Zbycie nieruchomości po zajęciu a upadłość dłużnika egzekwowanego.
02 grudnia 2018

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Zgodnie z art. 930 § 1 k.p.c. rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. Jak podnosi m.in. H. Pietrzykowski, rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie wpływa na dalszy bieg postępowania.[1] Innymi słowy zbycie nieruchomości po jej skutecznym zajęciu na rzecz nabywcy nie oznacza, że postępowanie egzekucyjne powinno ulec wstrzymaniu/zakłóceniu celem pozyskania przez wierzyciela egzekwującego nowego tytułu wykonawczego w stosunku do nabywcy nieruchomości zajętej. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na uchwałę SN z 8 czerwca 1977r., III CZP 41/77, OSNCP 1977, nr 12, poz. 233, zgodnie z którą nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości w toku egzekucji zmierzającej do zaspokojenia wierzytelności uprzednio zabezpieczonej hipotecznie na tej nieruchomości nie ma wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne. W szczególności wierzyciel hipoteczny nie ma – zdaniem SN – obowiązku przedstawienia tytułu wykonawczego względem nowego właściciela.

 

W podsumowaniu stwierdzić należy, że sam fakt zbycia nieruchomości, po jej zajęciu, nie ma wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne, a w szczególności wierzyciel (wierzyciel hipoteczny) nie ma obowiązku przedstawienia tytułu egzekucyjnego w stosunku do nabywcy. Należy przyjąć, że jeżeli po zajęciu doszło do kilkukrotnego zbycia nieruchomości, przepis art. 930 § 1 k.p.c. stosuje się także do dalszych nabywców. Wykładnia przeciwna prowadziłaby do łatwego obchodzenia tzw. skutku procesowego zajęcia, o którym mowa w art. 930 § 1 k.p.c. Nabywcą w rozumieniu art. 930 § 1 k.p.c. jest „ostateczny” nabywca wierzytelności, jeżeli obrót nieruchomością miał miejsce po zajęciu nieruchomości.

 

Innymi słowy zasadny jest pogląd, że nawet kilkukrotny obrót nieruchomością po jej zajęciu nie stoi na przeszkodzie dalszemu prowadzeniu egzekucji, a wierzyciel egzekwujący nie ma obowiązku przedstawienia tytułów wykonawczych w stosunku do kolejnych nabywców.

 

Dalej wypada zauważyć, że okoliczność ogłoszenia upadłości dłużnika egzekwowanego nie prowadzi do absolutnego braku zdolności egzekucyjnej dłużnika, tak jak ma to miejsce w sytuacji określonej w art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c. Ten ostatni przepis prawa należałoby przy tym zestawić z art. 185 ust. 2 p.u. Zgodnie z art. 146 ust. 1 p.u., w przypadku upadłości dłużnika, postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości ulega z mocy prawa: a) zawieszeniu z dniem ogłoszenia upadłości; b) umorzeniu po uprawomocnieniu się postanowieni o ogłoszeniu upadłości. Czyli np. egzekucja co do roszczeń nie podlegających zgłoszeniu do masy, np. egzekucja niektórych świadczeń niepieniężnych, może być dalej prowadzona przez komornika pomimo upadłości likwidacyjnej dłużnika. Ratio legis tej regulacji prawnej wynika z faktu, że upadłość likwidacyjna jest rodzajem egzekucji uniwersalnej, która przejmuje atrybuty egzekucji singularnej. Egzekucja która podlega zawieszeniu a następnie umorzeniu jest natomiast – z istoty rzeczy - egzekucją ze składników majątkowych dłużnika, które z chwilą ogłoszenia upadłości stanowią masę upadłości. Można bronić poglądu, że jeżeli na skutek rozporządzenia nieruchomością egzekucja będzie prowadzona z majątku nabywcy nieruchomości (kolejnego nabywcy), na co – jak wspomniano wcześniej – z mocy art. 931 § 1 k.c. nie potrzebuje tytułu wykonawczego przeciwko kolejnemu nabywcy – to nie zachodzi merytoryczna potrzeba zawieszenia czy umorzenia egzekucji z uwagi na upadłość dłużnika egzekwowanego, skoro i tak ciężar egzekucyjny jest skierowany do składnika majątkowego, który wyszedł z masy upadłości, a jest własnością osoby trzeciej.

 

Powyższemu rozumowaniu nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że postępowanie egzekucyjne było prowadzone w stosunku do kilku nieruchomości, a tylko niektóre były przedmiotem transakcji sprzedaży po zajęciu. Zgodnie z art. 926 § 2 k.p.c. postępowanie egzekucyjne można rozdzielić, jeżeli w dalszym jego toku odpadną przyczyny, które spowodowały jego połączenie. Jak się wydaje przepis ten może być taką podstawą prawną do rozdzielenia postępowań egzekucyjnych, jeżeli niektóre nieruchomości zostały zbyte i pomimo upadłości dłużnika egzekwowanego egzekucja co do tych nieruchomości może być prowadzona z ewentualnym udziałem nabywców tych nieruchomości.

 

[1] H. Pietrzykowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie egzekucyjne, pod red. T.Erecińskiego, wyd. 4, Warszawa 2012, s. 513

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017