Świadczenia spełniane przez sponsora.
13 stycznia 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

 

Z punktu widzenia instytucji sponsoringu węzłowe znaczenie praktyczne ma problematyka świadczeń stron umowy sponsoringu.[1] Ogólnie przez świadczenie rozumie się zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i czyniące zadość interesowi wierzyciela.[2] Celem świadczenia jest zapewnienie wierzycielowi określonej korzyści, czy innymi słowy zaspokojenie pewnego interesu strony wierzycielskiej. Ów interes wierzyciela rozstrzyga o sensie powstania zobowiązania i dalszego jego istnienia, musi istnieć w czasie, w którym świadczenie jest spełniane i być godnym ochrony w świetle całości zasad porządku prawnego. [3] O jaki interes wierzyciela może in casu chodzić w ramach stosunku prawnego sponsoringu decydować będzie całokształt okoliczności towarzyszących powstaniu tego stosunku i znaczenie jakie do tych okoliczności przywiązują istniejące w tym względzie normy prawne. Nie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia tego zagadnienia będzie istota instytucji sponsoringu.

Niekiedy strony w chwili zawarcia umowy z różnych względów (np. z uwagi na potrzebę adaptacji lex contractus do zmieniających się okoliczności) mogą nie dokonać indywidualizacji świadczeń, ale wskazać podstawy dla dokonania takiej indywidualizacji w przyszłości. Z technicznoprawnego punktu widzenia strony mogą posłużyć się różnymi metodami.[4] Metoda obiektywna polega na odwołaniu się do pewnych empirycznie sprawdzalnych faktów (np. strony zastrzegają, że sponsor spełnieni świadczenie pieniężne w wysokości określonej według aktualnego kursu EURO w chwili wykonania zobowiązania). Strony mogą posłużyć się metodą polegającą na przyjęciu ramowej postaci umowy, gdzie indywidualizacja świadczeń zostanie dokonana mocą późniejszych oświadczeń woli obu stron. Metoda tzw. zobiektywizowana sprowadza się do powołania osoby trzeciej jako uprawnionej do ustalenia należnego świadczenia (np. sponsor i sponsorowany związek sportowy zastrzegają w umowie, że niektóre świadczenia na rzecz sponsora zostaną oznaczone przez zawodnika z uwagi na prestiż i renomę którego umowa sponsoringu została zawarta). Metoda subiektywna charakteryzuje się tym, że jedna ze stron zostaje uprawniona do ustalenia wysokości świadczenia. W piśmiennictwie podnosi się, że w przypadku trzeciej i czwartej z wymienionych powyżej metod przyznanie niekontrolowanej swobody dla danego podmiotu w zakresie indywidualizacji świadczenia należałoby uznać za niedopuszczalne (z konsekwencjami określonymi w art. 58 § 2 k.c.).[5] Osoba uprawniona do indywidualizacji świadczenia mogłaby natomiast kierować się obiektywną miarą podlegającą kontroli arbitrażowej czy sądowej, zakres możliwości dla dokonania konkretyzacji mógłby być względnie oznaczony.

 

[1] Na temat sponsoringu zob. np. R. Adamus „Ambush marketing” a problematyka nieuczciwej konkurencji Gazeta Sądowa nr 7 – 8 z 2002r., s. 50 – 54, tenże: Charakterystyka prawna instytucji sponsoringu, Gazeta Sądowa nr 9 z 2002r., s. 55 – 59, tenże: Charakterystyka prawna sponsoringu. Część II, Gazeta Sądowa nr 10 z 2002r., s. 51 – 53, tenże: Problematyka lokowania produktu (product placement), Przegląd Prawa Handlowego nr 11 z 2003r., s. 14 – 20, tenże: Sponsoring a podobne instytucje prawne (1), Gazeta Sądowa nr 6 z 2005r., s. 36 – 40, tenże: Dziedziny aktywności sponsoringowej, Jurysta nr 6 – 7 z 2005r., s. 49 – 55, tenże: Sponsoring a podobne instytucje prawne. Część druga, Gazeta Sądowa nr 7 – 8 z 2005r., s. 32 – 36, Sponsoring a podobne instytucje prawne. Część trzecia, Gazeta Sądowa nr 10 z 2005r., s. 16 – 20, tenże: Czynności poprzedzające powstanie stosunku prawnego sponsoringu, Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 4 z 2005r., s. 138 – 172, tenże: Istota sponsoringu, Rejent nr 1 z 2006r., s. 35 – 51, tenże: Sponsoring, Jurysta nr 4 z 2006r., s. 8 – 13

[2] T.Dybowski,w: System prawa cywilnego, praca zbiorowa,t. III cz.1 Ossolineum 1981, s. 71- 72, M . Safjan,w: Kodeks ..., t I, s. 567.

[3] T.Dybowski, w: System ..., s. 74-75, W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994, s. 35.

[4] Zob. Z.Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 74-75

[5] Z.Radwański, Teoria ..., s. 75-76

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017