UPADŁOŚĆ KREWETKI
Czyli rzecz o wirtualnej kryptowalucie w upadłości
02 listopada 2021

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

UPADŁOŚĆ KREWETKI.

Czyli rzecz o wirtualnej kryptowalucie w upadłości.

 

Od krewetki do humbaka

 

Aktywa w wirtualnej kryptowalucie (BTC i inne) posiadają potężne „humbaki” (minimum 5000 BTC) jak i małe „krewetki” (mniej niż 1 BTC). Biorąc jednak pod rozwagę obecną wartość jednego bitcoina „krewetka” brzmi dumnie. Budowanie kryptowalutowych a zarazem wirtualnych zasobów jest coraz bardziej powszechne zwłaszcza wobec kryzysu lokaty bankowej i dużego ryzyka rynku akcji. Inflacja tylko napędza zainteresowanie aktywami wirtualnymi. Wirtualna kryptowaluta ma zdolność aportową. Może być zatem przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej. Swoje portfele w wirtualnej kryptowalucie posiadają banki, fundusze, inwestorzy instytucjonalni.

 

Owczy pęd za wirtualną kryptowalutą

 

Wszystkie istniejące obecnie kryptowaluty mają „wolnościowy”, a może raczej „dziki charakter”. Za ich emisją nie stoi powaga żadnego państwa czy banku centralnego

 

Dynamika wzrostu wartości niektórych kryptowalut prześciga stopy zwrotu z inwestycji w obligacje, akcje, nieruchomości. Rodzi to obawy czy rynek walut nie jest jedną wielką bańką spekulacyjną. Niemniej i tak nie odstrasza to potencjalnych zainteresowanych.

 

Jeżeli jest popyt na wirtualną kryptowlautę pojawia się niezwykle szybko podaż. Bitcoin ma licznych kuzynów. Co ciekawe w 2021 roku Salwador uznał bitcoina za prawny środek płatniczy w tym kraju obok tradycyjnego dolara amerykańskiego. Salwador nie emituje jednak własnej wirtualnej waluty. „Salwador” brzmi podobnie poważnie jak „San Escobar”…

 

Wirtualna waluta emitowana przez bank centralny – koniec wolności?

 

Z planami emisji własnej wirtualnej waluty wystąpił ostatnio chiński bank centralny. Wzbudziło to niemały popłoch. I dużych i małych. Dlaczego? Wprowadzenie rozliczeń handlowych przez Chiny podkopałoby monopol dolara, a tym samym utrudniłoby to obsługę zadłużenia publicznego USA. Z puntu widzenia geopolityki i rywalizacji USA i Chin waluta wirtualna może okazać się „Wunderwaffe”. Gdyby środkiem płatniczym była wyłącznie wirtualna waluta państwowa trudno byłoby nią płacić wszystkie rachunki z wieczoru kawalerskiego…

 

Zatem wirtualna waluta może być w przyszłości emitowana przez państwo (bank centralny). Wirtualna waluta emitowana i zawiadywani przez państwo pozwoliłaby na :

- automatyczny pobór wszelkich danin publicznych, kar pieniężnych, itd.;

- ułatwienie procedur egzekucyjnych i upadłościowych,

- śledzenie dróg zakupowych wszystkich i wszędzie,

- sterowanie społeczeństwem np. poprzez wprowadzenie terminu ważności waluty wirtualnej.

 

Wirtualna waluta jednodniowa – scam

 

Na bazie serialu Netflixa „Squid Game” pojawiła się nowa kryptowaluta o tej samej nazwie i rozpoczęła błyskawiczny wzrost swojej wartości. Jednocześnie pojawiły się ostrzeżenia, że to tzw. scam. Niemniej zdarzenie to pokazuje potencjał inwestycyjny jaki tkwi w wirtualnej kryptowalucie.

 

Kłopoty z „dziką” wirtualną kryptowalutą w upadłości i egzekucji

 

Powstaje pytanie czy w przypadku potrzeby przymusowego zaspokojenia wierzycieli z majątku dłużnika (egzekucja, postępowanie sanacyjne, upadłość) może dojść do spieniężenia wirtualnej kryptowaluty? Teoretycznie jest to możliwe. Wirtualna kryptowaluta jest zamienna na pieniądz tradycyjny. Niemniej w praktyce może być to podobnie trudne jak przymusowe zaspokojenie wierzycieli ze spieniężenia garnca carskich złotych imperiałów zakopanych gdzieś głęboko w ziemi przez dłużnika.

 

Tradycyjne uregulowania prawne słabo radzą sobie z przymusowym zaspokojeniem wierzycieli z wirtualnej kryptowaluty. „Przymusowym” czyli wymagającym zastosowania przymusu państwowego. Przede wszystkim są to regulacje obowiązujące co do zasady na szczeblu krajowym, które nie mają sprawczości wobec podmiotów zagranicznych, które zlokalizowały narzędzia do obsługi obrotu wirtualną kryptowalutą w egzotycznych miejscach. W praktyce równie dostępnych jak San Escobar. „Papierowe” zajęcie wirtualnego majątku nie przyniesie praktycznych efektów. Sytuacja oczywiście wyglądałaby inaczej gdyby wirtualną walutą zawiadywały np. krajowe banki czy inne instytucje zaufania publicznego albo w przypadku waluty wirtualnej emitowanej przez państwo.

 

Kluczem dostępu do wirtualnej kryptowaluty jest - z zasady - specjalny kod, który nie podlega odtworzeniu w przypadku jego utraty przez właściciela i stanowi on raczej najpilniej strzeżoną tajemnicę dłużnika. Teoretycznie przymusowe zaspokojenie wierzycieli może polegać na przejęciu kodu dostępu do wirtualnych aktywów przez właściwy organ. Powstaje jednak pytanie jak zdobyć wiedzę, że dłużnik w ogóle ma wirtualne aktywa i jaki jest do nich ów kod dostępu? Ślad po takich aktywach może znajdować się w księgach i dokumentach dłużnika (np. gdy wirtualna waluta była aportem). Dłużnik, według litery prawa, powinien przekazać informację o należącej do niego wirtualnej kryptowalucie w wyjawieniu majątku, we wniosku o ogłoszenie upadłości, w protokole przekazania majątku syndykowi, itp. W przypadku nieujawnienia majątku przez dłużnika możliwe jest stosowanie środków przymusu, w tym m.in. grzywny (art. 58 ust. 1 Prawa upadłościowego). Należy również pamiętać, że udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela przez ukrywanie składników majątkowych jest przestępstwem z art. 300 Kodeksu karnego.

 

W praktyce może to być skuteczny straszak na „krewetki” i „kraby” (od 1 do 10 BTC) ale może to już nie być skuteczna „zachęta” dla „delfinów” (od 100 do 500 BTC) czy „rekinów” (od 500 do 1000 BTC). Poza tym dłużnik pytany przez organ egzekucyjny o kod dostępu może bronić się tak: „chętnie oddałbym wam mapę na wyspę skarbów ale ją właśnie zgubiłem”.

 

Wobec powyższego wniosek jest taki, że obecna regulacja prawna jedynie w bardzo słaby sposób pozwala na przymusowe zaspokojenie z wirtualnej kryptowaluty. Różnica przestrzeni jest zbyt duża (lokalna i rzeczywista versus globalna i wirtualna). NIE MA EFEKTYWNYCH NARZĘDZI PRAWNYCH DLA PRZYMUSOWEGO ZASPOKOJENIA Z WIRTULANEJ KRYPTOWALUTY W SYTUACJI GDY DŁUŻNIK UKRYWA SWOJE ZASOBY WIRTUALNE.

 

Potrzeba globalnego forum dla regulacji „dzikich” wirtualnych kryptowalut

 

Wydaje się, że skuteczniejsze instrumenty mogłyby powstać dopiero na poziomie regulacji międzypaństwowych (np. pod auspicjami OECD), które zapewniałyby ponadgraniczną skuteczność przymusowego zbycia takich aktywów.

 

Nowe możliwości zabezpieczeń biznesu dzięki kryptowalutom wirtualnym

 

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Regulacja wirtualnych kryptowalut mogłaby iść w kierunku stworzenia dzięki nim nowych mechanizmów zabezpieczenia wierzytelności. Na przykład poprzez instytucję na kształt blokady autonomicznej na wirtualnej kryptowalucie ze skutkami erga omnes. Przymusowe zaspokojenie wierzycieli korzystających z takiego zabezpieczenia wymagałoby pewnego przedefiniowania prawa o niewypłacalności. Wirtualne pieniądze dają zatem nowe możliwości transakcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017