W toku postępowania układowego dłużnik nadal prowadzi działalność gospodarczą jednak z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa. Por. J.Korzonek, Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Tom III, s. 63 i n. D. Czajka, Przedsiębiorstwo w kryzysie. Upadłość lub układ. Warszawa 1999, s. 485 i n. Gorset ograniczeń prawnych prawa układowego nie zwalnia jednak Zarządu z obowiązku dbałości o wynik ekonomiczny prowadzonej działalności.

 

W przypadku zbywania majątku dłużnika w toku postępowania układowego, oprócz uzasadnienia natury ekonomicznej, należy mieć na uwadze potrzebę ochrony interesów wierzycieli, a w szczególności wierzycieli układowych. Wierzyciele układowi, po otwarciu postępowania układowego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia co do układu albo umorzenia postępowania, nie mogą bowiem uzyskać zaspokojenia swoich wierzytelności ani w drodze dobrowolnych spłat dłużnika ani w drodze przymusowej egzekucj. Z tego względu parawan prawny postępowania układowego nie może być wykorzystywany dla wyzbycia się substancji majątku dłużnika, z którego możliwe jest uzyskanie zaspokojenia dla wierzycieli. Z drugiej jednak strony, dokonany przez ustawodawcę podział na wierzycieli układowych i pozaukładowych w sposób istotny uprzywilejowuje tych ostatnich. Wierzyciele pozaukładowi nie są skrępowani w dochodzeniu swoich roszczeń i w wyniku czynności egzekucyjnych mogą doprowadzić do zajęcia majątku dłużnika (zarówno akcji jak i wierzytelności z rachunków bankowych). W konsekwencji same przepisy prawa kreują dysproporcje w pozycji prawnej wierzycieli dłużnika.

 

Bardzo ważną kwestią jest sprzedaż akcji za rzetelną cenę. W takim przypadku ma miejsce zastąpienie jednego składnika majątku jego ekwiwalentem – środkami pieniężnymi. Co prawda oba te składniki majątku różnią się od siebie, niemniej uzyskanie odpowiedniej ceny za akcje w zasadzie powinno wykluczać ewentualny zarzut rozporządzenia majątkiem ze szkodą dla wierzycieli w odniesieniu do płaszczyzny samej transakcji.

 

Dalej należy podnieść, iż ochrona interesów wierzycieli powinna uwzględniać realia ekonomiczne. Jeżeli zatem niedokonanie sprzedaży akcji wiązałoby się z poniesieniem znacznej szkody przez dłużnika (m.in. w związku z utratą możliwości negocjowania ceny sprzedaży rozproszonych akcji, nie stanowiących pakietu kontrolnego), czynność prawna w postaci sprzedaży akcji była planowana od dłuższego okresu czasu, jeszcze przed otwarciem postępowania układowego, a uzyskane ze sprzedaży środki zostaną przeznaczone na spłatę wierzycieli, przy rzeczywistym uwzględnieniu interesów wierzycieli układowych, możliwa jest obrona poglądu, iż czynność taka znajduje swoje usprawiedliwienie prawne.

 

  1. pamiętać, iż spłata zobowiązań pozaukładowych ma znaczenie z punktu widzenia realności wykonania układu, wobec zmniejszenia stanu zadłużenia. Nie bez znaczenia dla oceny sprawy ma możliwość zredukowania zadłużenia wobec banków, celem pozyskania środków do finansowania dalszej działalności, z której przychody mogą służyć prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Sprzedaż części majątku dłużnika (akcji) w toku postępowania układowego, za zgodą nadzorcy sądowego może znaleźć swoje usprawiedliwienie prawne, o ile zaniechanie takiej czynności wiązałoby się z niewątpliwym poniesieniem przez dłużnika realnej i istotnej szkody, cena uzyskana z tytułu sprzedaży akcji będzie odpowiednia, a środki uzyskane w wyniku dokonania czynności prawnej zostaną przeznaczone na spłatę wierzycieli, także z zabezpieczeniem spłaty wierzycieli układowych.

 

 

Blog

25 listopada 2018
Sprzedaż akcji w postępowaniu układowym.