Restructuring proposals.
15 grudnia 2018

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

In restructuring proceedings - subject to the exceptions referred to in art. 156 sec. 3-4 R.L. - there are no numerus clausus proposals for restructuring liabilities. The legislator indicated in the act only exemplary types of restructuring of obligations. The arrangement proposals may indicate one or more restructuring methods. Thus, the legislator introduced, in the wake of the concept adopted in the Bankruptcy and Reorganization Law in 2003, a general competence pattern stemming from the construction of the autonomy of the will.[1] The open catalog of arrangement proposals fully meets the needs of modern legal transactions.[2] Restructuring law is a multitude of restructuring paths and a multitude of restructuring methods. Multidimensionality is a sign of time. At present, one can speak of "named" arrangement proposals, that is, those listed in the Act and "unnamed arrangement proposals."
Arrangement proposals, if the explicit provision does not state otherwise, may include any legal measure that will allow the most satisfactory satisfaction of the claim.
The current legal status thus opens the way to even very sophisticated restructuring structures.
By the way, it is worth emphasizing that, in accordance with art. 8 Entrepreneurs' Law Act of 6th March 2018 any debtor - entrepreneur may take any action, except for those prohibited by law. Therefore, an entrepreneur in restructuring may propose in the restructuring proceedings the conclusion of such an arrangement, which is not prohibited by law.

 

The arrangement proposals may indicate one (mono-proposals) or more ways of restructuring (multi-proposals). Therefore, the entitled person can submit homogeneous or different arrangement proposals. In practice, the vast majority of entities present multi-proposals arrangement. Various arrangement proposals may be addressed to all creditors (in the case of a unitary agreement), and in the case of the division of creditors into groups (Article 161 R.L.) it is perfectly acceptable to submit different arrangement proposals for individual groups. When submitting various arrangement proposals, one should take into account the principle of equal treatment of creditors (pari passu principle), which will be discussed later in this report. It is permissible to apply various arrangement proposals to individual parts of the claim. However, various arrangement proposals cannot interfere with each other and lead to conflicting conclusions. The arrangement proposals should constitute a closed whole.
The arrangement proposals (in connection with the existence of the so-called restructuring and liquidation arrangement) may have the character of restructuring and liquidation proposals.


The arrangement proposals may be independent or accessory, i.e. they may only occur in combination with other arrangement proposals. The arrangement proposals may be universal in the sense that they can be submitted in the restructuring proceedings of each entity (i.e. reducing the sum of debts). The arrangement proposals may also be specific, limited to a selected group of debtor (i.e. conversion of claims for shares or stocks may only take place in the case of a debtor being a company limited by shares or joint stock company.


The legislator as the principle accepts an open catalog of arrangement proposals as to their type (content), and additionally sec. 2 art. 154 R.L. does not limit the number of these proposals. The "freedom" of the arrangement proposals should be considered a positive phenomenon, even at the cost of hindering the arrangement's judicial review. In the absence of a closed list of arrangement proposals, the question arises about legal boundaries for arrangement proposals.


First of all, the boundaries for arrangement proposals are laid down in the provisions on restructuring proceedings. First of all, they will be art. 156 sec.. 3 and art. 160 sec. 1 R.L., which for some types of restructured receivables provide for a closed catalog of arrangement proposals. The boundaries for arrangement proposals in proceedings regarding the restructuring of obligations under an employment relationship are set out in a special provision of art. 163 sec.. 1 R.L. Further, it should be pointed out the general provisions on the nature and aims of restructuring proceedings. As a consequence, no arrangement proposals may be added to enhance the current status of the debtor's liabilities. The arrangement proposals should also not violate the obligation of equal treatment of creditors resulting from the standard - pari passu principle (Article 162 R.L.). In setting the boundaries for the arrangement proposals, some help is provided by the provisions on the grounds for refusing approval of the agreement (Article 165 sec. 1 R.L.). The refusal to approve the arrangement is a sanction for non-compliance of the arrangement proposals with the law (lex perfecta). On the basis of the previously binding legal status, the view was expressed that the obviousness of non-performance of the arrangement cannot serve as a determinant of the content of the arrangement proposals. This premise concerns not the content of the arrangement and its implementation. In addition, the content of art. 165 sec. 1 R.L. indicates that the legislator distinguishes between the law and the actual circumstance in the form of impossibility of implementing the arrangement.

 

Secondly, legal boundaries for arrangement proposals should be seen in the text of Article 353 [1 ] Civil Code even if only the public claims were under restructuring. The manner of complying with public law liabilities subject to the arrangement is determined by the arrangement excluding the provisions of the Tax Ordinance or other public law provisions. The content of the arrangement should have the same boundaries as the content of the contract under private law. The content and purpose of the arrangement cannot be opposed to the law or the rules of social coexistence (i.e. in the case of excessive debt reduction). Compliance of the content and purpose of the arrangement proposals with the nature of the arrangement in restructurization proceedings can be derived from general provisions on the procedure. In the literature on the subject, P. Machnikowski pointed out that the provision of art. 353 [1] Civil Code is a competence standard.[3] Consequently, any act carried out outside the scope of competence specified in the Act (ie Article 353[1] Civil Code) is an action contrary to the Act, even if the exceeding of competences would consist in arranging a legal relationship in a manner contrary to the Act or the legal relationship.


The principle of freedom of contract refers to contractual legal relations. Therefore, thirdly, the limits of the arrangement proposals should be sought in the text of art. 58 Civil Code, in the context of arrangement proposals, which may sometimes be relations of property law (see Article 151 R.L.). The arrangement proposals should therefore be in accordance with the law and principles of social coexistence.


The limit of the number of restructuring proposals is basically open. The arrangement proposal can only be one. In practice, pragmatic considerations are a barrier to multiplying the number of proposals, because the more complex the system is in legal terms, the greater the legal risk involved.

 

[1] R. Adamus, Dopuszczalność podziału wierzycieli na kategorie interesów w układzie częściowym, Przegląd Prawa Handlowego 2018, no 2, p. 35

[2] A. Witosz, Restrukturyzacja spółek handlowych jako propozycje układowe w upadłości z możliwością zawarcia układu spółek handlowych, Prawo Spółek 2003, No 11, p. 2., A. Lubicz-Posochowska, M. Kuźnik, Swoboda kształtowania propozycji układowych w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, in: Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, B. Gnela, Warszawa 2010, p. 194, A. Lubicz-Posochowska, Układ w postępowaniu upadłościowym – jego materialne przesłanki i charakter prawny, Katowice 2015, p. 66.

[3] P. Machnikowski, Swoboda umów według art. 3531 k.c. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005, p. 209

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017