Przepis art. 487 p.u. wprowadza instytucję zbiorowego zgłoszenia wierzytelności obligatariuszy. Zbiorowe zgłoszenie wierzytelności zastępuje zgłoszenie indywidualne w rozumieniu art. 236 ust. 1 p.u.. Obowiązek zbiorowego zgłoszenia wierzytelności przez kuratora nie jest wyłączony poprzez regulację art. 236 ust. 2 p.u. umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu tych wierzytelności, które są zabezpieczone rzeczowo. Kurator zgłasza do masy upadłości, po pierwsze, ogólną sumę nominalną nieumorzonych do dnia ogłoszenia upadłości obligacji, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz ogólną sumę niezapłaconych odsetek od tych obligacji. Po drugie, kurator podaje w zgłoszeniu ogólną sumę obligacji oraz odsetek płatnych po dniu ogłoszenia upadłości. Po trzecie, w zgłoszeniu wierzytelności należy wymienić składniki majątku emitenta, na których ustanowiono zabezpieczenie praw obligatariuszy.

Kurator obligatariuszy powinien dokonać zbiorowego zgłoszenia wierzytelności w ogólnym terminie, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 4 PrUp. Ustawodawca nie przewidział w tym zakresie żadnego terminu szczególnego.

Kurator obligatariuszy ma kompetencję do składania sprzeciwów i zażaleń co do listy wierzytelności.

Blog

21 grudnia 2018
Zbiorowe zgłoszenie wierzytelności obligatariuszy.