W przypadku gdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został złożony przez oboje małżonków, wówczas majątek wspólny małżonków wchodzi – jak się wydaje – do masy upadłości tego z małżonków, którego upadłość została ogłoszona jako pierwsza. Efekt taki następuje pomimo istnienia ustawowej koncepcji o skuteczności postanowienia sądu od godziny 0:00 dnia ogłoszenia upadłości.

 

Przepisy nie rozstrzygają w sposób należyty dylematu dotyczącego ogłoszenia upadłości konsumenckiej (czy innej) obojga małżonków w tym samym dniu, a z punktu widzenia różnych wierzycieli poszczególnych małżonków może mieć istotne znaczenie upadłość którego z małżonków zostanie ogłoszona jako pierwsza. Obowiązujące przepisy nie rozwiązują zatem dobrze problemu upadłości małżonków pozostających we wspólności ustawowej. Wydaje się, że z majątku wspólnego powinni uzyskać zaspokojenie wierzyciele każdego z niewypłacalnych małżonków w ten sposób, że połowa majątku wspólnego powinna służyć na zaspokojenie wierzycieli jednego z małżonków a druga połowa majątku wspólnego powinna służyć na zaspokojenie wierzycieli drugiego z małżonków.

 

 

Blog

16 lutego 2019
Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej
małżonków w tym samym dniu.