Członek zarządu odpowiada osobiście m.in. :

 

 1. według reżimu odpowiedzialności cywilnej, w tym np. za wyrządzoną szkodę jego własnym zachowaniem, z konsekwencją w postaci udostępnienia własnego majątku dla pokrycia roszczeń cywilnoprawnych;
 2. za wszystkie zobowiązania spółki – cywilnie w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o upadłość na podstawie art. 299 k.s.h. i art.21 ust. 3 Prawa upadłościowego;
 3. karnie i karnie – skarbowo za popełnione przestępstwa i wykroczenia jak i przestępstwa i wykroczenia skarbowe, z konsekwencją w postaci skazania członka zarządu zgodnie z ustawą karną;
 4. finansowo, np. poprzez obowiązek zapłacenia mandatu za naruszenie prawa pracy;
 5. karno – administracyjnie np. z tytułu naruszenia prawa antymonopolowego, z konsekwencją w postaci obowiązku zapłaty kary pieniężnej;
 6. prawno-podatkowo za zobowiązania podatkowe osoby trzeciej – spółki kapitałowej;
 7. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne niezapłaconych przez spółkę kapitałową:
 8. zawodową w postaci zakazu prowadzenia działalności na własny rachunek i zasiadania we władzach spółek z tytułu naruszenia niektórych przepisów prawa upadłościowego;
 9. porządkowo za naruszenie obowiązującego porządku wewnątrzkorporacyjnego z konsekwencją nieuzyskania absolutorium, zawieszenia lub odwołania.

 

Zgodnie z art. 416 k.c. osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu. Jeżeli zatem szkodę wyrządzi członek zarządu spółki kapitałowej, to :

 

 1. za szkodę odpowiada i spółka i członek zarządu osobiście
 2. spółka ma regres do członka zarządu jeśli naprawi wyrządzoną szkodę

 

Członek zarządu odpowiada za szkodę wyrządzoną :

 

 1. spółce
 2. wierzycielom spółki
 3. osobom trzecim
 4. innemu członkowi zarządu lub członkowi innego organu spółki
 5. pracownikom spółki

 

Roszczeń cywilnych w stosunku do członka zarządu może dochodzić:

 

 1. spółka
 2. każdy ze wspólników na rachunek spółki w ramach tzw. actio pro socio
 3. wierzyciel spółki
 4. inny członek zarządu w ramach tzw. regresu (członkowie zarządu mogą solidarnie współodpowiadać za szkodę, którą wyrządzili wspólnie; jeżeli jeden z członków zarządu pokrył szkodę z własnego majątku, to może w drodze regresu żądać od innych członków zarządu pokrycia szkody; zgodnie z art. 376 § 1 k.c. jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.);
 5. pracowników spółki

 

Członek zarządu może odpowiadać cywilnie:

 1. indywidualnie
 2. solidarnie (zgodnie z art. 366 § 1 k.c. kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych - solidarność dłużników).:

aa) z innymi członkami zarządu

bb) z innymi członkami zarządu i ze społką

cc) in solidum

Blog

05 listopada 2019
Schemat odpowiedzialności członka zarządu.