Wojna w Ukrainie a kontrakty piłkarskie
06 marca 2022

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

Płacz i graj albo nie graj i płać….

 

Agresja Federacji Rosyjskiej w Ukrainie otworzyła pytania o losy umów o profesjonalne wykonywanie sportu pomiędzy piłkarzami a klubami sportowymi. Po pierwsze, czy w związku z rosyjską napaścią polscy piłkarze mogą rozwiązać umowy z klubami sportowymi w Rosji? Po drugie, czy piłkarze związani kontraktami z klubami ukraińskimi mogą rozwiązać te umowy i poszukiwać nowego pracodawcy?

 

Piramida regulacji

 

Ogólnie rzecz biorąc, kontrakty krajowych zawodników zawodowych z klubem krajowym są regulowane i interpretowane zgodnie z odpowiednimi regulacjami ligowymi obowiązującymi w danym państwie. Krajowe regulacje ligowe w praktyce lustrzanym odbiciem regulacji FIFA. Do umowy ma uzupełniające zastosowanie prawo cywilne danego kraju (choć stronę mogą wybrać inne prawo, na przykład prawo szwajcarskie). Wszelkie spory co do umowy (w tym jej ważność, istnienie lub rozwiązanie) podlegają kompetencji krajowych organów ligowych. Z zagranicznymi kontaktami sytuacja prawna jest nieco bardziej złożona. W przypadku kontraktów obcokrajowców, stosuje się regulację FIFA. W umowie z rosyjskim lub ukraińskim klubem można zastrzec uzupełniającą właściwość prawa odpowiednio rosyjskiego lub ukraińskiego. Możliwe jest też odwołanie się do prawa szwajcarskiego. Spory rozpoznaje arbitraż ulokowany w FIFA.

Przepisy FIFA przewidują pewne szczególne sytuacje, w których przedterminowe zakończenie umowy jest dopuszczalne. Dotyczy to przypadku gdy jedna ze stron zmusza drugą do zmiany warunków umowy (art. 14 ust. 2 RSTP). Albo gdy klub nie wypłaca co najmniej 2 miesięcznych pensji, pod warunkiem, że zawodnik wezwał klub do

zapłaty w terminie co najmniej 15 dni. Albo w ciągu całego sezonu zawodnik wystawiany jest w mniej niż 10% oficjalnych meczów. Wówczas zawodnikowi przysługuje wyłącznie prawo do rozwiązania umowy w ciągu 15 dni po ostatnim oficjalnym meczu jego klubu w sezonie

(art. 15 RSTP).

 

Czy porzucić rosyjski klub?

 

Fundamentem każdego prawa umów jest zasada pacta sunt servanda. Oznacza ona, że zawartych umów należy dotrzymywać. Innymi słowy przedwczesne rozwiązanie umowy jest dopuszczalne tylko w tych sytuacjach, w których prawo albo treść umowy na to pozwala. Szczerze żałuję, ale muszę napisać, że miarodajną podstawą do rozwiązania kontraktu przez zawodnika nie wydaje się być wyłącznie akt protestu przeciwko polityce państwa, w którym znajduje się dany klub piłkarski. Oczywiście nie uchybia to możliwości, w geście protestu, porzucania rosyjskiego klubu przez polskiego zawodnika. Niemniej taki zawodnik musiałby się liczyć z możliwością poniesienia konsekwencji prawnych. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Może być tak, zawodnik może rozwiązać umowę na innej podstawie, nawiązującej do sytuacji politycznej, o ile taka znajduje się w umowie.

 

Czy rozwiązać umowę z klubem ukraińskim?

 

Ukraińskie kluby są jednak w innej sytuacji niż kluby rosyjskie. W prawie umów funkcjonuje pojęcie tak zwanej siły wyższej. Generalnie rzecz ujmując siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron umowy, któremu strony nie mógł zapobiec ani przewidzieć, które uniemożliwia stronom wykonanie umowy. Podobne rozumienie siły wyższej arbitraż przy FIFA przyjął w sprawie CAS 2006/A/1110, PAOK FC v UEFA. Arbitraż przy FIFA uwzględnia okoliczność tak zwanej siły wyższej, nawet jeżeli nie będzie ona wyraźnie zastrzeżona w umowie (np. sprawa CAS 2018/A/5779, Zamalek Sporting Club v. FIFA).

Temat siły wyższej był przedmiotem analiz w orzecznictwie arbitrażowym w następstwie hybrydowej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2014 roku.

W rozstrzygnięciu dotyczącym trenera, który zakończył kontrakt z ukraińskim klubem piłkarskim z powodu konfliktu uznano, że umowa może być rozwiązana wcześniej tylko wówczas, gdy według obiektywnych kryteriów nie można racjonalnie oczekiwać, że będzie możliwa jej kontynuacja. Wcześniejsze rozwiązanie umowy uznano za środek ostateczny. Według wyrażonego tam poglądu, trener powinien był postarać się znaleźć konstruktywne rozwiązanie, aby zabezpieczyć utrzymanie stabilności kontraktu, np. poprzez negocjowanie ewentualnego zawieszenia umowy do czasu poprawy okoliczności zewnętrznych. W efekcie uznano, że przedwczesne rozwiązanie umowy przez trenera było nieuzasadnione (Decision of the Single Judge of the FIFA Players’ Status Committee, z 18 lutego 2020, Ref. nr. 19-01453).

Kontrakty piłkarskie nie podlegają prawu precedensowemu (tzn. orzeczenia sądu nie są źródłem prawa) ale warto uwzględnić poprzednio wyrażone kierunki orzecznicze. Może się zatem okazać, że decyzja o wcześniejszym rozwiązaniu kontraktu, podjęta już w parę dni po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny, zostanie uznana przez orzecznictwo arbitrażowe, ulokowane w Szwajcarii, za naruszenie umowy. Osobiście mam wątpliwości co do wrażliwości FIFA jej ciał statutowych. Jak głosił komunikat z piątku 25 lutego 2022 roku „Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował również, że rosyjskie i ukraińskie kluby oraz reprezentacje narodowe rywalizujące w rozgrywkach UEFA będą zobowiązane do rozgrywania swoich meczów u siebie na neutralnych obiektach. Do odwołania”.

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017