SARS-CoV-2 a restrukturyzacja
31 marca 2020

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

Restrukturyzacja czasu apokalipsy

 

 

W przypadku zagrożenia niewypłacalnością albo niewypłacalności przedsiębiorcy obowiązujące prawo przewiduje stosowanie procedur sądowych: restrukturyzacyjnych i upadłościowych. W warunkach epidemii zamrożeniu uległa znaczna część życia gospodarczego i wielu przedsiębiorcom wyschły źródła przychodów. To jakby pracujący silnik naraz utracił dostęp do oleju silnikowego. Co gorsza sądy upadłościowe, które nie grzeszyły wcześniej szybkością rozpatrywania spraw są w stanie kwarantanny. Ale nawet gdyby były czynne 24 godziny na dobę, to zapewne nie potrafiłyby szybko obrobić przewidywanej liczby spraw dotyczących niewypłacalności. Ponadto czy w tych warunkach fala upadłości nie podkopałaby zdolności gospodarki do reaktywacji w okresie postepidemicznym? Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją, w której przyczyny niewypłacalności nie są indywidualne ale wiele z nich może być sprowadzona do wspólnego mianownika jakim jest SARS-CoV-2. Życie menedżera nie jest obecnie sielanką. Nie tylko dlatego, że ma nalewać z próżnego. Jeżeli nie złoży w terminie 30 dni od obiektywnego ujawnienia się przesłanek upadłości stosownego wniosku do sądu, to może odpowiadać karnie, cywilnie (nawet do wysokości wszystkich zobowiązań przedsiębiorcy), a nawet może zostać pozbawiony prawa zasiadania w zarządach spółek na kilka lat. Od razu widać, że prawo przeznaczone dla normalnych warunków obrotu gospodarczego nie zdaje egzaminu w warunkach nadzwyczajnych.

 

Warto zatem odkurzyć idee legislacyjne z czasów apokalipsy. W czasach pierwszej wojny światowej ustawodawstwo niemieckie (obowiązujące m.in. na Śląsku i w Wielkopolsce) oprócz ogólnych przepisów konkursowych wprowadziło osobny segment regulacji poświęconej skutkom gospodarczym wojny. W obecnych warunkach ustawodawca również powinien wprowadzić uproszczoną procedurę quasi – restrukturyzacyjną nadającą się do masowego, pozasądowego stosowania.

 

Procedura powinna być wszczęta bez udziału w tym sądu przez zwykłe, pisemne oświadczenie przedsiębiorcy, że został dotknięty epidemią . Powinno być ono udostępnione publicznie za pomocą nowych technologii. O złożeniu oświadczenia powinien zostać powiadomiony, elektronicznie, naczelnik urzędu skarbowego. Dobrym pomysłem byłoby posługiwanie się w obrocie dodatkiem firmowym „w postępowaniu ochronnym”. Przesłanką złożenia oświadczenia przez przedsiębiorcę powinna być – definiowana już w prawie - niewypłacalność albo zagrożenie niewypłacalnością, której bezpośrednią przyczyną są skutki epidemii SARS-CoV-2. Owo postępowanie powinno zamykać się w ściśle określonym horyzoncie czasowym. Prawidłowość takiego oświadczenia mogłaby być ewentualnie badana ex post.

 

Jakie byłyby korzyści dla przedsiębiorcy ze złożenia takiego oświadczenia? Przede wszystkim powinno ono zawieszać obowiązek złożenia wniosku o upadłość. Dalej, na czas trwania postępowania ochronnego przedsiębiorca powinien uzyskać całkowity immunitet egzekucyjny. Przepisy mogłyby ograniczyć ciężary windykacyjne: przedsiębiorca nie powinien ponosić kosztów procesu od pozwów wytoczonych w czasie trwania postępowania ochronnym. Z uwagi na brak przychodów przedsiębiorca powinien mieć prawo zawieszenia na czas trwania postępowania płatności kredytów i rat leasingowych. Możliwy byłby mechanizm uprawnienia przedsiębiorcy do jednostronnego przesunięcia terminów innych płatności, które stały się wymagalne w czasie trwania postępowania. Innym pomysłem jest zakaz naliczania odsetek i kar umownych z tytułu opóźnienia za czas trwania postępowania. Przedsiębiorca mógłby uzyskać możliwość powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do czasu renegocjacji umowy z uwagi na zmienione warunki jej wykonywania albo do czasu odmowy przystąpienia do renegocjacji. Przedsiębiorca powinien uzyskać tarczę w relacjach z pracownikami. Instrumentów jest tu sporo: jednostronne zawieszenie przywilejów płacowych pracowników, wyłączenie prawa do odszkodowania dla pracownika z tytułu rozwiązania przez niego stosunku pracy.

 

Po co taka procedura? Jeżeli przedsiębiorca nie ma przychodu to i tak nie zapłaci. Niemniej brak zapłaty rodzi dla dłużnika negatywne konsekwencje prawne. Chodzi tu jednak oto aby zminimalizować skutki tego niepłacenia będącego następstwem epidemii. Przedsiębiorca zasadniczo uzyskiwałby korzyści w ramach relacji horyzontalnych.

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017