Upadłość Wisły Kraków?
09 stycznia 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Problemy Białej Gwiazdy budzą smutek u chyba każdego kibica piłki nożnej w Polsce. Niszczenie jednego z najstarszych i najbardziej utytułowanych polskich klubów jest wielkim grzechem, czystym złem w wymiarze i prawnym i moralnym.[1]

 

Przy tej okazji pojawia się w mediach szereg nieprecyzyjnych komentarzy dotyczących „upadłości” Wisły Kraków. Warto zatem przypomnieć, że kluby piłkarskie uczestniczące w najwyższej klasie rozgrywkowej (Lotto Ekstraklasie) podlegają nie tylko przepisom prawa powszechnie obowiązującego ale także wewnętrznym regulacjom ligi. Niewypłacalność spółki prowadzącej klub piłkarski ma skutki na dwóch płaszczyznach: w „publicznej” płaszczyźnie ustawy Prawa upadłościowego (gdzie wchodzi w grę działanie organów państwa) i w płaszczyźnie regulacji ligi (w sferze, w której ingerencja organów państwa nie ma miejsca, a zatem w sferze „prywatnej”).

 

Upadłość jest sądowym stwierdzeniem niewypłacalności osoby posiadającej zdolność upadłościową (w rozumieniu art. 5 p.u.), niewypłacalnej w rozumieniu Prawa upadłościowego (art. 10, 11 p.u.), posiadającej odpowiednie środki na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (art. 13 p.u.). Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie jest wszczynane z urzędu. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć każdy z wierzycieli osobistych dłużnika jak i sam dłużnik. Na zarządzie dłużnika ciąży w tym zakresie obowiązek prawny obwarowany licznymi sankcjami. Upadłość w języku prawnym (czyli języku ustawy) i w języku prawniczym (czyli w meta-języku, w którym komentuje się tekst ustawy) nie jest tożsama z upadłością w języku potocznym.

 

System Licencyjny PZPN, obejmujący przyznawanie licencji do uczestnictwa w Rozgrywkach Klubowych PZPN oraz Rozgrywkach Klubowych UEFA, ma m.in. taki cel jak ochrona wierzycieli klubów poprzez zapewnienie, iż klub na bieżąco realizuje zobowiązania wobec zawodników, trenerów, pracowników, instytucji podatkowych/ubezpieczeń społecznych oraz innych klubów, WZPN, PZPN i UEFA (art. 1.1. lit. e Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2018/2019 i następne). Innymi słowy niewypłacalne kluby w ogóle nie powinny być dopuszczone do rozgrywek.

 

Podręcznik Licencyjny (art. 10.1.) wymaga aby kluby odpowiadały odpowiednim kryteriom finansowym, które mają na celu poprawę potencjału ekonomicznego i finansowego klubów, zwiększenie przejrzystości i wiarygodności klubów,. ochronę wierzycieli poprzez zapewnienie, że klub realizuje zobowiązania, w szczególności wobec zawodników, z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków, a także innych klubów; oraz d. zabezpieczenia ciągłości rywalizacji w rozgrywkach PZPN i UEFA przez co najmniej jeden Sezon Licencyjny.

 

Klub starający się o licencję na udział w rozgrywkach musi dowieść, że na dzień 31 marca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny, nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec innych klubów piłkarskich z tytułu działalności transferowej, które powstały do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny. Kolejnym wymogiem jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników oraz na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego (w związku ze wszelkimi zobowiązaniami prawnymi wobec pracowników), jak też z tytułu kar nałożonych przez właściwe organy dyscyplinarne, z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN oraz wobec Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej z tytułu płatności składek członkowskich, opłat za uczestnictwo w rozgrywkach oraz opłat w związku ze zmianami przynależności klubowej zawodników na rzecz PZPN oraz Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.

 

Ponadto klub musi sporządzić i przedłożyć prognozę finansową, obejmującą okres od 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny do 30 czerwca kończącego Sezon Licencyjny (okres kolejnych 18 miesięcy), w celu udowodnienia Licencjodawcy zdolności do kontynuacji działalności do końca Sezonu Licencyjnego.

 

Z tytułu niewypłacalności klubu Podręcznik Licencyjny przewiduje określone „sankcje”, które definiuje jako sankcje regulaminowe (cywilnoprawne) za naruszenie zasad i przepisów dotyczących procesu licencjonowania, służące w szczególności zagwarantowaniu spełnienia Kryteriów przez Licencjobiorców. Sankcje te nie są tożsame z karami dyscyplinarnymi w rozumieniu Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

 

Zgodnie z art. 4.3.3 lit. d) Podręcznika Licencyjnego licencja wygasa bez wcześniejszego zawiadomienia: z chwilą wydania w stosunku do Licencjobiorcy postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej.

 

Niestety Autorzy Podręcznika Licencyjnego nie dostrzegli zmian jakie wynikają z wejścia w życie Prawa restrukturyzacyjnego i za powód automatycznego wygaśnięcia licencji wskazują wydanie w stosunku do Licencjobiorcy postanowienia sądu o zmianie upadłości układowej na upadłość likwidacyjną (art. 4.3.3 lit. d) Podręcznika Licencyjnego).

 

Dezaktualizacji uległ art. 4.3.4a Podręcznika Licencyjnego zgodnie z którym „Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN może zawiesić Licencję lub pozbawić (odebrać) Licencję, jeżeli w stosunku do Licencjobiorcy zostanie wydane postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu z zastrzeżeniem pkt. 4.3.6.” Przy czym również zdezaktualizowany art. 4.3.6. stanowi, że „Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN może odstąpić od zawieszenia Licencji lub cofnięcia Licencji w przypadku gdy Licencjobiorca zostanie postawiony w stan upadłości z możliwością zawarcia układu i celem zarządu klubu lub ustanowionego przez sąd zarządcy będzie ratowanie klubu i jego działalności gospodarczej, a proponowany przez klub układ z wierzycielami nie będzie prowadził do uszczuplenia wartości nominalnej zobowiązań klubu w stosunku do PZPN, Ekstraklasy S.A., członków PZPN, piłkarzy, trenerów i pozostałych członków kadry szkoleniowej klubu oraz pracowników klubu. Taki klub nie będzie uprawniony do uczestnictwa w Rozgrywkach Klubowych UEFA. W przypadku ogłoszenia upadłości klubu z możliwością zawarcia układu klub podlega z urzędu i automatycznie procedurze kontroli i nadzoru określonej w rozdziale 5 Podręcznika Licencyjnego PZPN.” Dostosowanie Podręcznika Licencyjnego do wymogów nowych przepisów polegałoby na usunięciu terminu „upadłość układowa” i zastąpieniu go terminem „postępowanie restrukturyzacyjne.”

 

Niemniej klub nie musi czekać na ogłoszenie upadłości aby utracić licencję. Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN może zawiesić Licencję lub cofnąć Licencję, jeżeli którykolwiek z warunków wydania Licencji przestanie być spełniony (art. 4.3.5. lit. a) Podręcznika Licencyjnego). PZPN podjął decyzję o zawieszeniu licencji Wisły Kraków bez związku z jej upadłością w znaczeniu prawnym.

 

[1] GKS PIAST S.A. miał swój udział w pomocy dla Białej Gwiazdy umożliwiając klubowi z Krakowa awaryjne rozgrywanie spotkań na gliwickim stadionie przy ul. Okrzei.

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017