Propozycje układowe Dłużnika

w ramach układu częściowego /załącznik do wniosku/

 

  1. Wierzycielom, posiadającym na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wierzytelności powyżej 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych)  proponuje się :

 

  1. Spłata wierzytelności głównej w miesięcznych ratach, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi do dziewięciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu, a łączna wysokość miesięcznych rat w skali roku kalendarzowego określona zostaje rocznie jako procent ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu, gdzie rata miesięczna jest w ramach danego roku kalendarzowego równa i proporcjonalna do kwoty przypadającej do spłaty w roku kalendarzowym i liczby miesięcy :

a) w pierwszym roku kalendarzowym zostanie spłacone 10 % ogółu należności

b) w drugim roku kalendarzowym zostanie spłacone 15 % ogółu należności

c) w trzecim roku kalendarzowym roku zostanie spłacone 15 % ogółu należności

d) w czwartym roku kalendarzowym roku zostanie spłacone 15 % ogółu należności

e) w piątym roku kalendarzowym roku zostanie spłacone 15 % ogółu należności

f) w szóstym roku kalendarzowym roku zostanie spłacone 15 % ogółu należności

g) w siódmym roku kalendarzowym roku zostanie spłacone 15 (pięćdziesiąt) % ogółu należności

h) w ósmym roku kalendarzowym roku zostanie spłacone 15 % ogółu należności

z zastrzeżeniem przyznania dłużnikowi prawa do wcześniejszej spłaty proporcjonalnie wszystkim wierzycielom;

 

  1. Redukcja (umorzenie) 50 % (pięćdziesięciu procent) odsetek należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak również wszelkich innych należności ubocznych należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Redukcja (umorzenie) 50 % (pięćdziesięciu procent) kosztów postępowań sądowych, kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym i postępowaniu egzekucyjnym należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Spłata pozostałej po redukcji części wierzytelności ubocznej proporcjonalnie wraz z ratami obejmującymi należności główne. Przy czym na podstawie art. 163 ust. 3 w zw. z art. 161 ust. 1 pkt 3 i na podstawie art. 181 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego Wierzycielom zabezpieczonym rzeczowo na składnikach majątku dłużnika, w takim zakresie w jakim wierzytelność (lub jej część) znajduje pokrycie w przedmiocie zabezpieczenia, proponuje się spłatę całości należności głównej, odsetek, innych należności ubocznych, kosztów wraz z ratami obejmującymi należności główne.
  2. Umorzenie wszystkich odsetek od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia ustalenia układem nowych terminów płatności. Przy czym na podstawie art. 163 ust. 3 w zw. z art. 161 ust. 1 pkt 3 i na podstawie art. 181 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego Wierzycielom zabezpieczonym rzeczowo na składnikach majątku dłużnika, w takim zakresie w jakim wierzytelność (lub jej część) znajduje pokrycie w przedmiocie zabezpieczenia, proponuje się spłatę całości odsetek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog

30 stycznia 2019
Przykład propozycji układowych w układzie częściowym