Poniżej przedstawiono przykład połączenia procedur wsparcia z KOWR z postępowaniem o zatwierdzenie układu wobec Dłużnika prowadzącego gospodarstwo rolne wobec którego prowadzone są egzekucje.

 

Dotyczy to sytuacji gdy dłużnik:

 • jest osobą fizyczną
 • ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jest właścicielem gospodarstwa rolnego,
 • jest małym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 702/2014",
 • co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą w gospodarstwie licząc od dnia powstania wobec tego podmiotu obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego w odniesieniu do gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa,
 • jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629)

 

Dłużnik powinien prowadzić gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244) tj. obszar gruntów o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

 

W skład gospodarstwa rolnego wchodzą nieruchomości rolne – t.j. nieruchomość w rozumieniu z art. 461 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 poz. 1025) tj. nieruchomość która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

 

Strategia restrukturyzacji Dłużnika:

 

 1. doprowadzenie do umorzenia z mocy prawa egzekucji prowadzonych przeciwko Dłużnikowi na mocy prawomocnego zatwierdzenia układu
 2. wystąpienie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) o przejęcie długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33) i zawarcie umowy o przejęcie długu za zgodą Wierzycieli
 3. przekazanie nieruchomości KOWR
 4. Zaspokojenie Wierzycieli przez KOWR
 5. Skorzystanie z pierwszeństwa dzierżawy nieruchomości przekazanych KOWR
 6. Alternatywnie: w przypadku odmowy przejęcia długu przez KOWR spłata wierzytelności przez okres wskazany w układzie z czynszu dzierżawnego nieruchomości i pracy własnej.

 

O przejęcie długu przez KOWR mogą ubiegać się podmioty prowadzące gospodarstwo rolne, które nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości lub wobec których nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. W konsekwencji najpierw powinno dojść do zatwierdzenia układu, a bezpośrednio po tym do pozyskania wsparcia z KOWR. Z chwilą zatwierdzenia układu przez Sąd postępowanie o zatwierdzenie układu zostanie zakończone. Umorzone zostaną postępowania egzekucyjne z mocy samego prawa.

 

KOWR może przejąć dług podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne w wypadku, gdy przedmiotem przejęcia jest dług o charakterze pieniężnym powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej a jego wysokość nie przekracza wartości nieruchomości, pomniejszonej o wysokości sumy hipoteki ustanowionej na tej nieruchomości.

 

Przejęciu nie podlegają zobowiązania publiczno-prawne.

 

Przejęcie długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne przez KOWR odbywa się w drodze umowy: 1) za zgodą wszystkich wierzycieli na przejęcie długu oraz 2) pod warunkiem przeniesienia przez ten podmiot na rzecz Skarbu Państwa własności całości lub części nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez ten podmiot.

 

KOWR odmawia przejęcia długu gdy jego wysokość przekracza wartości nieruchomości, pomniejszonej o wysokości sumy hipoteki ustanowionej na tej nieruchomości.

 

Wnioski o przejęcie długu są przyjmowane i rozpatrywane do wyczerpania limitu wydatków z budżetu państwa na ten cel.

 

Postępowanie o przejęcie długu przez KOWR odbywa się na wniosek podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne sporządzony na formularzu według wzoru KOWR.

 

Podmiot prowadzący gospodarstwo rolne zobowiązany jest do ujawnienia we wniosku wszystkich długów powstałych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

 

Wniosek o przejęcie długu jest składany w Oddziale Terenowym KOWR, w którego zasięgu terytorialnym jest położona nieruchomość rolna, której własność.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do posiadanych przez wnioskodawcę nieruchomości rolnych, a jeżeli dla danej nieruchomości jest założona księga wieczysta - aktualny na dzień złożenia wniosku oryginalny odpis z tej księgi;

2) oryginały dokumentów potwierdzające wskazaną we wniosku kwotę zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia tego wniosku;

3) operat szacunkowy w oryginale określający wartość nieruchomości rolnej wskazywanej do przeniesienia własności na rzecz Skarbu Państwa w zamian za przejęcie długu, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,

4) oświadczenie podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, że nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne.

 

Celem potwierdzenia kwoty zadłużenia podmiot prowadzący gospodarstwo rolne zobowiązany jest złożyć:

1) dokumenty potwierdzające istnienie zadłużenia tj. m.in. kopie umów, faktur, rachunków, not księgowych, nakazów zapłaty, wyroków

2) potwierdzenie kwoty zadłużenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszych zasad oraz

3) dokumenty potwierdzające kwotę zadłużenia wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku o przejęcie długu wystawione przez wierzycieli.

 

Łączny okres od złożenia wniosku do podpisania umowy o przejęciu długu nie może przekroczyć 60 dni.

 

Oddział Terenowy KOWR, rozpatrując wniosek o zawarcie umowy przejęcia długu, może wezwać podmiot prowadzący gospodarstwo rolne do złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, które w ocenie Oddziału Terenowego KOWR niezbędne są do ustalenia spełnienia warunków zawarcia umowy.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Oddział Terenowy KOWR wzywa podmiot prowadzący gospodarstwo rolne do zawarcia umowy przejęcia długu wg wzoru, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

 

W imieniu KOWR umowę o przejęciu długu zawiera dyrektor Oddziału Terenowego KOWR na podstawie stosownego pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego KOWR.

 

Do przejęcia długu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zmiany dłużnika za zgodą wierzyciela, z tym że nie stosuje się przepisu art. 519 § 2 pkt 2 w zakresie, w jakim przepis ten przewiduje bezskuteczność oświadczenia wierzyciela.

 

W umowie o przejęciu długu muszą znaleźć się zapisy dotyczące:

1) wskazania wierzycieli, którzy mają zostać zaspokojeni przez KOWR w wyniku realizacji umowy,

2) wskazania kwoty długu, przejmowanego przez KOWR, wg stanu zadłużenia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o przejęcie długu,

3) wskazania nieruchomości rolnej, której własność, w wyniku zastosowania niniejszej procedury, ma zostać przeniesiona na rzecz Skarbu Państwa i jej wartości.

 

W przypadku nieruchomości rolnych, których wartość przekracza kwotę długu przejmowanego przez KOWR podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne nie przysługują roszczenia z tego tytułu.

 

W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o przejęciu długu podmiot prowadzący gospodarstwo rolne składa w Oddziale Terenowym KOWR, w którym złożył wniosek o przejęcie długu, zgodę wierzycieli na przejęcie długu.

 

KOWR odstępuje od umowy przejęcia długu jeżeli podmiot prowadzący gospodarstwo rolne:

1) nie złożył w terminie 30 dni od dnia zawarcie umowy przejęcia długu zgody wszystkich wierzycieli na przejęcie długu,

2) nie zawarł w terminie 30 dni od dnia złożenia zgody wierzycieli umowy przenoszącej własności nieruchomości rolnej, określonej w umowie przejęcia długu, na rzecz KOWR,

3) obciąży nieruchomość rolną, określoną w umowie przejęcia długu, prawami nZa rzecz osób trzecich.

 

W terminie 30 dni od złożenia zgody wszystkich wierzycieli na przejęcie długu pomiędzy KOWR a podmiotem prowadzącym gospodarstwo rolne zawierana jest umowa przenosząca własność nieruchomości rolnej określonej w umowie o przejęciu długu na rzecz Skarbu Państwa. W imieniu KOWR umowę o przejęciu długu zawiera dyrektor Oddziału Terenowego KOWR działający na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego KOWR. Umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

 

W przypadku niepodpisania takiej umowy przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, KOWR odstępuje od umowy przejęcia długu.

 

Przejęcie nieruchomości do Zasobu WRSP następuje na podstawie protokołu zdawczo­-odbiorczego nieruchomości, wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych składników majątku związanego z tą nieruchomością.

 

Wydanie nieruchomości następuje w dniu zawarcia umowy o przeniesieniu własności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy na nieruchomości występują zasiewy, w umowie przenoszącej własność nieruchomości, strony – dotychczasowy właściciel nieruchomości i Oddział Terenowy KOWR mogą ustalić inny termin wydania nieruchomości, uwzględniający możliwość zakończenia prac agrotechnicznych (zbiorów).

 

Jeżeli ze wstępnych deklaracji dotychczasowego właściciela wynika, że jest on zainteresowany dzierżawą nieruchomości – Oddział Terenowy KOWR powinien wszcząć procedurę jej wydzierżawienia w takim terminie, aby zakończyć ją najpóźniej w dniu na który wyznaczony został termin wydania nieruchomości przez dotychczasowego właściciela. Przepisy ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotyczące pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Za okres korzystania z nieruchomości przez jej dotychczasowego właściciela (tj. od dnia przeniesienia własności do dnia wydania) KOWR obciąża użytkownika opłatami w takiej wysokości, jakie ustalone byłyby w przypadku gdyby nieruchomość ta przeznaczona była do dzierżawy (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - Dz. U. z dnia 05.08.2016 r., poz. 1186) oraz kosztami związanymi z utrzymaniem tej nieruchomości (w szczególności podatkami i ubezpieczeniem budynków, jeśli występują na nieruchomości).

 

 

Zaspokojenie wierzycieli z tytułu przejęcia długu następuje w wysokości proporcjonalnej do wartości przejętej nieruchomości rolnej.

 

W rozliczeniach nie uwzględnia się wartości podatku od towarów i usług.

 

Zaspokojenie wierzycieli przez KOWR następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o przeniesieniu własności nieruchomości.

 

Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych dopasowany jest do warunków i trybu przejmowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33).

 

O przejęcie długu przez KOWR mogą ubiegać się podmioty prowadzące gospodarstwo rolne, które nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości lub wobec których nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne.

 

 • Zawarcie układu z Wierzycielami. Doprowadzenie do umorzenia wszystkich egzekucji, co jest warunkiem przejęcie długu przez KOWR. Z chwilą zatwierdzenia układu przez Sąd postępowanie o zatwierdzenie układu zostanie zakończone. Umorzone zostaną postępowania egzekucyjne z mocy samego prawa.
 • Złożenie wniosku o przejęcie długu jest składany w Oddziale Terenowym KOWR, w którego zasięgu terytorialnym jest położona nieruchomość rolna – niezwłocznie po prawomocnym zatwierdzeniu układu.
 • Łączny okres od złożenia wniosku do podpisania umowy o przejęciu długu nie może przekroczyć 60 dni.
 • Zawarcie umowy przejęcia długu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Oddział Terenowy KOWR
 • W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o przejęciu długu złożenie w Oddziale Terenowym KOWR zgodę wierzycieli na przejęcie długu.
 • W terminie 30 dni od złożenia zgody wszystkich wierzycieli na przejęcie długu podpisanie umowy przenoszącej własność nieruchomości rolnej określonej w umowie o przejęciu długu na rzecz Skarbu Państwa.
 • Podpisanie protokołu zdawczo­-odbiorczego nieruchomości, wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych składników majątku związanego z tą nieruchomością.
 • Zaspokojenie wierzycieli przez KOWR nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o przeniesieniu własności nieruchomości.
 • Złożenie oświadczenia o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa dzierżawy nieruchomości.
 • Alternatywnie: w przypadku odmowy przejęcia długu przez KOWR, zaspokajanie Wierzycieli w ramach propozycji układowych.

 

 

Propozycje układowe Dłużnika

w ramach układu zupełnego

w postępowaniu o zatwierdzenie układu

 

I. Dłużnik zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych zachowań celem przejęcia jego długu względem Wierzycieli przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej „KOWR”) na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33) i Zarządzenia Nr 22/2019/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 8 lutego 2019 r., w związku z tym Dłużnik zobowiązuje się w szczególności :

I.1. niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzenie układu złożyć kompletny wniosek o przejęcie długu w Oddziale Terenowym KOWR,

I.2. zawrzeć umowę przejęcia długu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Oddział Terenowy KOWR

I.3. w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o przejęciu długu złożyć w Oddziale Terenowym KOWR zgody Wierzycieli, którzy takie oświadczenia złożą, na przejęcie długu przez KOWR.

I.4. w terminie 30 dni od złożenia zgody wszystkich wierzycieli na przejęcie długu podpisać umowę przenoszącej własność nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa wg poniższego wykazu:

(…)

I.5. podpisać protokoł zdawczo­-odbiorczego nieruchomości, o których mowa w pkt I.4., wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych składników majątku związanego z tymi nieruchomościami.

I.6. wystąpić do KOWR o zaspokojenie wierzycieli przez KOWR nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o przeniesieniu własności nieruchomości. o których mowa w pkt I.4.

 

II. W wypadku braku przejęcia długu przez KOWR Wierzycielom osobistym Dłużnika posiadającym zabezpieczenia na składnikach majątku Dłużnika, w zakresie w jakim wierzytelność znajduje pokrycie w przedmiocie zabezpieczenia, proponuje się:

 

II.1. Spłatę całości należności głównej, wszystkich odsetek i kosztów w piętnastu równych rocznych ratach, płatnych na koniec każdego kolejnego roku kalendarzowego, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi do 31 grudnia 2020 roku, nie wcześniej jednak niż na dzień uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

 

III. W przypadku braku przejęcia długu przez KOWR Wierzycielom osobistym Dłużnika, nie posiadającym zabezpieczenia rzeczowego na składnikach majątku Dłużnika, posiadającym względem Dłużnika wierzytelności, na dzień układowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym o zatwierdzeniu układu proponuje się :

 

III.1. Spłatę całości należności głównej, wszystkich odsetek i kosztów w piętnastu równych rocznych ratach, płatnych na koniec każdego kolejnego roku kalendarzowego, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi do 31 grudnia 2020 roku, nie wcześniej jednak niż na dzień uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

 

III.2. Redukcję (umorzenie) 95 % (dziewięćdziesięciu pięciu procent) odsetek należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak również należności ubocznych. Redukcję (umorzenie) 95 % (dziewięćdziesięciu pięciu procent) kosztów postępowań sądowych, kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym i postępowaniu egzekucyjnym. Spłata pozostałej po redukcji części wierzytelności ubocznej proporcjonalnie wraz z ratami głównymi.

III.3. Umorzenie wszystkich odsetek od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Blog

31 stycznia 2020
Pomoc dla rolników: połączenie restrukturyzacji
na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne
ze wsparciem KOWR.