Jeśli została wypłacona zgodnie z uchwałą cała dywidenda za 2018 rok, a sytuacja finansowa spółki z o.o. pozwala na wypłatę zaliczki na dywidendę to czy można ją wypłacić w listopadzie, grudniu 2019, styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju 2020, jeżeli zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 nastąpi w czerwcu 2020? Czy wszystkie tak wypłacone zaliczki będą dotyczyły roku 2019 ?

 

 

  • Dywidenda za rok 2019 może zostać wypłacona w roku 2020, dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019.
  • Zaliczka na dywidendę za rok 2019 jest uzależniona od wyniku finansowego roku 2018. „Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.” W roku 2019 i na początku roku 2020 nie będzie jeszcze zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2019. Ostatnim rokiem za który będzie zatwierdzone sprawozdanie finansowe będzie rok 2018.
  • Zaliczka na dywidendę może zostać zapłacona w kilku /kilkunastu ratach/
  • Zaliczka na dywidendę za rok 2019 może być wypłacana najwcześniej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018.
  • Zaliczka na dywidendę za rok 2019 może być wypłacana zatem jeszcze w roku 2019.
  • Zaliczka na dywidendę za rok 2019 może być wypłacana także w roku 2020. Wypłaty zaliczek na dywidendę w lutym i marcu 2020 nie będą mogły zostać potraktowane jako zaliczka na poczet dywidendy za rok 2020 z tej przyczyny, że „zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, które wykazuje zysk” będzie sprawozdaniem za rok 2018, a nie sprawozdaniem za rok 2019.

 

 

Początek roku obrotowego 2018 i jego bieg do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok

Zatwierdzenie sprawozdania za rok obrotowy 2017

Koniec roku obrotowego 2018

Początek roku obrotowego 2019 i jego bieg do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok

Zatwierdzenie sprawozdania za rok obrotowy 2018

Koniec roku obrotowego 2019

Początek roku obrotowego 2020 i jego bieg do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok

Zatwierdzenie sprawozdania za rok obrotowy 2019

Zaliczka na dywidendę za rok 2017

Zaliczka na dywidendę za rok 2018

Zaliczka na dywidendę za rok 2019

Zaliczka na dywidendę za rok 2020

 

 

  • Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

 

Blog

12 grudnia 2019
Zaliczka na dywidendę za dany rok obrotowy 
wypłacana w różnych latach kalendarzowych