Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości (art. 1 ust. 1 u.k.w.h.). Wpisy związane z własnością znajdują się w dziale drugim księgi wieczystej (art. 25 ust. 1 pkt 2 u.k.w.h.)

 

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w treści art. 35 ust. 1 uk.w.h. właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Innymi słowy jeżeli aport został skutecznie wniesiony to na spółce ciąży obowiązek podjęcia wszelkich starań związanych z ujawnieniem swojego prawa własności.

 

Co istotne, przepis art. 6264 k.p.c. stanowi, że przekazanie przez notariusza sądowi wypisu aktu notarialnego zawierającego wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej, na podstawie odrębnych przepisów, uważa się za złożenie wniosku przez uprawnionego. W powiązaniu z tą regulacją należy wskazać na przepis art. 92 ust. 4 Prawa o notariacie. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Notariusz jest obowiązany przesłać z urzędu sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych wypis aktu notarialnego zawierający wniosek o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu, w terminie trzech dni od sporządzenia aktu

 

Innymi słowy jeżeli sporządzono akt notarialny przenoszący własność nieruchomości na spółkę wiąże się niejako z „automatycznym” powiadomieniem sądu wieczystoksięgowego przez notariusza.

 

Należy pamiętać, że zgodnie art. 29 u.k.w.h. wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu, a w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu - od chwili wszczęcia tego postępowania Dalej wyjaśnić należy, że zgodnie z treścią art. 6267 § 1 - 3 k.p.c. Wniosek o wpis powinien być w dniu wpływu do sądu zarejestrowany niezwłocznie w dzienniku ksiąg wieczystych i opatrzony kolejnym numerem. Niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych zaznacza się w odpowiednim dziale księgi wieczystej numer wniosku (wzmianka o wniosku). Wzmiankę o wniosku wykreśla się z urzędu, niezwłocznie po dokonaniu wpisu, po uprawomocnieniu się postanowienia o odmowie dokonania wpisu lub o odrzuceniu wniosku albo o umorzeniu postępowania albo po uprawomocnieniu się zarządzenia o zwrocie wniosku.

 

 

Blog

03 marca 2019
Rola ksiąg wieczystych w obrocie nieruchomościami.