Wniosek o przygotowaną likwidację może złożyć osoba uprawniona do złożenia wniosku o upadłość dłużnika. Przygotowanej likwidacji nie można zarządzić z urzędu. Wniosek o przygotowaną likwidację jest przy tym akcesoryjny względem wniosku o upadłość, co oznacza, że nie może on zostać złożony w danym postępowaniu bez wniosku o ogłoszenie upadłości. Warunkiem skuteczności wniosku o przygotowaną likwidację jest ogłoszenie upadłości dłużnika.

Oczywiście dopuszczalne jest złożenie formalnie odrębnego od wniosku o upadłość dłużnika wniosku o przygotowaną likwidację. Ustawodawca nie wymaga aby wnioski te były złożone w jednym piśmie w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości ani, bynajmniej, nie nakazuje aby były one złożone równocześnie. Za poglądem przeciwnym nie stoi jakakolwiek uzasadniona racja.

Pre – pack wymaga w praktyce odpowiedniego przygotowania merytorycznego (ekonomicznego), negocjacji z inwestorem, due dilligence aktywów, przygotowania wycen, itp. natomiast wniosek o upadłość wymaga zgłoszenia go w ściśle określonym terminie. Wniosek o przygotowaną likwidację może zostać złożony do czasu rozpoznania przez sąd upadłościowy sprawy o ogłoszenie upadłości. Jeżeli wnioskowi o pre-pack - złożonemu po uprzednim złożeniu wniosku o upadłość - został nadany dalszy bieg okoliczność ta uniemożliwia późniejszy zwrot wniosku.[1]

Ustawodawca nie wprowadza ustawowej prekluzji dla wniosku o przygotowaną likwidację innej niż data orzeczenia sądu o upadłości dłużnika. Wniosek o przygotowaną likwidację złożony po ogłoszeniu upadłości dłużnika, co do zasady, podlega odrzuceniu bez względu na to czy przed ogłoszeniem upadłości był albo nie był złożony inny wniosek o przygotowaną likwidację. Przygotowana likwidacja (pre-pack) podlega analizie sądu upadłościowego do czasu rozstrzygnięcia o upadłości. Orzeczenie o upadłości jest natychmiast skuteczne i wykonalne. Zaskarżenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie wstrzymuje przygotowania planu likwidacji masy na zasadach ogólnych (art. 306 zd. 1 p.u. stanowi, że „po ogłoszeniu upadłości syndyk niezwłocznie przystępuje do (…) sporządzenia planu likwidacyjnego”), choć faktyczne czynności likwidacyjne mogą zostać in casu wstrzymane do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości (art. 309 p.u. stanowi, że „sędzia-komisarz może wstrzymać likwidację masy upadłości do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości”). Dopuszczalny byłby natomiast wniosek o pre-pack tylko wtedy gdyby sąd odwoławczy uchylił postanowienie sądu upadłościowego o oddaleniu wniosku o upadłość.

Dyskusyjne byłoby dopuszczenie prekluzji sądowej dla wniosku o pre-pack. Opowiadam się przeciwko takiej możliwości. Wniosek o przygotowaną likwidację podlega zasadzie dyspozycyjności: wnioskodawca może taki wniosek zmienić (w zakresie przedmiotowym, podmiotowym, itp.), a także może taki wniosek cofnąć. Co więcej, po cofnięciu wniosku o przygotowaną likwidację można taki wniosek złożyć ponownie.

Ustawodawca nie rozstrzyga kolizji wniosków o przygotowaną likwidację. Wydaje się, że przy rozstrzyganiu konfliktu wniosków powinno się brać pod uwagę dyrektywy interpretacyjne z art. 2 p.u.

Wnioskiem o przygotowaną likwidację nie jest propozycja nabycia majątku dłużnika złożona przez osobę trzecią do sądu upadłościowego czy do dłużnika. Wniosek o przygotowaną likwidację może złożyć tylko uprawniony do złożenia wniosku o upadłość dłużnika. „Oferta” nabycia majątku dłużnika złożona w toku postępowania o ogłoszenie upadłości poza wnioskiem o przygotowaną likwidację jest całkowicie niewiarygodna. W przypadku rzeczywistego zamiary zainwestowania wielomilionowej sumy każdy wiarygodny inwestor posłużyłby się odpowiednim korytarzem prawnym, a nie składałby wniosku „bez żadnego trybu.”

 

Podsumowanie: Wniosek o przygotowaną likwidację może zostać złożony – przez osobę do tego uprawnioną – także w jakiś czas po złożeniu własnego wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin ad quem do złożenia takiego wniosku wyznacza wydanie (nieprawomocnego) postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości

 

Jeżeli wnioskowi o przygotowaną likwidację złożonemu po wniosku o upadłość nadano dalszy bieg, to nie podlega on późniejszemu zwrotowi z uwagi na kwestie formalne.

 

 

[1] Por. zapatrywanie z postanowienia Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 5 stycznia 2012r. (sygn. akt VIII Cz 656/11), gdzie wskazuje się, iż „skutki związane z nadaniem sprawie biegu nie zostają zniweczone w następstwie przekazania jej, w całości lub części, na dalszym etapie procesu sądowi właściwemu rzeczowo. Zatem mimo uznania przez Przewodniczącego w Sądzie I instancji, że pozew dotknięty jest brakami formalnymi, pominiętymi w fazie badania braków formalnych pozwu przez Sąd, który przekazał mu sprawę, stosowanie w tym momencie procesowym rygoru zwrotu pozwu jest niedopuszczalne.”

Blog

06 marca 2019
Wniosek o przygotowaną likwidację składany po złożeniu 
wniosku o upadłość.