Metodyka zabezpieczeń

1.

2.

3.

4.

Zabezpieczenia roszczeń konsorcjanta wobec lidera konsorcjum (a zatem zabezpieczenia niesymetryczne uwarunkowane szczególną pozycją lidera konsorcjum); konstruowane do wysokości nie całej wartości umowy o roboty budowlane ale co do jej części.

Zabezpieczenia roszczeń konsorcjanta wobec konsorcjanta (a zatem zabezpieczenia symetryczne)

Zabezpieczenie środków wpłacanych przez zamawiającego poprzez stworzenie rachunku powierniczego.

Odpowiednie klauzule zabezpieczające w umowie konsorcjum.

Wpływanie (poprzez tryb zapytań co do treści SIWZ) na elastyczną konstrukcję umowy o roboty budowlane w zakresie postanowień co do jej wykonywania przez konsorcjantów.

Rzeczowe (zastaw, hipoteka) celem a) wyłączenia wierzytelności z układu w przypadku otwarcia restrukturyzacji lidera konsorcjum, b)uprzywilejowanego zaspokojenia w przypadku upadłości lidera konsorcjum

Zabezpieczenia osobiste osób trzecich lub na majątku osób trzecich.

           

 

 

Rodzaj roszczenia.

Symetryczność zabezpieczenia.

wierzytelności konsorcjanta względem lidera konsorcjum o wewnętrzne rozliczenie wynagrodzenia otrzymanego od zamawiającego

Zabezpieczenie niesymetryczne - wobec szczególnej pozycji lidera konsorcjum.

wierzytelności konsorcjanta względem lidera konsorcjum o zwrot odpowiedniej części kaucji gwarancyjnej uwolnionej przez zamawiającego

Zabezpieczenie niesymetryczne wobec szczególnej pozycji lidera konsorcjum.

wierzytelności konsorcjanta z tytułu niewykonania zobowiązań z umowy konsorcjum (nawiązujących do umowy o roboty budowlane, w tym do robót gwarancyjnych) względem innego członka konsorcjum

Zabezpieczenie symetryczne.

regres konsorcjanta względem członka konsorcjum

Zabezpieczenie symetryczne.

 

 

Klauzule w umowie konsorcjum

Rodzaj klauzuli

Treść

Zabezpieczane ryzyko

Symetryczność

Obowiązek informacyjny

obowiązku informacyjny o a) przeterminowanych zobowiązaniach pieniężnych powyżej określonej kwoty, b) skierowanych wezwaniach do zapłaty, które nie zostały uregulowane w zastrzeżonym przez wierzyciela terminie, c) istniejących tytułach zabezpieczenia, d) tytułach egzekucyjnych, e) tytułach wykonawczych, f) przedegzekucyjnych wezwaniach do zapłaty, g) wszczętych postępowaniach egzekucyjnych, h) zobowiązaniach spornych, w tym o ich wysokości i tytule sporu

Wczesne diagnozowanie złej sytuacji konsorcjanta

Tak

Obowiązek sprawozdawczości finansowej.

Ustalony na odpowiednim poziomie szczegółowości obowiązek cyklicznego przedstawiania dokumentów obrazujących sytuację finansową.

Wczesne diagnozowanie złej sytuacji konsorcjanta

Tak

Klauzula automatycznej utraty statusu lidera konsorcjum na rzecz innego członka konsorcjum.

Pozbawianie lidera konsorcjum, na zasadzie automatyzmu, jego pozycji w ramach umowy konsorcjum z chwilą zajścia określonych w umowie zdarzeń, np. a) na wypadek wystawienia przeciw liderowi konsorcjum tytułu wykonawczego, b) utraty zdolności przez lidera konsorcjum do wykonywania robót budowlanych (W takim przypadku umowa konsorcjum powinna zawierać odpowiednie postanowienia zakładające, na zasadzie automatyzmu, przynajmniej odsunięcie lidera konsorcjum od reprezentacji członków konsorcjum względem zamawiającego. Ze względów praktycznych umowa konsorcjum powinna definiować stan utraty zdolności konsorcjanta do wykonywania robót budowlanych), c) w przypadku opóźnienia (o określonym interwale czasowym) w regulowaniu zobowiązań wobec podwykonawców z tytułu odebranych od podwykonawców prac (nie dotyczy przypadku restrukturyzacji i upadłości).

 

Odsunięcie lidera konsorcjum od kierowania przepływem pieniądza z umowy o roboty budowlane.

Nie

klauzula monitorowania płatności

klauzula monitorowania płatności dokonywanych przez konsorcjantów na rzecz ich podwykonawców.

Wczesne diagnozowanie złej sytuacji konsorcjanta

Tak

klauzula jawności umów podwykonawczych

klauzula jawności umów konsorcjantów z podwykonawcami dla wszystkich członków konsorcjum

Wczesne diagnozowanie złej sytuacji konsorcjanta

Tak

klauzula notyfikacji przez podwykonawców

klauzula obowiązku notyfikacji przez podwykonawców wszystkich konsorcjantów o braku terminowej płatności ze strony zobowiązanego konsorcjanta

Wczesne diagnozowanie złej sytuacji konsorcjanta

Tak

klauzula przejęcia kompetencji

klauzula przejęcia w odpowiedniej części kompetencji konsorcjanta (z podwyższeniem rozliczenia – w układzie wewnętrznym – o określoną wartość) w przypadku odstąpienia od umowy podwykonawczej przez podwykonawcę, z przyczyn dotyczących konsorcjanta, jeżeli odstąpienie od umowy przez podwykonawcę dezorganizuje proces budowlany.

 

Wczesne diagnozowanie złej sytuacji konsorcjanta

Tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog

12 marca 2019
Sposoby zabezpieczenia interesów konsorcjantów