Pre-pack de lege lata i de lege ferenda.
12 lutego 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Przygotowana likwidacja (tzw. pre-pack) jest konstrukcją prawną (art. 56a i n. p.u.) nadal budzącą szereg emocji pomimo jej stosunkowo dobrego przyjęcia przez praktykę.[1] Ma ona na celu zapewnienie przyspieszonego i uproszczonego przebiegu postępowania upadłościowego z poszanowaniem ogólnych celów postępowania upadłościowego z art. 2 p.u. Istotą pre-packu powinna być w pierwszej kolejności maksymalizacja zaspokojenia wierzycieli. Do wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika może być dołączony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. Problematyka przygotowanej likwidacji doczekała się szeregu opracowań naukowych jak i tych bardziej praktycznych.[2] Obecnie trwa dyskusja na temat zmian w zakresie tej instytucji idących w kierunku uatrakcyjnienia tej instytucji prawnej. Zmiany art. 56a – 56h p.u. mają polegać w szczególności na :

 • potwierdzeniu expresis verbis, że jest możliwa przygotowana likwidacja dotycząca istotnych składników majątku w upadłości konsumenckiej;
 • potwierdzeniu, iż pre –pack może być adresowany do więcej niż jednego nabywcy jednocześnie;
 • potwierdzeniu dopuszczalności złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w toku postępowania o ogłoszenie upadłości (po zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości), oraz przez każdego z jego uczestników;
 • wyeliminowaniu możliwej w obecnym stanie prawnym sytuacji, w której termin do zawarcia umowy sprzedaży może minąć przed terminem, w którym prawomocność postanowienia sądu dotyczącego przygotowanej likwidacji będzie mogła być formalnie stwierdzona;
 • ulepszeniu języka ustawy przez wprowadzenie uniwersalnego pojęcia obejmującego wszystkie możliwe przedmioty sprzedaży w ramach przygotowanej likwidacji;
 • umożliwieniu inwestorowi szybszego przejęcia zarządzania nad przedmiotem sprzedaży już po wydaniu przez sąd postanowienia w tym zakresie, ale przed jego uprawomocnieniem;
 • ujednoliceniu pozycji syndyka, jak i nabywcę (inwestora) poprzez umożliwienie także nabywcy możliwości złożenia wniosku o zmianę postanowienia w przedmiocie przygotowanej likwidacji, gdy wartość przedmiotu sprzedaży ulegnie istotnej zmianie;

Wszystkie powyższe propozycje odnoszą się do usprawnienia szczegółowych elementów mechanizmu przygotowanej likwidacji. Niemniej z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości ma także dojść do poważniejszych zmian konstrukcyjnych, wykraczających poza pre-pack: Przede wszystkim proponuje się wprowadzenie art. 317 ust. 1a p.u. w myśl którego nabywca przedsiębiorstwa upadłego wstępuje w miejsce upadłego w prawa i obowiązki wynikające wyłącznie z tych umów, które zostały wymienione w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa. O ile przepis szczególny nie stanowi inaczej druga strona umowy będzie mogła od niej odstąpić w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o sprzedaży przedsiębiorstwa, bez prawa do odszkodowania. Regulacja ta uatrakcyjni sprzedaż upadłościową, gdyż inwestor będzie mógł przejąć portfel zamówień upadłego. Powyższa regulacja nawiązuje do modelu przyjętego w art. 46 Kodeksu handlowego z 1934r. Przepis art. 46 § 1k.h. stanowił, że „jeżeli w chwili zbycia przedsiębiorstwa umowa zobowiązywała zbywcę i trzeciego do świadczeń wzajemnych, trzeci może rozwiązać umowę z ważnych powodów, związanych ze zmianą osoby właściciela. Oświadczenie o rozwiązaniu należy złożyć w ciągu miesiąca od uzyskania wiadomości o zbyciu (art. 23).” Nie jest zatem ona obca polskiej tradycji prawnej.

 

[1] M. Hoffman, A. Hrycaj, M. Kubiczek, B. Pilitowski, K.Tatara, Pre-pack – instytucja przygotowanej likwidacji w pierwszym roku obowiązywania w Polsce, Fundacja Court Watch Polska 2017, passim

[2] Zob. np. S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne, wyd. 10, s. 117, i n., P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne, wyd. 4, s. 119 i n., R. Adamus, Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2016, wyd. 1, R. Adamus, Składniki majątkowe finansowane ze środków wspólnotowych a przygotowana likwidacja, Doradca Restrukturyzacyjny 2017, nr 4, s. 54, K. Tatara, Ł. Trela, Uprawnienia syndyka i inwestora w postępowaniu z art. 56 H Prawa upadłościowego (pre-pack), Doradca Restrukturyzacyjny 2017, nr 9, s. 22 i n., W. Piłat, Tryb przygotowanej likwidacji w nowym prawie upadłościowym, Doradca Restrukturyzacyjny 2015, nr 1, s. 16 i n., M. Kubiczek, K. Tatara, Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne uwagi na temat funkcjonowania instytucji, Doradca Restrukturyzacyjny 2016, nr 4, M. Organa, Pre-pack po polsku, FenixPL 2012, nr 1, s. 62 i n., A. Polz-Ziobrowska, T. Trocki, Przygotowana likwidacja, czyli "pre-pack" po polsku, jako alternatywa standardowej upadłości, M.Pr.Bank. 2016, nr 9, s. 78 i n; Y. Brulard, E. Huvelle, The first Belgian decision of English prepack procedure? Fenix.Pl 2011, nr 5, s. 18 i n., C. Shuttleworth, Pre-packs: the latest wave of reform, Corporate Rescue and Insolvency 2015, nr 4, s. 1 i n., V. Finch, Pre-packaged administrations: bargains in the shadow of insolvency or shadowy bargains? Journal of Business Law, 2006, nr 9, s. 568 i n., J. Moulton, The uncomfortable edge of property – pre-packs or just stitch-ups? Recovery, 2005, nr 4, s. 2 i n., B. Walton, Pre-Packaged Administrations: Trick or Treat?, Insolvency Intelligence 2006, nr 19, s. 113 i n., S. Frisby, A preliminary analysis of pre-packaged administrations, Report to The Association of Business Recovery Professionals, 2007, s. 4 i n.

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017