Przykładowe zobowiązania kontraktowe piłkarza.
31 stycznia 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Przedmiotem dzisiejszego wpisu są przykładowe zobowiązania piłkarza z kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. 

 

ZOBOWIĄZANIA SPORTOWE.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do reprezentowania Klubu, przy zachowaniu najwyższej staranności profesjonalisty w rozumieniu art. 355 k.c. i na możliwie najwyższym poziomie kultury fizycznych, w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych przez Ekstraklasę S.A. w Warszawie, PZPN, UEFA i FIFA oraz w zawodach towarzyskich.
 •  
 • Zawodnik może zostać zobowiązany do stwarzania - w miarę jego kompetencji - warunków do pozyskania i utrzymania przez Klub licencji na udział w rozgrywkach sportowych.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do dążenia do osiągania najlepszych z możliwych w danym czasie wyników sportowych we wszystkich drużynach prowadzonych przez Klub, do gry w których Zawodnik zostanie skierowany. Klub zwykle gwarantuje sobie prawo do delegowania Zawodnika według własnego uznania do pierwszej drużyny lub istniejących w Klubie drużyn rezerwowych.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do prowadzenia gry zespołowej, a nie indywidualnej.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do realizacji strategii trenera i sztabu szkoleniowego.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do gry na pozycji wskazanej przez trenera i sztab szkoleniowy.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do aktywnego udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym - co oznacza między innymi obowiązkową obecność i zaangażowanie na treningach, obozach i zgrupowaniach, podnoszenie poziomu sportowego, wykonywanie poleceń trenera i sztabu szkoleniowego, sportową rywalizację o miejsce w podstawowym składzie.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do przestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do zachowania odpowiedniego szacunku dla sędziów sportowych.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do powstrzymywania się od ekscesów sportowych, w tym unikania brutalnych fauli niezwiązanych z rywalizacją sportową.

 

ZOBOWIĄZANIA DO NIEKONKUROWANIA Z UMOWĄ O PROFESJONALNE UPRAWIANIA PIŁKI NOŻNEJ.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do informowania Klubu o wszelkich umowach, których jest stroną lub które go dotyczą, a są związane z wykonywaniem przez niego obowiązków Zawodnika.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do nie podejmowania jakichkolwiek działań mogących narazić na szkodę dobre imię Klubu, jego akcjonariuszy, zawodników i innych osób związanych z Klubem, w tym sponsorów.

 

ZOBOWIĄZANIA DO REALIZACJI POLITYKI KOMUNIKACYJNEJ KLUBU.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do realizacji odpowiedniej polityki komunikacyjnej Klubu; kreowania odpowiednich postaw, prowadzenia polityki medialnej w wyznaczonych ramach.

 

 

ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE ZACHOWANIA KONDYCJI I ZDROWIA.

 

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do poddawania się obowiązkowym badaniom lekarskim w miejscu, zakresie i terminach określonych przez Klub i stosowania się do wszystkich zaleceń lekarzy, trenerów przygotowania fizycznego, o ile nie zagrażają zdrowiu zawodnika.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do przestrzegania na codzień sportowego trybu życia, w tym między innymi poprzez zakaz używania alkoholu, środków odurzających i innych używek.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do przestrzegania odpowiedniej diety. Kontrakty mogą formułować nakaz spożywania produktów polecanych przez dietetyków - członków sztabu szkoleniowo-medycznego, o ile nie zagrażają zdrowiu zawodnika, prowadzenie trybu życia umożliwiającego najszybszą możliwą regenerację organizmu po wysiłku, utrzymywanie wskaźników wytrzymałościowych i sprawnościowych określonych przez kierownictwo drużyny, wagi ciała na poziomie określonym przez kierownictwo drużyny, poziomu tkanki tłuszczowej w organizmie na poziomie sportowca profesjonalnego określonym przez kadrę medyczną zespołu.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do szczególnej dbałości o formę sportową. Zawodnik może zostać zobowiązany do prowadzenia trybu życia zapewniającego utrzymanie wysokiej formy sportowej koniecznej do uzyskania wyników sportowych oczekiwanych przez Klub; prowadzenia z własnej inicjatywy treningów indywidualnych dla usunięcia braków znanych jemu osobiście lub wskazanych przez Klub według wytycznych sztabu szkoleniowego; unikania wszelkich okoliczności zagrażających zdrowiu i jego zdolności do gry.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do prowadzenia - w okresach przerw w rozgrywkach oficjalnych - trybu życia zapewniającego osiągnięcie na dzień przygotowania do sezonu lub do rundy wskaźników wytrzymałościowych i sprawnościowych określonych przez sztab szkoleniowy, wagi ciała, poziomu tkanki tłuszczowej w organizmie na poziomie sportowca profesjonalnego określonym przez kadrę medyczną zespołu.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do stosowania dozwolonych środków farmakologicznych przepisanych przez lekarza klubowego lub przez lekarza PZPN w przypadku przebywania na zgrupowaniu organizowanym przez ten związek lub z nimi uzgodnionych chyba, że Zawodnik jest hospitalizowany i znajduje się pod opieką profesjonalnego lekarza. Zawodnik może zostać zobowiązany do tego aby w przypadku leczenia specjalistycznego, bez pobytu w szpitalu, uzgadniał z lekarzem klubowym przyjmowanie przepisanych mu środków farmakologicznych.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany - w przypadku leczenia odbywającego się poza ośrodkami medycznymi wskazanymi przez Klub – do dostarczenia do Klubu najpóźniej w określonym terminie od daty powrotu z leczenia kompletną dokumentację medyczną dotyczącą przebytego leczenia.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do upoważnienia Klubu do informacji o jego stanie zdrowia.

 

ZOBOWIĄZANIA ANTYDOPINGOWE.

 

Zawodnik może zostać zobowiązany umową do powstrzymywania się od przyjmowania niedozwolonych środków dopingujących.

 

 

ZOBOWIĄZANIA DO UNIKANIA AKTYWNOŚCI PODWYŻSZONEGO RYZYKA, OGRANICZENIA W UPRAWIANIU INNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do powstrzymywania się od uprawiania aktywności pozapiłkarskich podwyższonego ryzyka, polegających między innymi na: jeździe motorowymi pojazdami jednośladowymi, skuterami wodnymi i ślizgaczami etc., uprawianiu narciarstwa zjazdowego, uprawianiu sportów wyczynowych grożących zdrowiu, jak sportów motorowodnych, spadochronowych, skoków narciarskich, itp.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do uzyskać zgodę Klubu na uprawianie pozostałych dyscyplin sportowych na zasadach określonych przez Klub.

 

ZEZWOLENIA NA EKSPLOATACJĘ WIZERUNKU ZAWODNIKA.

 

 

 • Klub zawiera z Zawodnikiem szczegółowe porozumienia co do eksploatacji wizerunku Zawodnika.

 

ZOBOWIĄZANIA DO WSPARCIA KLUBU PRZY WYKONYWANIU ZOBOWIĄZAŃ KLUBU Z UMÓW SPONSORSKICH REKLAMOWYCH I INNYCH

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do udziału w wykonywaniu zobowiązań Klubu z tytułu umów zawartych przez Klub, w tym w szczególności umów ze sponsorem technicznym, sponsorami głównymi, strategicznymi.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do używania odzieży sportowej, z wyłączeniem butów sportowych, określonych i dostarczonych przez Klub, wraz z reklamami zamieszczonymi na nich, o ile Klub nie wyrazi zgody na odstępstwa od tej zasady.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do uczestniczenia w wydarzeniach sportowych i społecznych, w tym marketingowych, reklamowych i promocyjnych wskazanych przez Klub w określonym wymiarze czasowym.

 

 

ZOBOWIĄZANIA DO ZACHOWANIA „TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA”

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do zachowania w tajemnicy zarówno warunków kontraktu jak i informacji o systemie treningowym, rozwiązaniach taktycznych stosowanych przez drużynę jak i wszelkich innych informacji związanych ze stosunkami wewnętrznymi w Klubie, w tym dotyczących wykonywania wszelkich umów z partnerami i sponsorami Klubu.

 

ZOBOWIĄZANIA ANTYKORUPCYJNE.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zarządu Klubu o jakichkolwiek propozycjach bądź sugestiach co do nieuczciwego prowadzenia zawodów z udziałem którejkolwiek z drużyn prowadzonych przez Klub. Klauzula antykorupcyjna może być rozszerzona.

 

ZOBOWIĄZANIE DO POWSTRZYMANIA SIĘ OD PRZEMOCY.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do powstrzymania się od przemocy.

 

ZOBOWIĄZANIA DO WSPIERANIA POZYTYWNYCH POSTAW KIBICOWSKICH.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do promowania pozytywnych, sportowych postaw kibicowskich. Klub może zabronić wspierania postaw pseudokibicowskich, zachęcania w sposób pośredni jak i bezpośredni do zachowań grożących m.in. bezpieczeństwem imprez masowych, popełniania czynów niedozwolonych jak i akceptacji i tolerancji dla takich postaw.

 

ZOBOWIĄZANIA DO PRZECIWDZIAŁANIA POSTAWOM KSENOFOBICZNYM I RASISTOWSKIM.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do przeciwdziałania jakimkolwiek postawom ksenofobicznym i rasistowskim.

 

ZOBOWIĄZANIA DO UNIKANIA WULGARYZMÓW.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do unikania wulgaryzmów.

 

 

ZOBOWIĄZANIA ANTYHAZARDOWE.

 

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do niebrania udziału w jakikolwiek sposób, pośrednio lub bezpośrednio, w zakładach bukmacherskich dotyczących jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich.

 

ZOBOWIĄZANIE DO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt zawrzeć umowy ubezpieczenia od ryzyk obejmujących: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegających na funkcjonalnym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017