Sposób podpisywania uchwał Rady Nadzorczej
15 lipca 2022

Blog

 

 

REGULAMIN WYDAWANIA OPINII PRAWNYCH (EKSPETYZ)

I. Charakter Opinii

 1. Opinia prawna (ekspertyza), zwana dalej „Opinią” stanowi pogląd jej autora na daną kwestię prawną.
 2. Wyłącznym autorem całej Opinii jest Rafał Adamus.
 3. Opinia korzysta ze swobody wypowiedzi. Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków Opinii.
 4. Autor odmawia sporządzenia Opinii niezgodnej z jego aktualnymi poglądami.
 5. Opinia zostaje przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego aktualne poglądy naukowe. Nie jest jednak wykluczone prezentowanie innego poglądu doktrynalnego lub orzeczniczego lub praktycznego niż zawarty w Opinii.
 6. Żadnego stwierdzenia zawartego w Opinii nie można uważać za wyrażenie oceny na temat jakichkolwiek oświadczeń i zapewnień lub innych informacji zawartych w dowolnym dokumencie zbadanym w związku z przygotowaniem Opinii, o ile nie jest to wyraźnie potwierdzone w jej treści.
 7. Opinia odnosi się do zdarzeń post factum, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści.
 8. Opinia bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego.

II. Zakres Opinii

 1. Przy wydawaniu Opinii za podstawę stanu faktycznego przyjmuje się tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w Opinii.
 2. Opinia dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana jako obejmująca, w tym przez domniemanie, inne, niewspominane w niej zagadnienia.
 3. W przypadku późniejszego ujawnienia dodatkowych okoliczności, w tym zwłaszcza zmieniających przyjęte założenia bądź ustalony stan faktyczny, autor zastrzega, iż wnioski Opinii mogą ulec zmianie.

III. Wykorzystanie Opinii przez Zleceniodawcę

 1. Opinia może zostać przedłożenia właściwym Sądom i innym organom w ramach toczących się postępowań sądowych lub innym dowolnym osobom trzecim.
 2. Opinia może być okazywana przez Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy.
 3. Opinia prawna może zostać podana przez Zleceniodawcę do wiadomości publicznej. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Zleceniodawcy.
 4. Przy ewentualnym wykorzystywaniu Opinii lub jej fragmentów, jak również poglądów prawnych wyrażonych w Opinii należy powołać się na autora i datę wydania Opinii.
 5. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Zleceniodawca bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie.

IV. Wykorzystanie Opinii przez jej autora

 1. Opinia może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat.
 2. Niektóre fragmenty niniejszej Opinii albo nawet cała jej treść – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Zleceniodawcy – zostały, zostaną lub mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze, celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl
 3. Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu które zapadło lub zapadnie w sprawie, której dotyczy Opinia. Rozstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem.
 4. Problem prawny zawarty w Opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej.

V. Odpowiedzialność cywilna autora Opinii

 1. Odpowiedzialność cywilna autora Opinii ograniczona jest do wysokości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto.
 2. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą Opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności.  

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.
 2. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 3. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.
 4. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.
 5. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.
 6. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.
 7. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.
 8. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.
 9. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.
 10. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.
 11. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)
 12. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.
 13. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.
 14. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.
 15. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.
 16. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.
 17. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.
 18. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.
 19. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISYWANIE UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

 

Wiele rad nadzorczych spółek akcyjnych obraduje w sposób hybrydowy: stacjonarnie i zdalnie. Pojawia się w tym wypadku praktyczne pytanie o zasady podpisywania uchwał podjętych na tak zwołanym posiedzeniu.

 

Uchwała rady nadzorczej jako akt działania kolegialnego

 

Rada nadzorcza spółki akcyjnej z istoty rzeczy jest zawsze organem kolegialnym. Organ kolegialny podejmuje swoje decyzje w formie uchwał (por. art. 388 § 1 i art. 391 § 1 KSH). Uchwała rady nadzorczej, co do zasady, jest aktem wewnątrzkorporacyjnym. Niemniej niekiedy ma znaczenie dla czynności prawnych dokonywanych przez spółkę, w szczególności w sytuacji, gdy spółka reprezentowana przez zarząd dla dokonania czynności prawnej (z mocy ustawy bądź statutu) potrzebuje zgody rady nadzorczej. Charakter prawny uchwały jest przedmiotem wielu kontrowersji ale na ogół przyjmuje się, że uchwała jest wielostronną sui generis czynnością prawną czy zbiorowym oświadczeniem woli składanym spółce. Niemniej uchwały rady nadzorczej (uchwały innych organów kolegialnych spółek kapitałowych) wykazują na tyle specyficzny charakter prawny, że nie jest możliwe stosowanie do nich wprost przepisów Kodeksu cywilnego o czynnościach prawnych. Niemniej do uchwał przepisy te należałoby stosować odpowiednio, z uwzględnieniem natury spółki kapitałowej (art. 2 KSH).

 

Sposoby głosowania nad uchwałą rady nadzorczej spółki akcyjnej

 

Kodeks, oprócz tradycyjnego, osobistego głosowania nad uchwałą członka rady nadzorczej obecnego na posiedzeniu przewiduje możliwość szczególną: głosowania na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej (art. 388 § 2 KSH), w trybie pisemnym (art. 388 § 3 KSH), przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (art. 388 § 3 KSH). Statut spółki może wyłączyć dopuszczalność głosowania w taki szczególny sposób. Dla głosowania pisemnego i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinny zostać spełnione następujące warunki: po pierwsze, wszyscy członkowie rady powinni zostać powiadomieni o treści projektu uchwały oraz, po drugie, co najmniej połowa członków rady powinna brać udział w podejmowaniu uchwały (statut spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w tym trybie). Szereg aplikacji umożliwia zachowanie tajności głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Czym innym jest jednak (a) akt głosowania nad uchwałą, a czym innym jest (b) sporządzenie protokołu posiedzenia rady, (c) podpisanie protokołu (i uchwał).

 

Zasady sporządzania protokołu posiedzenia

 

Z posiedzenia rady nadzorczej spółki akcyjnej – zgodnie z art. 391 § 2 KSH sporządza się bowiem protokół, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o protokołach zarządu. Sporządzenie protokołu można powierzyć osobie trzeciej, np. protokolantowi. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków rady nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokół może zawierać i inne elementy, a w tym cały stenogram posiedzenia. Z dniem 13 października 2022 roku wejdzie w życie zasada, zgodnie z którą w protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka rady nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Uchwała rady nadzorczej jest fragmentem protokołu (załącznikiem do protokołu).

 

Zasady podpisywania uchwał rady nadzorczej

 

Protokół rady nadzorczej powinien zostać podpisany (art. 376 w zw. z art. 391 § 2 KSH). Obecnie obowiązuje zasada kodeksowa, że protokoły podpisują obecni członkowie rady nadzorczej.

 

Z dniem 13 października 2022 roku – w wyniku nowelizacji ustawy, protokół będzie podpisywał co najmniej członek rady nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, chyba że statut spółki lub regulamin rady nadzorczej będzie stanowił inaczej. Zatem uchwała rady nadzorczej posiada swój substrat w postaci dokumentu. Jest nim fragment protokołu albo załącznik do protokołu rady nadzorczej. Zasady podpisywania protokołów odnoszą się do podpisywania uchwał. Dokument to obecnie bardzo szerokie pojęcie. Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią (art. 773 KC w zw. z art. 2 KSH). Zastosowanie do stosunku spółki tej definicji jest uzasadnione, gdyż zgodnie z art. 388 § 11 KSH w posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

 

Podpis własnoręczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany

 

Protokół i uchwała rady nadzorczej może przybrać formę pisemną. Zgodnie z art. 78 § 1 KC do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść uchwały. Uchwała może być podpisana w taki sposób, że każdy członek rady nadzorczej podpisze się na innym dokumencie.

 

Niemniej oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej (art. 781 § 1 KC). Do zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 781 § 1 KC). Dopuszczalne jest sporządzenie protokołu posiedzenia rady nadzorczej w formie elektronicznej i podpisanie go w tej formie.

 

Zgodnie z art. 20ae ust. 2 i 3 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi zaufanemu tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej.

 

Jeżeli czynność prawna dokonywana przez spółkę, dla której potrzebna jest zgoda rady nadzorczej, wymaga zachowania szczególnej formy (np. aktu notarialnego) to co do uchwały rady nadzorczej nie ma szczególnego cenzusu formy.

 

Pytanie o dopuszczalność formy dokumentowej

 

Powstaje pytanie czy można przyjmować uchwały w formie dokumentowej? Zgodnie z art. 772 KC do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Możliwe jest przyjęcie różnych stanowisk. Forma dokumentowa nie wiąże się z „podpisaniem” oświadczenia woli. Tymczasem z art. 376 w zw. z art. 391 § 2 KSH wynika, że protokół powinien być podpisany (art. 376 w zw. z art. 391 § 2 KSH). Według tego założenia uchwały rady nadzorczej nie mogłyby mieć postaci dokumentowej. Z kolei według innej, możliwej interpretacji forma dokumentowa umożliwia identyfikację osoby składającej oświadczenia. Spełnia zatem funkcje podpisu.

 

Niemniej z ostrożności prawnej należałoby rekomendować wybranie wariantu „bezpiecznego” i podpisywanie uchwał rady nadzorczej w sposób:

 • własnoręczny,
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • profilem zaufanym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017