Pre -pack (przygotowana likwidacja) towarów handlowych.
02 grudnia 2018

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Dłużnik w związku ze złożonym własnym wnioskiem o ogłoszenie upadłości dodatkowym pismem wniósł o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa dłużnika, będących zbiorem rzeczy /a/ różnego asortymentu i o różnej lokalizacji handlowej mającej wpływ na wartość towaru (punkty sprzedaży/magazyn) /b/ o zmiennym składzie, /c/ o różnym wieku produktowym, w postaci towarów handlowych nie korzystających z wyłączenia opodatkowaniem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT za cenę oszacowania przyjętą dla poszczególnego /a/ asortymentu towarów, /b/ stanowiących zbiór rzeczy o zmiennym składzie /c/ o różnym wieku produktowym według wzoru dla wartości rynkowej:

WR = WNS - WZ = WNS x (1-Sz)

WR – wartość rynkowa,

WNS – wartość netto zakupu danego składnika,

WZ – wartość zużycia łącznego (obejmującego zużycie fizyczne i funkcjonalne – obejmującej cechę zalegania towaru na magazynie sklepowym),

SZ – stopień zużycia łącznego

Wartość dla wymuszonej sprzedaży w przygotowanej likwidacji została oszacowana przy wykorzystaniu następującej formuły:

WWP = WR x (1-DWP)

WWP – wartość dla wymuszonej sprzedaży,

WR – wartość rynkowa,

DWP – dyskonto uwzględniające warunki wymuszonej sprzedaży na poziomie 35%

 

 

Zgodnie z art. 56a ust. 1 p.u. do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.

 

Nie ulega wątpliwości legitymacja dłużnika do złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.

 

Przedmiotem przygotowanej likwidacji - bez wątpienia - może być zbiór rzeczy o zmiennym składzie. Zbiór rzeczy o zmiennym składzie może być przedmiotem zastawu rejestrowego, a przedmiot zastawu rejestrowego, tak określony, może być z kolei przedmiotem pre-packu. S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne, Komentarz, wyd. 10, s. 117, i n., R. Adamus, Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2016, P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne, Komentarz, wyd. 4, s. 119 i n., W. Piłat, Tryb przygotowanej likwidacji w nowym prawie upadłościowym, Doradca Restrukturyzacyjny 2015, nr 1, s. 16 i n., M. Kubiczek, K. Tatara, Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne uwagi na temat funkcjonowania instytucji, Doradca Restrukturyzacyjny 2016, nr 4, M. Organa, Pre-pack po polsku, FenixPL 2012, nr 1, s. 62 i n., Y. Brulard, E. Huvelle, The first Belgian decision of English prepack procedure? Fenix.Pl 2011, nr 5, s. 18 i n., C. Shuttleworth, Pre-packs: the latest wave of reform, Corporate Rescue and Insolvency 2015, nr 4, s. 1 i n., V. Finch, Pre-packaged administrations: bargains in the shadow of insolvency or shadowy bargains? Journal of Business Law, 2006, nr 9, s. 568 i n., J. Moulton, The uncomfortable edge of property – pre-packs or just stitch-ups? Recovery, 2005, nr 4, s. 2 i n., B. Walton, Pre-Packaged Administrations: Trick or Treat?, Insolvency Intelligence 2006, nr 19, s. 113 i n., S. Frisby, A preliminary analysis of pre-packaged administrations, Report to The Association of Business Recovery Professionals, 2007, s. 4 i n.

 

O tym, że przedmiot pre -packu to znaczna część przedsiębiorstwa dłużnika przemawiał argument odnoszący się do jego wartości. Wniosek o przygotowaną likwidację odnosił się do z a u w a ż a l n e j części przedsiębiorstwa dłużnika. Ustawodawca nigdzie nie przewidział żadnego progu procentowego czy kwotowego dla uznania dopuszczalności wniosku o pre-pack. Teza, że znaczna część majątku to minimum 20% wartości majątku jest bezpodstawna, nie wynika z treści przepisu. Nie ma ona oparcia w konstrukcji art. 56a ust. 1 p.u. Według słownika języka polskiego „znaczny” to „stosunkowo duży pod jakimś względem, pokaźny, niemały” (Język polski. Współczesny słownik języka polskiego pod red. B. Dunaja, Warszawa 2007, s.2212). Ratio legis tej regulacji wskazuje, że aby uruchamiać procedurę przygotowanej likwidacji, musi odnosić się ona do zauważalnej części majątku dłużnika. Kwota kilku milionów złotych nawet przy wielomilionowym majątku dłużnika niewątpliwie jest wartością zauważalną, uzasadniającą zajęcie się sprawą przez sąd upadłościowy.

 

Zwrot „znaczna” część przedsiębiorstwa ma za zadanie niedopuszczenie do rozpoznawania przez sąd spraw całkowicie błahych (de minimis not curat curia).

 

Sztywna bariera 20% wartości majątku jest nielogiczna. Gdyby majątek dłużnika wynosił 10.000 zł to 2.000 zł nie byłoby wartością znaczną. Natomiast przy majątku wartym 140.000.000 zł wartość 8.000.000 zł jest wartością zauważalną.

 

Jeżeli ustawodawca nie wprowadził progu sztywnego, to nie ma uzasadnienia dla tworzenia w drodze interpretacji sztucznych sztywnych barier.

 

Jak racjonalnie podnosi się w doktrynie „Rozumienie składników stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa pozostawia się natomiast do subiektywnej oceny wnioskodawcy, weryfikowanej ewentualnie przez sąd zatwierdzający warunki sprzedaży.” A. J.Witosz (red.), Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2017

 

Pre-pack pozwala na uzyskanie płynnych środków na koszty likwidacji i pozwala na budowanie perspektywy zaspokojenia Wierzycieli.

 

Kolejnym argumentem jest istotność gospodarcza przedmiotu przygotowanej likwidacji. Kwantyfikacja kwotowa nie jest jedyną możliwą na gruncie art. 56a ust. 1 p.u.

 

Wyodrębnienie przez wnioskodawcę przedmiotu przygotowanej likwidacji nastąpiło z uwagi na kryterium „towaru w obrocie” i sprzętu m.in. do jego obsługi. Majątek obrotowy to mienie o dużym potencjale gospodarczym; w tym przypadku majątek obrotowy dużo traci na wartości wraz z upływem czasu. Okoliczność ta umknęła uwadze Sądu I instancji.

 

Zgodnie z art. 56c ust. 1 p.u. sąd o b l i g a t o r y j n i e uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie.

 

Dla przygotowanej likwidacji towarów handlowych znaczenie ma czas sprzedaży uwagi na utratę wartości towarów handlowych wraz z ich bardzo szybkim starzeniem się.

 

W odniesieniu do przedmiotu przygotowanej likwidacji jakim jest towar w obrocie (zbiór rzeczy o zmiennym składzie) należy przypomnieć, że:

 

 1. podlega on bardzo szybkiemu starzeniu się produktowemu w związku z dynamicznym wprowadzaniem przez producentów nowych modeli na rynek, innymi słowy upływ czasu jest wprost proporcjonalny do obniżania wartości towarów handlowych: im późniejsza będzie ich sprzedaż, tym niższą cenę będzie można uzyskać z ich sprzedaży; konstrukcja pre –packu gwarantuje szybką sprzedaż szybko tracących wartość towarów;

 

 1. jego sprzedaż wymaga istnienia i utrzymywania odpowiedniego zaplecza handlowego i zorganizowanej sieci sprzedaży (ponoszenie kosztów sprzedaży detalicznej),

 

 1. towar w obrocie cechuje się bardzo dużą różnorodnością, co obiektywnie utrudnia jego uporządkowane zbycie,

 

 1. administrowanie nim przez syndyka pochłonie znaczne koszty (spis inwentarza, dozór, sprzedaż detaliczna, itp.); towary w obrocie rozrzucone są po punktach sprzedaży w całej Polsce;

 

 1. towar znajdujący się w powszechnym obrocie handlowym napotyka na silną konkurencję ze strony sklepów wielkopowierzchniowej, sieci handlowych, taniej sprzedaży Internetowej, rynku towarów second hand,

 

 1. wymaga on odpowiednich technik sprzedaży detalicznej,

 

 1. wymaga wsparcia dla klientów przy realizacji ich roszczeń gwarancyjnych, co upośledza możliwości sprzedaży detalicznej przez syndyka,

 

 1. wymaga sprzedawcy, który budzi zaufanie klienteli detalicznej,

 

 1. towar przestarzały, różnorodny, nie zapakowany oryginalnie (co dotyczy towarów znajdujących się w punktach sprzedaży detalicznej) napotykałby na problemy w przypadku sprzedaży hurtowej przez syndyka

 

Kwota sprzedaży w ramach pre-packu jest zatem korzystniejsza niż cena sprzedaży możliwa do uzyskania przez syndyka albowiem:

 

Po pierwsze, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar szybko starzejący się, a przez to obiektywnie szybko tracący na wartości rynkowej, to sprzedaż w ramach pre-packu jest szybsza niż sprzedaż dokonywana w toku postępowania upadłościowego, gdyż w przypadku przygotowanej likwidacji pomija się takie czasochłonne elementy proceduralne postępowania upadłościowego jak:

 

 • przygotowanie planu likwidacyjnego przez syndyka
 • sporządzenie spisu inwentarza
 • sporządzenie opisu i oszacowania, z możliwością objęcia tego etapu procedowania koniecznością rozpoznawania zarzutów
 • przeprowadzenie aukcji/przetargu, w tym procedura publicznych ogłoszeń, zatwierdzenia warunków oferty, o ile przetarg nie będzie skuteczny należałoby tą procedurę powtarzać;

 

Ergo szybka sprzedaż w ramach pre-packu pozwoli na uzyskanie korzystniejszej ceny sprzedaży z uwagi na same uwarunkowania obiektywne: sprzedażą w ramach przygotowanej likwidacji będzie objęty „młodszy” towar (atut szybkiej sprzedaży w ramach pre-packu).

 

 

Po drugie, współczynnik dyskonta sprzedaży wymuszonej w wysokości 35 % początkowej wartości księgowej danego asortymentu jest uzasadniony rynkowo.

Syndyk, z uwagi na przedmiot sprzedaży:

 • bardzo różny asortymentowo
 • w dużych ilościach (rozdrobniony)
 • usytuowany w różnych miejscach geograficznych

musiałby zastosować jeszcze wyższy współczynnik dyskonta

 

Wartość towarów obiektywnie obniża się z uwagi na wiek. Im później syndyk towary handlowe sprzeda, tym niższą cenę uzyska.

 

Po trzecie, w przypadku handlowej śmierci przestarzałych produktów znalezienie na nich nabywcy może być utrudnione, a być może z czasem w ogóle niemożliwe; w takim wypadku syndyk musiałby ponieść wysokie koszty ich utylizacji. Procedura pre-packu pozwala na uniknięcie takiego kosztu.

 

Po czwarte, sprzedaż detaliczna towarów przez syndyka wiązałaby się z dodatkowymi kosztami magazynowania, utrzymania punktów sprzedaży, z utrzymaniem niezbędnego zatrudnienia, kosztami transportu oraz koniecznością zapewnienia potencjalnych roszczeń z tytułu rękojmi bądź gwarancji które można szacować na kilkaset tysięcy złotych Detaliczna sprzedaż towarów wymagałaby znacznego okresu czasu. Procedura pre-packu gwarantuje pewność zbycia znacznej części składników masy upadłości (atut kompletności sprzedaży).

 

Po piąte, koszty postępowania upadłościowego w związku z likwidacją przedmiotu pre-packu przez syndyka na zasadach ogólnych, rozdrobnionego co do ilości i asortymentu, mogą zamknąć się w perspektywie niemałych wydatków. Cena sprzedaży w ramach pre-packu nie obejmuje w ogóle takiej propozycji kosztowej.

 

W konsekwencji cena proponowana we wniosku o przygotowaną likwidację była wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie.

 

Przygotowana likwidacja z uwagi na zakres majątku upadłego nie musi przyspieszyć całego postępowania upadłościowego. Jej celem jest uzyskanie korzystniejszej ceny sprzedaży niż w przypadku likwidacji dokonywanej przez syndyka. Niewątpliwie cel ten przedmiotowy wniosek gwarantuje Wierzycielom.

 

Jak podnosi się w doktrynie, „Założeniem przygotowanej likwidacji jest przyspieszenie sprzedaży majątku dłużnika, który staje się masą upadłości. W postępowaniu upadłościowym obowiązuje zasada szybkości i ekonomiki postępowania (A. Witosz, A.J. Witosz [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, s. 627), ale niewątpliwie wymaga ono czasu. Syndyk ma działać niezwłocznie, ale ustawa rzadko – jak np. przy sporządzaniu spisu inwentarza – przewiduje precyzyjne terminy (art. 306 i 307). Zakończenie likwidacji powinno zostać osiągnięte w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości (art. 308 ust. 2), ale termin ten ma znaczenie jedynie instrukcyjne. Przygotowana likwidacja ma zapewnić konieczną szybkość procedowania przez przesunięcie ciężaru poszukiwania nabywcy na okres poprzedzający ogłoszenie upadłości. Działania te podejmuje sam dłużnik, który razem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości składa wniosek o zatwierdzenie ustalonej sprzedaży majątku. Rolą sądu jest weryfikacja rzetelności i opłacalności tego trybu w porównaniu z likwidacją przeprowadzaną na zasadach ogólnych.” A. J.Witosz (red.), Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2017.

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017