Dura lex sed lex.... Nie ma dobrej wiadomości dla małżonków upadłego konsumenta ale nie można było oczekiwać innego rozstrzygnięcia problemu. 

 

​W dniu 16 grudnia 2019r. Sąd Najwyższy w  powiększonym składzie siedmiu sędziów po rozstrzygnięciu  w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 7/19, podjął uchwałę o następującej treści:

 

Z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej (art. 491[1] i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości.

 

Ustawodawca - w szczególności w kontekście noweli z 30 sierpnia 2019r. - nie zostawił Sądowi Najwyższemu żadnego pola do manewru.

 

Pytanie jakie należy postawić po lekturze sentencji uchwały jest następujące: czy ustawodawca liberalizując ustawę o upadłości konsumenckiej nie powinien był w inny sposób uregulować sytuacji prawnej współmałżonka upadłego?

Blog

17 grudnia 2019
Trafna uchwała Sądu Najwyższego w sprawie losów 
majątku wspólnego na wypadek upadłości konsumenckiej
jednego z małżonków