Plastyczna struktura postępowania sanacyjnego.
13 grudnia 2018

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Istota restrukturyzacji poprzez postępowanie sanacyjne może polegać na spieniężeniu majątku dłużnika ze skutkiem egzekucyjnym poprzez:

 1. zbycie składników majątkowych w drodze przetargu na rzecz dowolnego oferenta,
 2. układ likwidacyjny przewidujący zaspokojenie wierzycieli ze środków zgromadzonych ze spieniężenia składników majątkowych.

 

Z postępowaniem sanacyjnym wiążą się jednak pewne czynniki ryzyka:

 • ryzyko oddalenia wniosku o otwarcie postępowania;
 • ryzyko niepowołania zarządcy, który będzie realizował założony przez wnioskodawcę plan restrukturyzacji;
 • ryzyko braku akceptacji dla założonego przez wnioskodawcę planu restrukturyzacji ze strony sędziego-komisarza;

 

Atuty postępowania sanacyjnego są następujące:

 • eliminacja ryzyka dla członka zarządu w związku z bezskutecznością egzekucji z majątku spółki
 • zoptymalizowanie działań w ramach jednego postępowania
 • możliwość obniżenia kosztów zbywania majątku względem czynności egzekucyjnych

 

Co do zasady, wyboru zarządcy w postępowaniu sanacyjnym dokonuje sąd restrukturyzacyjny. Osoba zarządcy jest kluczowa w postępowaniu sanacyjnym albowiem:

 

- zarządca zarządza majątkiem dłużnika – art. 291 ust. 1 p.r.

- zarządca składa sędziemu – komisarzowi (w porozumieniu z dłużnikiem) tzw. plan restrukturyzacyjny (art. 313 ust. 1 p.r.), stanowiący podstawę restrukturyzacji dłużnika. Przy czym, jeżeli zarządca nie porozumie się z dłużnikiem co do treści planu, składa plan, dołączając zastrzeżenia dłużnika i uzasadnienie przyczyn, dla których tych zastrzeżeń nie uwzględnił.

- zarządca realizuje plan sanacyjny (art. 52 ust. 1 p.r.)

- zarządca zbywa składniki majątkowe ze skutkiem egzekucyjnym, za zgodą sędziego-komisarza (art. 323 ust. 1 p.r.)

- zarządca wydałby z masy sanacyjnej przedmiot zastawu rejestrowego – rzeczy ruchome

 

 

W oparciu o art. 51 ust. 2 p.r. za zgodą wierzyciela wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli, o których mowa w art. 80 ust. 3 p.r. oraz art. 116 p.r., sąd, w postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego, powołuje do pełnienia funkcji zarządcy osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 24 p.r. (m.in. posiadanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego), wskazaną przez wnioskodawcę. W przepisie jest mowa o dłużniku jako o wnioskodawcy. Dłużnik ma bowiem– za wyjątkiem postępowania sanacyjnego (art. 283 ust. 2 p.r.) - monopol na składanie wniosków restrukturyzacyjnych, w których może zostać ustanowiony zarządca. Niemniej należy bronić poglądu, że jeżeli wierzyciel składa wniosek restrukturyzacyjny to również może wskazać kandydata na zarządcę. Przy czym należy uznać, że w takim przypadku wierzyciel – w oparciu o ogólną zasadę dowodową z art. 6 k.c. - powinien wykazać, że spełnione zostały przesłanki reprezentacji przynajmniej 30% wierzytelności. Wierzyciel będący wnioskodawcą wniosku sanacyjnego – z mocy art. 284 ust. 4 zd. 1 p.r. – nie przedkłada do wniosku ani wykazu wierzycieli (art. 284 ust. 1 pkt 5 p.r.), ani sumy wierzytelności (art. 284 ust. 1 pkt 6 p.r.) ani wykazu wierzytelności spornych (art. 284 ust. 1 pkt 7 p.r.). Co prawda w oparciu o art. 284 ust. 4 zd. 3 sąd restrukturyzacyjny może zobowiązać do przedstawienia określonych danych ale dłużnik może w danym przypadku nie wykonać takiego zobowiązania.

 

Zgodnie z art. 116 ust. 2 p.r. przy obliczaniu reprezentacji 30% głosów nie bierze się pod uwagę wierzyciela będącego spółką powiązaną z dłużnikiem oraz osoby upoważnione do jej reprezentacji, a także wierzyciela będącego spółką i osoby uprawnione do jej reprezentowania, jeżeli ta spółka jest spółką dominującą albo zależną w stosunku do dłużnika.

 

Zgodnie z art. 116 ust. 2 p.r. przy obliczaniu reprezentacji 30% głosów nie bierze się pod uwagę wierzyciela będącego spółką kapitałową, której spółka dominująca jest również spółką dominującą dla dłużnika, oraz osoby uprawnione do jej reprezentowania.

 

Sąd restrukturyzacyjny może odmówić powołania wskazanej osoby, jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, w szczególności jeżeli jest oczywiste, że wskazana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

 

Wstępny plan restrukturyzacyjny jest załącznikiem do wniosku restrukturyzacyjnego. Zgodnie z art. 284 ust. 1 pkt 3 p.r. do wniosku dołącza się wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywróci dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań. Wstępny plan restrukturyzacyjny nie jest obowiązkowym załącznikiem przy wniosku składanym przez wierzyciela (art. 281 ust. 4 p.r.).

 

Wstępny plan restrukturyzacyjny – zgodnie z art. 9 p.r. – zawiera co najmniej:

1) analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;

2) wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;

3) wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

 

Wstępny plan restrukturyzacyjny jest obligatoryjnie składany przez wnioskodawcę – dłużnika, może być złożony także przez wnioskodawcę – wierzyciela.

 

W postępowaniu sanacyjnym sporządzenie i realizacja planu sanacyjnego należy do zarządcy (art. 52 ust. 1 p.r.). Plan restrukturyzacyjny składany jest przez zarządcę w porozumieniu z dłużnikiem (art. 313 ust. 1 p.r). Wierzyciel nie ma tytułu do uzgadniania treści planu restrukturyzacyjnego.

 

 

Lp.

Wymogi formalne wniosku składanego przez dłużnika

Wymogi formalne wniosku składanego przez wierzyciela

1.

Imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwa oraz Nr PESEL albo Nr KRS, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedziba, adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem

Imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwa oraz Nr PESEL albo Nr KRS, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedziba, adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem

2.

Wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika

Wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika

3.

Wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywróci dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań

Okoliczności uzasadniające wniosek

4.

Uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia

Uprawdopodobnienie wierzytelności

5.

Wykaz wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich, terminów zapłaty, określeniem, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie – wskazanie, z jakiego powodu

 

6.

Suma wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz suma wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela; w przypadku wierzytelności zabezpieczonych sumę, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela, oznacza się według tej części wierzytelności, która będzie prawdopodobnie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia

 

7.

Wykaz wierzytelności spornych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy wierzycieli, miejsca zamieszkania albo siedziby, ich adresów i wysokości żądanej przez każdego z nich wierzytelności, terminów zapłaty oraz ze zwięzłym przedstawieniem podstawy sporu

 

 

8.

Informacja, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny

 

9.

Okoliczności uzasadniające wniosek

 

10.

Pisemne oświadczenie, że informacje zawarte we wniosku i załącznikach są prawdziwe i zupełne

 

 

Przesłanką merytoryczną wszczęcia postępowania sanacyjnego jest:

 1. Niewypłacalność (art. 11 p.u. w zw. z art. 6 ust. 2 p.r.) lub zagrożenie niewypłacalnością (art. 6 ust.3 p.r.).
 2. Brak pokrzywdzenia wierzycieli (art. 8 ust. 1 p.r.). Postępowanie restrukturyzacyjne nie powinno być ucieczką przed upadłością. W przepisie art. 8 ust. 1 p.r. chodzi o dobro ogółu wierzycieli.
 3. Uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania (art. 8 ust. 2 p.r.).

 

W ramach wniosku restrukturyzacyjnego może zostać złożony wniosek o zabezpieczenie poprzez zawieszenie prowadzonych postępowań egzekucyjnych w trybie art. 286 ust. 2 p.u.

 

Rada wierzycieli posiada istotne znaczenie w postępowaniu sanacyjnym. Sędzia – komisarz wydaje postanowienie o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego po uzyskaniu opinii rady wierzycieli (art. 315 ust. 1 p.r.).

 

Rada wierzycieli powoływana jest z mocy art. 121 p.r. urzędu albo na wniosek ustanawia radę wierzycieli na wniosek dłużnika, co najmniej trzech wierzycieli lub wierzyciela albo wierzycieli mających łącznie co najmniej piątą część sumy wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 i art. 116 p.r.

 

Co do zasady zarząd majątkiem dłużnika pełni zarządca. Należy pamiętać o przepisie o charakterze szczególnym, tzn. art. 133 ust. 1 pr. Zgodnie z tą normą prawną na skutek uchwały rady wierzycieli podjętej w pełnym składzie, za którą głosowało co najmniej 4 członków, sąd może zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. W takim przypadku zarządca nadal pełni swoją funkcję. Ponadto, zgodnie z art. 288 ust. 3 p.r., jeżeli skuteczne przeprowadzenie postępowania sanacyjnego wymaga osobistego udziału dłużnika lub jego reprezentantów, a jednocześnie dają oni gwarancję należytego sprawowania zarządu, sąd może zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Sąd cofa zezwolenie w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 239 ust. 1 p.r.

 

Zbycie składników majątkowych w ramach postępowania sanacyjnego wymaga uwzględnienia tej okoliczności w planie restrukturyzacyjnym Zgodnie z art. 323 ust. 1 zd. 1 p.r. składniki mienia należącego do dłużnika i wchodzącego w skład masy sanacyjnej mogą zostać zbyte przez zarządcę, za zgodą sędziego-komisarza, który określa warunki ich zbycia.

 

Sprzedaż dokonana przez zarządcę wywołuje takie skutki jak sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym, które są uregulowane w art. 313 p.u. (art. 323 ust. 4 p.r.).

 

Zarządca sporządza odrębny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy, wierzytelności i praw obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego (art. 323 ust. 4 p.r.).

 

Wierzytelności zabezpieczone hipoteką podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego przedmiotu, pomniejszonej o koszty likwidacji tego przedmiotu oraz inne koszty postępowania upadłościowego w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części sumy uzyskanej z likwidacji, nie więcej jednak niż o taką część kosztów postępowania upadłościowego, która wynika ze stosunku wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej masy (art. 345 ust. 1 p.u.).

 

Przed zaspokojeniem wierzytelności zabezpieczonych zaspokaja się przypadające za czas po otwarciu postępowania sanacyjnego renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, jak też wynagrodzenia za pracę pracowników wykonujących pracę na nieruchomości, statku lub w lokalu za okres ostatnich trzech miesięcy przed sprzedażą, jednakże tylko do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 346 ust. 1 p.u.).

 

Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku zbywania rzeczy ruchomych.

 

 

Zgodnie z art. 151 ust. 2 p.r. układ nie obejmuje wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem. Zgodę na objęcie wierzytelności układem wyraża się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Zgoda może zostać wyrażona ustnie do protokołu zgromadzenia wierzycieli..

 

Możliwa jest różna treść układu. Układ może mieć charakter likwidacyjny co do spieniężonych środków pieniężnych znajdujących się w masie sanacyjnej, które w całości posłużą zaspokojeniu wierzycieli ustalonych w oparciu o spis wierzycieli sporządzony przez zarządcę. Układ może mieć też charakter konwersyjny.

 

 

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017