Sponsoring w sporcie.
02 stycznia 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Sponsoring w dziedzinie sportu (sponsorship of sport) należy do najpopularniejszej dziedziny zaangażowania sponsoringowego. Ocenia się, że 2/3 globalnego volumenu umów sponsoringu dotyczy właśnie tej sfery. [1] Jego rozwój idzie w parze z postępującą komercjalizacją sportu i rozwojem środków masowego przekazu.

Przyczyny tak dużej popularności sponsoringu w sferze sportu wiążą się tu z istnieniem znacznego kręgu osób do których można dotrzeć poprzez zastosowanie tej instytucji (w tym specyficznego zespołu odbiorców), a także z jego istotnym wpływem na odbiorców. [2] Sport jest atrakcyjną dziedziną do angażowania się w sponsoring z uwagi na jego zdolność do przenikania przez podziały narodowe i różnice kulturowe u jego odbiorców, łatwość w zakresie transferu pozytywnego wizerunku ze sportowego wydarzenia (sportowca) na przedsiębiorcę. [3] Sport często generuje znaczne emocje u jego odbiorców, co powoduje, że adresaci zaangażowania sponsoringowego są bardziej otwarci na aktywność marketingową sponsora. [4] Duży jest również zakres akceptacji społecznej dla sponsoringu w tej dziedzinie. Sport przyciąga uwagę stacji telewizyjnych i rozgłośni radiowych, z uwagi na relatywnie niskie koszty produkcji programów sportowych, a tym samym perspektywa transmisji telewizyjnych i radiowych w znaczny sposób oczywiście uatrakcyjnia sponsorowanie takich wydarzeń. Największym powodzeniem sponsorów cieszą się te dyscypliny sportowe, które mają wystarczająco dużą publiczność telewizyjną. Programy sportowe pozostają największym polem działania dla sponsoringu telewizyjnego (television sponsorship) [5] Dodatkowe możliwości dla sponsora pojawiają się w dziedzinie sportu z powiązaną ze sponsoringiem umową licencji, merchandisingiem, itp. [6]

Cechą charakterystyczną sponsoringu w sporcie jest to, że często stosowany bywa przez przedsiębiorców, których działalność podstawowa jest zbliżona do sfery sportu, stosunek prawny ma zazwyczaj charakter trwały, często praktykowany jest tzw. sponsoring imienny. [7] W piśmiennictwie wskazuje się na cztery kierunki aktywności w z zaangażowaniu sponsoringowym : sponsoring pojedynczych osób, drużyn (grup), stowarzyszeń (i innych organizacji), imprez. [8] Szczególną pozycję w ramach sponsoringu w dziedzinie sportu zajmuje tzw. sponsoring olimpijski (Olympic sponsorship).

Proporcjonalnie do popularności sponsoringu w sporcie wypowiadane są odnośnie niego uwagi sceptyczne. Podnosi się, że komercjalizacja sportu i dążenie do uczynienia z niego instrumentu służącego do promocji może sprawić, że własne cele sportu staną się drugorzędne. Rośnie obawa, że główną motywacją sportowców nie będzie motywacja zgodna z ideą sportu, ale wola osiągnięcia profitów jakie wiążą się z przyciągnięciem uwagi sponsora w związku z osiąganiem sukcesów. Zwraca się uwagę na zagrożenie autonomii sportowców i związków sportowych wobec uzależnienia finansowania działalności sportowej od pewnych wpływów sponsora.[9]

 

 

[1] L.Stecki, Sponsoring, s. 519, J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring . Aspekty prawne i gospodarcze, Warszawa 1994,  s. 42, A.Sznajder, Sponsoring, s. 32-33, 43, T.Redwan, Sponsoring - nowy  klucz do sukcesu, Businessman 1999, nr 9, s. 64, 66, D.Thwaites, A.Carruthres, Practical Applications of Sponsorship Theory: Empirical Evidence From English Club Rugby, Journal of Sport Management 1998, nr 12, s. 204 T.Meenaghan, The Role of Sponsorshipin the Marketing Communications Mix, International Journal of Advertising, 1991, nr 10, s. 39

[2] R.Furlong, Tobacco Advertising Legislation and the Sponsorship of  Sport, Australian Business Law Review, nr 6/1994 , s. 159,183

[3] D.Thwaites, A.Carruthres, Practical Applications ..., s. 204

[4] L.Stecki, Sponsoring, s. 519, R.Copeland, W.Frisby, Understanding the Sport Sponsorship ..., s. 33

[5] B.Ford, J.Ford, Television and Sponsorship,  Oxford 1993, s. 52, 60, S.Smulyan, Selling radio. The commercialization of American broadcasting 1920-1934, 1994, s. 27 

[6] D.Thwaites, A.Carruthres, Practical Applications ..., s. 204

[7] L.Stecki, Sponsoring, s. 520-521. 

[8] G.Knopp, Sponsoring jako element strategii promocyjnej przedsiębiorstwa, Studia Ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna im. K.Adamieckiego, Katowice 1998,, s.116

[9] K.Klincewicz, Ethical Aspects of Sponsorship, Journal of Business Ethics17, 1998

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017