Czy członek zarządu zachowuje prawo do odprawy w sytuacji, gdy nie przyjmie  nowych warunków pracy i płacy?

 

 

Zgodnie z art. 42 § 1 k.p. przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. W myśl art. 42 § 3 k.p. w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.  W konsekwencji dla wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy powinna być podana przyczyna wypowiedzenia zmieniającego, tak jak ma to miejsce przy wypowiedzeniu definitywnym – art. 38 § 1 k.p. w zw. art. 42 § 1 k.p.

 

 

Dla zachowania prawa do odprawy niezbędne jest aby przyczyna podana w wypowiedzeniu zmieniającym nie dotyczyła członka zarządu z uwagi na treść umowy o pracę.

 

 

Jeżeli przyczyna dotycząca wypowiedzenia zmieniającego nie dotyczy członka zarządu a np. kwestii ekonomicznych, wówczas można bronić poglądu, że odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy nie pozbawia członka zarządu prawa do odprawy.

 

 

W umowie o pracę jest mowa o „przyczynie” rozwiązania umowy, a zatem o materialnej przesłance, dla której następuje rozwiązanie stosunku pracy, która podawana jest w wypowiedzeniu definitywnym umowy o pracę jak i w wypowiedzeniu zmieniającym.

 

 

Warto wskazać, że podobny problem prawny był rozważany przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z  dnia 17 maja 2007 r., III BP 5/07, OSNP 2008/13-14/188, OSP 2009/3/28 na tle przepisów o zwolnieniach grupowych. Sąd Najwyższy stwierdził wówczas, że „złożenie przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego powoduje rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli pracownik nie przyjmie propozycji. Bez wątpienia to rozwiązanie stosunku pracy następuje nie z inicjatywy pracownika, lecz pracodawcy, gdyż to on złożył oświadczenie woli, którego celem głównym na ogół jest co prawda zmiana treści stosunku pracy, ale zawsze może ono prowadzić do ustania stosunku pracy.”

 

 

 

Wydaje się, że trudny byłby do obrony pogląd, że członek zarządu nie przyjmując nowych warunków pracy i płacy współprzyczynił się do rozwiązania stosunku pracy, ergo rozwiązanie stosunku pracy wiąże się z przyczyną dotyczącą Prezesa Zarządu.

 

 

 

.

 

Blog

29 listopada 2018
Prawo do odprawy dla członka zarządu w przypadku odmowy przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego.