22 września 2023
  Meandry dochodzenia roszczeń frankowych w związku z upadłością banku Niniejsze opracowanie dotyczy problemu trybu dochodzenia roszczeń z tzw. kredytów frankowych (kredytów denominowanych lub indeksowanych w walucie obcej) w związku z
13 września 2023
#famousbankruptcycases będzie kontynuowany w nowej odsłonie. Na razie materiał  przygotowany do opublikowania w ramach #famousbankruptcycases zostaje zarezerwowany na na potrzeby książki zatytułowanej: "Dług i niewypłacalność. Analiza na czas kryzysu". Poniżej
31 sierpnia 2023
  Nasza chata jest z kraja? David Hume w „Eseju o handlu” (1752) rozrastający się dług publiczny uważał za zagrożenie dla społeczeństwa i zamach na prawo własności. Nieufnie do długu publicznego
31 sierpnia 2023
  Jak chcąc czynić dobro można czynić zło? Najbogatszym z ludzi świata nie był jak się okazuje Bill Gates ale Mansa Musa, władca imperium Mali, który miał łatwy dostęp do złóż
31 sierpnia 2023
  TU BĘDZIE POST O KOŃCU ŚWIATA :)
31 sierpnia 2023
Działalność pożyczkowa w Mezopotamii Jeżeli coś funkcjonowało w Mezopotamii, to znaczy że jest bardzo stare. Jeżeli przetrwało do dziś dnia, to należy do DNA naszej cywilizacji. Zorganizowana działalność pożyczkowa ma,
30 sierpnia 2023
  Warszawa, dnia 16 sierpnia 2023 r. Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do Projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności
30 sierpnia 2023
USA a globalna niewypłacalność Akuszerem USA był solidarny dług jaki zbuntowane kolonie zaciągnęły na wojnę z brytyjską metropolią. Konieczność obsługi wspólnych zobowiązań sprzyjała tendencji centralistycznej powoli powstającego państwa. W historii
29 sierpnia 2023
  Powojenna hiperinflacja na Węgrzech Skutkiem załamania się finansów państwa i deficytu budżetowego jest z zasady inflacja albo nawet hiperinflacja. Dzieje się tak zwykle, gdy państwo chce zlikwidować deficyt budżetowy poprzez
29 sierpnia 2023
Sumy bajońskie Interesującym przykładem toksycznego zadłużenia publicznego w historii gospodarczej były sumy bajońskie obciążające Księstwo Warszawskie. Jak wiadomo, na mocy pokoju w Tylży (7.7.1807) Napoleon Bonaparte przejął ziemie zaboru pruskiego
29 sierpnia 2023
  Połamana ławka i konkurs Nigdy specjalnie nie lubiano bankierów. Luis Saravii de la Callego, w dziele wydanym w 1544 r określał ich mianem „nienasyconych żarłoków”, którzy „wychodzą na ulicę i
29 sierpnia 2023
  Kto kreuje fejkowy pieniądz? Robert Kyiosaki (Youtuber, autor bestsellerowej książki „Bogaty ojciec. Biedny ojciec”) rozróżnia pieniądz Boga (czyli złoto, srebro, inne kruszce), pieniądz człowieka (kryptowalutę) i pieniądz fejkowy oparty na
28 sierpnia 2023
  Żywcem pogrzebany, czyli historia upadłości CLIF S.A. CLIF S.A. był dynamicznie rozwijającą się giełdową spółką leasingową. Wersja umowy leasingowej, którą posługiwała się spółka była nazywana potocznie umową „cliffingu”. Jej zyski
28 sierpnia 2023
Problem w Houston. Baśnie Andersena o ENRONIE W tej sprawie upadłościowej wszystko było wielkie. Wielki potentat energetyczny w branży elektrycznej i gazowej. W wielkim kraju (z siedzibą w Houston). Wielki,
28 sierpnia 2023
  Prawne limity zadłużenia publicznego państwa Niekiedy przepisy prawa publicznego zakreślają limity dla zadłużania się państwa. Ich adresatami są szeroko rozumiani rządzący. Niemniej z prawnymi limitami wysokości zadłużenia jest jak z
28 sierpnia 2023
  Niewypłacalność w Rzymie W starożytnym Rzymie bardzo sprawnie operowano długiem. W ramach tzw. nexum, zaciągano dług w obecności libripensa („wagowego”), który odważał pożyczany kruszec. Jeżeli dłużnik nie był w stanie
25 sierpnia 2023
  #famousbankruptcycases Bankructwo techniczne PRL Upadek komunizmu w Europie, który zapoczątkowały obrady Okrągłego Stołu w Polsce, obnażył całkowitą niewydolność ekonomiczną państw bloku wschodniego. Nieco wcześniej, 13 grudnia 1981 roku, generał Wojciech
25 sierpnia 2023
  #famousbankruptcycases Zbrodnia doskonała - upadłość SKOK Wołomin Upadłość SKOK-u Wołomin jest przykładem zbrodni doskonałej. To jak przypadek morderstwa bez trupa. Rozmyte corpus delicti. Wołomin to obok Pruszkowa etykietka polski lat
24 sierpnia 2023
  #famousbankruptcycases Gajusza Kaliguli sposoby na pokrywanie deficytu Kaligula znany jest powszechnie z mianowania swojego konia Inicatusa senatorem Rzymu. Niemniej dzięki świetnemu historykowi rzymskiemu Swetoniuszowi Kaligula jawi się także jako nieszablonowy
24 sierpnia 2023
#famousbankruptcycases Zadłużenie państw a populizm polityczny Główną przyczyną narastania długu publicznego państwa jest cyklicznie powtarzający się deficyt budżetowy. Tworząc deficyt, państwo wydaje więcej, niż otrzymuje wpływów. Na deficyt budżetowy w
23 sierpnia 2023
  #famousbankruptcycases #3 Dłużnik czyli kto? Początkowo, u progu rozwoju cywilizacji, uczestnikami relacji społecznej mogli być tylko ludzie. Z czasem ludzie stworzyli swoje mniej lub bardziej sformalizowane organizacje. Uzyskały one podmiotowość
23 sierpnia 2023
#famousbankruptcycases Antropologia długu Instytucja długu towarzyszy cywilizacji stworzonej przez homo sapiens od jej bardzo wczesnych początków. Dług jest relacją społeczną. Jako relacja społeczna jest wytworem ludzkiego intelektu. Nie jest zjawiskiem
23 sierpnia 2023
  #famousebankruptcycases Ballada o niewypłacalności – zapowiedź cyklu esejów Niewypłacalność towarzyszyła ludziom od wieków. Pojęcie to w różny sposób rozumiano. Niewypłacalność ma swoją własną definicję w naukach prawnych, w ekonomii, socjologii,
30 maja 2023
  Postanowienie umowy spółki z o.o. w brzmieniu „zgromadzenie wspólników może powołać radę nadzorczą” jest zgodne z prawem. Po pierwsze, art. 213 § 1 k.s.h. jest przepisem dyspozytywnym. Ta sama norma
30 maja 2023
  Umowa spółki z o.o. (inna niż ustawowy wzorzec umowy w rozumieniu art. 1571 KSH) może w dosyć zróżnicowany sposób kształtować zasady ustroju spółki z o.o. w ramach swobody umów (art.
30 maja 2023
  Metodyka sposobu rozliczenia wartości ekspektatywy w przypadku przejścia przedmiotu leasingu na inną osobę na przedpolu upadłości dotychczasowego leasingobiorcy Wartość likwidacyjna przedmiotu leasingu do szybkiej sprzedaży według stanu z daty zakończenia
30 maja 2023
  Przepisy prawa upadłościowego nie wskazują, expresis verbis kto może wnieść zażalenie. Problemu legitymacji do wniesienia zażalenia nie rozstrzyga wprost norma ogólna o postępowaniu upadłościowym, tj. postępowaniu prowadzonym po ogłoszeniu upadłości.
30 maja 2023
  W orzecznictwie sądów upadłościowych zdarzały się precedensy dotyczące kwestionowania zabezpieczenia rzeczowego i jego skutków w oparciu o klauzulę generalną bezskuteczności. Na przykład przed Sądem Rejonowym w Gliwicach Wydziałem XII Gospodarczym
30 maja 2023
  Zmiana wartości przedmiotu zabezpieczenia Globalnym standardem prawa o niewypłacalności jest zasada równego traktowania wierzycieli (zasada pari passu). Można postawić tezę, że równe traktowanie wierzycieli dłużnika jest fundamentem, na którym zbudowane
29 maja 2023
  Problem ochrony przeciwegzekucyjnej dla dłużnika, który złożył wniosek o zmianę układu Dłużnik, który zawarł układ z wierzycielami, następnie prawomocnie zatwierdzony przez sąd, na wypadek problemów z jego wykonywaniem nie jest
29 maja 2023
Jak przewidzieć przyjęcie układu przez wierzycieli? Pomimo braku szklanej kuli w wielu sytuacjach da się, w miarę poprawnie, przewidzieć jakie będzie prawdopodobne poparcie dla układu dłużnika ze strony wierzycieli, już
29 maja 2023
  Koncepcja depozytu rolniczego Deponentem depozytu rolniczego mógłby być producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne, a depozytariuszem depozytu rolniczego mógłby być podmiot finansujący. Przechowawcą depozytu rolniczego mógłby być deponent albo osoba trzecia
29 maja 2023
ADMINISTRATOR HIPOTEKI A EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI Jednym z zagadnień praktycznych budzących szereg wątpliwości są kompetencje administratora hipoteki. W szczególności w przypadku egzekucji lub upadłości właściciela obciążonej nieruchomości. Administrator zabezpieczenia, to,
29 maja 2023
DLACZEGO RZĄDY CHRONIĄ SYSTEM BANKOWY? Dlaczego rządy tak ochoczo wspierają potężne banki zagrożone niewypłacalnością, choć to one są źródłem cyklicznie następujących po sobie kryzysów? Dlaczego system bankowy jest taki istotny
29 maja 2023
Czy czeka nas inflacja hipoteki? Właśnie zapadła uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2023 III CZP 11/22 w brzmieniu: „Umorzenie wierzytelności na podstawie art. 369 ust.
29 maja 2023
  PRZEJĘCIE UMOWY LEASINGU NA PRZEDPOLU UPADŁOŚCI Czy dokonywana na przedpolu upadłości trójstronna czynność przejęcia od dłużnika, praw i obowiązków z umowy leasingu jest bezskuteczna względem masy upadłości? Sens gospodarczy umowy
29 maja 2023
Nie pytaj komu bije dzwon sztucznej inteligencji, bo bije on nam. Jest takie społeczne ruchome święto jak „dzień drogowca zaskoczonego przez zimę”. Czy można mówić o analogicznym święcie legislatora zaskoczonego
29 maja 2023
Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 12 kwietnia 2023 roku uznał za sprzeczny z konstytucją artykuł 299 kodeksu spółek handlowych w takim zakresie w jakim nie przewiduje możliwości aby pozwany były
15 marca 2023
  Członek zarządu spółki z o.o., którego mandat wygasł, a który nie został wykreślony z rejestru sądowego nie ma kompetencji do złożenia w imieniu spółki z o.o. wniosku o ogłoszenie jej
15 marca 2023
Relacja odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. do czasu pełnienia funkcji w zarządzie w kontekście odpowiedzialności na podstawie art. 299 KSH Ścisły związek z tezą o art. 299 KSH jako

Blog: #famousbankruptcycases