Czy skuteczne jest zamieszczenie uprawnienia do zwołania posiedzenia rady nadzorczej wspólnikom posiadającym minimum 10 % udziałów w spółce w regulaminie rady nadzorczej?

 

Zgodnie z art. 222 § 6 k.s.h. zgromadzenie wspólników może uchwalać regulamin rady nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Pod pojęciem "organizacji" działania rady nadzorczej spółki kapitałowej należy rozumieć postanowienia o sposobie zwoływania, czasie i miejscu odbywania posiedzeń rady bądź dokonywania indywidualnych czynności nadzorczych, następnie o strukturze wewnętrznej rady, w tym obowiązku wyboru jej przewodniczącego, wiceprzewodniczącego czy sekretarza. Natomiast pojęcie "sposobu wykonania czynności" oznaczać będzie w przypadku kolegialnego działania członków rady kwestie związane z podejmowaniem uchwał, tj. przyjętą zasadę większości głosów, kworum, jawność czy tajność głosowania, prowadzenie protokołów z posiedzeń rady. W sytuacji zaś obowiązywania modelu dokonywania indywidualnych czynności nadzorczych regulamin może określać zakres przedmiotowy tych czynności oraz sposób ujawniania wyników ich przeprowadzenia pozostałym członkom rady, rada nadzorcza bowiem nie może być organem jednoosobowym (art. 215 § 1 k.s.h.). A. Szumański Regulaminy zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, Przegląd Prawa Handlowego 2003, Nr 1, s. 4 i n.

 

Umocowanie wspólników posiadających minimum 10 % udziałów w spółce do zwoływania posiedzeń rady nadzorczej stanowi niewątpliwie wyraz uprawnienia korporacyjnego, a innymi słowy pewnych kompetencji wspólników, przysługujących im w spółce z racji posiadanych udziałów. Podnieść należy, iż powyższe uprawnienie nie jest uprzywilejowaniem udziałów w rozumieniu art. 174 k.s.h., dla którego skuteczności prawnej wymagane jest umieszczenie stosownego zapisu w umowie spółki.

 

Niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem było umieszczenie prawa korporacyjnego do zwołania posiedzenia rady nadzorczej pośród postanowień umowy spółki. Jednakże jak się wydaje regulamin rady nadzorczej uchwalony przez zgromadzenie wspólników również stanowi skuteczną podstawę dla przyznania takiego uprawnienia korporacyjnego wspólnikowi/wspólnikom reprezentującym określoną wartość udziałów w kapitale zakładowym.

 

W konsekwencji zwołanie posiedzenia rady nadzorczej przez wspólnika posiadającego minimum 10 % udziałów w kapitale zakładowym jest skuteczne.

 

Blog

07 grudnia 2018
Zwołanie posiedzenia rady nadzorczej przez wspólnika mniejszościowego.