Wysokie koszty wykonywania układu.
04 lutego 2019

Blog

 

Dłużnik zawarł z wierzycielami układ o długoletnim okresie wykonywania. Dłużnik jest małym albo średnim przedsiębiorcą albo rolnikiem indywidualnym. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu restrukturyzacyjnego zatwierdzającego układ nadzorca sądowy objął funkcję nadzorcy wykonania układu, gdyż układ nie stanowił inaczej. O objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu obwieszczono (art. 171 ust. 1 p.r.). Zgodnie z art. 171 ust. 3 p.r. nadzorca wykonania układu raz na trzy miesiące składa do sądu restrukturyzacyjnego sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Informację o złożeniu sprawozdania obwieszcza się.

 

Z punktu widzenia dłużnika koszt obwieszczenia o złożeniu sprawozdania stanowi spory, zauważalny wydatek w kontekście wieloletniego układu. W związku z powyższym jeżeli dłużnik jest małym albo średnim przedsiębiorcą albo rolnikiem indywidualnym de lege ferenda należałoby postulować zmianę terminu składania sprawozdania z wykonania układu i ustalenie tego terminu raz na dwanaście miesięcy względnie należałoby postulować zastąpienie obowiązku obwieszczenia informacji o złożeniu sprawozdania dotyczącego wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu obowiązkiem przesłania kopii tego sprawozdania wierzycielom, których należności na dzień sporządzenia sprawozdania nie zostały jeszcze zaspokojone.