RESTRUKTURYZACJA DŁUGU ROLNIKÓW
14 października 2020

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

DZIĘKI RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻONY ROLNIK MOŻE DOŚĆ ŁATWO WYJŚĆ NA PROSTĄ

 

Działalność producentów rolnych wiąże się z dużym ryzykiem gospodarczym. Duża skala produkcji rolnej – w razie niepowodzenia – powoduje duże straty. Wielu rolników jest dramatycznie zadłużonych. W sytuacji gdy banki odmawiają im kredytowania zapożyczają się dalej już na lichwiarskich warunkach. W przypadku egzekucji komorniczej maszyny rolnicze sprzedawane są według wartości likwidacyjnej, a zatem dużo poniżej ich wartości nabycia czy aktualnej wartości rynkowej. Pomimo bardzo ciężkiej pracy przyczyną porażki ekonomicznej w produkcji rolnej są okoliczności niezależne od rolników: warunki pogodowe, ceny skupu…

 

Niestety niewielu rolników wie, że na ich poważne problemy finansowe prawo przewiduje stosunkowo proste i niedrogie rozwiązania. Mowa tu o restrukturyzacji zobowiązań w oparciu o ustawę z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, a obecnie o przepisy tzw. Tarczy 4.0. Wspomniana tarcza 4.0. wprowadziła tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Na czym to polega?

 

Zacznijmy od początku. Do sądu można złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Obecnie, w oparciu o przepisy Tarczy 4.0. można (na podstawie umowy zawartej z nadzorcą układu, czyli osobą wykonującą zawód doradcy restrukturyzacyjnego) można nawet samodzielnie obwieścić o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Generalizując, z chwilą otwarcia postępowania dłużnik uzyskuje prawne moratorium na spłatę wszystkich swoich zobowiązań (długów) powstałych przed otwarciem postępowania. Innymi słowy, dłużnik ani nie powinien sam płacić swoich długów ani jego wierzyciele nie mogą żądać ich zapłaty. Co więcej, dłużnik uzyskuje immunitet egzekucyjny : postępowanie egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a nowe nie mogą być wszczęte. W praktyce oznacza to skuteczną ochronę przed licytacjami jak i kosztami egzekucji.

 

Rolnicy zazwyczaj mają długi hipoteczne. Stąd ważna informacja: w postępowaniach o zatwierdzenie układu i w przyspieszonym postępowaniu układowym, przy zastosowaniu formatu tzw. układu częściowego, jak również w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym wierzyciele zabezpieczenie hipoteką na nieruchomościach (czy zastawem rejestrowym albo przewłaszczeniem na zabezpieczenie na maszynach rolniczych) także są objęte układem. Może brzmi to trochę skomplikowanie niemniej w swojej istocie jest bardzo proste.

 

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie układu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Jednocześnie zapobiega się przy tym dewastacji gospodarstwa rolnego w wyniku egzekucji.

 

Układ może polegać na : karencji w spłacie długów (sam czas trwania postępowania już zamraża ich spłatę) , umorzeniu odsetek (wstrzymujemy przez to rozrost długu), wydłużeniu czasu spłaty (nawet o kilka lat), rozłożeniu płatności na raty, a nawet umorzeniu (zmniejszeniu) długu głównego. Dobór propozycji układowych jest indywidualny i zależy od wielkości i struktury zadłużenia rolnika, jego zdolności do generowania przychodów, wielkości majątku.

 

Znowu generalizując na układ potrzebna jest zgoda wierzycieli reprezentujących 2/3 kapitału. Jednocześnie „za układem” musi głosować większość z nich liczona przez głowę. Czy to nierealne? Niekoniecznie. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia polityka restrukturyzacji. Obowiązuje zasada, że wszyscy wierzyciele powinni mieć takie same propozycje układowe ale przepisy przewidują możliwość podziału wierzycieli na grupy według obiektywnych kryteriów (np. pożyczkodawcy, dostawcy, podatki), a tu mogą już być pewne rozbieżności co do sposobu potraktowania. To z kolei daje wiele legalnych możliwości (tak już jest, że wszystkie zwierzęta są równe ale niektóre są równiejsze). Jeżeli do układu wchodzą wierzyciele zabezpieczeni na składnikach majątku rolnika hipoteką, zastawem czy przewłaszczeniem, to przepisy nakazują takie ich zaspokojenie w ramach układu jakie by osiągnęli z przedmiotu zabezpieczenia. Wierzyciele ci, to w efekcie tłuste koty. Niemniej rolnik może uzyskać w ich przypadku karencję w spłacie zobowiązań czy dłuższy czas spłaty. To w sumie dużo. W zamian (za brak redukcji) owe tłuste koty najczęściej głosują za układem. Ponieważ z reguły są to duże wierzytelności, wierzyciele ci „pchają” układ do przodu.

 

Ważna wskazówka praktyczna jest taka: układ nie musi podobać się wszystkim wierzycielom. Powinien podobać się 2/3 z nich. Jeżeli zatem 1/3 kapitału nie musi głosować „za układem”, to może mieć nieco gorsze warunki restrukturyzacji. Trzeba jednak zachować odpowiedni umiar, gdyż aby układ wszedł w życie musi być zatwierdzony przez sąd.

 

Gdyby w przyszłości zdarzyło się nieszczęście, to raz zawarty układ może zostać stosownie do okoliczności zmieniony.

 

Być może postępowanie restrukturyzacyjne jest nieco skomplikowane i wiąże się, jak wszystko w życiu, z pewnymi kosztami. Niemniej w praktyce duża część wynagrodzenia dla nadzorców sądowych i doradców płacona jest „od sukcesu”. Restrukturyzacja z pewnością jest tańsza od zmasowanych kosztów windykacji i perspektywy rozbioru gospodarstwa rolnego w wyniku egzekucji.

 

Niemniej ważna jest zmiana mentalna. W rozmowach z zadłużonymi rolnikami odnoszę wrażenie, że zadłużenie to dla nich powód do wstydu, obawa przed ostracyzmem ze strony wspólnoty, itd. To w rzeczywistości wyolbrzymiona reakcja wynikająca z nieświadomości istnienia dobrych rozwiązań prawnych. Zadłużenie to typowe ryzyko gospodarcze. Wielu mądrych i sławnych ludzi miało problem z własnym zadłużeniem i wiele potężnych gigantów gospodarczych upadło. Niepowodzenie finansowe przy ciężkiej pracy spowodowane niesprzyjającą pogodą czy cenami skupu produktów rolnych to żaden wstyd.

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017