Spółka kapitałowa w normalnym toku działalności może działać przez :

a/ swoje organy zgodnie z tzw. teorią organu (art. 38 k.c.)

b/ poprzez pełnomocników, którym może być :

• prokurent /osoba o najszerszym umocowaniu do reprezentacji spółki/

• pełnomocnik działający w oparciu o tzw. pełnomocnictwo ogólne do czynności zwykłego zarządu (art. 98 k.c. zd. 1)

• pełnomocnik powołany do dokonania czynności określonego rodzaju (art. 98 zd. 2 k.c.)

• pełnomocnik dla dokonania konkretnej czynności ad hoc (art. 95 k.c.)

 

Przy czym zaznaczyć należy, iż poruszana tu problematyka dotyczy reprezentacji spółki – występowania pro foro externo a zatem w stosunku do osób trzecich w imieniu spółki – a nie prowadzenie spraw spółki, czy podejmowania wewnętrznych decyzji związanych z działalnością spółki.

 

Prokurent jest tradycyjnie określany jako pełnomocnik prawa handlowego – jest to zatem osoba z najszerszym umocowaniem do reprezentowania spółki w oparciu o teorię pełnomocnictwa (przedstawicielstwa).

 

Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. Prokurę może natomiast odwołać każdy z członków zarządu (w spółce zo.o. regulują to zagadnienie odpowiednio przepisy art. 208 § 6 i 7 k.s.h. i w spółce akcyjnej 371 § 4 i § 5 k.s.h.).

 

Prokura upoważnia do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem jakiegokolwiek przedsiębiorstwa zarobkowego za wyjątkiem :

• zbycia przedsiębiorstwa,

• wydzierżawienia przedsiębiorstwa

• ustanowienia na przedsiębiorstwie prawa użytkowania (ewentualnie innego prawa rzeczowego)

• zbywania i obciążania nieruchomości.

 

Do podjęcia wyżej wyszczególnionych czynności niezbędne jest odpowiednie dodatkowe umocowanie.

 

Zakres prokury nie może zostać ograniczony ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

 

Prokura może być udzielona kilku osobom oddzielnie lub łącznie.

 

Prokury nie można przenieść; prokurent jednak może ustanowić pełnomocnika do poszczególnych czynności lub pewnego rodzaju czynności – tzw. substytuta.

Prokura może być w każdej chwili odwołana.

Udzielenie i wygaśnięcie prokury spółka powinna zgłosić celem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

Blog

25 listopada 2018
Reprezentacja spółki kapitałowej.