Przepis art. 341 § 7 KSH stanowi, że każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać odpisu z tej księgi za zwrotem kosztów jego sporządzenia (cena odpisu z księgi akcyjnej nie jest wartością handlową ale jest wartością sporządzenia kopii księgi akcyjnej).

 

„Przeglądanie” księgi akcyjnej i prawo do pozyskania odpisu z księgi akcyjnej wskazuje na realne prawo akcjonariusza do posiadania pełnej wiedzy na temat składu osobowego akcjonariatu spółki wpisywanego do księgi akcyjnej.

 

Ustawodawca nie określa jednoznacznie, czy akcjonariusz może robić notatki w związku z przeglądaniem księgi. Przepis art. 212 § 1 k.s.h. (który dotyczy indywidualnego prawa nadzoru w spółce z o.o.) stanowi, że „prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.” Jeżeli udziałowiec w oparciu o czynność przeglądania ma mieć możliwość sporządzenia bilansu na swój użytek, to oczywistym powinno być, że w związku z przeglądaniem może on robić notatki.

Należy przyjąć, że w związku z czynnością przeglądania księgi akcyjnej akcjonariusz może albo zapamiętać jej treść albo może zrobić stosowne notatki. Skoro akcjonariusz jest dopuszczony do „przeglądania” dokumentu a także do żądania odpisu (którego wartość powinna odpowiadać kosztowi jego sporządzenia), to w wyniku przeglądania księgi akcjonariuszowi winno się pozwolić na utrwalenie jej treści za pomocą innych metod niż własna pamięć, czy sporządzona notatka. Jak się wydaje, w ramach uprawnień z art. 341 § 7 k.s.h. należy dopuścić możliwość skanowania dokumentu księgi akcyjnej czy fotografowania dokumentu księgi akcyjnej. Jak wspomniano dostęp do wiedzy o treści księgi akcyjnej nie jest limitowany przez Kodeks spółek handlowych. W rozumieniu potocznym słowo „przeglądanie” i „fotografowanie” to zupełnie inne terminy. Niemniej z punktu widzenia zapewnienia rzeczywistego dostępu akcjonariuszom do księgi akcyjnej, trudno oczekiwać że przeglądając księgę akcyjną akcjonariusz powinien objąć wszystkie dane swoją pamięcią. Jeżeli akcjonariusz może robić notatki z treści księgi akcyjnej, to brak uzasadnienia dla zakazu utrwalania jej treści w inny sposób.

 

 

Blog

27 grudnia 2018
Zasady dostępu akcjonariusza do księgi akcyjnej.