Dłużnik zawarł z wierzycielami układ o długoletnim okresie wykonywania. Dłużnik jest małym albo średnim przedsiębiorcą albo rolnikiem indywidualnym. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu restrukturyzacyjnego zatwierdzającego układ nadzorca sądowy objął funkcję nadzorcy wykonania układu, gdyż układ nie stanowił inaczej. O objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu obwieszczono (art. 171 ust. 1 p.r.). Zgodnie z art. 171 ust. 3 p.r. nadzorca wykonania układu raz na trzy miesiące składa do sądu restrukturyzacyjnego sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Informację o złożeniu sprawozdania obwieszcza się.

 

Z punktu widzenia dłużnika koszt obwieszczenia o złożeniu sprawozdania stanowi spory, zauważalny wydatek w kontekście wieloletniego układu. W związku z powyższym jeżeli dłużnik jest małym albo średnim przedsiębiorcą albo rolnikiem indywidualnym de lege ferenda należałoby postulować zmianę terminu składania sprawozdania z wykonania układu i ustalenie tego terminu raz na dwanaście miesięcy względnie należałoby postulować zastąpienie obowiązku obwieszczenia informacji o złożeniu sprawozdania dotyczącego wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu obowiązkiem przesłania kopii tego sprawozdania wierzycielom, których należności na dzień sporządzenia sprawozdania nie zostały jeszcze zaspokojone.

 

Blog

04 lutego 2019
Wysokie koszty wykonywania układu.