Wniosek o przygotowaną likwidację składany po złożeniu 
wniosku o upadłość.
06 marca 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Wniosek o przygotowaną likwidację może złożyć osoba uprawniona do złożenia wniosku o upadłość dłużnika. Przygotowanej likwidacji nie można zarządzić z urzędu. Wniosek o przygotowaną likwidację jest przy tym akcesoryjny względem wniosku o upadłość, co oznacza, że nie może on zostać złożony w danym postępowaniu bez wniosku o ogłoszenie upadłości. Warunkiem skuteczności wniosku o przygotowaną likwidację jest ogłoszenie upadłości dłużnika.

Oczywiście dopuszczalne jest złożenie formalnie odrębnego od wniosku o upadłość dłużnika wniosku o przygotowaną likwidację. Ustawodawca nie wymaga aby wnioski te były złożone w jednym piśmie w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości ani, bynajmniej, nie nakazuje aby były one złożone równocześnie. Za poglądem przeciwnym nie stoi jakakolwiek uzasadniona racja.

Pre – pack wymaga w praktyce odpowiedniego przygotowania merytorycznego (ekonomicznego), negocjacji z inwestorem, due dilligence aktywów, przygotowania wycen, itp. natomiast wniosek o upadłość wymaga zgłoszenia go w ściśle określonym terminie. Wniosek o przygotowaną likwidację może zostać złożony do czasu rozpoznania przez sąd upadłościowy sprawy o ogłoszenie upadłości. Jeżeli wnioskowi o pre-pack - złożonemu po uprzednim złożeniu wniosku o upadłość - został nadany dalszy bieg okoliczność ta uniemożliwia późniejszy zwrot wniosku.[1]

Ustawodawca nie wprowadza ustawowej prekluzji dla wniosku o przygotowaną likwidację innej niż data orzeczenia sądu o upadłości dłużnika. Wniosek o przygotowaną likwidację złożony po ogłoszeniu upadłości dłużnika, co do zasady, podlega odrzuceniu bez względu na to czy przed ogłoszeniem upadłości był albo nie był złożony inny wniosek o przygotowaną likwidację. Przygotowana likwidacja (pre-pack) podlega analizie sądu upadłościowego do czasu rozstrzygnięcia o upadłości. Orzeczenie o upadłości jest natychmiast skuteczne i wykonalne. Zaskarżenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie wstrzymuje przygotowania planu likwidacji masy na zasadach ogólnych (art. 306 zd. 1 p.u. stanowi, że „po ogłoszeniu upadłości syndyk niezwłocznie przystępuje do (…) sporządzenia planu likwidacyjnego”), choć faktyczne czynności likwidacyjne mogą zostać in casu wstrzymane do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości (art. 309 p.u. stanowi, że „sędzia-komisarz może wstrzymać likwidację masy upadłości do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości”). Dopuszczalny byłby natomiast wniosek o pre-pack tylko wtedy gdyby sąd odwoławczy uchylił postanowienie sądu upadłościowego o oddaleniu wniosku o upadłość.

Dyskusyjne byłoby dopuszczenie prekluzji sądowej dla wniosku o pre-pack. Opowiadam się przeciwko takiej możliwości. Wniosek o przygotowaną likwidację podlega zasadzie dyspozycyjności: wnioskodawca może taki wniosek zmienić (w zakresie przedmiotowym, podmiotowym, itp.), a także może taki wniosek cofnąć. Co więcej, po cofnięciu wniosku o przygotowaną likwidację można taki wniosek złożyć ponownie.

Ustawodawca nie rozstrzyga kolizji wniosków o przygotowaną likwidację. Wydaje się, że przy rozstrzyganiu konfliktu wniosków powinno się brać pod uwagę dyrektywy interpretacyjne z art. 2 p.u.

Wnioskiem o przygotowaną likwidację nie jest propozycja nabycia majątku dłużnika złożona przez osobę trzecią do sądu upadłościowego czy do dłużnika. Wniosek o przygotowaną likwidację może złożyć tylko uprawniony do złożenia wniosku o upadłość dłużnika. „Oferta” nabycia majątku dłużnika złożona w toku postępowania o ogłoszenie upadłości poza wnioskiem o przygotowaną likwidację jest całkowicie niewiarygodna. W przypadku rzeczywistego zamiary zainwestowania wielomilionowej sumy każdy wiarygodny inwestor posłużyłby się odpowiednim korytarzem prawnym, a nie składałby wniosku „bez żadnego trybu.”

 

Podsumowanie: Wniosek o przygotowaną likwidację może zostać złożony – przez osobę do tego uprawnioną – także w jakiś czas po złożeniu własnego wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin ad quem do złożenia takiego wniosku wyznacza wydanie (nieprawomocnego) postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości

 

Jeżeli wnioskowi o przygotowaną likwidację złożonemu po wniosku o upadłość nadano dalszy bieg, to nie podlega on późniejszemu zwrotowi z uwagi na kwestie formalne.

 

 

[1] Por. zapatrywanie z postanowienia Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 5 stycznia 2012r. (sygn. akt VIII Cz 656/11), gdzie wskazuje się, iż „skutki związane z nadaniem sprawie biegu nie zostają zniweczone w następstwie przekazania jej, w całości lub części, na dalszym etapie procesu sądowi właściwemu rzeczowo. Zatem mimo uznania przez Przewodniczącego w Sądzie I instancji, że pozew dotknięty jest brakami formalnymi, pominiętymi w fazie badania braków formalnych pozwu przez Sąd, który przekazał mu sprawę, stosowanie w tym momencie procesowym rygoru zwrotu pozwu jest niedopuszczalne.”

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017