Ustawodawca reguluje zagadnienie składników masy upadłości określając w sposób generalny co jest składnikiem masy (art. 62 p.u.), jak i wskazując jakie składniki mienia nie wchodzące w skład masy upadłości (art. 63, 64, 65a, 66, 67, 67a p.u.). Zob. np. P. Pogonowski, Mienie wchodzące w skład masy upadłości - wybrane zagadnienia, Pr.Spółek 1999, nr 6, s. 35 i n. J. Kaczor, Sytuacja wkładu niepieniężnego w masie upadłościowej spółki z o.o., Pr.Spółek 1999, nr 7-8, s. 19 i n. Ponadto zagadnienie wyłączenia z masy wynika także z innych przepisów prawa. Składnikiem masy upadłości może być prawo użytkowania. Zgodnie z art. 254 Kc użytkowanie jest prawem niezbywalnym. Nie może zatem zostać przeniesione w trybie likwidacyjnym na osoby trzecie. Niemniej użytkowanie nie podlega wyłączeniu spod egzekucji sądowej jako prawo, którego wykonywanie może być powierzone komu innemu (art. 831 § 1 pkt 3 in fine KPC). H. Pietrzykowski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie egzekucyjne, pod red. T. Erecińskiego, t. IV, wyd. 4, Warszawa 2012, s. 259 – 260. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że syndyk może korzystać – w interesie masy – z prawa użytkowania. S. Gurgul, Prawo upadłościowe, wyd. 10, s. 132.

Blog

13 kwietnia 2019
Użytkowanie jako składnik masy upadłości.