Product design traktowany jest jako odrębne zjawisko prawne, choć w zasadzie należy do mutacji instytucji product placement. Chodzi tu o przypadek ścisłej współpracy przedsiębiorcy zajmującego się produkcją towarów (usług) z artystą (zwykle osobą o ustalonej renomie) w celu stworzenia nowego produktu. W procesie jego powstawania obie strony mają swój określony udział – częścią składową takiego dzieła stanie się również prestiż artysty, którego udział w jego powstaniu będzie czytelnie wyeksponowany. Zwykle wyrób taki będzie stanowił nowość na rynku, a przedsiębiorca będzie dążył do zapewnienia odpowiednich warunków do wprowadzenia go na rynek i utrzymania go na nim. Świadczenie artysty jest odpłatne. [1] Product design podobnie jak product placement nie jest tożsamy ze sponsoringiem.

 

[1] L.Stecki, Sponsoring, s. 274-275

Blog

03 stycznia 2019
Product design.