Product placement.
03 stycznia 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Instytucja product placement polega na zastosowaniu bądź włączeniu do produkcji filmu lub audycji telewizyjnej przedmiotów pochodzących od ich wytwórcy lub dystrybutora, użyciu nazw towarów, usług w toku audycji radiowej bądź ekspozycji towarów i usług w innych środkach masowego przekazu, w zamian za zapłatę pieniężną lub świadczenia innego rodzaju na rzecz producenta czy nadawcy. Producent lub nadawca nabywa własność tych przedmiotów bądź korzysta z nich w oparciu o umowę cywilnoprawną. Przedmioty wykorzystywane w ramach instytucji product placement nie tylko służą kształtowaniu treści filmu (audycji), ale stanowią element reklamy produktów i usług. [1] W konkretnym przypadku świadczenie producenta może polegać na szczególnym zaakcentowaniu roli takich przedmiotów. [2]

 

Product placement występuje w różnych odmianach. Wskazać więc można sytuację, w której promowane są grupy produktów np. kawa, papierosy bez uwidaczniania marek tych produktów (tzw. generic product placement), bądź produkt promowany jest z wyraźnym uwidocznieniem jego marki (tzw. image placement lub creative placement). Niekiedy za product placement kryje się zamiar przedsiębiorcy poinformowania klienteli o innowacjach wprowadzonych do towarów i usług przedsiębiorcy. [3]

 

Product placement stanowi zjawisko nowe, rozwijające się w sposób dynamiczny. Przyczyn dla wzrostu jego popularności jest wiele. Instytucja ta nie mieści się w pojęciu tradycyjnej reklamy, zatem nie odnoszą się do niej limity czasowe dotyczące emisji reklam, czy ewentualnie ograniczeń reklamy w danej porze dnia (o ile dane prawodawstwo w ogóle nie zabrania stosowania product placement). Ponadto dzięki product placement można dotrzeć do osób, które unikają tradycyjnych przekazów reklamowych. Niewątpliwie w warunkach wzrastającej konkurencji zjawisko to stanowi nową formę promocji tym chętniej wykorzystywaną przez przedsiębiorców.[4]

 

Niezwykle sugestywny i wpływowy charakter product placement powoduje liczne kontrowersje wokół tej instytucji. Wiele krajów europejskich wprowadziło zakazy związane z korzystaniem z tego instrumentu (dyrektywa 89/552/EEC stanowi o zakazie potajemnej, ukradkowej reklamy – surreptitious advertising – w art. 10 ust. 4.), ale siłą rzeczy dotyczą one przedsiębiorców z danego państwa i nie wykluczają tego instrumentu z produkcji obcych państw.[5] Europejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej, której stroną jest również Polska zakazuje w art. 13 ust. 3 stosowania product placement. Zgodnie z tą regulacją niedopuszczalne są (...) reklamy potajemne, w szczególności przedstawianie produktów lub usług w programach, gdy ma to służyć celom reklamowym. Należy uznać, że product placement stanowi ukrytą reklamę zarówno w przypadku jednorazowych jak i cyklicznych wydarzeń artystycznych. [6]

 

[1] L.Stecki, Sponsoring, s. 267-270, A.Sznajder, Sponsoring, s. 41, A.Fry, Spreading Across Across the Small Screan, Marketing, May 18, 1995, s. VIII, B.Ford, J.Ford, Television and sponsorship, Oxford 1993, s. viii, L.Stecki, podaje, że product placement występuje w obszarze twórczości radiowej, telewizyjnej, filmowej, rzadziej w dziedzinie sportu (Sponsoring, s. 273). Nie jest to oczywiście katalog wyczerpujący. Product placement spotykany jest również np. w internecie. Zob. M.Majewski, Sponsoring – skuteczna forma promocji w internecie, Marketing i Rynek, Nr 7, 1998., s. 31, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, praca zbiorowa pod redakcją J.Szwaji, Warszawa 1994, s. 149, E.Traple, Prawne ramy sponsoringu w środkach masowego komunikowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. 1993., s. 71, E.Nowińska, Zwalczanie ..., s. 117 i n.

[2] Może to być na przykład dłuższe zbliżenie aktora siedzącego w samochodzie obejmujące zarazem oznaczenie marki samochodu, ujecie aktora rozmawiającego przez telefon na tle billboardu producenta (dystrybutora) telefonów komórkowych, wskazanie, że bohater wyjeżdża na wycieczkę organizowaną przez określone biuro podróży itp.

[3] A.Sznajder, Sponsoring, s. 78

[4] A.Sznajder, Sponsoring, s. 77-78

[5] B.Ford, J.Ford, Television and sponsorship, s. viii

[6] Trudno do końca zgodzić się z poglądem, że product placement w sztuce teatralnej czy filmie fabularnym jest rzeczą normalną i w żaden sposób nie będzie odbierany przez widza jako zachęta do zakupu przedmiotu, którym posługuje się aktor, a poważne wątpliwości będą się rodzić tylko w przypadku używania określonych produktów przez bohaterów tasiemcowych seriali telewizyjnych. W.Orżewski, Reklama i prawo. Poradnik, Warszawa 1998, s. 72

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017