

94. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2008r. II CSK 424/07, Przegląd Sądowy nr 7 – 8/2009, s. 205 – 212

 

93. Postępowanie w przedmiocie zmiany układu upadłego – zagadnienia wybrane, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2009, s. 2 – 8

 

92. Zarys historii źródeł prawa upadłościowego w Polsce, Jurysta nr 7/2009, s. 25 – 30

 

91. Przewłaszczenie i przelew na zabezpieczenie a układ upadłościowy i naprawczy, Jurysta nr 7/2009, s. 10 – 14

 

90. Układ w znowelizowanym prawie naprawczym – wybrane zagadnienia, Prawo Spółek nr 6/2009, s. 28 – 38

 

89. Konwencja CMR w orzecznictwie sądów polskich, Jurysta nr 5-6/2009, s. 3 – 9

 

88. Wierzytelności banku w upadłości konsumenckiej, Jurysta nr 3- 4/2009, s. 41 – 45

 

87. Upadłość likwidacyjna a sprzedaż nieruchomości obciążonej umowami najmu lokali mieszkalnych, Jurysta nr 3-4/2009, s. 53 – 56

 

86. Jeszcze w sprawie wykładni art. 291 Prawa upadłościowego i naprawczego, Prawo Spółek nr 4/2009, s. 36 – 44

 

85. W sprawie wykładni art. 24 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, Monitor Prawniczy, nr 8/2009, s. 415 – 420

 

84. Karnoprawna ochrona wierzycieli w postępowaniu naprawczym /współautor: Marek Lubelski/, Prokuratura i Prawo nr 4/2009, s. 35 – 48

 

83. Klauzula arbitrażowa w oparciu o art. 33 konwencji CMR, Biuletyn Arbitrażowy nr 9/2009, s. 43 – 54

 

82. Wybrane problemy prawne związane z umowami opcji walutowych, Jurysta nr 1/2009, s. 15 – 20

 

81. Restrukturyzacja przedsiębiorców w Niemczech i w Polsce /współautor: Piotr Pająk/, Jurysta nr 10/2008, s. 19 – 23

 

80. Wybrane problemy prawne związane z ochroną składu osobowego wspólników w spółce z o.o., Prawo Spółek nr 10/2008, s. 13 – 31

 

79. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym a postępowanie naprawcze. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2007 r., sygn.. Akt III CZP 89/07, Glosa nr 3/2008, s. 82 – 91

 

78. Pactum de non cedendo a upadłość likwidacyjna, Monitor Prawniczy nr 16/2008, s. 892 – 896

 

77. Wolność podejmowania i prowadzenia działań sponsorskich, Jurysta nr 7 – 8/2008, s. 21 – 31

 

76. Prawo naprawcze a wybrane problemy postępowania egzekucyjnego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 3 – 5/2008, s. 35 – 52

 

75. Arbitraż a problem zbiorowej restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych dłużnika, Biuletyn Arbitrażowy nr 6/2008, s. 76 – 88

 

74. Zakaz wpisu hipoteki do księgi wieczystej po ogłoszeniu upadłości – zagadnienia wybrane, Jurysta nr 5/2008, s. 21 – 24

 

73. Głosowanie nad układem w świetle przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego /Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29 listopada 2006r., III CZP 90/06/, Prawo Spółek nr 3/2008, s. 50 – 57

 

72. Ekonomiczne i prawne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu /współautor: Marek Wadowski/, Jurysta nr 1/2008, s. 3 – 9

 

71. Prawo upadłościowe i naprawcze w wybranych, niepublikowanych orzeczeniach sądów powszechnych, Gazeta Sądowa nr 12/2007, s. 38 – 47

 

70. Świadczenia stron umowy sponsoringu. Część II. Świadczenia sponsorowanego, Gazeta Sądowa nr 12/2007, s. 22 – 24

 

69. Świadczenia stron umowy sponsoringu. Część I. Świadczenia sponsora, Gazeta Sądowa nr 12/2007, s. 14 – 21

 

68. Indywidualne prawo kontroli w spółce z o.o. – wybrane problemy praktyczne, Jurysta nr 12/2007, s. 17 – 21

 

67. Przegląd orzecznictwa z zakresu Prawa upadłościowego i naprawczego (koszty sprzedaży nieruchomości obciążonej hipotecznie, legitymacja zarządcy, pomoc publiczna w układzie), Gazeta Sądowa nr 11/2007, s. 47 – 51

 

66. Upadłość likwidacyjna a umowne prawo pierwokupu, Gazeta Sądowa nr 11/2007, s. 35 – 40

 

65. Ustawa o licencji syndyka a nadzorca sądowy w postępowaniu naprawczym, Gazeta Sądowa nr 10/2007, s. 20 – 24

 

64. Prokura a upadłość z możliwością zawarcia układu z zarządem własnym -Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2006r., III CZP 45/06, Monitor Prawniczy nr 15/2007, s. 859 – 863

 

63. Arbitraż a postępowanie upadłościowe i naprawcze, Jurysta nr 7/2007, s. 8 – 11

 

62. Skutki układu spółki jawnej zawartego w postępowaniu upadłościowym albo naprawczym dla praw wierzycieli wobec wspólników spółki jawnej, Rejent nr 6/2007, s. 32 – 49

 

61. Finansowanie kosztów postępowania upadłościowego z udziałem nadzorcy sądowego /współautor: Mirosław Wyciślak/, Jurysta nr 4/2007, s. 11 – 14

 

60. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych jako forum dla międzynarodowej współpracy pomiędzy osobami wykonującymi wolne zawody prawnicze, Radca Prawny nr 2/2007, s. 102 – 109

 

59. Problematyka członkostwa w europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych, Gazeta Sądowa nr 1/2007, s. 27 – 29

 

58. Czy wszczęcie postępowania naprawczego wyłącza odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.?, Gazeta Sądowa nr 11 – 12/2006, s. 29 – 31

 

57. Pomoc publiczna a postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu (cz. II) /współautor: Tomasz Jasiński/, Prawo Spółek nr 11/2006, s. 28 – 36

 

56. Szczególny charakter prawny jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji, Gazeta Sądowa nr 10/2006, s. 32 – 37

 

55.Pomoc publiczna a postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu (cz. I) /współautor: Tomasz Jasiński/, Prawo Spółek nr 10/2006, s. 26 – 30

 

54. Projekt zmian w przepisach o postępowaniu naprawczym, Gazeta Sądowa nr 9/2006, s. 19 – 21

 

53. Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu z zarządem własnym, Monitor Prawniczy nr 18/2006, s. 1003 – 1008

 

52. Przelew wierzytelności po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, Gazeta Sądowa nr 7 – 8/2006, s. 26 – 27

 

51. Kredyt a upadłość z możliwością zawarcia układu z zarządem własnym upadłego, Prawo Bankowe nr 7 – 8/2006, s. 58 – 66

 

50. Problem zgody sędziego komisarza na wykonywanie zobowiązań po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, Gazeta Sądowa nr 5/2006, s. 16 – 18

 

49. Pomoc publiczna a restrukturyzacja zobowiązań w postępowaniu naprawczym, Gazeta Sądowa nr 4/2006, s. 18 – 22

 

48. Sponsoring, Jurysta nr 4/2006, s. 8 – 13

 

47. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Problemy wybrane, Gazeta Sądowa nr 3/2006, s. 22 – 25

 

46. Prokura a postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu z tzw. zarządem własnym, Gazeta Sądowa nr 2/2006, s. 22 – 23

 

45. Istota sponsoringu, Rejent nr 1/2006, s. 35 – 51

 

44. Układ a składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Gazeta Sądowa nr 1/2006, s. 4 – 5

 

43. Czynności poprzedzające powstanie stosunku prawnego sponsoringu, Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 4/2005, s. 138 – 172

 

42. Postępowanie naprawcze – zagadnienia wybrane, Gazeta Sądowa nr 12/2005, s. 18 – 25

 

41. Sponsoring a podobne instytucje prawne. Część trzecia, Gazeta Sądowa nr 10/2005, s. 16 – 20

 

40. Odwołanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej wybranego w drodze głosowania grupami, Gazeta Sądowa nr 9/2005, s. 22 – 23

 

39. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych z siedzibą w Polsce, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 9/2005, s. 5 – 14

 

38.Nowe problemy prawne związane z wykładnią i stosowaniem art. 299 k.s.h., Rejent nr 7 – 8/2005, s. 29 – 45

 

37. Sponsoring a podobne instytucje prawne. Część druga, Gazeta Sądowa nr 7 – 8/2005, s. 32 – 36

 

36. Dziedziny aktywności sponsoringowej, Jurysta nr 6 – 7/2005, s. 49 – 55

 

35. Sponsoring a podobne instytucje prawne (1), Gazeta Sądowa nr 6/2005, s. 36 – 40

 

34. Problem dopuszczalności powołania członka zarządu spółki z o.o. na czas nieokreślony, Monitor Prawniczy nr 12/2005, s. 583 – 586

 

33. Charakter prawny karty mikroprocesorowej, Gazeta Sądowa nr 5/2005, s. 39 – 42

 

32. Potrącenie wierzytelności a upadłość likwidacyjna. Orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem, Prawo Spółek nr 5/2005, s. 46 – 50

 

31. Tworzenie baz danych dotyczących obrotu nieruchomościami – problemy wybrane, Gazeta Sądowa nr 4/2005, s. 23 – 29

 

30. Waloryzacja kaucji mieszkaniowej a zakup mieszkania z bonifikatą, Gazeta Sądowa nr 3/2005, s. 18 – 19

 

29. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, Gazeta Sądowa nr 2/2005, s. 22 – 24

 

28. Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej wobec osób trzecich /współautorzy: Piotr Dragon, Lesław Zieliński/, Jurysta nr 2/2005, s. 15 – 19

 

27. Prawo akcjonariusza do informacji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 11/2004, s. 2 – 11

 

26. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych – wolne zawody prawnicze, Europejski Przegląd Prawa nr 2/2004, s. 117 – 127

 

25. Skutki czynności prawnej spółki opartej o nieistniejącą uchwałę /współautorzy: Piotr Dragon, Lesław Zieliński/, Jurysta nr 7 – 8/2004, s. 44 – 47

 

24.Skutki upadłości i postępowania naprawczego dla wybranych umów bankowych, Prawo Bankowe nr 3/2004, s. 43 – 58

 

23.Wierzytelności w postępowaniu naprawczym /współautor: Piotr Dragon/, Jurysta nr 3/2004, s. 20 – 22

 

22. Europejskie postępowanie insolwencyjne, Prawo Spółek nr 2/2004, s. 33 – 45

 

21. Tryb odpowiedzialności stowarzyszenia poręczającego. Artykuł 1 lit. „l” Konwencji Celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR, w świetle orzecznictwa sądowego, Gazeta Sądowa nr 12/2003, s. 43 – 44

 

20. Przedawnienie roszczeń z przewozów podlegających Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), Jurysta nr 12/2003, s. 21 – 24

 

19. Zdolność naprawcza i przesłanki dla wszczęcia postępowania naprawczego, Monitor Prawniczy nr 22/2003, s. 1024 – 1028

 

18. Problematyka lokowania produktu (product placement), Przegląd Prawa Handlowego nr 11/2003, s. 14 – 20

 

17. Postępowanie naprawcze, Dodatek do nr 41/2003 Doradcy Podatnika. Wydawnictwo Trendy 2003r., s. 1 – 132

 

16. Zobowiązanie osób prowadzących hotele do zapłaty wynagrodzenia w związku z odbiorem programów radiowych i telewizyjnych przez gości hotelowych, Gazeta Sądowa nr 7 – 8/2003, s. 28 – 30

 

15. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, Prawo Spółek nr 11/2002, s. 32 – 42

 

14.Charakterystyka prawna sponsoringu. Część II, Gazeta Sądowa nr 10/2002, s. 51 – 53

 

13.Charakterystyka prawna instytucji sponsoringu, Gazeta Sądowa nr 9/2002, s. 55 – 59

 

12. „Ambush marketing” a problematyka nieuczciwej konkurencji, Gazeta Sądowa nr 7 – 8/2002, s. 50 – 54

 

11. Odpowiedzialność biura podróży za szkodę niemajątkową w postaci utraty zadowolenia z wypoczynku a prawo europejskie, Gazeta Sądowa nr 6/2002, s. 41 – 44

 

10. Spółka wolnych zawodów. Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki związane z wykonywaniem wolnego zawodu. Część II, Gazeta Sądowa nr 5/2002, s. 32 – 36

 

9.Spółka wolnych zawodów. Odpowiedzialność cywilna partnerów, członków zarządu spółki partnerskiej i innych osób w stosunku do wierzycieli spółki partnerskiej. Część I, Gazeta Sądowa nr 4/2002, s. 21 – 23

 

8.Sanacja czy upadłość? Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28.06.2000 r. ygn.. Akt IV CKN 42/2000, Gazeta Sądowa nr 3/2002, s. 40 – 43

 

7.Kapitał docelowy w spółce akcyjnej, Gazeta Sądowa nr 3/2002, s. 23 – 28

 

6. Prawo kontroli wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – dokończenie, Gazeta Sądowa nr 2/2002, s. 16 – 19

 

5. Prawo kontroli wspólnika – względne prawo indywidualnej kontroli wspólnika istniejące z mocy ustawy (art. 212 k.s.h.), Gazeta Sądowa nr 1/2002, s. 22 – 24

 

4.Prawo kontroli wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Gazeta Sądowa nr 12/2001, s. 20 – 23

 

3. Przedawnienie roszczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19.09.2000r., IV CKN 92/00, Gazeta Sądowa nr 12/2001, s. 44 – 48

 

2.Odpowiedzialność członków zarządu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.09.1999r., II CKN 608/98, Gazeta Sądowa nr 11/2001, s. 33 – 37

 

1.Prawo kontroli i prawo do informacji o stanie spraw spółki wspólnika spółki kapitałowej, Dom Ekonomisty. Biuletyn Naukowo – Informacyjny, Katowice, Nr 1 – 2/2001, s. 40 – 61

 

IV. Raporty i opublikowane opinie prawne

 

6. Opinia prawna z 2 stycznia 2023 roku dla Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie ustawy sejmowej z 14 grudnia 2022 roku o fundacji rodzinnej obsil.kirp.pl/aktualnosci/opinia-obsil-krrp-ws-ustawy-o-fundacji-rodzinnej-druk-senacki-nr-888/

 

5. Czy rolnicy są chronieni ustawami antylichwiarskimi w innych krajach europejskich? Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022,

 

4. Opinia prawna z 9 sierpnia 2022 roku dla Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Prawo upadłościowe; obsil.kirp.pl/wp-content/uploads/2023/01/Opinia-OBSiL-KRRP-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-–-Prawo-restrukturyzacyjne-oraz-ustaw

 

3. Projekt regulacji franczyzy w Polsce na tle ustawodawstw innych państw, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022,

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/IWS_Adamus-R._Projekt-regulacji-franczyzy-w-Polsce.pdf

 

2. Podział spółki przez wyodrębnienie w prawie polskim de lege ferenda, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021, s. 1 – 50.

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/IWS_Adamus-R._Podzia%C5%82-sp%C3%B3%C5%82ki-przez-wyodr%C4%99bnienie-w-prawie-polskim-de-lege-ferenda.pdf

 

1. Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy w Polsce, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020, s. 1 – 68.

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/IWS_Adamus-R._Faktyczna-nier%C3%B3wno%C5%9B%C4%87-stron-umowy-franczyzy-w-Polsce.pdf

 

V. Opublikowane recenzje

 

3. Recenzja monografii dr hab. Marka Mrówczyńskiego pt. „Uczestnicy postępowania upadłościowego”, Warszawa 2019, ss. 1 – 765 Opolskie Studia Administracyjno – Prawne 2020, nr 3, s. 181 – 186

 

2. Recenzja monografii dra Przemysława Wołowskiego pt. „Kolizja zasady ochrony interesów masy upadłości z zasadą zaufania w prawie cywilnym”, Sopot 2018, ss. 1 – 273. Opolskie Studia Administracyjno – Prawne 2020, nr 3, s. 169-180.

 

1.Recenzja monografii P. Horosza, pt. „Wierzytelności zabezpieczone zastawniczo w upadłości likwidacyjnej”, Warszawa 2013, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne, nr XII/2, 2014, s. 129 – 134

 

 

VI. Publicystyka prawno – społeczna

VI.1. Monografie

 

4. Niewypłacalność spółki a odpowiedzialność menedżera, Dodatek do Rzeczpospolitej i parkiet.pl 6 lutego 2024, s. 1- 90

 

3. Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski, wydanie 2, Globe Edit 2022, s. 1-227

 

2. Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski, opublikowana 2 czerwca 2022 roku (ISBN 978-83-965156-0-5), e-book: http://odyseja1918.pl, opublikowana w dniu 20 września 2022 roku (ISBN 978-83-965156-1-2); e -book: http://odyseja1918.pl, opublikowana 24 września 2022 roku (ISBN 978-83-965156-) e-book: http://odyseja1918.pl, , opublikowana 6 października 2022 roku (ISBN 978-83-965156-3-6), e-book: http://odyseja1918.pl; opublikowana 11 listopada 2022 roku (ISBN 978-83-965156-5-0). e-book: http://odyseja1918.pl

 

1. Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski, Globe Edit 2022, s. 1-157

 

VI.2. Artykuły publicystyczne

 

148. Dług i niewypłacalność, radca.pl, pismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, nr 1 (41)/2024, s. 28 - 29

 

147. Polish science fiction: prawo, prawo.pl 16 marca 2024 https://www.prawo.pl/student/umiedzynarodowienie-studiow-prawniczych-prof-adamus,525983.html

 

146. Rodzaje konwersji – różnice, skutki, procedury, Rzeczpospolita z 12 marca 2024, https://www.rp.pl/biznes/art39973731-rodzaje-konwersji-roznice-skutki-procedury

 

145. Dług i niewypłacalność. Analiza na czas kryzysu, Edukacja Prawnicza, 2 (185), Rok akademicki 2023/2024, s. 57 – 59

 

144. Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 (mgbi.pl) https://www.mgbi.pl/raporty/postepowania-upadlosciowe-i-restrukturyzacyjne-raport-2024/

 

143. Prawo proceduralne i materialne – relacja norm, https:/ Rzeczpospolita z 27 lutego 2024 https:/www.rp.pl/biznes/art39906441-prawo-proceduralne-i-materialne-relacja-norm,

 

142. Politycy - bez względu na barwy partyjne - mogą udawać cwane gapy, Wyborcza to Wy, 20 lutego 2024, https://wyborcza.pl/7,162657,30720915,politycy-bez-wzgledu-na-barwy-partyjne-moga-udawac-cwane.html

 

141. Prof. Adamus: Czy członek rady nadzorczej spółki kapitałowej może mieć złoty głos? Prawo.pl, 15 lutego 2024,https://www.prawo.pl/biznes/zloty-glos-czlonka-rady-nadzorczej-spolki-kapitalowej-opinia,525204.html

 

140. W prawie handlowym sporo powinno się zmienić, w: Raport Poprawmy prawo, 15 lutego 2024

 

139. Upadłość spółdzielni – procedury, terminy, skutki, Rzeczpospolita z 13 lutego 2024

 

138. Dług i niewypłacalność. Analiza na czas kryzysu, Edukacja Prawnicza nr 2 (185), rok akademicki 2023/2024, s. 57-59

 

137. Za jakie szkody odpowiada członek zarządu, Rzeczpospolita z 30 stycznia 2024r. https://www.rp.pl/biznes/art39760231-za-jakie-szkody-odpowiada-czlonek-zarzadu-spolki-z-o-o

 

136. Upadłość SKOK-u Wołomin jako zbrodnia doskonała, 28 stycznia 2024, Onet, https://wiadomosci.onet.pl/opinie/upadlosc-skok-u-wolomin-jako-zbrodnia-doskonala/sqezhyz?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=undefined&utm_v=2

 

135. "Oni udają, że nam płacą, a my udajemy, że pracujemy". Bankructwo PRL

Newsweek.pl 26 stycznia 2024r., https://www.newsweek.pl/polska/polityka/bankructwo-prl-oni-udaja-ze-nam-placa-a-my-udajemy-ze-pracujemy/rfvq9cf

 

134. Czy można oswoić bankructwo? Wyborcza to Wy, 23 stycznia 2024, https://wyborcza.pl/7,162657,30624685,czy-mozna-oswoic-bankructwo.html

 

133. Prawo łaski, skąd się wzięło, jak je stosowano na ziemiach polskich i co dziś może zrobić prezydent - analiza profesora prawa, Wyborcza to Wy, 15 stycznia 2024, https://wyborcza.pl/7,162657,30593846,prawo-laski-skad-sie-wzielo-jak-je-stosowano-na-ziemiach-polskich.html

 

132. Prof. Adamus: Mamy kryzys konstytucyjny. Panowie politycy, najwyższy czas zejść na ziemię, Prawo.pl, 11 stycznia 2024,
https://www.prawo.pl/biznes/prof-adamus-mamy-kryzys-konstytucyjny-panowie-politycy-najwyzszy-czas-zejsc-na-ziemie,524865.html

 

131. Prof. Adamus: Cele zarządcze powinny mieć charakter motywacyjny, ale nie są niepodważalne, prawo.pl 8 stycznia 2024,
https://www.prawo.pl/biznes/cele-zarzadcze-sposob-ustalania-w-spolkach-prawa-handlowego,524443.html

 

130. Zgłoszenie wierzytelności z kredytu a powództwo, Rzeczpospolita 2 stycznia 2024, https://www.rp.pl/biznes/art39635431-zgloszenie-wierzytelnosci-z-kredytu-a-powodztwo

 

129. Immunitet kościoła i przedmiotów kultu religijnego, Rzeczpospolita 19 grudnia 2023, https://www.rp.pl/biznes/art39580991-immunitet-kosciola-i-przedmiotow-kultu-religijnego

 

128. Prof. Adamus: Czyny nieuczciwej konkurencji a franczyza, prawo.pl, 6 grudnia 2023,
ttps://www.prawo.pl/biznes/czyny-nieuczciwej-konkurencji-a-franczyza,524148.html

 

127. Współwłasność w razie upadłości , Rzeczpospolita 5 grudnia 2023, https://www.rp.pl/biznes/art39511411-wspolwlasnosc-w-razie-upadlosci

 

126. Prof. Adamus: czy zakaz konkurencji w spółce może być złotym spadochronem?, prawo.pl 22 listopada 2023, https://www.prawo.pl/biznes/czy-zakaz-konkurencji-moze-byc-w-spolce-zlotym-spadochronem-,524077.html

 

125. Zarzut pauliański w postępowaniu sanacyjnym, Rzeczpospolita 21 listopada 2023, https://www.rp.pl/biznes/art39434041-zarzut-paulianski-w-postepowaniu-sanacyjnym

 

124. Przygotowana likwidacja firmy a zgoda zastawnika, Rzeczpospolita 8 listopada 2023, https://www.rp.pl/biznes/art39361831-przygotowana-likwidacja-firmy-a-zgoda-zastawnika

 

123. Prof. Adamus: Wysokość zysków spółki jawnej a podział majątku wspólnego małżonków, 6 listopada 2023, prawo.pl, https://www.prawo.pl/biznes/zyski-spolki-jawnej-a-podzial-majatku-wspolnego-malzonkow,523552.html

 

122. Czy i jak uregulować franczyzę? 25 października 2023, Gazeta Wyborcza, https://wyborcza.pl/7,162657,30343450,czy-i-jak-powinno-sie-uregulowac-franczyze.html

 

121. Czego nie mówi się o fundacjach rodzinnych? 25 października 2023, Gazeta Wyborcza- Katowice

 

120. Surogat mienia podlegającego wyłączeniu, Rzeczpospolita 24 października 2023 https://www.rp.pl/biznes/art39304131-surogat-mienia-podlegajacego-wylaczeniu

 

119. Prof. Adamus: Podział spółki komandytowo – akcyjne nie taki prosty, prawo.pl 23 października 2023 https://www.prawo.pl/biznes/podzial-spolki-komandytowo-akcyjnej-jak-to-zrobic,523551.html

 

118. Brexit a ogłoszenie upadłości dłużnika w Wielkiej Brytanii, Rzeczpospolita 11 października 2023 https://www.rp.pl/biznes/art39235321-brexit-a-ogloszenie-upadlosci-dluznika-w-wielkiej-brytanii

 

117. Prof. Adamus: Zabezpieczenie roszczeń kredytowych przeciwko syndykowi nie zawsze możliwe, prawo.pl 4 października 2023 https://www.prawo.pl/biznes/czy-zabezpieczenia-kredytow-frankowych-moze-byc-udzielone-przeciw-syndykowi-masy-upadlosci,523095.html

 

116. Administracyjne kary pieniężne a postępowanie restrukturyzacyjne, Rzeczpospolita 26 września 2023r., https://www.rp.pl/finanse/art39157071-administracyjne-kary-pieniezne-a-postepowanie-restrukturyzacyjne

 

115. Dziś polskości potrzebna jest „Zielona Granica” Agnieszki Holland, Wyborcza to Wy 23 września 2023, https://wyborcza.pl/7,162657,30220591,dzis-polskosci-potrzebna-jest-zielona-granica-agnieszki-holland.html

 

114. Prof. Adamus: Prawo nie zakazuje wszystkich inwestycji syndykowi, prawo.pl 21 września 2023, https://www.prawo.pl/biznes/prawo-nie-zakazuje-inwestycji-syndykowi,523022.html

 

113. Joanna Kruczalak – Jankowska, Rafał Adamus, Bartosz Groele, Aleksander Jerzy Witosz, Forum Prawa Insolwencyjnego, Przegląd Prawa Handlowego 2023, nr 8

 

112. Jak wygląda struktura organów spółki kapitałowej w upadłości, Rzeczpospolita, 12 września 2023 https://www.rp.pl/biznes/art39087341-jak-wyglada-struktura-organow-spolki-kapitalowej-w-upadlosci

 

111. Według coraz powszechniejszego proroctwa youtuberów żyjemy w przededniu jednej z największych katastrof finansowych, Gazeta Wyborcza 4 września 2023,

https://wyborcza.pl/7,162657,30150372,wedlug-coraz-powszechniejszego-proroctwa-youtuberow-zyjemy-w.html

 

110. Kto odpowie za długi niewypłacalnej spółki kapitałowej? Rzeczpospolita z 29 sierpnia 2023, https://www.rp.pl/biznes/art39011301-kto-odpowie-za-dlugi-niewyplacalnej-spolki-kapitalowej

 

109. Prof. Adamus: Jest sposób na usprawnienie zasad upadłości konsumenckiej, Prawo.pl, 24 sierpnia 2023, https://www.prawo.pl/biznes/upadlosc-konsumencka-jak-usprawnic-522646.html

 

108. Czy system oświatowy dostrzegł, że mózg ucznia nie wygra rywalizacji na pojemność z chmurą? Wyborcza to Wy, 17 sierpnia 2023, https://wyborcza.pl/7,162657,30086095,czy-system-oswiatowy-dostrzegl-ze-mozg-ucznia-nie-wygra-rywalizacji.html

 

107. Zmiany we franczyzie budzą spory niedosyt, Gazeta Prawna 11 sierpnia 2023, https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/9225809,zmiany-we-franczyzie-budza-spory-niedosyt.html

 

106. Prof. Adamus: potrzeba przewrotu w prawie o niewypłacalności, Rzeczpospolita 10 sierpnia 2023, https://www.rp.pl/opinie-prawne/art38928131-rafal-adamus-potrzeba-przewrotu-w-prawie-o-niewyplacalnosci

 

105. Prof. Adamus: Blaski i cienie fundacji rodzinnej, prawo.pl z 5 sierpnia 2023,

https://www.prawo.pl/biznes/zalety-i-wady-fundacji-rodzinnej,522306.html

 

104. Postępowanie upadłościowe a egzekucja, Rzeczpospolita z 1 sierpnia 2023, https://www.rp.pl/biznes/art38879731-postepowanie-upadlosciowe-a-egzekucja

 

103. Prof. Adamus: Wynajem miejsca parkingowego nie może być umową drapieżną, prawo.pl 29 lipca 2023, https://www.prawo.pl/biznes/parkowanie-na-cudzym-gruncie,522305.html

 

102. Potrącenie a spóźnione zgłoszenie wierzytelności, Rzeczpospolita z 18 lipca 2023, https://www.rp.pl/biznes/art38746121-potracenie-a-spoznione-zgloszenie-wierzytelnosci

 

101. Zawodzi komunikacja NCN z autorami odrzuconych wniosków, z 12 lipca 2023, Wyborcza to Wy, https://wyborcza.pl/7,162657,29961327,zawodzi-komunikacja-ncn-z-autorami-odrzuconych-wnioskow.html

 

100. Potrącenie wierzytelności deliktowej, Rzeczpospolita z 7 lipca 2023, https://www.rp.pl/biznes/art38686711-potracenie-wierzytelnosci-deliktowe

 

99. Upadłość a potrącenie, kiedy dopuszczalne a kiedy niedopuszczalne, Rzeczpospolita z 20.6.2023 https://www.rp.pl/biznes/art38625341-potracenie-a-upadlosc-kiedy-dopuszczalne-a-kiedy-niedopuszczalna

 

98. Ani konsument, ani przedsiębiorca, Dziennik Gazeta Prawna 6 czerwca 2023, https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58981,6-czerwca-2023/76255,Gazeta-Prawna/860160,Ani-konsument-ani-przedsiebiorca.html

 

97. Okoliczność, że człowiek nie jest w stanie wygrać z maszyną w szachy, nie oznacza, że nie organizuje się turniejów szachowych, wyborcza.pl 6 czerwca 2023

https://wyborcza.pl/7,162657,29824867,okolicznosc-ze-czlowiek-nie-jest-w-stanie-wygrac-z-maszyna.html

 

96. Czy administrator hipoteki może przejąć ją na własność? Rzeczpospolita 6 czerwca 2023

https://www.rp.pl/biznes/art38566941-czy-administrator-hipoteki-moze-przejac-ja-na-wlasnosc

 

95. Prof. Adamus: Komisja „rosyjska” – to przykład skrajnie wadliwego prawa, prawo.pl, 5 czerwca 2023, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/komisja-rosyjska-przyklad-wadliwego-prawa,521618.html

 

94. Czego może oczekiwać menedżer po wniesieniu wniosku o upadłość, Rzeczpospolita 23 maja 2023, https://www.rp.pl/biznes/art38509141-czego-moze-oczekiwac-menedzer-po-wniesieniu-o-ogloszenie-upadlosci

 

93. Prof. Adamus: W razie upadłości leasing automatycznie nie wygasa, prawo.pl 4 maja 2023, https://www.prawo.pl/biznes/co-dzieje-sie-z-leasingiem-w-razie-upadlosci,520651.html

 

92. O czym warto pamiętać ogłaszając upadłość? Rzeczpospolita 9 maja 2023 https://www.rp.pl/biznes/art38442161-o-czym-warto-pamietac-przy-oglaszajac-upadlosc

 

91. Prof. Adamus: Administrator hipoteki w ramach egzekucji z nieruchomości musi ją sprzedać, prawo.pl 4 maja 2023, https://www.prawo.pl/biznes/administrator-hipoteki-a-egzekucja-z-nieruchomosci,520653.html

 

90. Problem mobilności wartości przedmiotu zabezpieczenia, Rzeczpospolita 26 kwietnia 2023

htts://www.rp.pl/biznes/art38381101-problem-mobilnosci-wartosci-przedmiotu-zabezpieczenia

 

89. System bankowy stał się czymś więcej niż świętą krową, Wyborcza to Wy, 18 kwietnia 2023, https://wyborcza.pl/7,162657,29673727,system-bankowy-stal-sie-czyms-wiecej-niz-swieta-krowa.html

 

88. Prof. Adamus: Prospołeczna wykładnia Sądu Najwyższego może spowodować inflację hipoteki, prawo.pl 16 kwietnia 2023, https://www.prawo.pl/biznes/hipoteka-po-uchwale-siodemkowej-sadu-najwyzszego,520691.html

 

87. Czy wniosek o zmianę układu ochroni dłużnika? Rzeczpospolita 11 kwietnia 2023 https://www.rp.pl/biznes/art38292891-czy-wniosek-o-zmiane-ukladu-ochroni-dluznika

 

86. Prof. Adamus: Taka piękna katastrofa najważniejszej nowelizacji kodeksu spółek handlowych, Prawo.pl: 4 kwietnia 2023
https://www.prawo.pl/biznes/kwalifikowana-grupa-spolek-nowelizacja-ksh,520456.html

 

85. Kiedy firmie grozi zarząd przymusowy? Rzeczpospolita 28 marca 2023r., https://www.rp.pl/biznes/art38205371-kiedy-firmie-grozi-zarzad-przymusowy

 

84. Prof. Adamus: Inteligencja może przestać być atrybutem homo sapiens, Prawo.pl 25 marca 2023 r.

https://www.prawo.pl/biznes/sztuczna-inteligencja-coraz-sprawniejsza,520455.html

 

83. Problematyczna osoba trzecia i dług upadłego, Rzeczpospolita 14 marca 2023r. https://www.rp.pl/biznes/art38114001-problematyczna-osoba-trzecia-i-dlug-upadlego

 

82. Naukowcem zostaje się dzięki osiągnięciom własnym a nie cudzym, Wyborcza.pl 7 marca 2023r., https://wyborcza.pl/7,162657,29534208,naukowcem-zostaje-sie-dzieki-osiagnieciom-wlasnym-a-nie-cudzym.html

 

81. Czego nie mówi się o fundacjach rodzinnych? Wyborcza.pl https://wyborcza.pl/7,162657,29515460,czego-nie-mowi-sie-o-fundacjach-rodzinnych.html

 

80. Upadłość: dłużnik też ma coś do powiedzenia. Rzeczpospolita 28 lutego 2023r. https://www.rp.pl/biznes/art38035101-upadlosc-dluznik-ma-cos-do-powiedzen

 

79. Prof. Adamus: Skazany za przestępstwo na szkodę wierzycieli z szansą na upadłość konsumencką, Prawo.pl, 22 lutego 2023:
https://www.prawo.pl/biznes/upadlosc-konsumencka-czy-przestepca-moze-sie-oddluzyc,519796.html

 

78. Jak przewidzieć przyjęcie układu przez wierzycieli? Rzeczpospolita 14 lutego 2023r. https://www.rp.pl/biznes/art37947581-jak-przewidziec-przyjecie-ukladu-przez-wierzycieli

 

77. Rafał Adamus: Czy nazwa „fundacja rodzinna” powinna zostać? Rzeczpospolita z 10 stycznia 2023 r., https://www.rp.pl/opinie-prawne/art37741001-rafal-adamus-czy-nazwa-fundacja-rodzinna-powinna-zostac

 

76. Syndyk zarządza milionami złotych, trzeba więc wzmocnić nad nim nadzór
https://www.prawo.pl/biznes/czy-trzeba-wzmocnic-nadzor-nad-syndykami,518639.html

 

75. Mój 11 listopada, Do Rzeczy 11 listopada 2022, https://dorzeczy.pl/opinie/362746/11-listopada-swieto-niepodleglosci-prof-adamus-moj-11-listopada.html

 

74. Prof. Adamus: Ustalenie odpowiedzialności członka zarządu za dług spółki nie takie proste, prawo.pl 30 września https://www.prawo.pl/biznes/kto-odpowiada-z-art-299-kodeksu-spolek-handlowych,517070.html

 

73. Czy w Polsce potrzebna jest regulacja franczyzy? Tygrysy Biznesu nr 3/2022, s. 30-34

 

72. Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski, radca.pl Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach nr 3/2022

 

71. Nigdy wcześniej ani później nie zmobilizowano większej liczby Polaków niż w czasie I wojny światowej, 14 września 2022 roku, https://wyborcza.pl/7,162657,28908751,nigdy-wczesniej-ani-pozniej-nie-zmobilizowano-wiekszej-liczby.html

 

70. Prof. Adamus: Pełnomocnik w arbitrażu opłacony według urzędowej stawki, albo regulaminu sądu
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/ile-wynosza-koszty-wynagrodzenia-pelnomocnika-profesjonalnego-w,516880.html

 

69. Prof. Adamus: Uchwała rady nadzorczej może być podpisana zdalnie lub hybrydowo,
https://www.prawo.pl/biznes/jak-podpisac-uchwale-rady-nadzorczej-podjeta-hybrydowo-lub,516055.html

 

68. Niewypłacalność jest jak wirus grypy. Może dotknąć każdego. 20 lipca 2022, https://wyborcza.pl/7,162657,28705810,niewyplacalnosc-jest-jak-wirus-grypy-moze-dotknac-kazdego.html

 

67. Prof. Adamus: Debitologia – czy powstanie nauka o dłużniku? 6 czerwca 2022

https://www.prawo.pl/biznes/debitologia-czy-bedzie-nowa-nauka-o-dluzniku,515406.html

 

66. Prof. Adamus: Potrzebne przepisy chroniące franczyzobiorców, 23 maja 2022,

https://www.prawo.pl/biznes/problemy-prawne-franczyzobiorcow,515099.html

 

65. Prof. Adamus: Kodeks spółek handlowych zmieniony, ale dużo może zostać po staremu, 19 kwietnia 2022, https://www.prawo.pl/biznes/nowelizacja-kodeksu-spolek-handlowych,514601.html

 

64. Prof. Adamus: Wojna w Ukrainie wpływa na gospodarkę – czy potrzebujemy przepisów o niewypłacalności? 22 marca 2022, https://www.prawo.pl/biznes/wojna-w-ukrainie-czy-potrzebujemy-przepisow-o-niewyplacalnosci,514039.html

 

63. Płacz i graj albo nie graj i płać, Sport 5 marca 2022, s.2

 

62. J. Kruczalak – Jankowska, B. Groele, A. J. Witosz, R. Adamus, Szybka ścieżka postępowania o zatwierdzenie układu nie zwolni z odpowiedzialności, prawo.pl 21 lutego 2022r., https://www.prawo.pl/biznes/postepowanie-o-zatwierdzenie-ukladu-a-odpowiedzialnosc,513594.html

 

61. Prof. Adamus: Obowiązujący od 1 grudnia mechanizm restrukturyzacji zatnie się, prawo.pl 1 grudnia 2021, https://www.prawo.pl/biznes/restrukturyzacja-po-1-grudnia-2021,512052.html

 

60. FIFA ma zawsze rację, Sport 25 listopada 2021, s. 5

 

59. Prof. Adamus: Sztuczna inteligencja może przejąć szybką restrukturyzację, prawo.pl 26 października 2021, lhttps://www.prawo.pl/biznes/restrukturyzacyjny-sad-internetowy-realizacja-dyrektywy,511336.html

 

58. Inteligentny off-side, Sport 19 października 2021 https://sportdziennik.com/z-drugiej-strony-inteligentny-off-side/

 

57. Nie można milczeć w sprawie łamania praw dzieci i praw człowieka, Wyborcza to Wy, 3 października 2021, https://wyborcza.pl/7,162657,27646082,nie-mozna-milczec-w-sprawie-lamania-praw-dzieci-i-praw-czlowieka.html

 

56. Czy prawo holdingowe będzie atrakcyjne dla praktyki, prawo.pl 2 października 2021, https://www.prawo.pl/biznes/czy-prawo-holdingowe-bedzie-atrakcyjne-dla-praktyki,510923.html

 

55. Jak Prezydent Rzeczypospolitej dba o suwerenność i bezpieczeństwo Państwa?, radca.pl Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, 2021, nr 3, s. 24- 31

 

54. „Lex TVN” stał się elementem technologicznym w wykuwaniu „pierścienia władzy”

https://wyborcza.pl/7,162657,27472033,lex-tvn-stal-sie-elementem-technologicznym-w-wykuwaniu-pierscienia.html

 

53. Nowa Karta Atlantycka z wiślanej perspektywy, Gazeta Wyborcza, 14 czerwca 2021

https://wyborcza.pl/7,162657,27198744,nowa-karta-atlantycka-z-wislanej-perspektywy.html

 

52. Czy śmierć wszystkich wspólników wymusza rozwiązanie spółki jawnej

Dziennik Gazeta Prawna 8 czerwca 2021r.

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8183677,czy-smierc-wszystkich-wspolnikow-wymusza-rozwiazanie-spolki-jawnej.html

 

51. Gospodarka Postcovid – szanse dla polskich firm¸ „Polska w Praktyce” 31 kwietnia 2021r.

https://polskawpraktyce.pl/gospodarka-postcovid-szanse-dla-polskich-firm/

 

50. Czyj interes ważniejszy – grupy konsumentów czy systemu bankowego?, Dziennik Gazeta Prawna 28 kwietnia 2021r.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/8151447,frankowicze-uchwala-sn-konsumenci-system-bankowy.html

 

49. Jak powinna wyglądać sprawiedliwość Sadu Najwyższego w sprawie kredytów w walutach obcych, Gazeta Wyborcza

https://wyborcza.pl/7,162657,26955389,jak-powinna-wygladac-sprawiedliwosc-sadu-najwyzszego-w-sprawie.html

 

48. Stańczyk znany był z niewyparzonego języka, a miał za pracodawców aż czterech władców Polski

https://wyborcza.pl/7,162657,26913203,stanczyk-znany-byl-z-niewyparzonego-jezyka-a-mial-za-pracodawcow.html

 

47. Esej o toksycznym długu. Radca.pl nr 1/2021, s. 20 – 35

 

46. Początek historii? Radca.pl nr 1/2021, s. 17 – 20

 

45. Na czym polega problem w punktacji czasopism prawniczych, czyli falstart ministra Czarnka,, https://wyborcza.pl/7,162657,26800948,na-czym-polega-problem-w-punktacji-czasopism-prawniczych-czyli.html

 

44. O kulturze sporu prawnego, Dziennik Gazeta Prawna 29 grudnia 2020r.

 

43. Niepasujący puzzel, czyli czy rozporządzeniem można zamrozić gospodarkę Dziennik Gazeta Prawna, 10 listopada 2020r. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1495816,czy-rozporzadzeniem-mozna-zamrozic-gospodarke.html

 

42. Nowoczesna edukacja: Zamiast „Syzyfowych prac” wdróżmy „Sposób na Alcybiadesa”, Gazeta Wyborcza, 18 października 2020 https://wyborcza.pl/7,162657,26406298,nowoczesna-edukacja-zamiast-syzyfowych-prac-wdrozmy-sposob.html

 

41. Dlaczego nikt nie krzyczy, że król jest nagi, Gazeta Wyborcza, 11 października 2020 https://wyborcza.pl/7,162657,26387172,dlaczego-nikt-nie-krzyczy-ze-krol-jest-nagi.html

 

40. Braki na styku prawa holdingowego z upadłością i restrukturyzacją, Dziennik Gazeta Prawna, 15 września 2020r.

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1490881,rafal-adamus-prawo-holdingowe-upadlosc-restrukturyzacja-analiza.html

 

39. Biedni kontra bogaci, Sport 13 sierpnia 2020, s. 4

 

38. Limit wynagrodzeń to już konieczność, Sport 18 maja 2020, s. 6

 

37. Po pandemii czas na hasztag: #challenge.polityku.opanuj.dług.publiczny, Gazeta Wyborcza https://wyborcza.pl/7,162657,25950174,po-pandemii-czas-na-hasztag-challenge-polityku-opanuj-dlug-publiczny.html

 

36. Piłkarze chorowali i mecze były przekładane, ale teraz trzymajmy za nich kciuki, Dziennik Zachodni, 14 maja 2020, s. 19

 

35. Terapie bolą ale leczą, Sport 3 maja 2020, s. 3

 

34. 30 czerwca=20 lipca, Sport 30 kwietnia 2020, s. 3

 

33. Kiedy piłkarz może wypowiedzieć kontrakt?, Sport 17 kwietnia 2020, s. 4

 

32. Jak tarcza 2.0. (nie) pomaga zapobiegać upadłości, Gazeta Wyborcza 14 kwietnia 2020r.

https://wyborcza.pl/7,162657,25868857,jak-tarcza-2-0-nie-pomaga-zapobiegac-upadlosci.html

 

31. O potrzebie specjalnej procedury restrukturyzacyjnej dla niewypłacalnych przedsiębiorców z uwagi na stan nadzwyczajny (SARS-CoV-2) https://palestra.pl/pl/aktualnosci/artykul/o-potrzebie-specjalnej-procedury-restrukturyzacyjnej-dla-niewyplacalnych-przedsiebiorcow-z-uwagi-na-stan-nadzwyczajny-sars-cov-2

10 kwietnia 2020r.; radca.pl Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach nr 2/2020, s. 25 -31

 

30. FIFA wreszcie zabrała głos, Sport 9 kwietnia 2020, s. 2-3

 

29.Masowa niewypłacalność, Polityka, 8 kwietnia 2020, s. 99

 

28. Prawo cywilne w czasach pandemii, Nowa Trybuna Opolska, 6 kwietnia 2020, s. 3

 

27. Bogate ligi także powinny oszczędzać, Dziennik Zachodni, 1 kwietnia 2020, s. 19

 

26. Potrzebna jest uproszczona restrukturyzacja dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii, Dziennik Gazeta Prawna, 30 marca 2020

 

25. Wynagrodzenia zawodników a prawo ochrony, Sport 27 marca 2020 (nr 74/2020), s. 2

 

24. Zderzenie z górą lodową. Skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 szczególnie mocno dotykają kluby sportowe występujące w ligach zawodowych. Co zatem robić? Sport 25 marca 2020 (nr 71/2020), s. 3

 

23. Prawo upadłościowe będzie przyjaźniejsze dla dłużników Wyborcza.pl 19 marca 2020

https://wyborcza.pl/7,162657,25803087,prawo-upadlosciowe-bedzie-przyjazniejsze-dla-dluznikow.html

 

22. Restrukturyzacja – Ziemia Obiecana dla przedsiębiorców w kryzysie spowodowanym epidemią, Wyborcza.pl 15 marca 2020

https://wyborcza.pl/7,162657,25791928,restrukturyzacja-ziemia-obiecana-dla-przedsiebiorcow-w-kryzysie.html

 

21. Nasz futbol w czasach zarazy, Dziennik Zachodni 14 – 15 marca 2020, s. 12

 

20. Bardzo brudna piłka szejka z Manchesteru City, Dziennik Zachodni 11 marca 2020, s. 21

 

19. Czy polska piłka klubowa ma szanse na doinwestowanie? Dziennik Zachodni 19 lutego 2020, s. 18

 

18. Rok 2020 – brylantowy jubileusz polskiej piłki, Dziennik Zachodni 15 stycznia 2020, s. 20

 

17. Piłka zamiast bagnetów. O meczu piłkarskim w czasie świątecznego rozejmu, Dziennik Zachodni 2 stycznia 2020, s. 18

 

16. Nowe technologie w piłce nożnej. Zmieni się futbol, ale nie piękno sportu, Dziennik Zachodni 18 grudnia 2019, s. 20

 

15. MLS podbija serca amerykańskich fanów, Dziennik Zachodni 5 grudnia 2019, s. 20

 

14. Prawdziwy kibic kupuje oryginalne gadżety, bo w ten sposób wspiera klub, Dziennik Zachodni 9 listopada 2019, s. 12

 

13. Pieniądze na boisku nie grają, ale w sporcie wygrywa ten, kto je ma, Dziennik Zachodni 29 października 2019, s. 20

 

12. Gerard Badia z gastarbeitera stał się symbolem Piasta Gliwice, Dziennik Zachodni 26 – 27 października 2019, s. 12

 

11. VAR nie wyeliminował sędziowskich błędów, Dziennik Zachodni 23 października 2019, s. 19

 

10. Kopanie monet. Szalone zarobki piłkarzy, Do Rzeczy nr 43/2019, 21 – 27 października 2019, s. 88 – 89

 

9. Warto stawiać na młodzież, Dziennik Zachodni, 21 – 22 września 2019, s. 12

 

8. Kibicowanie piłkarzom jest na Górnym Śląsku bardzo popularne. Dlaczego? Dziennik Zachodni, 14 września 2019, s. 10

 

7. 13 milionów miejsc czeka na kibiców, Dziennik Zachodni, 17 sierpnia 2019, s. 11

 

6. Transferowy zawrót głowy, Dziennik Zachodni, 15 lipca 2019, s. 5

 

5. Niemieckie 447, Do Rzeczy nr 28/2019, 8 – 14 lipca 2019, s. 60 – 62

 

4. Piłkarze z Gliwic piszą nie tylko historię swojego klubu ale i miasta, Dziennik Zachodni, 9 lipca 2019, s. 20

 

3. Gliwice pokazały, że promocja miasta przez sport się opłaca, Dziennik Zachodni, 28 czerwca 2019, s. 39

 

2. Nakład pracy nie zależy od wielkości masy upadłości, Gazeta Prawna 5 – 8 stycznia 2012, B12

 

1.Siedem lat prawa naprawczego w Polsce, Miesięcznik Kapitałowy, nr 11/2010, s. 59 – 60

 

 

VI.3. Wywiady

 

52. Wypowiedź w tekście Renaty Krupy – Dąbrowskiej Pies w masie upadłości – zwierzęta spłacają długi swoich właścicieli, prawo.pl 18 marca 2024, https://www.prawo.pl/biznes/pies-w-masie-upadlosci-bywa-ze-zwierzeta-splacaja-dlugi-swoich-wlascicieli,525931.html

 

51. Wypowiedź w tekście Ingi Stawickiej: Byłe władze państwowych spółek mogą uniknąć odpowiedzialności za złe decyzje, Prawo.pl, 7 luty 2024, https://www.prawo.pl/biznes/odwolania-w-spolkach-skarbu-panstwa-a-odpowiedzialnosc-bylych-wladz,525297.html

 

50. Wypowiedź w tekście Ingi Stawickiej: Czy uda się uregulować franczyzę? Wciąż jest na to szansa, Prawo.pl, 6 luty 2024
https://www.prawo.pl/biznes/perspektywy-na-przyjecie-ustawy-regulujacej-franczyze,525161.html

 

49. Wypowiedź w tekście Joanny Ojczyk, Business Insider 10 stycznia 2024, Jest decyzja sądu w sprawie TVP. Prawnik tłumaczy, co oznacza https://businessinsider.com.pl/prawo/firma/krs-nie-uznal-decyzji-bartlomieja-sienkiewicza-w-sprawie-tvp/59k71fm

 

48. Wypowiedź w tekście Renaty Krupy – Dąbrowskiej: Ochrona dobrego imienia firmy nie zawsze prosta, brakuje jasnych przepisów, prawo.pl 8 stycznia 2024, https://www.prawo.pl/biznes/ochrona-dobrego-imienia-firmy-nie-zawsze-prosta-brakuje-jasnych-przepisow,524757.html

 

47. Wypowiedź w tekście Ingi Stawickiej, Jest szansa, że biznes zacznie jeszcze korzystać z przepisów o grupach spółek, Prawo.pl, 2 stycznia 2024, https://www.prawo.pl/biznes/ile-grup-spolek-powstalo-na-gruncie-prawa-holdingowego-do-grudnia-2023-r,524552.html

 

46. Wypowiedź w tekście Ingi Stawickiej Władze TVP i PAP odwołane - dzięki przepisom Konstytucji i k.s.h Prawo.pl, 20 grudnia 2023, https://www.prawo.pl/biznes/odwolanie-wladz-mediow-publicznych-i-pap-ze-stanowisk,524557.html

 

45. Prawo upadłościowe za bardzo chroni leasingobiorców? Może warto to zmienić, Prawo.pl, 30 listopada 2023, https://www.prawo.pl/biznes/prawo-upadlosciowe-za-bardzo-chroni-leasingobiorcow-moze-warto-to-zmienic,524191.html

 

44. Wypowiedź w tekście Ingi Stawickiej, W prawie holdingowym wciąż zbyt dużo niewiadomych, Prawo.pl, 23 listopada 2023, https://www.prawo.pl/biznes/prawo-holdingowe-praktyczne-problemy,524102.html

 

43. Wypowiedź w tekście Renaty Krupy – Dąbrowskiej: Darmowe upadłości dla małych firm, UE pracuje nad przepisami, 16 listopad 2023, https://www.prawo.pl/biznes/darmowe-upadlosci-dla-malych-firm-ue-pracuje-nad-przepisami,523905.html

 

42. Wypowiedź w tekście Moniki Pogroszewskiej: Uwaga na optymalizacje w fundacji rodzinnej, prawo.pl, 7 listopada 2023, https://www.prawo.pl/podatki/fundacja-rodzinna-a-optymalizacje-podatkowe-kiedy-powstaje-ryzyko-sporow,523835.html

 

41. Wypowiedź w tekście Ingi Stawickiej, Uregulowanie franczyzy nie do końca korzystne dla franczyzobiorców, Prawo.pl, 18 sierpnia 2023, https://www.prawo.pl/biznes/projekt-uregulowania-franczyzy-problemy-franczyzobiorcow,522659.html

 

40. Wypowiedź w tekście Renaty Krupy – Dąbrowskiej: Koniec fundacji rodzinnych? Sejm zabiera swobodny obrót ziemią rolną, prawo.pl, 17 sierpnia 2023, https://www.prawo.pl/biznes/fundacje-rodzinne-bez-swobodnego-obrotu-ziemia-rolna,522655.html
 

39. Wypowiedź w tekście Ingi Stawickiej, Propozycja uregulowania franczyzy nie jest idealna, ale lepsza niż nic, prawo.pl 11 sierpnia 2023, https://www.prawo.pl/biznes/projekt-uregulowania-franczyzy-problemy-i-watpliwosci,522558.html

 

38. Wypowiedź dla Rzeczpospolitej: Prof. Rafał Adamus: Krok w stronę wsparcia słabszego kontrahenta, 2 sierpnia 2023, https://www.rp.pl/abc-firmy/art38889851-prof-rafal-adamus-krok-w-strone-wsparcia-slabszego-kontrahenta

 

37. Wypowiedź dla MondayNews, Brakuje sędziów w sprawach upadłościowych. W całej Polsce obecnie jest ich zaledwie ponad 220, 5 lipca 2023 https://mondaynews.pl/brakuje-sedziow-w-sprawach-upadlosciowych-w-calej-polsce-obecnie-jest-ich-zaledwie-ponad-220

 

36. Wypowiedź w tekście Renaty Krupy – Dąbrowskiej: 1 lipca rusza termin na złożenie wniosku o upadłość, przestają obowiązywać przepisy covidowe, 26 czerwca 2023
https://www.prawo.pl/biznes/termin-na-zlozenie-wniosku-o-upadlosc-przestaja-obowiazywac,521879.html

 

35. Wypowiedź w tekście Ingi Stawickiej, prawo.pl 2 czerwca 2023, Fakultatywna rada nadzorcza w spółce z o.o. problematyczna w praktyce

https://www.prawo.pl/biznes/rada-nadzorcza-w-spolce-z-oo-ustanowienie,521517.html

 

34. Wypowiedź w tekście Renaty Krupy – Dąbrowskiej: Będą przepisy o depozycie rolniczym, opracuje je zespół ekspertów, https://www.prawo.pl/biznes/depozyt-rolniczy-propozycje,521254.html

 

33. Nominacje profesorskie. Profesor Rafał Adamus, Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego, nr 3-4/2023, s. 19 – 20

 

32. Wypowiedź w tekście: Zakładanie formalnych grup spółek na razie nie jest atrakcyjne dla biznesu
Prawo.pl 3 kwietnia 2023r. https://www.prawo.pl/biznes/prawo-holdingowe-czy-przedsiebiorcy-tworza-grupy-spolek,520499.html

 

31. Wypowiedź w tekście: Fundacja rodzinna parasolem ochronnym nad majątkiem menedżera lub polityka,

28 grudnia 2022, https://www.prawo.pl/biznes/czy-fundacje-rodzinna-moze-zalozyc-menedzer-lub-polityk,518972.html

 

30. Wypowiedź w tekście: Syndyk obraca milionami – wkrótce może być większa kontrola, 7 listopada 2022 Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/biznes/czy-syndykow-trzeba-lepiej-kontrolowac,518116.html

 

29. Wypowiedź w tekście: Franczyza będzie uregulowana. Praktycznie zniknie zakaz konkurencji, tps://businessinsider.com.pl/prawo/firma/projekt-ustawy-o-franczyzie-likwiduje-zakaz-konkurencji/sbhxp2g

 

28. Wypowiedź w tekście: Są prawne ramy grupy spółek. Wchodzi w życie nowela KSH
13 października 2022 Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/jakie-zmiany-wprowadzono-do-kodeksu-spolek-handlowych,517780.html

 

27. Wypowiedź w tekście: SN: Upadłość SKOK to nie ustanie członkostwa, https://www.prawo.pl/biznes/skutki-ustania-czlonkostwa-w-skok-ach,517686.htm

 

26. Franczyza będzie uregulowana - są założenia projektu, wypowiedź w tekście R. Krupy – Dąbrowskiej, 14 września 2022 roku,
https://www.prawo.pl/biznes/franczyza-jak-bedzie-uregulowana,517311.html

 

25. Prezes UOKiK powinien nadzorować franczyzę (wywiad), Prezes UOKiK powinien nadzorować franczyzę, Dziennik Gazeta Prawna, 13 września 2022, nr 177, B5

 

24. Wypowiedź w tekście Małgorzaty Kaliszewskiej: Kryzys u dewelopera – zarząd odpowie za niezgłoszenie upadłości, Rzeczpospolita 21 sierpnia 2022, https://www.rp.pl/abc-firmy/art36908871-kryzys-u-dewelopera-zarzad-odpowie-za-niezgloszenie-upadlosci

 

23. Wypowiedź w tekście Małgorzaty Kaliszewskiej: Upaść czy się naprawić dylematy dewelopera, Rzeczpospolita 29 lipca 2022, https://www.rp.pl/nieruchomosci/art36774451-upasc-czy-sie-naprawic-dylematy-dewelopera

 

22. Wypowiedź w tekście Renaty Krupy – Dąbrowskiej: Rząd chce chronić małych franczyzobiorców, ale projekt kontrowersyjny, 6 maja 2022, Prawo.pl: https://www.prawo.pl/biznes/przepisy-o-franczyzie,514976.html

 

21. Wypowiedź w tekście Renaty Krupy – Dąbrowskiej, Unijne zasady podziału spółek trafią do polskiego kodeksu prawo.pl 31 marca 2022, https://www.prawo.pl/biznes/podzial-spolek-na-rynku-ue-projekt,514336.html

 

20. Wypowiedź w tekście Renaty Krupy – Dąbrowskiej, Rejestr zadłużonych przyblokował upadłości – bo nie działa jak powinien, prawo.pl 17 lutego 2022r.,

https://www.prawo.pl/biznes/krajowy-rejestr-zadluzonych-problem-z-dzialaniem,513507.html

 

19. Wypowiedź w tekście Renaty Krupy – Dąbrowskiej, Krajowy Rejestr Zadłużonych działa na pół gwizdka i blokuje restrukturyzacje, 7 stycznia 2022r.https://www.prawo.pl/biznes/restrukturyzacja-krajowy-rejestr-zadluzonych-dziala-na-pol,512677.html

 

18. Wypowiedź w tekście Renaty Krupy – Dąbrowskiej, Układ zamiast uproszczonej restrukturyzacji mniej atrakcyjny, prawo.pl 1 grudnia 2021, https://www.prawo.pl/biznes/uklad-zamiast-uproszczonej-restrukturyzacji,512041.html

 

17. Wypowiedź w tekście Renaty Krupy – Dąbrowskiej, Nowy KSH: Wiążące polecenie może być wyssane z palca, prawo.pl 2 października 2021, https://www.prawo.pl/biznes/nowy-ksh-wiazace-polecenie-moze-byc-wyssane-z-palca,510934.html

 

16. Wypowiedź w tekście: Prostą spółkę akcyjną nie tak prosto będzie założyć. Prawo.pl 1 lipca 2021r. https://www.prawo.pl/biznes/prosta-spolke-akcyjna-nie-tak-prosto-bedzie-zalozyc,509172.html

 

15. Prof. Rafał Adamus o franczyzie – wywiad specjalny, franczyzainfo 28 czerwca 2021

https://franczyzainfo.pl/prof-rafal-adamus-o-franczyzie-wywiad-specjalny/

 

14. Państwo ma obowiązek zapewnić ochronę stronie słabszej (wywiad w artykule Sz. Cydzika) Dziennik Gazeta Prawna 17 czerwca 2021r.

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8192745,adamus-panstwo-zapewnienie-ochrony-franczyza-przedsiebiorcy.html

 

13. Wypowiedź w tekście M. Bartodzieja, Franczyzowy projekt gotowy, Puls Biznesu, 15 czerwca 2021,

https://www.pb.pl/franczyzowy-projekt-gotowy-1119537

 

12. Wypowiedź w tekście Piotra Jachowskiego, Jest projekt ustawy o działalności franczyzowej! Wiadomości Handlowe, 11 czerwca 2021

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/jest-projekt-ustawy-o-dzialalnosci-franczyzowej-zobacz-dokument

 

11. Wypowiedź w tekście Łukasza Olkowicza, Zarabiają więcej niż pozwala „kominówka”, Dziennik Gazeta Prawna 24 maja 2021r.

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8170789,zarabiaja-wiecej-niz-pozwala-kominowka.html

 

10. Wypowiedź w tekście Patryka Słowika, Jak podzielić i wyodrębnić spółkę, czyli kodeks wymaga zmiany, Dziennik Gazeta Prawna, 11 lutego 2021r. https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8093207,jak-podzielic-i-wyodrebnic-spolke.html

 

9. Wypowiedź w tekście Patryka Słowika, Uproszczona restrukturyzacja pozostanie na dłużej, Dziennik Gazeta Prawna 9 lutego 2021r. https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8090812,uproszczona-restrukturyzacja-pandemia-przedsiebiorcy-wierzyciele-dluznicy.html

 

8. Wypowiedź w tekście Łukasza Majchrzyka Futbol prosto z miasta, Rzeczpospolita z 28 grudnia 2020r. https://regiony.rp.pl/z-regionu/34053-tonacy-brzytwy-sie-chwyta-to-tu-podupadajace-kluby-znajduja-pomoc

 

7. Wypowiedź cytowana w tekście: Rządowa tarcza jest dziurawa. Najemcy małych galerii nie mogą korzystać z tzw. zawieszenia czynszów, MondayNews, https://mondaynews.pl/prawnicy-alarmuja-tarcza-antykryzysowa-jest-dziurawa-najemcy-galerii-ponizej-2-tys-m%c2%b2-z-duzym-klopotem/

 

6. Wypowiedź cytowana w tekście Patryka Słowika, J. Styczyńskiego, Franczyza w Polsce przypomina wolnoamerykankę. Ministerstwo Sprawiedliwości chce ją ucywilizować https://www.gazetaprawna.pl/amp/1496211,franczyza-do-ucywilizowania.html, 16 listopada 2020r.

 

5. Wypowiedź ekspercka w artykule Patryka Słowika pt. Bon turystyczny 1000+? Najwcześniej po wakacjach, Dziennik Gazeta Prawna, 3 czerwca 2020r. https://biznes.interia.pl/finanse/news-bon-turystyczny-1000-najwczesniej-po-wakacjach,nId,4533266

 

4. Pandemia jak hiperinflacja lat 90 – tych, w wywiadzie przeprowadzonym przez Macieja Grygierczyka, Sport 30 marca 2020, s. 2

 

3. cytowana opinia prawna w tekście: List do Prezesa Bońka: Jeżeli teraz Legia dostanie mistrza, to Niebieskim należy się tytuł za 1939, Dziennik Zachodni 21 – 22 marca 2020, s. 12

 

2. Wypowiedź ekspercka cytowana przez Wojciecha Wybranowskiego „Senatorów wojna z Polską” Do Rzeczy nr 33/2019, 12 – 18 sierpnia 2019, s. 25

 

1. Opinie ekspertów, Dziennik Gazeta Prawna, 12 kwietnia 2016 nr 70 (4217), C2

 

VI.4. Udział w panelu prawników „Rzeczpospolitej”

 

6. Powołanie Prokuratora Krajowego nie dla wszystkich jest oczywiste, 19 marca 2024,

https://www.rp.pl/prawnicy/art39996011-powolanie-prokuratora-krajowego-nie-dla-wszystkich-jest-oczywiste

 

5. Rozdział Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości to dobre rozwiązanie, 29 luty 2024, https://www.rp.pl/prawo/art39877441-rozdzial-prokuratora-generalnego-i-ministra-sprawiedliwosci-to-dobre-rozwiazanie?_gl=1*1fa4na7*_ga*ODg4NDg0NjgzLjE2

 

4. Eksperci zgodni ws. Kamińskiego i Wąsika: politycy stracili mandaty poselskie 25 stycznia 2024

https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art39739641-eksperci-zgodni-ws-kaminskiego-i-wasika-politycy-stracili-mandaty-poselskie?_gl=1*tew70k*_ga*ODg4NDg0NjgzLjE2OTU0MTA3NTU.*_ga_Q5M7845HMR*MTcwNzU1MDkxMS41Ny4xLjE3MDc1NTA5NzEuNjAuMC4w

 

3.Panel prawników: Czy uchwały sejmowe mogą być podstawą do wprowadzania zmian w prawie? 22 stycznia 2024

https://klubekspertow.rp.pl/panel-prawnikow/art39695921-panel-prawnikow-czy-uchwaly-sejmowe-moga-byc-podstawa-do-wprowadzania-zmian-w-prawie

 

2. Nie tędy droga do zmian w mediach i Temidzie, 22 stycznia 2024

https://klubekspertow.rp.pl/panel-prawnikow/art39719931-nie-tedy-droga-do-zmian-w-mediach-i-temidzie

 

1. Ważny głos w debacie, 22 stycznia 2024

https://klubekspertow.rp.pl/panel-prawnikow/art39719961-wazny-glos-w-debacie