Żądania syndyków SKOK kierowane do członków SKOK o pokrycie strat bilansowych stanowią doniosły problem społeczny. Po tzw. drugiej stronie są osoby, które poniosły uszczerbek w związku z upadłością SKOK, których często nie jest stać na obsługę prawną, która wymaga specjalistycznej, hermetycznej wiedzy. Państwo prawa powinno roztoczyć nad tymi osobami parasol ochronny. Elementem Państwa są sądy.

 

W kontekście sporu o tzw. podwójną odpowiedzialność członków SKOK za straty bilansowe warto zatem zwrócić uwagę na pozycję sędziego – komisarza. Zgodnie z art. 152 ust. 1 p.u. sędzia-komisarz kieruje tokiem postępowania upadłościowego upadłego SKOK, sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka, oznacza czynności, których wykonywanie przez syndyka jest niedopuszczalne bez jego zezwolenia lub bez zezwolenia rady wierzycieli, jak również zwraca uwagę na popełnione przez syndyka uchybienia.

 

Przepis ten określa w sposób ogólny kompetencje sędziego-komisarza, kształtując jego pozycję ustrojową w postępowaniu upadłościowym. W literaturze przedmiotu podkreśla się potrzebę aktywnego, a nie biernego uczestnictwa sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym. C. Zalewski, Rola sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Mon. Pr. 2015, nr 12, s. 29. Aktywna postawa sędziego-komisarza ma również znaczenie w postępowaniu upadłościowym.

 

„Brak nadzoru nad czynnościami syndyków masy upadłości oraz uchybienia w zakresie sprawności postępowań, wyrażające się długimi okresami bezczynności” stanowiło podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego- komisarza w sprawie, w której Sąd Najwyższy rozstrzygnął wyrokiem z dnia 3 lutego 2003 r. SNO 62/02. Z literatury zob. np. P. Pogonowski, Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym - zarys czynności, PS 2000, nr 3, s. 44 i n., K. Babiarz-Mikulska, Charakter prawny instytucji sędziego - komisarza oraz systematyka jego czynności w postępowaniu upadłościowym - uwagi praktyczne na tle postępowania z opcją likwidacyjną, St.Prawn.KUL 2014, nr 2, s. 7 i n.

 

W piśmiennictwie I. Gil, w: System prawa handlowego, t. 6, s. 899 wyróżnia następujące typy czynności sędziego-komisarza:

  1. kierownicze (np. czynności dyscyplinujące syndyka, zwoływanie zgromadzeń wierzycieli, prowadzenie postępowania dowodowego, itp.)
  2. nadzorcze (nadzór nad syndykiem, kontrola uchwał rady wierzycieli, zgromadzenia wierzycieli, itp.)
  3. z zakresu pośredniego zarządu masą (poprzez określanie jakich czynności syndyk nie może wykonać bez zezwolenia)

 

Sędzia-komisarz sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka, w tym nad dochodzeniem roszczeń w stosunku do członków upadłych SKOK. Sędzia-komisarz jest „przełożonym” syndyka.

 

W literaturze przedmiotu C. Zalewski, Rola sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Mon. Pr. 2015, nr 12, s. 29 wskazuje, że do kompetencji sędziego-komisarza należy również „nakazywanie podejmowania określonych działań zarówno tych, których obowiązek podjęcia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ale również tych, których podjęcie jest uzasadnione dążeniem do uzyskania w pełni celów postępowania.”

 

Sędzia-komisarz zwraca uwagę na uchybienia popełnione przez syndyka.

 

Członek SKOK wezwany do zapłaty przez syndyka może w trybie wskazanego przepisu wystąpić do sędziego – komisarza o zbadanie legalności działania syndyka.

 

Zachęcam do odwiedzenia wcześniejszych wpisów dotyczących odpowiedzialności członków SKOK:

 

https://adamusrafal.pl/kiedy-syndyk-skok-moze-a-kiedy-nie-moze-dochodzicod-czlonkow-skok

 

https://adamusrafal.pl/czy-syndyk-skok-moze-zadecydowac-o-obowiazkupokrycia-straty-bilansowej-przez-czlonka-skok

 

https://adamusrafal.pl/czy-czlonek-skok-odpowiada-w-podwojnej-wysokosci-za-strate-bilansowa-po-ogloszeniu-upadlosci-skok

 

https://adamusrafal.pl/czlonkowie-upadlej-skok-nie-odpowiadaja-wobec-jej-wierzycieli

 

https://adamusrafal.pl/dlaczego-syndyk-nie-moze-zadac-od-czlonkow-skok-pokrycia-strat-bilansowych

 

https://adamusrafal.pl/niesluszne-zadania-syndykow-wobec-czlonkow-skok-w-upadlosci

Blog

18 marca 2019
Rola sędziego - komisarza w sprawie żądań syndyków względem
członków SKOK.