Przedmiotem dzisiejszego wpisu są przykładowe zobowiązania piłkarza z kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. 

 

ZOBOWIĄZANIA SPORTOWE.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do reprezentowania Klubu, przy zachowaniu najwyższej staranności profesjonalisty w rozumieniu art. 355 k.c. i na możliwie najwyższym poziomie kultury fizycznych, w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych przez Ekstraklasę S.A. w Warszawie, PZPN, UEFA i FIFA oraz w zawodach towarzyskich.
 •  
 • Zawodnik może zostać zobowiązany do stwarzania - w miarę jego kompetencji - warunków do pozyskania i utrzymania przez Klub licencji na udział w rozgrywkach sportowych.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do dążenia do osiągania najlepszych z możliwych w danym czasie wyników sportowych we wszystkich drużynach prowadzonych przez Klub, do gry w których Zawodnik zostanie skierowany. Klub zwykle gwarantuje sobie prawo do delegowania Zawodnika według własnego uznania do pierwszej drużyny lub istniejących w Klubie drużyn rezerwowych.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do prowadzenia gry zespołowej, a nie indywidualnej.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do realizacji strategii trenera i sztabu szkoleniowego.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do gry na pozycji wskazanej przez trenera i sztab szkoleniowy.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do aktywnego udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym - co oznacza między innymi obowiązkową obecność i zaangażowanie na treningach, obozach i zgrupowaniach, podnoszenie poziomu sportowego, wykonywanie poleceń trenera i sztabu szkoleniowego, sportową rywalizację o miejsce w podstawowym składzie.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do przestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do zachowania odpowiedniego szacunku dla sędziów sportowych.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do powstrzymywania się od ekscesów sportowych, w tym unikania brutalnych fauli niezwiązanych z rywalizacją sportową.

 

ZOBOWIĄZANIA DO NIEKONKUROWANIA Z UMOWĄ O PROFESJONALNE UPRAWIANIA PIŁKI NOŻNEJ.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do informowania Klubu o wszelkich umowach, których jest stroną lub które go dotyczą, a są związane z wykonywaniem przez niego obowiązków Zawodnika.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do nie podejmowania jakichkolwiek działań mogących narazić na szkodę dobre imię Klubu, jego akcjonariuszy, zawodników i innych osób związanych z Klubem, w tym sponsorów.

 

ZOBOWIĄZANIA DO REALIZACJI POLITYKI KOMUNIKACYJNEJ KLUBU.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do realizacji odpowiedniej polityki komunikacyjnej Klubu; kreowania odpowiednich postaw, prowadzenia polityki medialnej w wyznaczonych ramach.

 

 

ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE ZACHOWANIA KONDYCJI I ZDROWIA.

 

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do poddawania się obowiązkowym badaniom lekarskim w miejscu, zakresie i terminach określonych przez Klub i stosowania się do wszystkich zaleceń lekarzy, trenerów przygotowania fizycznego, o ile nie zagrażają zdrowiu zawodnika.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do przestrzegania na codzień sportowego trybu życia, w tym między innymi poprzez zakaz używania alkoholu, środków odurzających i innych używek.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do przestrzegania odpowiedniej diety. Kontrakty mogą formułować nakaz spożywania produktów polecanych przez dietetyków - członków sztabu szkoleniowo-medycznego, o ile nie zagrażają zdrowiu zawodnika, prowadzenie trybu życia umożliwiającego najszybszą możliwą regenerację organizmu po wysiłku, utrzymywanie wskaźników wytrzymałościowych i sprawnościowych określonych przez kierownictwo drużyny, wagi ciała na poziomie określonym przez kierownictwo drużyny, poziomu tkanki tłuszczowej w organizmie na poziomie sportowca profesjonalnego określonym przez kadrę medyczną zespołu.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do szczególnej dbałości o formę sportową. Zawodnik może zostać zobowiązany do prowadzenia trybu życia zapewniającego utrzymanie wysokiej formy sportowej koniecznej do uzyskania wyników sportowych oczekiwanych przez Klub; prowadzenia z własnej inicjatywy treningów indywidualnych dla usunięcia braków znanych jemu osobiście lub wskazanych przez Klub według wytycznych sztabu szkoleniowego; unikania wszelkich okoliczności zagrażających zdrowiu i jego zdolności do gry.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do prowadzenia - w okresach przerw w rozgrywkach oficjalnych - trybu życia zapewniającego osiągnięcie na dzień przygotowania do sezonu lub do rundy wskaźników wytrzymałościowych i sprawnościowych określonych przez sztab szkoleniowy, wagi ciała, poziomu tkanki tłuszczowej w organizmie na poziomie sportowca profesjonalnego określonym przez kadrę medyczną zespołu.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do stosowania dozwolonych środków farmakologicznych przepisanych przez lekarza klubowego lub przez lekarza PZPN w przypadku przebywania na zgrupowaniu organizowanym przez ten związek lub z nimi uzgodnionych chyba, że Zawodnik jest hospitalizowany i znajduje się pod opieką profesjonalnego lekarza. Zawodnik może zostać zobowiązany do tego aby w przypadku leczenia specjalistycznego, bez pobytu w szpitalu, uzgadniał z lekarzem klubowym przyjmowanie przepisanych mu środków farmakologicznych.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany - w przypadku leczenia odbywającego się poza ośrodkami medycznymi wskazanymi przez Klub – do dostarczenia do Klubu najpóźniej w określonym terminie od daty powrotu z leczenia kompletną dokumentację medyczną dotyczącą przebytego leczenia.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do upoważnienia Klubu do informacji o jego stanie zdrowia.

 

ZOBOWIĄZANIA ANTYDOPINGOWE.

 

Zawodnik może zostać zobowiązany umową do powstrzymywania się od przyjmowania niedozwolonych środków dopingujących.

 

 

ZOBOWIĄZANIA DO UNIKANIA AKTYWNOŚCI PODWYŻSZONEGO RYZYKA, OGRANICZENIA W UPRAWIANIU INNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do powstrzymywania się od uprawiania aktywności pozapiłkarskich podwyższonego ryzyka, polegających między innymi na: jeździe motorowymi pojazdami jednośladowymi, skuterami wodnymi i ślizgaczami etc., uprawianiu narciarstwa zjazdowego, uprawianiu sportów wyczynowych grożących zdrowiu, jak sportów motorowodnych, spadochronowych, skoków narciarskich, itp.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do uzyskać zgodę Klubu na uprawianie pozostałych dyscyplin sportowych na zasadach określonych przez Klub.

 

ZEZWOLENIA NA EKSPLOATACJĘ WIZERUNKU ZAWODNIKA.

 

 

 • Klub zawiera z Zawodnikiem szczegółowe porozumienia co do eksploatacji wizerunku Zawodnika.

 

ZOBOWIĄZANIA DO WSPARCIA KLUBU PRZY WYKONYWANIU ZOBOWIĄZAŃ KLUBU Z UMÓW SPONSORSKICH REKLAMOWYCH I INNYCH

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do udziału w wykonywaniu zobowiązań Klubu z tytułu umów zawartych przez Klub, w tym w szczególności umów ze sponsorem technicznym, sponsorami głównymi, strategicznymi.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do używania odzieży sportowej, z wyłączeniem butów sportowych, określonych i dostarczonych przez Klub, wraz z reklamami zamieszczonymi na nich, o ile Klub nie wyrazi zgody na odstępstwa od tej zasady.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do uczestniczenia w wydarzeniach sportowych i społecznych, w tym marketingowych, reklamowych i promocyjnych wskazanych przez Klub w określonym wymiarze czasowym.

 

 

ZOBOWIĄZANIA DO ZACHOWANIA „TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA”

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do zachowania w tajemnicy zarówno warunków kontraktu jak i informacji o systemie treningowym, rozwiązaniach taktycznych stosowanych przez drużynę jak i wszelkich innych informacji związanych ze stosunkami wewnętrznymi w Klubie, w tym dotyczących wykonywania wszelkich umów z partnerami i sponsorami Klubu.

 

ZOBOWIĄZANIA ANTYKORUPCYJNE.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zarządu Klubu o jakichkolwiek propozycjach bądź sugestiach co do nieuczciwego prowadzenia zawodów z udziałem którejkolwiek z drużyn prowadzonych przez Klub. Klauzula antykorupcyjna może być rozszerzona.

 

ZOBOWIĄZANIE DO POWSTRZYMANIA SIĘ OD PRZEMOCY.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do powstrzymania się od przemocy.

 

ZOBOWIĄZANIA DO WSPIERANIA POZYTYWNYCH POSTAW KIBICOWSKICH.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do promowania pozytywnych, sportowych postaw kibicowskich. Klub może zabronić wspierania postaw pseudokibicowskich, zachęcania w sposób pośredni jak i bezpośredni do zachowań grożących m.in. bezpieczeństwem imprez masowych, popełniania czynów niedozwolonych jak i akceptacji i tolerancji dla takich postaw.

 

ZOBOWIĄZANIA DO PRZECIWDZIAŁANIA POSTAWOM KSENOFOBICZNYM I RASISTOWSKIM.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do przeciwdziałania jakimkolwiek postawom ksenofobicznym i rasistowskim.

 

ZOBOWIĄZANIA DO UNIKANIA WULGARYZMÓW.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do unikania wulgaryzmów.

 

 

ZOBOWIĄZANIA ANTYHAZARDOWE.

 

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do niebrania udziału w jakikolwiek sposób, pośrednio lub bezpośrednio, w zakładach bukmacherskich dotyczących jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich.

 

ZOBOWIĄZANIE DO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA.

 

 • Zawodnik może zostać zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt zawrzeć umowy ubezpieczenia od ryzyk obejmujących: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegających na funkcjonalnym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Blog

31 stycznia 2019
Przykładowe zobowiązania kontraktowe piłkarza.