REALNIE SZYBKA ŚCIEŻKA RESTRUKTURYZACJI.

 

Przynajmniej w postępowaniu o zatwierdzenie układu, aby utrzymać szybkość procedowania, można zaproponować następujące zmiany. Byłaby to zarazem procedura błyskawiczna od A do Z. Pozwoliłaby na urealnienie słusznych przesłanek obrony członka zarządu przed odpowiedzialnością z art. 21 ust. 3 p.u.

 

Może zmiana nazwy na "postępowanie uproszczone" skoro zatwierdzenie układu nie byłoby obligatoryjne; poza tym nazwa postępowanie uproszczone ma lepszą treść semantyczną.

 

Zmiana nazewnictwa z „Wniosek o zatwierdzenie układu” na Wniosek o rejestrację układu.

Rejestracja układu mogłaby odbywać się w systemie teleinformatycznym, automatycznie. Byłby to zatem nowoczesny – na skalę globalną - „sąd internetowy”. Z chwilą zarejestrowania układu w systemie teleinformatycznym rozpoczynałby bieg 21 dniowy termin po upływie którego układ wchodziłby w życie o ile: (a) nie wpłynęłaby skarga uprawnionego (wierzyciela) o niedopuszczenie układu do wykonania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego; (b) w systemie teleinformatycznym nie pojawi się wzmianka o złożeniu skargi o niedopuszczenie układu do wykonania poza systemem teleinformatycznym; (c) sąd restrukturyzacyjny z urzędu otworzy postępowanie o niedopuszczenie układu do wykonania.

 

Uprawnionym do złożenia skargi byłby każdy z wierzycieli, bez względu na to czy został uwzględniony w spisie jak również każda osoba trzecia, której praw czy obowiązków dotyka układ. Przedmiotem skargi może być a) kwestia jurysdykcji, b) treść układu.

 

Nadzorca mógłby być obowiązany do zwrócenia uwagi sądowi restrukturyzacyjnemu czy w jego ocenie zachodzą podstawy do wszczęcia postępowania z urzędu.

 

Aby utrzymać tempo procedowania propozycja terminu instrukcyjnego: Rozpoznanie skargi o niedopuszczenie układu do wykonania albo wszczętego z urzędu postępowania o niedopuszczenie układu do wykonania powinno nastąpić w terminie 30 dni.

 

Na postanowienie w przedmiocie rozpoznania skargi przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni.

 

 

 

 

 

Blog

30 listopada 2021
Szybka restrukturyzacja