Restrukturyzacja wierzytelności śmieciowych.
19 grudnia 2018

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Czy wierzytelności śmieciowe nadają się do restrukturyzacji? Zgodnie z art. 8 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego (dalej „p.r.”) sąd odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli.

Przesłanki otwarcia postępowania mają charakter ścisły i nie mogą być poszerzane albo zawężane przez Sąd restrukturyzacyjny w procesie wykładni i stosowania prawa. Podstawowym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest, zgodnie z regulacją art. 3 p.r., uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika.

.

Postępowanie restrukturyzacyjne podporządkowywane jest celowi, jakim jest uniknięcie upadłości dłużnika i restrukturyzacja zobowiązań, przy zabezpieczeniu słusznych interesów wierzycieli. W centrum konstrukcji postępowania restrukturyzacyjnego znajduje się zatem dłużnik.

 

Sąd obligatoryjnie odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli. Ustawodawca posłużył się klauzulą generalną. „Pokrzywdzenie” jest kategorią uszczerbku majątkowego. Posiłkowo można odwołać się tu do dorobku orzecznictwa na gruncie art. 527 i n. KC. Wyrok SA w Warszawie z 26.11.2014 r. (VI ACa 202/14) stanowi, że „pokrzywdzenie wierzycieli następuje także w takim przypadku, gdy dłużnik spełnia część swoich zobowiązań, ale z nieuzasadnionym uprzywilejowaniem jednego lub niektórych z wierzycieli”. W wyr. SA w Łodzi z 18.2.2013 r. (I ACa 1438/12) podniesiono, że „pokrzywdzenie powstaje na skutek takiego stanu faktycznego majątku dłużnika, który powoduje niemożność lub utrudnienie albo opóźnienie zaspokojenia wierzyciela”. Niewątpliwie pokrzywdzeniem nie jest uszczerbek w zakresie relacji osobistych czy społecznych. Należy wyjść z założenia, przy wykładni pojęcia pokrzywdzenia, że układ z natury rzeczy wiąże się z uszczerbkiem dla wierzycieli. Jednocześnie układ kontrahenta uczestnika obrotu gospodarczego jest normalnym zjawiskiem rynkowym. Niemniej jeżeli alternatywą dla układu ma być niewielka dywidenda upadłościowa albo egzekucyjna, to układ jest zjawiskiem pozytywnym. Innymi słowy, krzywdzące dla wierzycieli byłoby restrukturyzowanie wierzyciela w pełni wypłacalnego i niezagrożonego niewypłacalnością (albo pozornie zagrożonego niewypłacalnością). Krzywdzące dla wierzycieli mogłoby być otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego niewypłacalnego dłużnika, jeżeli dłużnik nie ma perspektyw – co jest oczywiste – na zawarcie lub wykonanie układu. Interesy wierzycieli dłużnika nie są jednorodne. To, co może być korzystne dla jednych wierzycieli, może być skrajnie niekorzystne dla innych. Przy ocenie pokrzywdzenia powinno się brać pod uwagę interesy wszystkich wierzycieli powiązane bezpośrednio z postępowaniem w sprawie niewypłacalności. Z dużą ostrożnością należy podchodzić do interesów jednostkowych wierzyciela. W postępowaniu restrukturyzacyjnym obowiązuje bowiem zasada uwzględniania interesu grupowego wierzycieli. Można przyjąć tezę, że chodzi tu o interes „uśredniony”. Suma kilku interesów jednostkowych nie jest równoznaczna z ogólnym interesem wierzycieli. Pewną wskazówką dla ustalenia wielkości miarodajnego interesu wierzycieli mogą być przepisy o większości potrzebnej dla przyjęcia układu. Niemniej należy uwzględniać większość zarówno osobową, jak i kapitałową wierzycieli.

 

W orzecznictwie podnosi się, że z uwagi na daleko idące skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, które modyfikują sytuację prawną wierzycieli, aby nie były one uznane za pokrzywdzenie wierzycieli, to powinny być zrównoważone przez potencjalne korzyści wynikające z układu.

 

Jeżeli jednak dłużnik nie posiada majątku, na którym mógłby zabezpieczyć swoje zobowiązania (przez co wykluczone jest ogłoszenie upadłości dłużnika z uwagi na treść art. 13 p.u.) to przymusowa egzekucja z majątku dłużnika nie przyniesie wierzycielom realnego zaspokojenia.

 

Wierzytelności tego typu określa się jako „wierzytelności śmieciowe” (junk claims); mają one znikomą wartość na rynku obrotu wierzytelnościami, jako, że mają one w praktyce charakter nieściągalny.

 

W istocie rzeczy, jeżeli w stosunku do dłużnika, z uwagi na ubóstwo masy nie można ogłosić upadłości, a z góry wiadomym jest, że egzekucja syngularna będzie bezskuteczna, uruchomienie daleko idących skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (a w tym moratorium na spłatę długów) nie zagraża interesom wierzycieli, gdyż postępowanie restrukturyzacyjne nie zablokuje w takim stanie rzeczy efektywnego dochodzenia roszczeń przez wierzycieli.

 

Jeżeli spłata zrestrukturyzowanych zobowiązań możliwa jest realnie tylko z przychodów uzyskiwanych w przyszłości z prowadzonej działalności gospodarczej przez dłużnika to w interesie ogółu wierzycieli leży zapewnienie dłużnikowi możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Układ może np. umożliwić uregulowanie m.in. terminów płatności obciążeń podatkowych, co z kolei może umożliwić dłużnikowi ubieganie się o zamówienia publiczne.

 

W postępowaniu restrukturyzacyjnym, dzięki instrumentowi układu, dłużnik może zahamować bieg odsetek, ograniczyć koszty windykacji poprzez wyeliminowanie kosztów sądowych i kosztów egzekucji i w ten sposób może polepszyć perspektywy zaspokojenia ogółu wierzycieli.

 

Przychód z tytułu umorzenia części zobowiązań dłużnika poprzez układ nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a zatem w przypadku zawarcia układu nie wzrosną zobowiązania podatkowe dłużnika.

 

Ujęcie wierzytelności w spisie uprości windykację wierzytelności wierzycielom. Zatem daleko idące skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, które modyfikują sytuację prawną wierzycieli są zrównoważone przez potencjalne korzyści wynikające z układu.

 

Można dopuścić do umorzenia nawet 70 - 90 % pretensji głównej i 95% odsetek i rozłożenia płatności na kilka lat.

 

Jeżeli dłużnik może dokonać spłaty wierzycieli jedynie z przyszłych przychodów z działalności gospodarczej i w związku z tym musi realnie oceniać swoje możliwości finansowe.

 

Przepisy nie wprowadzają limitów dla wysokości redukcji zobowiązań ani limitów dla czasu spłaty wierzycieli. Dłużnik przedkładając takie propozycje układowe nie narusza żadnego przepisu prawa. Jeśli egzekucja z aktualnego majątku dłużnika będzie bezskuteczna, to jedyną realną perspektywą dla wierzycieli jest głębokie zrestrukturyzowanie zobowiązań dłużnika.

 

Przesłanką otwarcia postępowania układowego nie jest udowodnienie, że dłużnik jest w stanie wykonać układ. Wniosek o obowiązku udowodnienia możliwości wykonania układu nie może być budowany ani w oparciu o art. 8 ust. 1 p.r. ani w oparciu o przepisy o wstępnym planie restrukturyzacyjnym. W przypadku układu z długim okresem wykonania przedstawienie dowodów na okoliczność przyszłych przychodów może być niemożliwe. Tym bardziej dotyczy to sytuacji, w której dłużnik działa na rynku zamówień publicznych. Przesłanką otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie jest posiadanie zabezpieczenia majątkowego wykonania układu. Postępowanie restrukturyzacyjne może być otwarte względem dłużnika nie posiadającego jakiegokolwiek majątku.

 

Niedopuszczalna jest odmowa otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego z powołaniem się na przesłanki odmowy zatwierdzenia układu. Postępowania uregulowane ustawą Prawo restrukturyzacyjne mają charakter stadialny. Przesłanki dopuszczalności poszczególnych stadiów nie mogą być mieszane. Na marginesie dodać należy, że propozycje układowe dołączone do wniosku mogą ulegać zmianom zanim dojdzie do zawar

 

Postępowanie restrukturyzacyjne zmierzające do restrukturyzacji wierzytelności śmieciowych nie musi być obliczone na przeciągnięcie egzekucji ale może zmierzać do rzeczywistej restrukturyzacji zobowiązań dłużnika. Jeżeli dłużnik nie ma majątku, to nie wchodzi w grę ogłoszenie jego upadłości. Niekiedy nie jest realną możliwością zaspokojenie wierzycieli poprzez przeprowadzenie egzekucji. Z uwagi na odsetki dług cały czas rośnie, a w pierwszej kolejności podlegają zaspokojeniu koszty komornicze. Ponadto egzekucja negatywnie wpływa na działalność gospodarczą dłużnika – gdyż dłużnik m.in. nie może pozyskiwać zleceń z zamówień publicznych; zajęcia rachunków bankowych w praktyce uniemożliwiają regulowanie podatków, itd.

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017