SARS-CoV-2 a obowiązek złożenia wniosku o upadłość.
31 marca 2020

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

W związku z SARS-CoV-2 polski ustawodawca powinien czasowo złagodzić obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

 

Niemcy planują wprowadzenie czasowego zawieszenia obowiązku zgłaszania wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców w związku ze skutkami gospodarczymi epidemii. Zgodnie z tym pomysłem, są dwa warunki zawieszenia obowiązku złożenia wniosku o upadłość. Po pierwsze, przyczyną niewypłacalności powinny być okoliczności związane z epidemią SARS-CoV-2. Po drugie, powinny istnieć uzasadnione perspektywy dla restrukturyzacji przedsiębiorcy w konsekwencji wniosku o pomoc publiczną lub w wyniku innych form restrukturyzacji.

 

Federalna Minister Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów Christine Lambrecht uzasadniła to w ten sposób: "Chcemy zapobiec konieczności składania przez przedsiębiorców wniosku o upadłość tylko dlatego, że pomoc podjęta przez rząd federalny nie dociera do nich na czas. W tych przypadkach, trzytygodniowy okres do złożenia wniosku o upadłość jest zbyt krótki. Dlatego popieramy pakiet pomocy już zaakceptowany przez rząd federalny z zawieszeniem obowiązku składania wniosków o niewypłacalność dla zainteresowanych przedsiębiorstw do dnia 30 września 2020 r. Dzięki temu krokowi pomagamy złagodzić wpływ epidemii na gospodarkę."

 

Pomiędzy polskim a niemieckim prawem o niewypłacalności zachodzą różnice. To samo dotyczy porównania potencjałów w możliwości pomocy przedsiębiorcom przez państwo polskie i niemieckie. Niemniej pomysł ten powinien zostać mądrze skopiowany przez polskiego ustawodawcę. Dlaczego?

 

Istnieje realne zagrożenie, że pokłosiem SARS-CoV-2 może być strukturalna zapaść finansowa. Pojawia się zatem sytuacja nadzwyczajna w wymiarze makroekonomicznym.

 

Przed argumentami prawniczymi można posłużyć się prostym przykładem. W normalnym ruchu ulicznym sygnalizacja świetlna decyduje o pierwszeństwie przejazdu. Niemniej w sytuacji katastrofy drogowej niekiedy trzeba wyłączyć sygnalizację i kierować ruchem ręcznie.

 

Zgodnie z Prawem upadłościowym, jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna będąca przedsiębiorcą obowiązek zgłoszenia w sądzie upadłościowym wniosku o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. Podkreślić należy, że zegar rozpoczyna odliczanie od momentu, w którym obiektywnie wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, a nie od momentu, w którym reprezentant dłużnika się o tym dowiedział. Jedną z podstaw ogłoszenia upadłości jest tzw. „przesłanka płynnościowa”. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Z praktycznego punktu widzenia wyznaczenie terminu a quo utraty zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych może być przedmiotem rozbieżności co stanowi czynnik zwiększający ryzyko odpowiedzialności reprezentanta dłużnika.

 

Ustawodawca wychodzi z założenia, że postępowanie upadłościowe (jako tzw. egzekucja generalna), które przewiduje zaspokojenie wierzycieli w sposób uporządkowany, równomierny i sprawiedliwy, wstrzymuje bieg odsetek do masy upadłości, itp. lepiej gwarantuje statystycznemu wierzycielowi ochronę jego interesów, niż sytuacja w której wierzyciele dochodzą swoich należności w drodze egzekucji syngularnej. Z tej przyczyny obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości został obwarowany licznymi – bolesnymi dla menedżerów - sankcjami.

 

Zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni wiąże się z odpowiedzialnością cywilną (art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego, art. 299 Kodeksu spółek handlowych), prawnopodatkową i z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (art. 116 Ordynacji podatkowej), czy odpowiedzialnością karną (art. 586 Kodeksu spółek handlowych), nie wspominając o nałożeniu kilkuletniego nawet zakazu na zasiadanie w zarządach spółek. Warto przyjrzeć się bliżej hydrze, jaką dla menedżera, może okazać się regulacja art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego. Menedżerowie ponoszą względem wierzycieli przedsiębiorcy odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o upadłość w terminie 30 dni chyba że nie ponoszą winy. Co istotne, w przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego dłużnika domniemywa się, że szkoda obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnika. Innymi słowy menedżer może odpowiadać osobiście za wartość wszystkich zobowiązań przedsiębiorcy, którym zarządza i to na nim spoczywa cały ciężar obalenia opisanego domniemania. Czy mu to się uda w kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu procesach z powództwa wierzycieli? Menedżerowie mogą uwolnić się od odpowiedzialności jeżeli wykażą, że w terminie 30 dni od ujawnienia się podstaw niewypłacalności otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Konia z rzędem jednak temu, kto w takim terminie podejmie odpowiednie decyzje, przygotuje skomplikowany wniosek restrukturyzacyjny (jeden z najtrudniejszych jaki zna polska procedura cywilna) i przeproceduje go skutecznie w sądzie restrukturyzacyjnym. Może od razu w tych warunkach zakwalifikować to jako mission impossible. Jest co prawda pomysł na obejście systemu przez złożenie wniosku restrukturyzacyjnego i ostrożnościowo wniosku upadłościowego ale czy każdy potrafi tak kombinować?

 

Tak oto w obecnym stanie prawnym może i tysiące menedżerów mogą stanąć przed hamletowskim dylematem: chronić siebie i zgłaszać wniosek o upadłość czy może próbować ratowania przedsiębiorcy którym zarządzam i złożyć wniosek o restrukturyzację (czytaj : o uniknięcie upadłości) i modlić się aby sąd restrukturyzacyjny nie odłożył go na greckie kalendy? Ustawodawca powinien oszczędzić takich dylematów.

 

Prawo do złożenia wniosku o upadłość powinno zostać zachowane. Niemniej obowiązek terminowego złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy pod sankcją cywilną, karną, itd. powinien zostać albo czasowo zawieszony albo przynajmniej znacznie złagodzony. Minimum wydaje się takie : samo złożenie przez menedżera w imieniu przedsiębiorcy wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w terminie przewidzianym na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości powinno uwalniać menedżera od wszelkiej odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o upadłość.

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017