Wierzytelności bez prawa głosu w restrukturyzacji.
17 grudnia 2018

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Przepis art. 109 PrRestr jest normą prawną współregulującą przebieg zgromadzenia wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Nie ma ona zastosowania do postępowania o zatwierdzenie układu (art. 109 ust. 3 PrRestr.), w którym wierzyciele co prawda głosują nad układem ale czynią to poza forum zgromadzenia wierzycieli. Przepis art. 109 PrRestr ma zastosowanie lege non distinguente do każdego zgromadzenia wierzycieli, także zwołanego celem głosowania nad układem. Obok art. 109 PrRestr kwestie wyłączenia prawa głosu reguluje art. art. 116 PrRestr.

 

Wierzyciel – zgodnie z art. 109 ust. 1 PrRestr - nie ma prawa głosu na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym na podstawie wierzytelności, którą nabył w drodze przelewu lub indosu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Przepis ten odnosi się do konkretnych przypadków sukcesji syngularnej, o charakterze translatywnym, następującej z mocy czynności prawnej. Przelew (przeniesienie własności) wierzytelności może mieć miejsce m.in. w drodze sprzedaży, zamiany lub darowizny (art. 509 i n. KC). Indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie (np. na wekslu, rewersie, warrancie) oznaczającym przeniesienie praw z tego papieru wartościowego (art. 9219 § 2 KC). Wierzytelność nabyta w taki sposób jest wierzytelnością „niemą”. Wierzycielowi (cesjonariuszowi, indosatariuszowi) nie odbiera się natomiast prawa do zaspokojenia wierzytelności. Dotyczy to także „dalszej” cesji czy kolejnego indosu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Kolejna cesja (indos) po otwarciu restrukturyzacji nie odbudowuje prawa głosu.

 

Wierzyciel może natomiast wykonywać prawo głosu z wierzytelności nabytej w drodze cesji lub indosu przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego. Dotyczy to także sytuacji, w której cesjonariusz wiedział o niewypłacalności lub zagrożeniu niewypłacalności dłużnika cedowanej wierzytelności.[1] Nie ma znaczenia czy było to jednokrotne przeniesienie wierzytelności czy był to cały łańcuszek transferów, byleby wszystko miało miejsce przed otwarciem restrukturyzacji.

Z punktu widzenia art. 109 ust. 1 PrRestr nie ma znaczenia czy przelew lub indos dokonany po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przeniósł wierzytelność do rąk historycznie pierwotnego wierzyciela.

 

Oczywiście inny sposób nabycia wierzytelności po wszczęciu postępowania, w drodze sukcesji uniwersalnej, np. spadkobrania, łączenia się spółek, itp. nie pozbawia wierzyciela prawa głosu.

 

Co ważne, komentowany przepis art. 109 ust. 1 PrRestr odnosi się do przelewu wierzytelności ze skutkiem rozporządzającym. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, chodzi o wierzytelność, którą wierzyciel (cesjonariusz) „nabył” po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. W konsekwencji z punktu widzenia komentowanego przepisu nie ma znaczenia umowa jedynie zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności (bez skutku rozporządzającego - zob. art. 510 § 1 KC) lub umowa przenosząca wierzytelność pod warunkiem zawieszającym (art. 89 KC), jeżeli warunek zawieszający nie ziścił się przed aktem głosowania na zgromadzeniu wierzycieli. Podobnie indos in blanco nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 109 ust. 1 PrRestr.

 

Należy przyjąć, że komentowany przepis art. 109 ust. 1 PrRestr nie zakazuje samego nabycia wierzytelności (brak vetitum transferre in receivables), które jest ważne i skuteczne, mimo że nastąpiło w drodze przelewu lub indosu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Nabywca wierzytelności jest więc wierzycielem i bierze udział w postępowaniu restrukturyzacyjnym z nabytą wierzytelnością niemniej bez prawa głosowania.

 

Przelew (indos) wierzytelności układowej po otwarciu postępowania nie pozbawia cesjonariusza (indosatariusza) szeregu innych praw wierzyciela w toku postępowania. Cesjonariusz (indosatariusz) ma prawo uczestnictwa w zgromadzenia wierzycieli bez prawa głosu. Cesjonariusz (indosatariusz) ma również prawo do uczestniczenia bez prawa głosu w zgromadzeniu wierzycieli zwołanego celem głosowania nad układem. Cesjonariusz (indosatariusz) ma również prawo do uczestniczenia w radzie wierzycieli i prawo do głosowania na forum rady wierzycieli. Cesjonariusz (indosatariusz) ma prawo do zgłaszania zastrzeżeń przeciwko układowi (art. 164 ust. 3 zd. 1 PrRestr). Może – w przypadkach wskazanych w ustawie – składać zażalenia, wnosić o zmianę (art. 173 ust. 1 PrRestr) albo uchylenie (art. 176 ust.1 PrRestr) układu.

Konsekwencją posiadania w postępowaniu restrukturyzacyjnym wierzytelności niemej jest to, że - po pierwsze - przy ustalaniu niezbędnej większości dla uchwały zgromadzenia wierzycieli uwzględnia się wierzycieli „głosujących” (art. 111 PrRestr). Podobna zasada obowiązuje przy uchwale w sprawie układu zarówno przy głosowaniu unitarnym jak przy głosowaniu w grupach (art. 119 PrRestr). Przy ustalania większości w głosowaniu nad układem częściowym uwzględnia się wierzycieli uprawnionych do głosowania (art. 186 PrRestr).

 

Po drugie, wierzyciel posiadający wierzytelność niemą nie jest uwzględniany przy ustalaniu większości dla wniosku o zmianę nadzorcy sądowego lub zarządcy (art. 28 ust. 1 pkt 3 PrRestr).

 

Po trzecie, wierzyciel posiadający wierzytelność niemą nie jest uwzględniany przy ustalaniu większości dla wniosku o ustanowienie rady wierzycieli (art. 121 ust. 2 PrRestr), o powołanie jej członków (art. 123 ust. 1 i 2 PrRestr) bądź o ich zmianę (art. 126 ust. 1 PrRestr).

 

Po czwarte, wierzyciel posiadający wierzytelność niemą nie jest uwzględniany przy składaniu propozycji układowych (art. 155 ust. 2 PrRestr).

 

Po piąte, pokrzywdzenie wierzyciela, który nie może głosować, nie stanowi fakultatywnej podstawy odmowy zatwierdzenia układu (art. 165 ust. 2 PrRestr.).

 

Zgodnie z art. 100 ust. 2 PrRestr zmiana osoby wierzyciela, do której doszło po złożeniu spisu wierzytelności sędziemu--komisarzowi, nie stanowi podstawy do zmiany spisu oraz nie pozbawia wierzyciela prawa udziału w dalszym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

 

Układ wiąże wierzyciela, który posiada wierzytelność niemą (art. 166 PrRestr).

 

 

[1] A.J. Witosz, w: Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, pod red. A. Torbus, A. Witosz, A.J. Witosz, Warszawa 2016, s. 288, P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2016, s. 1243

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017