Supranarodowe jednostki organizacyjne w prawie Unii Europejskiej.
02 stycznia 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

Dotychczasowy dorobek prawa Unii Europejskiej[1] w zakresie ponadnarodowych, prywatnoprawnych[2] form organizacyjno-prawnych obejmuje następujące rodzaje podmiotów, stosunkowo szeroko opisywanych w polskiej literaturze przedmiotu: europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG)[3], spółkę europejską (SE)[4] i spółdzielnię europejską (SCE)[5]. Ponadnarodowe struktury prawne, z teoretycznego punktu widzenia, stanowią alternatywę wobec krajowych form organizacyjno – prawnych, a zatem powinny być instrumentem służącym do dalszego scalania wspólnego rynku.[6]

Swoisty eksperyment prawny polegający na wprowadzeniu do obrotu prywatnoprawnego instytucji supranarodowych podlega w nauce prawa bardzo różnym ocenom, w szczególności w perspektywie wniosków płynących ze stopnia wykorzystania tych instytucji w praktyce.

Niemniej lista ponadnarodowych podmiotów prawa prywatnego nie została zamknięta. Wśród kolejnych propozycji regulacji prawnej znajduje się koncepcja fundacji europejskiej czy stowarzyszenia europejskiego.[7] Na swoją regulację normatywną nadal oczekuje tzw. europejska spółka prywatna (ESP),[8] niezależnie od przeobrażeń konstrukcyjnych jakie dotykają w wielu krajach Unii Europejskiej spółki będące odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (liberalizacja regulacji prawnej).[9]

Europejska spółka prywatna byłaby uniwersalnym odpowiednikiem spółek narodowych, podobnych w swej konstrukcji do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, i mogłaby z nią w przyszłości konkurować.[10] Na marginesie podnieść należy że EZIG czerpie inspirację z konstrukcji narodowej groupement d’interet economique[11], a SE z konstrukcji spółki akcyjnej. Prace nad konstrukcją europejskiej spółki prywatnej, prowadzone od wielu lat[12], które zaowocowały konkretną propozycją rozwiązań[13], zostały jednak ostatnio wstrzymane[14] i, jak się przynajmniej wydaje, niestety brak jest obecnie woli politycznej dla ich sfinalizowania. Niemniej europejska spółka prywatna cały czas wydaje się być konstrukcją potrzebną dla praktyki obrotu gospodarczego, w szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.[15] ESP zapełniłaby istniejącą lukę w „ofercie” ponadnarodowych konstrukcji prawnych. Niemniej prace nad wdrożeniem ESP nie są kontynuowane.

 

[1] Na temat problematyki źródeł europejskiego prawa spółek, zob. np. J. Napierała, w: System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych, pod red. S. Sołtysińskiego, t. 17 A, Warszawa 2010, s. 48, A. Opalski, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2010, s. 36 i n., K. Sobczak, w: Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw, pod red. K. Sobczaka, Warszawa 2002, s. 32 i n., T. Włudyka, w: L. Smith, C. de Cussy, Ch. Taylor, T. Włudyka, Prawo spółek w Republice Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech, Kraków 2000, s. 13 i n., L. Siwik, Odpowiedzialność zarządzających za zobowiązania Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych i Spółki Europejskiej, Warszawa 2011, s. 5 i n.

[2] Na temat zagadnień prawa prywatnego w Unii Europejskiej zob. np. U. Drobnig, Private Law in the European Union, Forum Internationale, 1996, nr 22, s. 3 i n., T. Pajor, w: System prawa prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna, pod red. M. Safjana, t. 1, Warszawa 2007, s. 252 I n.

[3] Na temat europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych zob. np. J. Napierała, w: System…, s. 106, I. Hykawy, Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych – nowa formuła współpracy gospodarczej w prawie wspólnotowym, w: Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Prawo Gospodarcze, Warszawa 2002, s. 269 i n., A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 11, Warszawa 2009, s. 542 i n., P. Behrens, w: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, pod red. M. A. Dausesa, Warszawa 1999, s. 525 i n., A. Tynel, J. Funk, W. Chwalej, Międzynarodowe prawo handlowe, pod red. M. Pazdana, Warszawa 2002, s. 56, A. Opalski, Europejskie…, s. 574 i n., K. Oplustil, Spółka europejska i europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, Warszawa 2005, s. 101 i n., A. Witosz, Konstrukcja europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych w prawie polskim i niemieckim, Prawo Spółek 2007, nr 1, s. 14 i n., R. Lewandowski, Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2008, R. Stefanicki, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych – wybrane zagadnienia, Monitor Prawniczy 2005, nr 18, s. 887 i n., R. Adamus, Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, Prawo Spółek z 2002r., nr 11, s. 32 i n., R. Adamus, Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, Europejski Przegląd Sądowy 2004, nr 2, s. 117 i n., R. Adamus, Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych z siedzibą w Polsce, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2005, nr 9, s. 5 i n., R. Adamus, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych. Komentarz, Bydgoszcz- Katowice 2006, R. Adamus, Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych jako forum do międzynarodowej współpracy pomiędzy osobami wykonującymi wolne zawody prawnicze, Radca Prawny 2007, nr 2, s. 102 i n.

[4] Na temat spółki europejskiej zob. np. J. Napierała, w: System…, s. 107, A. Kidyba…, Prawo…, s. 552, A. Szumański, Spółka europejska, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1997, nr 2, s. 249 i n., A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003, s. 259 i n., T. Włudyka, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych i Spółka Europejska, Kraków 2000, s. 33 i n., K. Oplustil, Europejska spółka akcyjna. Teksty aktów prawnych z omówieniem, Warszawa 2002, K. Oplustil, Europejska spółka akcyjna (Societas Europaea) i jej wpływ na polskie prawo spółek, Rejent 3004, nr 3-4, s. 180 i n., K. Oplustil, A. Rachwał, Wprowadzenie Europejskiej Spółki Akcyjnej do prawa polskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2003, nr 3, s. 649 i n., J. Loranc, Spółka europejska a przepisy polskie, Rejent 2001, nr 11, s. 114 i n., K. Niedzielska, Europejska spółka akcyjna. Założenie. Funkcjonowanie. Likwidacja, Warszawa 2005, K. Bilewska, Spółka europejska, Warszawa 2006

[5] Na temat spółdzielni europejskiej zob. np. J. Napierała, w: System…, s. 112, A. Kidyba, Prawo…, s. 620 i n., R. Skubisz, M. Trzebiatowski, Spółdzielnia europejska. Charakterystyka ogólna, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, z. 3, s. 531 i n., R. Trzaskowski, Spółdzielnia europejska, Warszawa 2004, E. Marszałkowska – Krześ, Spółdzielnia europejska – ogólny zarys, w: Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, pod red. J. Frąckowiaka, Wrocław 2006, s. 122 i n., H. Cioch, Spółdzielnia europejska jako nowy rodzaj spółdzielni szczebla podstawowego, Rejent 2006, nr 12, s. 9 i n., A. Koniewicz, Spółdzielnia Europejska – European Cooperative Society, Przegląd Prawa Handlowego 2007, nr 4, s. 34 i n., P. Zakrzewski, Spółdzielnia europejska jako nowy typ osoby prawnej, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2008, z. 1, s. 5 i n.

[6] Zob. np. T. Baums, S. Sołtysiński, Projekt europejskiej ustawy modelowej o spółkach, Przegląd Prawa Handlowego, 2009, nr 1, s. 4, D. Komo, Ch. Villiers, Are trends in European company law threatening industrial democracy? European Law Review, 2009, nr 4, s. 175 i n., L. Siwik, Odpowiedzialność zarządzających…, s. 9 i n.

[7] J. Napierała, w: Prawo spółek handlowych, pod red. S. Włodyki, t. 2B, Warszawa 2007, s. 1130, A. Cieśliński, Wspólnotowe…, s. 265 i n.

[8] Na temat projektu regulacji europejskiej spółki prywatnej zob. np. J. Napierała, w: System…, s. 102, A. Opalski, Europejskie…, s. 604 i n., K. Oplustil, Europejska spółka prywatna – nowy typ spółki w prawie europejskim, Przegląd Prawa Handlowego 2000, nr 3. s. 9 i n., K. Bilewska, Europejska spółka prywatna, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2007, z. 3 s. 709 i n., W. Klyta, Spółki kapitałowe w prawie europejskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2000, z. 4, s. 781 i n., P. Nazaruk, Koncepcja Europejskiej Spółki Prywatnej, Prawo Spółek 2005, nr 6, s. 28 i n., B. Makowicz, Przyszła pora na poważne zmiany – Societas Privata Europaea (Europejska Spółka Prywatna), Monitor Prawniczy 2008, nr 23, s. 1239 i n., A. Radwan, Europejska Spółka Prywatna – o uwarunkowaniach prawno – ekonomicznych i potrzebie wprowadzenia nowej paneuropejskiej formy prawnej dla małych średnich przedsiębiorstw, Monitor Prawniczy, 2006, nr 11, s. 589 i n., T. Drygala, Ewolucja, stan obecny i perspektywy rozwoju europejskiego prawa spółek, w: Europejskie prawo spółek, t. I, Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, pod red. M. Cejmera, J. Napierały, T. Sójki, Zakamycze 2004, s. 25, L. Siwik, Odpowiedzialność zarządzających…, s. 19 i n., A. Radwan, European Private Company and the Regulatory Landscape in the EU – An Introductory Note, European Business Law Review, 2007, s. 769 i n., Ch. Teichmann, The European Private Company, European Company Law, 2004, nr 4, s. 162 i n., P. Hommelhoff, The European Private Company Before its Pending Legislative Birth, German Law Journal, 2008, t. 9, nr 6, s. 799 i n., Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, Bruksela 4 listopada 2002 (w Instytucie Allerhanda w Krakowie), Opinion of the European Economic and Social Committee on a European Company Statute for SMEs (Own-initiative opinion), Bruksela 21 marca 2002 (w Instytucie Allerhanda w Krakowie)

[9] Zob. np. M. Luter, Reforma GmbH w Niemczech, Monitor Prawniczy 2008, nr 23, s. 1266 i n.

[10] A. Opalski, Europejska…, s. 604 i n., K. Oplustil, P. Wiórek, Aktualne tendencje w europejskim prawie spółek – orzecznictwo ETS i planowane działania prawotwórcze, Przegląd Prawa Handlowego 2004, nr 5, s. 7, J. Napierała, w: System…, s. 102, P. Hommelhoff, The European…, s. 801, Report of the High Level Group…, s. 113, L. Siwik, Odpowiedzialność zarządzających…, s. 17

[11] Zob. szerzej A. Batoryna, Groupement d’interet economique jako pierwowzór europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, Jurysta 2012, nr 7-8, s. 62 i n.

[12] Na temat genezy koncepcji europejskiej spółki prywatnej zob. np. K. Bilewska, Europejska…, s. 709 i n., K. Oplustil, Europejska spółka…., s. 10, P. Nazaruk, Koncepcja Europejskiej…, s. 28, P. Hommelhoff, The European…, s. 799, A. Radwan, European Private…, s. 769, Report of the High Level Group…, s. 113 – 114

[13] B. Makowicz, Przyszła pora…, s. 1239, K. Bilewska, Europejska…, s. 711, P. Nazaruk, Koncepcja Europejskiej…, s. 29, Tekst propozycji rozporządzenia w sprawie ESP dostępny jest na stronie internetowej http://www.etudes.ccip.fr/dossiers/spe/index.html

[14] A. Opalski, Europejskie…, s. 608

[15] Przyczyny dla których konstrukcja ESP powinna zostać sfinalizowana szczegółowo omawiają: K. Bilewska, Europejska…, s. 712, B. Makowicz, Przyszła pora…, s. 1240, A. Radwan, Europejska Spółka …., s. 589 i n., K. Oplustil, Europejska spółka…., s. 10, P. Nazaruk, Koncepcja Europejskiej…, s. 28, P. Hommelhoff, The European…, s. 800 i n., Ch. Teichmann, The European…, s. 162 i n., Opinion of the European Economic…, s. 1 i n., A. Radwan, European Private…, s. 770, Report of the High Level Group…, s. 113 i n., L. Siwik, Odpowiedzialność zarządzających…, s. 5 i n.

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017