Wybór członków rady nadzorczej w drodze głosowania grupami.
20 listopada 2018

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Zgodnie z art. 385 § 3 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.

 

Do wyboru rady nadzorczej w trybie głosowania grupami potrzebny jest wniosek akcjonariuszy jak również jednego akcjonariusza reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego (cały kapitał). Głosy akcjonariuszy mogą być sumowane celem uzyskania poziomu 20% kapitału zakładowego. Uprawnienie, o którym mowa w komentowanym przepisie może być realizowane indywidualnie lub łącznie.

 

Na marginesie warto podnieść, że nie można w statucie podwyższyć poziomu powyżej 20% kapitału zakładowego. Wprowadzenie takiego postanowienia do statutu czyni go bezskutecznym. W doktrynie przedmiotu przyjmuje się (por. S. Sołtysiński (w:) System prawa prywatnego. Prawo spółek kapitałowych, t. 17B, s. 512 i n.), że art. 385 par. 3 k.s.h. wprowadza tzw. kwalifikowane prawa mniejszości, gdyż nie ma znaczenia, jaki sposób powołania ustalono w statucie. Uprawnieni akcjonariusze mogą zgłosić wniosek o wybór grupami, jak również mogą następnie stworzyć grupę, która taki wybór będzie realizowała.

 

Zgłaszający wniosek i tworzący grupę nie muszą być tymi samymi akcjonariuszami. Przy wyborze grupami nie ma znaczenia, czy występują akcje uprzywilejowane co do głosu.

 

Zgodnie z treścią przytoczonego powyżej przepisu, złożenie zarządowi wniosku o głosowanie grupami powinno być dokonane w terminie, który umożliwi umieszczenie tego wniosku w porządku dziennym najbliższego walnego zgromadzenia. Jest to warunkiem ważności uchwał, chyba że cały kapitał jest reprezentowany i nikt z obecnych nie sprzeciwi się obradom nad tym porządkiem (art. 404 k.s.h.).

 

W sytuacji gdy porządek obrad przewiduje zmiany w składzie rady nadzorczej powstaje pytanie, czy można przyjąć, że jest dopuszczalne głosowanie grupami na tym zgromadzeniu, na którym wniosek zostałby złożony, z uwagi na treść planowanego porządku obrad?

 

 

W literaturze przedmiotu, M. Rodzynkiewicz (Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2013) podniósł co następuje: „wniosek przewidziany w art. 385 § 3 ma być zrealizowany na najbliższym walnym zgromadzeniu. Jeżeli więc wniosek o wybór rady nadzorczej w drodze głosowania grupami został zgłoszony już po opublikowaniu (rozesłaniu art. 402 par. 3) porządku obrad danego zgromadzenia albo dopiero w czasie obrad zgromadzenia, będzie on mógł być zrealizowany dopiero na następnym walnym zgromadzeniu (tak J. Frąckowiak, w: K. Kruczalak, Kodeks, 2001, s. 626). Dotyczy to także przypadku, gdy porządek obrad przewidywał wybór rady nadzorczej, ale nie w głosowaniu grupami. W toku obrad zgromadzenia akcjonariusz reprezentujący przynajmniej 20% kapitału zakładowego, który zawczasu nie wystąpił z wnioskiem określonym w art. 385 § 3, nie może żądać zrealizowania tego punktu porządku obrad w drodze głosowania grupami. Żądanie takie można potraktować jedynie jako wniosek o zwołanie kolejnego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania grupami, z tym zastrzeżeniem, że należy pamiętać, iż zgodnie z art. 404 par. 2 wniosek taki ma być uchwalony, jeżeli więc zgromadzenie nie podejmie stosownej uchwały o zwołaniu kolejnego zgromadzenia, to akcjonariusz będzie się musiał zwrócić do zarządu w trybie art. 400 § 1 w zw. z art. 385 § 3.”

 

Należy zatem bronić poglądu, że w przypadku gdyby na zgromadzeniu został złożony wniosek o wybór członków rady nadzorczej w drodze głosowania grupami, wówczas – pomimo przewidzianego w porządku obrad punktu dot. zmian w składzie rady nadzorczej – konieczne byłoby zwołanie w tym celu kolejnego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Należy przyjąć, że – w świetle brzmienia komentowanego przepisu - nie byłoby wystarczające zarządzenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia.

 

Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tworzą się grupy, które mają na celu wybranie członków rady nadzorczej. Ważne jest jednak, że przy obliczeniu wielkości grup bierze się pod uwagę kapitał zakładowy reprezentowany na walnym zgromadzeniu, na którym jest dokonywany wybór grupami, a nie chodzi o cały kapitał zakładowy spółki (Tak: J. Frąckowiak, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 2001, s. 627).

 

Dalej wyjaśnić należy, że tworzy się tyle grup, ile miejsc w radzie nadzorczej należy obsadzić. Celem ustalenia liczby osób potrzebnych do utworzenia grupy, należy podzielić liczbę reprezentowanych akcji przez liczbę stanowisk w radzie, które będą obsadzone. Możliwe jest łączenie grup i wybór więcej niż jednego członka rady. Osoby, które utworzą grupę i głosują na oddzielnego członka rady, nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków rady. Akcjonariusze mogą należeć tylko do jednej grupy.

 

W literaturze przedmiotu wskazano (por. K. Bilewska, O stosowaniu wymogu quorum do wyboru rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Glosa 2009, nr 1, s. 65), że wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami ma postać uchwały walnego zgromadzenia, natomiast wybory dokonywane przez poszczególne grupy akcjonariuszy składają się sumarycznie na treść uchwały walnego zgromadzenia o powołaniu rady nadzorczej i - po ich przeprowadzeniu - konstytuują taką uchwałę, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowego głosowania dla jej powzięcia (ibidem).

 

W konsekwencji, mimo trybu głosowania w grupach, uchwała jest podejmowana przez walne zgromadzenie jako organ spółki, z uwzględnieniem odmiennego sposobu przeprowadzania głosowania. Gdyby głosowanie grupami miało mieć formę odmienną od uchwały, konieczne byłoby bardziej kompleksowe uregulowanie samodzielnego sposobu działania takiej grupy. Jak podnosi A. Kidyba, (Kodeks spółek handlowych. Komentarz) „kodeks spółek handlowych nie zawiera żadnych dodatkowych regulacji, które odnosiłyby się do sposobu działania grupy akcjonariuszy i podejmowania przez taką grupę decyzji. Tym samym należy zanegować możliwość podejmowania przez grupy akcjonariuszy wiążących dla spółki i skutecznych uchwał (A. Kamińska, Zaskarżanie uchwał podjętych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, PPH 2011, nr 10, s. 17 i n.).”

 

Dalej warto dodać, że walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej uprawnione jest do odwołania członków rady nadzorczej wybranych grupami (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 listopada 2004 r., II CK 210/04 , Biul. SN 2005, nr 3, s. 13). Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 stycznia 2005 r. (I CK 505/04 Biuletyn Sądu Najwyższego 2005, nr 5, s. 9), w którym wskazano, że walne zgromadzenie może odwołać członka rady nadzorczej wybranego w głosowaniu grupowym. Taki rodzaj głosowania nie wyłącza bowiem ponownych wyborów do rady przy zastosowaniu przepisu art. 385 k.s.h. Niemniej w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2007 r. ( I CSK 329/07 Biuletyn Sądu Najwyższego 2008, nr 2, s. 17) zawarto stwierdzenie, że wybór rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 par. 3 k.s.h.) wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej z zachowaniem przewidzianego statutem kworum. Powyższe stanowisko jest jednak dyskusyjne.

 

 

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017