Problemy Białej Gwiazdy budzą smutek u chyba każdego kibica piłki nożnej w Polsce. Niszczenie jednego z najstarszych i najbardziej utytułowanych polskich klubów jest wielkim grzechem, czystym złem w wymiarze i prawnym i moralnym.[1]

 

Przy tej okazji pojawia się w mediach szereg nieprecyzyjnych komentarzy dotyczących „upadłości” Wisły Kraków. Warto zatem przypomnieć, że kluby piłkarskie uczestniczące w najwyższej klasie rozgrywkowej (Lotto Ekstraklasie) podlegają nie tylko przepisom prawa powszechnie obowiązującego ale także wewnętrznym regulacjom ligi. Niewypłacalność spółki prowadzącej klub piłkarski ma skutki na dwóch płaszczyznach: w „publicznej” płaszczyźnie ustawy Prawa upadłościowego (gdzie wchodzi w grę działanie organów państwa) i w płaszczyźnie regulacji ligi (w sferze, w której ingerencja organów państwa nie ma miejsca, a zatem w sferze „prywatnej”).

 

Upadłość jest sądowym stwierdzeniem niewypłacalności osoby posiadającej zdolność upadłościową (w rozumieniu art. 5 p.u.), niewypłacalnej w rozumieniu Prawa upadłościowego (art. 10, 11 p.u.), posiadającej odpowiednie środki na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (art. 13 p.u.). Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie jest wszczynane z urzędu. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć każdy z wierzycieli osobistych dłużnika jak i sam dłużnik. Na zarządzie dłużnika ciąży w tym zakresie obowiązek prawny obwarowany licznymi sankcjami. Upadłość w języku prawnym (czyli języku ustawy) i w języku prawniczym (czyli w meta-języku, w którym komentuje się tekst ustawy) nie jest tożsama z upadłością w języku potocznym.

 

System Licencyjny PZPN, obejmujący przyznawanie licencji do uczestnictwa w Rozgrywkach Klubowych PZPN oraz Rozgrywkach Klubowych UEFA, ma m.in. taki cel jak ochrona wierzycieli klubów poprzez zapewnienie, iż klub na bieżąco realizuje zobowiązania wobec zawodników, trenerów, pracowników, instytucji podatkowych/ubezpieczeń społecznych oraz innych klubów, WZPN, PZPN i UEFA (art. 1.1. lit. e Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2018/2019 i następne). Innymi słowy niewypłacalne kluby w ogóle nie powinny być dopuszczone do rozgrywek.

 

Podręcznik Licencyjny (art. 10.1.) wymaga aby kluby odpowiadały odpowiednim kryteriom finansowym, które mają na celu poprawę potencjału ekonomicznego i finansowego klubów, zwiększenie przejrzystości i wiarygodności klubów,. ochronę wierzycieli poprzez zapewnienie, że klub realizuje zobowiązania, w szczególności wobec zawodników, z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków, a także innych klubów; oraz d. zabezpieczenia ciągłości rywalizacji w rozgrywkach PZPN i UEFA przez co najmniej jeden Sezon Licencyjny.

 

Klub starający się o licencję na udział w rozgrywkach musi dowieść, że na dzień 31 marca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny, nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec innych klubów piłkarskich z tytułu działalności transferowej, które powstały do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny. Kolejnym wymogiem jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników oraz na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego (w związku ze wszelkimi zobowiązaniami prawnymi wobec pracowników), jak też z tytułu kar nałożonych przez właściwe organy dyscyplinarne, z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN oraz wobec Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej z tytułu płatności składek członkowskich, opłat za uczestnictwo w rozgrywkach oraz opłat w związku ze zmianami przynależności klubowej zawodników na rzecz PZPN oraz Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.

 

Ponadto klub musi sporządzić i przedłożyć prognozę finansową, obejmującą okres od 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny do 30 czerwca kończącego Sezon Licencyjny (okres kolejnych 18 miesięcy), w celu udowodnienia Licencjodawcy zdolności do kontynuacji działalności do końca Sezonu Licencyjnego.

 

Z tytułu niewypłacalności klubu Podręcznik Licencyjny przewiduje określone „sankcje”, które definiuje jako sankcje regulaminowe (cywilnoprawne) za naruszenie zasad i przepisów dotyczących procesu licencjonowania, służące w szczególności zagwarantowaniu spełnienia Kryteriów przez Licencjobiorców. Sankcje te nie są tożsame z karami dyscyplinarnymi w rozumieniu Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

 

Zgodnie z art. 4.3.3 lit. d) Podręcznika Licencyjnego licencja wygasa bez wcześniejszego zawiadomienia: z chwilą wydania w stosunku do Licencjobiorcy postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej.

 

Niestety Autorzy Podręcznika Licencyjnego nie dostrzegli zmian jakie wynikają z wejścia w życie Prawa restrukturyzacyjnego i za powód automatycznego wygaśnięcia licencji wskazują wydanie w stosunku do Licencjobiorcy postanowienia sądu o zmianie upadłości układowej na upadłość likwidacyjną (art. 4.3.3 lit. d) Podręcznika Licencyjnego).

 

Dezaktualizacji uległ art. 4.3.4a Podręcznika Licencyjnego zgodnie z którym „Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN może zawiesić Licencję lub pozbawić (odebrać) Licencję, jeżeli w stosunku do Licencjobiorcy zostanie wydane postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu z zastrzeżeniem pkt. 4.3.6.” Przy czym również zdezaktualizowany art. 4.3.6. stanowi, że „Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN może odstąpić od zawieszenia Licencji lub cofnięcia Licencji w przypadku gdy Licencjobiorca zostanie postawiony w stan upadłości z możliwością zawarcia układu i celem zarządu klubu lub ustanowionego przez sąd zarządcy będzie ratowanie klubu i jego działalności gospodarczej, a proponowany przez klub układ z wierzycielami nie będzie prowadził do uszczuplenia wartości nominalnej zobowiązań klubu w stosunku do PZPN, Ekstraklasy S.A., członków PZPN, piłkarzy, trenerów i pozostałych członków kadry szkoleniowej klubu oraz pracowników klubu. Taki klub nie będzie uprawniony do uczestnictwa w Rozgrywkach Klubowych UEFA. W przypadku ogłoszenia upadłości klubu z możliwością zawarcia układu klub podlega z urzędu i automatycznie procedurze kontroli i nadzoru określonej w rozdziale 5 Podręcznika Licencyjnego PZPN.” Dostosowanie Podręcznika Licencyjnego do wymogów nowych przepisów polegałoby na usunięciu terminu „upadłość układowa” i zastąpieniu go terminem „postępowanie restrukturyzacyjne.”

 

Niemniej klub nie musi czekać na ogłoszenie upadłości aby utracić licencję. Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN może zawiesić Licencję lub cofnąć Licencję, jeżeli którykolwiek z warunków wydania Licencji przestanie być spełniony (art. 4.3.5. lit. a) Podręcznika Licencyjnego). PZPN podjął decyzję o zawieszeniu licencji Wisły Kraków bez związku z jej upadłością w znaczeniu prawnym.

 

[1] GKS PIAST S.A. miał swój udział w pomocy dla Białej Gwiazdy umożliwiając klubowi z Krakowa awaryjne rozgrywanie spotkań na gliwickim stadionie przy ul. Okrzei.

Blog

09 stycznia 2019
Upadłość Wisły Kraków?