Likwidacja masy upadłości w przypadku „zerowej” listy wierzytelności. Powstaje pytanie, czy syndyk ma obowiązek likwidacji masy także wtedy, gdy nikt z wierzycieli nie zgłosił wierzytelności, a także gdy nie było wierzytelności podlegających wciągnięciu na listę wierzytelności z urzędu. Jeżeli w postępowaniu pojawiła się „zerowa” lista wierzytelności, to brak jest podstaw do sporządzenia planu podziału. Wydaje się, że niecelowe jest spieniężanie majątku upadłego w przypadku pasywnej postawy wierzycieli. Ewentualne niewykorzystane fundusze masy upadłości syndyk pozostawia do dyspozycji upadłego

Blog

09 marca 2019
"Zerowa" lista wierzytelności w upadłości konsumenckiej.