Czy środki z kapitału zapasowego i rezerwowego przeznaczone z zysków lat ubiegłych mogą być wypłacane w formie uchwały wspólników kilka razy w roku gdy pozwala na to płynność finansowa i spółka nie odnotowała strat, czy tylko jeden raz przy podziale zysku na rocznym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ?

 

Zgodnie z art. 192 k.s.h. dywidenda, czyli kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.[1]

 

Dywidenda wypłacana jest co do zasady jednorazowo za poprzedni rok obrotowy. Zgodnie z art. 191 § 1 k.s.h. wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem prawa do zaliczek. Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę (art. 194 k.s.h.).

 

 

Zgodnie z art. 195 § 1 k.s.h. spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

 

Zaliczka obecnie nie jest bezzwrotna. Zgodnie z art. 195 § 11 k.s.h. w przypadku gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, a spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy zwracają zaliczki w: 1) całości – w przypadku odnotowania straty albo 2) części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

 

 

Okres

Wcześniejsze lata obrotowe

Poprzedni rok obrotowy

Bieżący (ostatni) rok obrotowy

Kolejny rok obrotowy

Dywidenda

niepodzielone zyski z lat ubiegłych

niepodzielone zyski za poprzedni rok obrotowy

Dywidenda za ten rok będzie wypłacona po jego zakończeniu i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok.

 

Dywidenda nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału.

Zaliczka na dywidendę

 

zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk

Wypłata zaliczek

 

 

 

 

[1] Zgodnie z art. 191 § 4 k.s.h. w przypadku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych.

 

Blog

12 grudnia 2019
Wypłata niepodzielonych zysków z lat poprzednich