Zgodnie z obowiązującą w przepisach o rachunkowości zasadą ostrożności, każdy podmiot jest zobowiązany do dokonywania realnej wyceny wszelkich składników sprawozdań finansowych tak, aby ich wartość bilansowa była jak najbliższa wartości rzeczywistej.

 

W szczególności w wyniku finansowym należy, bez względu na jego wysokość, uwzględnić m.in. rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń - także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.

 

Ponadto przy tworzeniu rezerw należy również uwzględnić obowiązującą w rachunkowości zasadę istotności. Utworzenie rezerwy jest bowiem wskazane, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym danego okresu spowoduje istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.


 

Rezerwy są zobowiązaniami, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je tylko wtedy, gdy:

 

  • na jednostce ciąży obecny obowiązek prawny lub zwyczajowy, który wynika ze zdarzeń przeszłych,

 

  • wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność rozchodu aktywów jednostki, np. środków pieniężnych (tzn. jednostka nie ma innej możliwości, jak zrealizowanie obowiązku i wydanie środków na jego cel),

 

można wiarygodnie oszacować kwotę tego obowiązku (tj. zdarzenie, w odniesieniu do którego tworzy się rezerwę, będzie miało miejsce w przyszłości, nieznana jest więc ostateczna wartość zobowiązania, dlatego szacuje się jej wysokość w kwocie możliwie najbardziej zbliżonej do rzeczywistej).

 

Do zobowiązań, na które tworzy się rezerwy zalicza się:

 

  • pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego,

 

  • przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.

 

Nie tworzy się rezerw na zdarzenia związane z przyszłą działalnością jednostki oraz na ogólne ryzyko związane z prowadzoną działalnością

 

Blog

10 grudnia 2018
Rezerwy.