Zgodnie z art. 76 ust. 1 p.r. spis wierzytelności obejmuje wierzytelności osobiste w stosunku do dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

 

W układzie częściowym spis obejmuje tylko wierzycieli objętych układem częściowym. Dlaczego?

 

  • wierzycieli nieobjętych układem częściowym dłużnik spłaca, gdyż nie dotyczy ich moratorium płatnicze; spłata wierzytelności prowadzi do jej umorzenia; po spłacie – która może mieć miejsce przed przygotowaniem spisu – nie ma zatem ani wierzyciela ani dłużnika wobec umorzenia zobowiązania;
  • zgodnie z art. 76 ust. 2 p.r. umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności określa sumę, z którą wierzyciel uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Wierzyciel nieobjęty układem częściowym w ogóle nie uczestniczy w postępowaniu;
  • zgodnie z art. 86 ust. 1 p.r. „w spisie wierzytelności odrębnie umieszcza się wierzytelności objęte układem z mocy prawa oraz wierzytelności objęte układem za zgodą wierzyciela”, a zatem w spisie nie umieszcza się wierzytelności nieobjętych układem częściowym;
  • do podstawowych funkcji spisu należy podanie sumy wierzytelności i sumy według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem (art. 86 ust. 2 pkt 3 p.r.); wobec wierzyciela nieobjętego układem częściowym funkcja ta nie byłaby realizowana;
  • zgodnie z art. 186 p.r. układ częściowy zostaje przyjęty, jeżeli większość wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługującej wierzycielom objętym układem częściowym i uprawnionym do głosowania, głosowała za przyjęciem układu częściowego; zatem informacja o wierzycielach nieobjętych układem częściowym jest zbędna;
  • zgodnie z art. 187 ust. 1 p.r. układ częściowy obejmuje wierzycieli, którzy spełniają kryteria wyodrębnienia wierzycieli i zostali umieszczeni w spisie wierzytelności lub stawili się na zgromadzeniu wierzycieli, przedkładając sędziemu-komisarzowi tytuł egzekucyjny lub zostali dopuszczeni do udziału w zgromadzeniu na podstawie art. 107 ust. 3;

Blog

23 marca 2019
Spis wierzytelności w układzie częściowym.