Zgodnie z art. 201 § 1 k.s.h. sprawy spółki z o.o. prowadzi i reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd spółki. Z kolei w myśl art. 219 § 1 k.s.h. Rada Nadzorcza prowadzi stały nadzór nad działalnością spółki we wszelkich dziedzinach aktywności spółki. W konsekwencji podstawową odpowiedzialność za bieżącą działalność spółki ponosi jej Zarząd. W myśl art. 293 § 2 k.s.h. członek zarządu, rady nadzorczej, powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Innymi słowy Kodeks spółek handlowych przewiduje podwyższony miernik staranności względem członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Dodatkowo w myśl art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

 

Stosownie do regulacji art. 293 § 1 k.s.h. członek zarządu i rady nadzorczej, odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. W konsekwencji – pomimo zasady kontynuacji trwałości decyzji poprzednich zarządów i rad nadzorczych – członek zarządu i rady nadzorczej ponosi odpowiedzialność jedynie za własne zachowania i nie obciążają go zachowania poprzedników. Do obowiązków nowych członków zarządów i rad nadzorczych należy poprawienie błędów poprzedników, o ile takie poprawienie błędów jest ex post obiektywnie możliwe. Przy czym w analizowanym materiale odnosi się to m.in. do wykazania pozycji w sprawozdaniu finansowym spółki jako „zysku/straty z lat poprzednich.”

 

Należy przyjąć, że zarząd i rada nadzorcza spółki może opierać swoje działania w sprawie zarządzania i nadzorowania spółki w oparciu o audyt sporządzony na zlecenie wspólnika. Jeżeli audyt został wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i nie budzi zasadniczych wątpliwości co do jego rzetelności zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza nie mają obowiązku zlecania sporządzania własnego audytu, który powielałby raz ustalone wnioski.

 

 

Przepis art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości stanowi, że jednostki podlegające przepisom o rachunkowości obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Za wykonanie powyższych obowiązków odpowiada przede wszystkim prezes zarządu (w przypadku zarządu jednoosobowego).

 

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości, jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (strata) z lat ubiegłych".

 

 

Blog

20 listopada 2018
Wadliwa dokumentacja w spółce z o.o.