W niektórych sytuacjach rynkowych nabycie mienia może stanowić tzw. parakoncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 4 u.ok.ik. Chodzi o nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro. Progi krajowe do zgłoszenia zamiaru koncentracji określa art. 13 ust. 1 u.okik.

Zgodnie art. 14 ust. 4 u.okik. nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji następującej w toku postępowania upadłościowego (lege non distinguente także w wariancie pre-pack), z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana. Kontrola koncentracji jest kontrolą ex ante.

Zgodnie z art. 97 ust. 1 u.o.kik przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Przy czym w myśl art. 97 ust. 2 u.o.kik czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem zawieszającym wydania przez Prezesa Urzędu, w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminów, o których mowa w art. 96 lub w art. 96a. u.o.kik. Zatwierdzenie warunków sprzedaży przez sąd upadłościowy na podstawie art. 56d ust. 1 p.u. nie oznacza jeszcze dokonania koncentracji w myśl przepisów antymonopolowych. Koncentracja dochodzi do skutku w wyniku umowy sprzedaży zawartej przez syndyka (art. 56 e p.u.). Ergo na etapie orzekania o przygotowanej likwidacji zgoda ex ante na koncentrację nie jest niezbędna.

Dokonanie koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKIK jest zagrożone karą pieniężną w rozumieniu art. 106 ust. 1 pkt 3 u o k.ik. Prawo upadłościowe nie zwalnia z obowiązku poszanowania przepisów antymonopolowych.

Blog

06 marca 2019
Pre-pack a zgoda Prezesa UOKiK na koncentrację.