Podręcznik Licencyjny PZPN funkcjonujący na podstawie art. 13. ust. 1. pkt. 1. i 2. Ustawy o sporcie, Statutu PZPN oraz Zasad Licencjonowania Klubów oraz Finansowego Fair Play UEFA (UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations).

 

USTAWA

z dnia 28 lutego 2003 r.

Prawo upadłościowe (art. 83)

4.3.3. Licencja wygasa bez wcześniejszego zawiadomienia:

a) z końcem Sezonu Licencyjnego, na który została wydana; lub

b) z chwilą rozwiązania najwyższej klasy rozgrywkowej (tylko w przypadku Rozgrywek Klubowych PZPN; warunek ten nie obowiązuje w przypadku Rozgrywek Klubowych UEFA);

c) z chwilą podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Licencjobiorcy;

d) z chwilą wydania w stosunku do Licencjobiorcy postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej [OBECNIE : UPADŁOŚCI]

e) z chwilą wydania w stosunku do Licencjobiorcy postanowienia sądu o zmianie upadłości układowej na upadłość likwidacyjną [OBECNIE: NIE OBOWIĄZUJE TAKI TRYB].

Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne.

 

PYTANIA OTWARTE:

  1. Czy system licencyjny tworzy stosunek prawny w rozumieniu art. 83 p.u.?
  2. Czy art. 83 p.u. znajduje zastosowanie do stosunku organizacyjnego?
  3. Czym jest licencja w rozumieniu art. 83 p.u.?

 

 

 

Blog

31 stycznia 2019
Pytania otwarte o skutki upadłości wg Podręcznika Licencyjnego
EKSTRAKLASY w kontekście art. 83 p.u.?